Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 II. informativní schůzka k předkládání návrhů projektů do programu Výzkumná centra Praha, 2. dubna 2004.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 II. informativní schůzka k předkládání návrhů projektů do programu Výzkumná centra Praha, 2. dubna 2004."— Transkript prezentace:

1 1 II. informativní schůzka k předkládání návrhů projektů do programu Výzkumná centra Praha, 2. dubna 2004

2 2 Program 1. Úvod do financování VaV 2. Výzkumná centra 3. Formuláře 4. Smlouvy 5. FAQ II 6. Závěr

3 3 1 Úvod do financování VaV

4 4 Způsoby podpory výzkumu a vývoje z veřejných prostředků Veřejné prostředky Účelová podpora Institucionální podpora Mezinárodní spolupráce ve VaV Specifický výzkum na VŠ Výzkumné záměry Grantové projekty Programové projekty Veřejná zakázka

5 5 Legislativa podpory VaV Zákon č. 130/2002 Sb. Zákon č. 130/2002 Sb. Nařízení vlády č. 461/2002 Sb. Nařízení vlády č. 461/2002 Sb. Nařízení vlády č. 462/2002 Sb. Nařízení vlády č. 462/2002 Sb. Nařízení vlády č. 267/2002 Sb. Nařízení vlády č. 267/2002 Sb.

6 6 Uchazeči o účelovou podporu projektu Fyzická osoba Fyzická osoba Právnická osoba se sídlem v ČR Právnická osoba se sídlem v ČR veřejná vysoká škola; příspěvková organizace zřízená; další právnická osoba zřízená podle zvláštních zákonů (obchodní zákoník, zákon o obec. prosp. spol., …) Organizační složka ČR Organizační složka ČR Organizační složka ÚSC Organizační složka ÚSC Od 1.5. 2004 výše uvedené platí i pro fyzické a právnické osoby se sídlem v EU

7 7 Uchazeči o institucionální podporu výzkumného záměru Právnická osoba se sídlem v ČR *) Právnická osoba se sídlem v ČR *) Organizační složka ČR *) Organizační složka ČR *) Organizační složka ÚSC *) Organizační složka ÚSC *) *) pokud předmětem jejich činnosti je výzkum nebo vývoj

8 8 Každý uchazeč je povinen prokázat svoji způsobilost k řešení navrhovaného projektu či výzkumného záměru Prokazuje se u návrhů projektů podle § 18 zákona a u návrhů výzkumných záměrů i podle § 28 zákona. Kontroluje se ihned po převzetí návrhu poskytovatelem. V případě nesplnění požadavků na prokázání způsobilosti poskytovatel vyloučí návrh z hodnocení.

9 9 Přijímání a hodnocení návrhů projektů a výzkumných záměrů Komise pro přijímání návrhů projektů resp. záměrů kontroluje úplnost náležitostí návrhu a o každém návrhu zpracuje protokol. Komise pro přijímání návrhů projektů resp. záměrů kontroluje úplnost náležitostí návrhu a o každém návrhu zpracuje protokol. Odborný poradní orgán hodnotí návrhy projektů (bodově a slovně) podle kriterií, které jsou uvedeny při vyhlášení veřejné soutěže. Odborný poradní orgán hodnotí návrhy projektů (bodově a slovně) podle kriterií, které jsou uvedeny při vyhlášení veřejné soutěže. Hodnotící komise hodnotí návrhy výzkumných záměrů podle následujících kriterií. Hodnotící komise hodnotí návrhy výzkumných záměrů podle následujících kriterií. Při hodnocení budou souběžně uplatňovány metody škálování a volných výpovědí.

10 10 Očekávaný přínos výzkumného záměru (posouzení cílů a předpokládaných výsledků). Očekávaný přínos výzkumného záměru (posouzení cílů a předpokládaných výsledků). Věrohodnost splnění cílů a výsledků výzkumného záměru (posouzení předpokladů uchazeče/vykonavatele k řešení výzkumného záměru). Věrohodnost splnění cílů a výsledků výzkumného záměru (posouzení předpokladů uchazeče/vykonavatele k řešení výzkumného záměru). Vědecký potenciál uchazeče (posouzení předpokladů k řešení na základě celkové koncepce výzkumu a vývoje uchazeče a dosavadních výsledků). Vědecký potenciál uchazeče (posouzení předpokladů k řešení na základě celkové koncepce výzkumu a vývoje uchazeče a dosavadních výsledků). Mezinárodní spolupráce (kvalitativní posouzení úrovně mezinárodní spolupráce). Mezinárodní spolupráce (kvalitativní posouzení úrovně mezinárodní spolupráce). Proveditelnost výzkumného záměru (posouzení předpokladů pro dosažení cílů z hlediska strategie a metod řešení, kvality řešitelského týmu, infrastruktury a technických podmínek, přiměřenosti finančních požadavků a reálnosti časových milníků řešení). Proveditelnost výzkumného záměru (posouzení předpokladů pro dosažení cílů z hlediska strategie a metod řešení, kvality řešitelského týmu, infrastruktury a technických podmínek, přiměřenosti finančních požadavků a reálnosti časových milníků řešení). Strategie a metody řešení výzkumného záměru (posouzení strategie, metod a postupů řešení z hlediska dosažení deklarovaných cílů a předpokládaných výsledků). Strategie a metody řešení výzkumného záměru (posouzení strategie, metod a postupů řešení z hlediska dosažení deklarovaných cílů a předpokládaných výsledků). Řešitelský tým (posouzení kvalifikační a věkové struktury a pracovní kapacity řešitelského týmu zejména z hlediska předpokladu dlouhodobé stability týmu a realizovatelnosti výzkumného záměru. Řešitelský tým (posouzení kvalifikační a věkové struktury a pracovní kapacity řešitelského týmu zejména z hlediska předpokladu dlouhodobé stability týmu a realizovatelnosti výzkumného záměru. Infrastruktura (posouzení stávajícího a pořizovaného technického a přístrojového vybavení jako předpokladu pro řešení výzkumného záměru). Infrastruktura (posouzení stávajícího a pořizovaného technického a přístrojového vybavení jako předpokladu pro řešení výzkumného záměru). Časový harmonogram řešení (posouzení časového rozvržení řešení z hlediska dosažení deklarovaných cílů a předpokládaných výsledků). Časový harmonogram řešení (posouzení časového rozvržení řešení z hlediska dosažení deklarovaných cílů a předpokládaných výsledků). Finanční zabezpečení (posouzení výše, struktury a časového rozložení uznaných nákladů). Finanční zabezpečení (posouzení výše, struktury a časového rozložení uznaných nákladů).

11 11 Uznané náklady *) - 1 osobní náklady zaměstnanců uchazeče osobní náklady zaměstnanců uchazeče podle platných mzdových předpisů uchazeče podle platných mzdových předpisů uchazeče tarifní i nadtarifní složky platu/mzdy tarifní i nadtarifní složky platu/mzdy povinné zákonné odvody, příděl do FKSP povinné zákonné odvody, příděl do FKSP náklady na přístroje, stroje, zařízení náklady na přístroje, stroje, zařízení nákup strojů, přístrojů, zařízení, pozemků, budov, … nákup strojů, přístrojů, zařízení, pozemků, budov, … další provozní náklady další provozní náklady nákup materiálu, zásob, drobného hmotného majetku, služeb, …včetně náhrad za používání stávajících přístrojů, strojů, zařízení …. nákup materiálu, zásob, drobného hmotného majetku, služeb, …včetně náhrad za používání stávajících přístrojů, strojů, zařízení …. cestovní náhrady a náklady cestovní náhrady a náklady náklady na mezinárodní spolupráci náklady na mezinárodní spolupráci náklady na zveřejnění výsledků, zajištění práv k výsledkům … náklady na zveřejnění výsledků, zajištění práv k výsledkům … doplňkové (režijní) náklady doplňkové (režijní) náklady *) rozuměj náklady nebo výdaje

12 12 Uznané náklady - 2 Uznané náklady mohou být navrhovány pouze v přímé souvislosti s řešením výzkumného projektu nebo záměru a musí být uchazečem vykalkulovány a zdůvodněny. Uznané náklady mohou být navrhovány pouze v přímé souvislosti s řešením výzkumného projektu nebo záměru a musí být uchazečem vykalkulovány a zdůvodněny. Navržené uznané náklady nemusí zadavatelem být akceptovány. Navržené uznané náklady nemusí zadavatelem být akceptovány. výše podpory ≤ max. uznané náklady

13 13 Použití schválených finančních prostředků tj. uznaných nákladů vč. podpory Prostředky lze užít pouze v přímé souvislosti Prostředky lze užít pouze v přímé souvislosti s popisem projektu či výzkumného záměru s popisem projektu či výzkumného záměru se schválenými uznanými náklady se schválenými uznanými náklady Veškeré nákupy nutno provést postupem podle zákona o zadávání veřejných zakázek (fakultativní podmínka) Veškeré nákupy nutno provést postupem podle zákona o zadávání veřejných zakázek (fakultativní podmínka) Vést oddělenou evidenci uznaných nákladů Vést oddělenou evidenci uznaných nákladů

14 14 Vyhlašované programy Národní program výzkumu (1) Podpora začínajících pracovníků výzkumu (program 1K ) Podpora začínajících pracovníků výzkumu (program 1K ) Informační infrastruktura výzkumu (program 1N) Informační infrastruktura výzkumu (program 1N) Výzkumná centra (program 1M) Výzkumná centra (program 1M) Programy mezinárodní spolupráce (program 1P) Programy mezinárodní spolupráce (program 1P) Výzkum pro státní správu (program LS) Výzkum pro státní správu (program LS)

15 15 2 Výzkumná centra

16 16 Výzkumná centra (program 1M) Cílem programu "Výzkumná centra PP2- DP1" je : soustředit výzkumné kapacity na výzkumnou činnost do center, která zajistí účinný přenos poznatků mezi jednotlivými stadii výzkumu k subjektům, které je využívají

17 17 Každý předložený projekt musí mít svůj cíl. Zákon 130/2002 Sb. § 2a, odst. 2. „aplikovaný výzkum, kterým jsou experimentální nebo teoretické práce prováděné s cílem získání nových poznatků zaměřených na budoucí využití v praxi, ta část aplikovaného výzkumu, jehož výsledky se prostřednictvím vývoje využívají v nových výrobcích, technologiích a službách, které jsou určeny k podnikání … se označují jako průmyslový výzkum,“

18 18 Výzkumné centrum Jak by mohlo fungovat ……

19 19 Zakládající subjekty navrhují předložení projektu Uchazeč/příjemce spolupříjemce Subjekty, které předpokládají využívat výsledky výzkumu v centru Výzkumná pracoviště Centrum Jeden subjekt musí mít akreditaci pro PGS

20 20 Řízení činnosti centra Centrum Rada centra min. 11 členů usměrňuje činnost centra Zástupce příjemce řešitel Subjekty, které předpokládají využívat výsledky výzkumu v centru

21 21 Spolupříjemc e Financování činnosti centra - 1 Spolupříjemc e Centrum Subjekty, které předpokládají využívat výsledky výzkumu v centru Spolupříjemce Stát ExB ExC min.10 % ExA max. 90% Příjemce 0 až 90% x odp. roku řešení

22 22 Financování činnosti centra - 2 Náklady Osobní Osobní Běžné Běžné Kapitálové Kapitálové Provozní Provozní Cestovní Cestovní Mezinárodní sp. Mezinárodní sp. Na zveřejnění Na zveřejnění Doplňkové Doplňkové příjemce spolupříjemce ++= uznané náklady dotace na řešení projektu + z ostatních veřejných zdrojů + z neveřejných finančních zdrojů =Zdroje financí

23 23 Spolupříjemc e Využití výsledků centra Spolupříjemc e Centrum Subjekty, které předpokládají využívat výsledky výzkumu v centru Spolupříjemce Stát Příjemce = veřejnost

24 24 3 Formuláře

25 25 Formuláře – 1 Textový formulář Textový formulář je ve formátu Word - *.doc je ve formátu Word - *.doc má verzi v českém jazyce a anglickém jazyce má verzi v českém jazyce a anglickém jazyce zasílá se oponentům zasílá se oponentům slouží odborným poradním orgánům k hodnocení slouží odborným poradním orgánům k hodnocení v českém znění bude přílohou smlouvy v českém znění bude přílohou smlouvy vyplňuje se do rámečků vyplňuje se do rámečků

26 26 Formuláře – 2a Tabulkový formulář Tabulkový formulář je ve formátu Excel - *.xls je ve formátu Excel - *.xls slouží k získání dat do informačního systému VaV slouží k získání dat do informačního systému VaV provádí výpočet návrhu uznaných nákladů provádí výpočet návrhu uznaných nákladů dává informaci o personálním zabezpečení řešení projektu dává informaci o personálním zabezpečení řešení projektu předkládá informaci o možných oponentech projektu předkládá informaci o možných oponentech projektu

27 27 Formuláře – 2b umožňuje poskytovateli korekci a úpravu uznaných nákladů umožňuje poskytovateli korekci a úpravu uznaných nákladů nepředkládá se oponentům nepředkládá se oponentům nutno dodržet doporučený postup vyplňování tabulek souvisejících s uznanými náklady nutno dodržet doporučený postup vyplňování tabulek souvisejících s uznanými náklady

28 28 4 Smlouvy

29 29 Smlouva o poskytnutí podpory na projekt výzkumu a vývoje 1M04.. s názvem „…“ programu „Výzkumná centra PP2-DP01“(1M) (dále jen „smlouva o poskytnutí podpory“) Smlouvu uzavírá poskytovatel s příjemcem Smlouvu uzavírá poskytovatel s příjemcem Poskytovatel vychází ze vzoru smlouvy používané v EU, přílohou smlouvy je návrh projektu Poskytovatel vychází ze vzoru smlouvy používané v EU, přílohou smlouvy je návrh projektu

30 30 Smlouva o využití výsledků výzkumu a vývoje smlouvu uzavírá poskytovatel s příjemcem a spolupříjemci smlouvu uzavírá poskytovatel s příjemcem a spolupříjemci tato smlouva musí být uzavřena nejméně 180 kalendářních dní před ukončením účinnosti smlouvy o poskytnutí podpory na řešení projektu tato smlouva musí být uzavřena nejméně 180 kalendářních dní před ukončením účinnosti smlouvy o poskytnutí podpory na řešení projektu

31 31 podmínkou pro poskytnutí podpory je úprava užívacích a vlastnických práv k výsledkům a jejich využití a zpřístupnění mezi poskytovatelem a příjemcem, mezi příjemci a třetími stranami účastnícími se projektu … mezi příjemci navzájem. (§ 11 zákona) podmínkou pro poskytnutí podpory je úprava užívacích a vlastnických práv k výsledkům a jejich využití a zpřístupnění mezi poskytovatelem a příjemcem, mezi příjemci a třetími stranami účastnícími se projektu … mezi příjemci navzájem. (§ 11 zákona) smlouvu předkládá uchazeč smlouvu předkládá uchazeč

32 32 5 FAQ II

33 33 6 Děkuji za pozornost Ing. Václav Hanke, CSc. Ing. Václav Kuchař + kolektiv spolupracovníků odboru programů výzkumu a vývoje MŠMT


Stáhnout ppt "1 II. informativní schůzka k předkládání návrhů projektů do programu Výzkumná centra Praha, 2. dubna 2004."

Podobné prezentace


Reklamy Google