Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Financování podniku, marketingové strategie Aktivita č.2: Podnikání a právo Prezentace č. 19 Autor: Jiří Lysák 1 Projekt: Svět práce v každodenním životě.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Financování podniku, marketingové strategie Aktivita č.2: Podnikání a právo Prezentace č. 19 Autor: Jiří Lysák 1 Projekt: Svět práce v každodenním životě."— Transkript prezentace:

1 Financování podniku, marketingové strategie Aktivita č.2: Podnikání a právo Prezentace č. 19 Autor: Jiří Lysák 1 Projekt: Svět práce v každodenním životě Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.26/02.0007 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293

2  Chce-li podnikatel podnikat, musí splnit hlavní úkoly finančního řízení firmy : a)Opatřit kapitál potřebný ke krytí finančních potřeb – běžných a mimořádných b)Rozhodnout o vhodném umístění kapitálu c)Rozhodnout o rozdělení vytvořeného hospodářského výsledku d)Řídit hospodářské činnosti tak, aby byla zajištěna finanční stabilita

3  Financování ovlivňují dva faktory : Faktor času - dnešním rozhodnutím se ovlivňuje budoucí tok peněz Faktor času - dnešním rozhodnutím se ovlivňuje budoucí tok peněz Faktor rizika – riziko představuje možnost ztráty investovaných prostředků Faktor rizika – riziko představuje možnost ztráty investovaných prostředků vzniká : z vnějších příčin - ekonomická krize - přírodní katastrofy vzniká : z vnějších příčin - ekonomická krize - přírodní katastrofy z vnějších příčin z vnějších příčin

4  Členění financování z různých hledisek : 1.ČASOVÉ HLEDISKO a) krátkodobé financování – mzdy, nákup a) krátkodobé financování – mzdy, nákup materiálu, zboží, nájemné materiálu, zboží, nájemné b) dlouhodobé financování – nákup strojů, b) dlouhodobé financování – nákup strojů, technologií, výstavby, investice technologií, výstavby, investice

5 2.PODLE ÚČELU a) běžné financování každodenního chodu a) běžné financování každodenního chodu b) mimořádné financování při nenadálých b) mimořádné financování při nenadálých potřebách potřebách 1

6 3.Z HLEDISKA STRANY FINANCOVÁNÍ a) firma potřebuje získat finance a) firma potřebuje získat finance b) firma nabízí finance b) firma nabízí finance c) nákup finančního c) nákup finančního majetku majetku – investice podniku – investice podniku 2

7 4. PODLE FORMY ZDROJE a) peněžní forma – hotovost, peníze na účtu, a) peněžní forma – hotovost, peníze na účtu, cenné papíry, pohledávky cenné papíry, pohledávky b) věcná forma – vkládáme do podnikání b) věcná forma – vkládáme do podnikání majetek, stroje, nemovitosti, přírodní majetek, stroje, nemovitosti, přírodní zdroje zdroje

8 5. PODLE VZTAHU ZDROJE K VLASTNÍKOVI a)Vlastní zdroje – vklady majitele, emise akcií b)Cizí zdroje – dodavatelské, bankovní úvěry, dotace

9  VLASTNÍ ZDROJE : a)Vklady společníků b)Zisk c)Odpisy 3

10  CIZÍ ZDROJE : a)ÚVĚRY : 1. hypotéční – ručí nemovitostí 2. revolvingový – banka mi 2. revolvingový – banka mi půjčí a až to splatím, tak mi půjčí a až to splatím, tak mi tu samou částku půjčí znovu tu samou částku půjčí znovu 3. kontokorentní – povolení 3. kontokorentní – povolení čerpat do mínusu čerpat do mínusu 4. lombardní – musí být 4. lombardní – musí být zajištěn movitou věcí zajištěn movitou věcí

11 b) ZÁVAZKY VŮČI : 1. dodavatelům 1. dodavatelům 2. zaměstnancům 2. zaměstnancům 3. finančnímu úřadu 3. finančnímu úřadu 4. zdravotní pojišťovně a správě sociálního 4. zdravotní pojišťovně a správě sociálního zabezpečení zabezpečení 5. podnikatelům ve skupině ( holding ) 5. podnikatelům ve skupině ( holding )

12 c) LEASING ( pronájem movité věci ) : 1.OPERATIVNÍ - věc si zapůjčíme, platíme pronájem a po ukončení věc vrátíme 2.FINANČNÍ – věc si pronajmeme, splácíme a po ukončení získáme věc do vlastnictví 4

13  CÍLE FINANČNÍHO ŘÍZENÍ : 1.Zajistit platební schopnost firmy, tj. včas dostát svým závazkům 2.Zajistit likviditu majetku – schopnost přeměny majetku na hotové peníze 3.Zajistit rentabilitu firmy - ziskovost

14  MARKETINGOVÉ STRATEGIE Pod pojmem strategie se v současnosti chápe umění řídit firmu nebo lidi takovým způsobem, aby bylo dosaženo stanovených cílů Pod pojmem strategie se v současnosti chápe umění řídit firmu nebo lidi takovým způsobem, aby bylo dosaženo stanovených cílů Strategie se nesmí vnímat jako taktika, protože taktika stanovuje způsob konání, kdežto strategie cíl konání Strategie se nesmí vnímat jako taktika, protože taktika stanovuje způsob konání, kdežto strategie cíl konání 14

15  MATICE RŮSTU PODNIKU znázorňuje čtyři základní firemní strategie : 1.Umisťování stávajících výrobků na současný trh – strategie pronikání 2.Umisťování nových výrobků na současný trh – strategie rozvoje výrobku 3.Umisťování stávajících výrobků na nový trh – strategie rozvoje trhu 4.Umisťování nových výrobků na nový trh – strategie diversifikace 15

16  KONKURENČNÍ STRATEGIE : 1.Strategie vedoucího postavení nízkých nákladů – firma usiluje o dosažení nejnižších nákladů, – firma usiluje o dosažení nejnižších nákladů, díky nimž může snížit konečnou cenu pro díky nimž může snížit konečnou cenu pro spotřebitele na minimum spotřebitele na minimum - zdroje výhody nízkých nákladů záleží na - zdroje výhody nízkých nákladů záleží na odvětví, např. úspory velkovýroby, odvětví, např. úspory velkovýroby, patentovaná technologie, výhodnější přístup patentovaná technologie, výhodnější přístup k surovinám k surovinám 16

17 2. Strategie diferenciace produktu - firma se zaměřuje na oblasti, ve kterých může - firma se zaměřuje na oblasti, ve kterých může získat vůdčí postavení získat vůdčí postavení - diferenciace – odlišení produktu přináší něco - diferenciace – odlišení produktu přináší něco rozdílného od konkurence, to, co spotřebitel rozdílného od konkurence, to, co spotřebitel žádá a je ochoten ocenit žádá a je ochoten ocenit - odlišení lze získat pomocí reklamy, obalu, - odlišení lze získat pomocí reklamy, obalu, ceny a distribucí ceny a distribucí 17

18 3. Cílená strategie - firma se zaměřuje na jeden či několik menších - firma se zaměřuje na jeden či několik menších segmentů trhu a neusiluje o ovládnutí celého segmentů trhu a neusiluje o ovládnutí celého trhu trhu - strategie spočívá v rozpoznání potřeb daného - strategie spočívá v rozpoznání potřeb daného segmentu segmentu 18

19  Každoročně jsou sestavovány žebříčky firem podle různých hledisek : Nejvýznamnější firmy ČR (2013) Nejvýznamnější firmy ČR (2013) 1.ŠKODA AUTO, a.s. 2.ČEZ, a.s. 3.RWE, a.s. 4.AGROFERT HOLDING, a.s. 5.UNIPETROL, a.s. 19

20 Nejobdivovanější firmy ČR (2013) Nejobdivovanější firmy ČR (2013) 1.ŠKODA AUTO, a.s. 2.AGROFERT HOLDING, a.s. 3.ČEZ, a.s. 4.STUDENT AGENCY, s.r.o. 5.KOFOLA, a.s. 20 5

21 Zdroje - literatura 1. Moudrý, Marek. ZÁKLADY MARKETINGU. PRAHA : Vydavatelství Computer Madia s.r.o., 2008.ISBN 978- 80-7402-002-5. 2. KOTLER, Philip, WONG, Veronika. MODERNÍ MARKETING. PRAHA : Vydavatelství GRADA PUBLISHING, 2007. ISBN 978-80-247-1545-2 3. FOTR, Jiří, ŠVECOVÁ, Lenka. MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ postupy, metody, nástroje. PRAHA: Nakladatelství Ekopress, s.r.o., 2010. ISBN 978-80-86929-59-0 4. Holman, Robert - Pospíchalová, Dana. ÚVOD DO EKONOMIE - PRO STŘEDNÍ ŠKOLY. PRAHA : Vydavatelství C.H.BECK, 2012. ISBN 978-80-7179-304-5.

22 Zdroje - obrázky 1. Blackfish. hledat obrázky. Wikimedia Commons. [Online] 15. 08 2013. [Citace: 15.10.2014.] http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Euro_banknotes_2002.png. 2. Staněk, René. hledat obrázky. Wikimedia Commons. [Online] 10. 5 2002. [Citace: 15.10.2014.] http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Hromadn%C3%A1_akcie1.JPG. 3. TTTNIS. hledat obrázky. Wikimedia Commons. [Online] 07. 12 2008. [Citace: 15.10.2014..] http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Japanese_Wallet.JPG. 4.. Nordeich. hledat obrázky. Wikimedia Commons. [Online] 8. 6 2005. [Citace: 15.10.2014.] http://en.wikipedia.org/wiki/Auto_Union#mediaviewer/File:Autounion-Wanderer1936.jpg. 5. JAN. hledat obrázky. Wikimedi Commons. [Online] 20. 04 2011. [Citace: 15. 10.2014.] http://commons.wikimedia.org/wiki/File:New_%C5%A0koda_logo.JPG. Obrázky byly nalezeny pod licencí Creativ commons nebo Public domain


Stáhnout ppt "Financování podniku, marketingové strategie Aktivita č.2: Podnikání a právo Prezentace č. 19 Autor: Jiří Lysák 1 Projekt: Svět práce v každodenním životě."

Podobné prezentace


Reklamy Google