Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

© Ing. V. Šebek, CSc. Řízení projektů a podnikových procesů 1/32 7. Modelování procesů  Pojmy  Modelování procesů  Postup modelování procesů  Nástroje.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "© Ing. V. Šebek, CSc. Řízení projektů a podnikových procesů 1/32 7. Modelování procesů  Pojmy  Modelování procesů  Postup modelování procesů  Nástroje."— Transkript prezentace:

1 © Ing. V. Šebek, CSc. Řízení projektů a podnikových procesů 1/32 7. Modelování procesů  Pojmy  Modelování procesů  Postup modelování procesů  Nástroje pro modelování  ARIS  Základní modely  Simulace

2 © Ing. V. Šebek, CSc. Řízení projektů a podnikových procesů 2/32 Pojmy - 1  Proces  opakovaný a strukturovaný sled navazujících činností, popisujících tok práce, vykonávaný od jednoho útvaru, resp. pracovníka k druhému a poskytující službu internímu nebo externímu zákazníkovi. Proces má vždy jasně definovaný začátek, určitou strukturu činností a jasně vymezený konec.  Subproces (několik úrovní dekomposice)  logicky definovaná (ohraničitelná) část procesu, většinou s dílčími výstupy procesu  Činnost  nejnižší prvek procesu, popisuje nepřerušovanou aktivitu prováděnou jedním pracovníkem na jednom místě (pracovišti)

3 © Ing. V. Šebek, CSc. Řízení projektů a podnikových procesů 3/32 Pojmy - 2  Model  zjednodušený abstraktní pohled na popisovanou realitu  formální interpretace reality s ohledem na předem definovaný účel – popisuje pouze určitý aspekt  Model obsahuje různé typy objektů a jejich vzájemné vazby. Upřesňující textové a číselné informace jsou v modelu zachyceny do atributů  Objekt  jakákoliv entita z prostředí organizace (např. proces, činnost, funkční místo, dokument, aplikace apod.)  každá entita je v rámci organizace jedinečná

4 © Ing. V. Šebek, CSc. Řízení projektů a podnikových procesů 4/32 Pojmy - 3  Výskyt objektu – objekt se v modelu vyskytuje v různých souvislostech (má vazby na další jiné objekty). Použije-li se tentýž objekt ve více modelech, jedná se o více výskytů téže definice objektu (např. objekt „Přepážkový pracovník” představující funkční místo nebo roli má kromě výskytu v modelu organizační struktury i další výskyty v modelech procesů činností, které vykonává)  Vazba - vzájemný vztah dvou objektů (např. mezi rolí a činností je vazba ”provádí”)  Atribut – textová (popis, …) nebo číselná (časy, náklady aj.) upřesňující informace, která se zaznamenává k modelu, objektu i k vazbě

5 © Ing. V. Šebek, CSc. Řízení projektů a podnikových procesů 5/32 Pojmy - 4  Modelování  vytváření abstraktních objektů  (nedokáže obsáhnout samotnou realitu, zjednodušený pohled na realitu)  Účel modelování (v podnikové praxi)  napodobit chování určitého jevu  Vlastnosti modelu  vysvětluje stávající stav  umožňuje předvídat chování za různých okolností

6 © Ing. V. Šebek, CSc. Řízení projektů a podnikových procesů 6/32 Modelování procesů - 1  Účel tvorby modelů  pochopení stávajícího stavu –manažeři i pracovníci procesům porozumí –uvědomí si nezbytnost změn –Model je výborný komunikační prostředek  monitorování procesu, sledováni jeho stavu  kalkulace nákladů podnikových procesů  návrhy a realizaci nových produktů a služeb, jejich procesní, ekonomické a technické optimalizaci  návrhy a realizaci obchodních, koncepčních a organizačních změn  zavádění systémů řízení kvality TQM, certifikace podle ISO  implementaci nových (sub)systémů - APV, nové IT systémy atd.  tvorbu pracovních postupů, dokumentace, předpisů a závazných norem  uložení znalostí o podniku (Procesní Warehouse)  ….. efektivní řízení a rozvoj podniku

7 © Ing. V. Šebek, CSc. Řízení projektů a podnikových procesů 7/32 Modelování procesů - 2  Zásady  Tvorba modelů není samoúčelná, vytvářet v organizaci modely pro modely je nesmysl (navíc hodně drahý).  Model se vytváří tehdy, je-li to nutné nebo výhodné, tj. pro procesy, jejichž průběh je komplikovaný, s mnoha vazbami, vstupy a výstupy, zpětnými smyčkami atd.  Optimální míra podrobnosti ???  Míra podrobnosti modelu závisí na rozsahu a podrobnosti požadované změny procesu, tj. co se má s daným procesem provést (jaký je požadovaný cílový stav procesu).

8 © Ing. V. Šebek, CSc. Řízení projektů a podnikových procesů 8/32 Modelování procesů - 3  Míra podrobnosti modelu je v relaci s mírou podrobnosti popisu  úroveň podrobnosti modelu si vynucuje úroveň podrobnosti popisu modelovaného procesu  při modelování procesu je možné jít do větší míry podrobnosti než je v popisu, vyžaduje to však –dostatečné znalosti a zkušenosti zapojených pracovníků (pracujících na procesu, zákazníků procesu aj.)  Příklad  Nejmenší míra podrobnosti –cíle procesu (produkt, resp. služba a jejich charakteristiky) –událost aktivující daný proces –vlastník procesu –kvalitativní a kvantitativní metriky procesu –omezující podmínky procesu

9 © Ing. V. Šebek, CSc. Řízení projektů a podnikových procesů 9/32 Modelování procesů – 4  Příklad – pokrač. Každá další úroveň přejímá data z nadřazené úrovně a přidává další údaje  postupně  specifikace výstupů  popis činností  seznam rolí (bez přiřazení k činnostem)  seznam všech externích vstupů do procesu (ale vstupy nejsou přiřazeny k činnostem),  seznam vhodných informatických nástrojů pro podporu procesu.  ve čtvrté úrovni jsou definovány  návaznosti činností  vstupy a výstupy každé činnosti  přiřazení zodpovědných rolí k jednotlivým činnostem

10 © Ing. V. Šebek, CSc. Řízení projektů a podnikových procesů 10/32 Modelování procesů - 5  Poznámky (určité zkušenosti) –nejobtížnější při modelování je vlastní rozpoznání procesu (začátek, konec), všech jeho variant, vazeb a smyček –snadnější je modelovat procesy nové, které vytváříme, než existující –prvotní nadšení uživatelů se mění v nervozitu a odpor –někdy je úspěchem už fakt, že podnik se začal procesy zabývat a začíná se vytvářet procesní přístup u manažerů i zaměstnanců –modelovat jen do nezbytně nutné míry podrobnosti –modelovat „skutečné“ procesy (nikoliv chaotickou tříšť činností, neodpovídající definici procesu)

11 © Ing. V. Šebek, CSc. Řízení projektů a podnikových procesů 11/32 Postup modelování procesů - 1  příprava  stanovení (ověření požadavku na) rozsahu, druhu a míry podrobnosti modelu  určení správce modelu  ověření úplnosti popisu procesu z hlediska potřeb modelování  tvorba modelu (top-down: úroveň celý proces, podprocesy…činnosti – „process steps“)  verifikace modelu (ověření, že model odpovídá popisované realitě, včetně parametrů)  certifikace (soulad vytvořeného modelu s platnou metodikou, integrace do procesního modelu podniku)  průběžná aktualizace modelu (pokud se neprovádí přijde předchozí úsilí nazmar)

12 © Ing. V. Šebek, CSc. Řízení projektů a podnikových procesů 12/32 Subproces 2 Subproces 1 Subproces 3 Úroveň subprocesů Úroveň činností Postup modelování procesů - 2 Hlavní proces (skupina procesů) Výsledný produkt Proces 1 Proces 2 Proces 3 Úroveň procesů Procesy Subprocesy Činnosti Dílčí produkt strategie cíle Dílčí produkt

13 © Ing. V. Šebek, CSc. Řízení projektů a podnikových procesů 13/32 Postup modelování procesů - 3

14 © Ing. V. Šebek, CSc. Řízení projektů a podnikových procesů 14/32 Nástroje pro modelování - 1  Modelovací nástroje umožňují  Definovat proces (jméno, popis, datum, verzi, komponenty, atd.)  Modelovat sekvenční, paralelní, selektivní či iterativní průběh procesu  Grafické zobrazení modelů  Podporu pro verzování procesů  Specifikaci úkolů, pracovních kroků  Kontrolu syntaktické správnosti procesu  Vyhledávání modelovaných objektů, kontrolu vzájemných vazeb a referencí

15 © Ing. V. Šebek, CSc. Řízení projektů a podnikových procesů 15/32 Nástroje pro modelování - 2  SW nástroje pro modelování jsou založeny na jednotné databázi a sdílených objektech  Vlastnosti  Je zajištěna konsistence používaných objektů  Objekty jsou uloženy v adresářích, které mohou být přehledně strukturovány  Stejné instance objektů mohou být využity ve různých modelech  Změna objektu vede k automatické změně všech jeho kopií  Je možné provádět analýzu k ověření procesů a k nalezení slabých míst  Mohou být prováděny exporty výsledků práce do různých formátů  Jsou zajištěna rozhraní do různých aplikací (nástroje na vývoj SW aj.)  Existuje několik desítek různých používaných nástrojů pro modelování podnikových procesů (jejichpřehled viz např.: Řepa V.,: „Podnikové procesy, procesní řízení a modelování“, Grada, 2006)

16 © Ing. V. Šebek, CSc. Řízení projektů a podnikových procesů 16/32 Nástroje pro modelování - 3  (Vybrané) SW nástroje tedy m.j. umožňují  nejpřesnější „popis“ procesu (včetně algoritmu)  snadné vytváření modelů pomocí názorného grafického jazyka  kontrolu objektů modelu a modelů  analýzu a optimalizaci procesů  simulaci procesů  grafické zobrazení modelů, uživatelsky nastavitelné  udržovat aktuální stav modelů  postupnou tvorbu provázaných modelů, vedoucí až k návrhům IT aplikací –metodická cesta –generováním různých druhů modelů k programovému kódu

17 © Ing. V. Šebek, CSc. Řízení projektů a podnikových procesů 17/32 ARIS - 1  ARIS „Nástroj/systém/platforma“ ( vyvinutý prof. Scheerem)  je komplexní integrovaná rodina nástrojů, vytvářející  integrované prostředí pro modelování, analýzu a vyhodnocení podnikových procesů. Integrace je zajištěna –jednotnou metodikou („jednotná metoda“) –grafickým uživatelským prostředím –jednotnou sdílenou databází (objektů a modelů)  ARIS lze využívat pro různé pohledy –datový –funkční –organizační –řídící –výkonnostní (produkty a služby, které podnik dodává)  je celosvětový leader na trhu modelovacích nástrojů

18 © Ing. V. Šebek, CSc. Řízení projektů a podnikových procesů 18/32 ARIS - 2 Podpora přístupu: z firemní strategie se odvíjí návrh podnikových procesů, poté jejich implementace (zavádění IT) a controlling (měření a vyhodnocování) jako nástroj průběžného zlepšování procesů.

19 © Ing. V. Šebek, CSc. Řízení projektů a podnikových procesů 19/32 ARIS - 3  ARIS Strategy Platform  Nástroj pro definici strategie podniku s využitím BSC a její konzistentní implementaci pomocí podnikových procesů  ARIS Design Platform  Návrh podnikových procesů s ohledem na požadavky trhu. Analýza a optimalizace procesů jakožto součást neustálého zlepšování procesů.  ARIS Implementation Platform  Implementace podnikových procesů do provozního aplikačního software, aniž by při tom došlo ke ztrátě informací  ARIS Controlling Platform  Návrh a měření efektivity podnikových procesů implementovaných v IT systémech. Podnik tak může průběžně zlepšovat podnikové procesy s využitím klíčových ukazatelů výkonnosti.

20 © Ing. V. Šebek, CSc. Řízení projektů a podnikových procesů 20/32 Základní modely  Funkční strom  Strom výkonů  Model tvorby přidané hodnoty  Model přiřazení funkcí  eEPC – Model činností a událostí  Organigram

21 © Ing. V. Šebek, CSc. Řízení projektů a podnikových procesů 21/32 Dekomposice modelů

22 © Ing. V. Šebek, CSc. Řízení projektů a podnikových procesů 22/32 Funkční strom Model slouží pro zobrazení nejvyšších úrovní podnikových procesů Proces (oblast procesů) je možné hierarchizovat Oblast procesů A Např. : Drobné bankovnictví Oblast procesů B Oblast procesů C Struktura procesů České kampeličky a.s.

23 © Ing. V. Šebek, CSc. Řízení projektů a podnikových procesů 23/32 Funkční strom - příklad Strukturovaný pohled na všechny základní procesy v podniku (řídící, obchodní a podpůrné)

24 © Ing. V. Šebek, CSc. Řízení projektů a podnikových procesů 24/32 Strom výkonů Běžné účtySporožirové účtyBěžné účty v KČ a SK Sporožirový účetBěžný účet v české měně Účet dotační Proces Sporožirový účet Proces Běžný účet v Kč Proces Dotační účet Produktový strom 2. úrovně Výkon – materiální i nemateriální výstupy (produkty_služby)

25 © Ing. V. Šebek, CSc. Řízení projektů a podnikových procesů 25/32 Model tvorby přidané hodnoty Model je určen pro zachycení přehledu subprocesů v rámci procesu a jejich návazností

26 © Ing. V. Šebek, CSc. Řízení projektů a podnikových procesů 26/32 Verifikace klienta a jeho požadavků Založení služby (produktu) Využívání služeb (produktu) Zrušení služby (produktu) Správa služby (produktu) Model tvorby přidané hodnoty - příklad Skupina subprocesů Požadavek klienta na službu Služba zrušena Akvizice klienta

27 © Ing. V. Šebek, CSc. Řízení projektů a podnikových procesů 27/32 Model přiřazení funkcí Model je určen pro zachycení základních informací o vykonávaném procesu. Na úrovni procesu jsou specifikovány vstupy a výstupy procesu, vlastník procesu, výkonné organizační útvary, aplikace IT.

28 © Ing. V. Šebek, CSc. Řízení projektů a podnikových procesů 28/32 eEPC – Model činností a událostí Model zachycuje průběh subprocesu, různé scénáře cest (pomocí operátorů a událostí) a návaznosti na další subprocesy (pomocí procesních rozhraní). Model je dále určen pro zachycení požadovaných informací o vykonávaných činnostech: které role činnosti provádějí, jaké jsou vstupy do činností, jaké výstupy činnosti vytvářejí, které aplikace (moduly, funkce zpracování dat) podporují provádění činností a jaká dokumentace je potřebná pro provádění činností.

29 © Ing. V. Šebek, CSc. Řízení projektů a podnikových procesů 29/32 Organigram Manažer DB Okresní pobočka Úsek DB Přepážkový pracovník J. Novák je tvořen obsazuje Náplň práce P.Peníz obsazuje Činnost 1 Manažer DB Činnost A Činnost 5 Činnost X Přepážkový pracovník provádí spolupracuje na Událost N Model eEPC

30 © Ing. V. Šebek, CSc. Řízení projektů a podnikových procesů 30/32 Simulace - 1  Význam  Ověření dynamiky procesu  identifikace úzkých míst  Chování procesu v limitních situacích (nárazové zatížení, nedostatek zdrojů aj.)  zkoumání procesu v kritických obdobích (dovolené, konec roku …)  Kontrola vytvořeného a navrženého modelu z hlediska věcné správnosti  Věcná chyba v modelu se obvykle projeví nesmysly v simulačních výstupech

31 © Ing. V. Šebek, CSc. Řízení projektů a podnikových procesů 31/32 Simulace - 2  Simulace modelů je výrazně kapacitně náročnější než vlastní modelování  Sběr a analýza přesných a relevantních dat  Tvorba simulačních běhů (respektující reálné možnosti)  Bez provedení simulace si nemůžeme být jisti, zda je model procesu (stávající či přepracovaný) správný

32 © Ing. V. Šebek, CSc. Řízení projektů a podnikových procesů 32/32 Simulace - 3 frekvence procesu délky činností X Pravděpodobnos- ti rozhodování spotřeba zdrojů množství produktu Doba čekání X jiné klíčové ukazatele rizika


Stáhnout ppt "© Ing. V. Šebek, CSc. Řízení projektů a podnikových procesů 1/32 7. Modelování procesů  Pojmy  Modelování procesů  Postup modelování procesů  Nástroje."

Podobné prezentace


Reklamy Google