Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SOCIÁLNÍ SLUŽBY 3. ročník Studijní obor: Sociální činnost Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SOCIÁLNÍ SLUŽBY 3. ročník Studijní obor: Sociální činnost Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK."— Transkript prezentace:

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY 3. ročník Studijní obor: Sociální činnost Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

2 Legislativní zakotvení sociálních služeb v ČR Dosavadní právní úprava sociálních služeb Dosavadní právní úprava sociálních služeb se už od devadesátých let jevila jako nevyhovující. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

3 Základní problémy právní úpravy sociálních služeb byly následující:  v období vlády komunistické strany byl v padesátých letech do naší právní úpravy převzat tzv. sovětský model sociálního zabezpečení i sociálních služeb  v období první republiky byly sociální služby provozovány obcemi a dobročinnými spolky Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

4  od roku 1956 přešlo poskytování sociálních služeb do kompetence státu  v roce 1956 sociální služby ještě poskytovaly církve a církevní řády, tato možnost byla zrušena až v šedesátých letech Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

5 V průběhu druhé poloviny 20. století bylo postupně přijato několik zákonů o sociálním zabezpečení (č. 55/1956 Sb., č. 101/1961 Sb., č. 121/1975 Sb., č. 100/1988 Sb.). Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

6 Sociální péče byla poskytována určitým skupinám lidí:  občané zdravotně postižení  rodiny s dětmi  občané vyžadující zvláštní pomoc  občané společensky nepřizpůsobiví, staří občané Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

7 Právní úprava sociální péče upravovala tyto typy sociálních služeb:  poradenské služby  pečovatelské služby  ústavní sociální péči  stravování  kulturní a rekreační péče Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

8 Do roku 1989 byl kladen důraz na celodenní ústavní péči. V této době existovala pouze pečovatelská služba. Terénní služby se poskytovaly až nestátními subjekty po roce 1989. V systému sociální péče se vyskytovala dávka sociálního zabezpečení, která se nazývala „příspěvek při péči o osobu blízkou nebo jinou osobu“. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

9 Zákon o sociálních službách byl přijat v květnu 2006 a vydán ve Sbírce zákonů pod číslem 108/2006 Sb. Několik pozitivních koncepčních změn:  upraven příspěvek na péči  přijata nová kategorizace sociálních služeb  zaveden smluvní princip  registrace u krajských úřadů pro poskytovatele Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

10  předpoklady pro výkon povolání sociálních pracovníků Smlouva o poskytování sociálních služeb Mezi poskytovatelem a klientem se uzavírá smlouva v písemné podobě, která obsahuje:  označení smluvních stran  druh sociální služby  rozsah poskytování sociální služby Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

11  místo a čas poskytování sociální služby  výši úhrady za sociální služby  ujednání o dodržování vnitřních pravidel  výpovědní důvody a výpovědní lhůty  dobu platnosti smlouvy Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

12 Registrace poskytovatelů sociálních služeb a inspekce Sociální služby lze poskytovat na podkladě oprávnění k poskytování sociálních služeb, které vzniká rozhodnutím o registraci, vydaným příslušným krajským úřadem. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

13 Podmínkou registrace je:  podání písemné žádosti o registraci  bezúhonnost a odborná způsobilost všech fyzických osob  zajištění hygienických podmínek  vlastnické nebo jiné právo k objektu nebo prostorám  zajištění materiálních a technických podmínek Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

14  skutečnost, že na majetek žadatele nebyl vyhlášen konkurz Rozhodnutí o registraci obsahuje:  označení poskytovatele sociálních služeb  název a místo zařízení  druhy sociálních služeb  okruh osob, kterým budou sociální služby poskytovány Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

15  údaj o kapacitě poskytovaných sociálních služeb  den vzniku poskytování sociálních služeb INSPEKCE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Inspekci poskytování sociálních služeb provádí u poskytovatelů sociálních služeb krajský úřad. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

16 Předmětem inspekce u poskytovatelů sociálních služeb je:  plnění povinností poskytovatelů sociálních služeb  kvalita poskytovaných sociálních služeb O výsledku inspekce se pořizuje inspekční zpráva. Krajský úřad a ministerstvo jsou oprávněny ukládat poskytovateli sociálních služeb opatření k odstranění nedostatků zjištěných při inspekci. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

17 Povinnosti poskytovatelů sociálních služeb § 88  zajišťovat dostupnost informací o druhu, místě, cílech, okruhu osob, kapacitě poskytovaných sociálních služeb  informovat zájemce o všech povinnostech, které by pro něho vyplývaly ze smlouvy  vést evidenci žadatelů o sociální službu Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

18  vytvářet při poskytování sociálních služeb takové podmínky, které umožní osobám, kterým poskytují sociální služby, naplňovat jejich lidská i občanská práva  zpracovat vnitřní pravidla zajištění poskytované sociální služby  zpracovat vnitřní pravidla pro podávání a vyřizování stížností  dodržovat standardy kvality sociálních služeb Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

19  plánovat průběh poskytování sociální služby podle osobních cílů, potřeb a schopností  uzavřít s osobou smlouvu o poskytnutí sociální služby  přednostně poskytnout sociální službu dítěti, kterému byla soudem nařízena ústavní výchova nebo předběžné opatření Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

20 Právní zakotvení financování sociálních služeb, právní postavení klientů Zákon o sociálních službách stanoví, jakým způsobem lze sociální služby financovat. Nejdůležitějším zdrojem příjmů jsou finanční prostředky poskytované z dotací státního rozpočtu. Dotace ze státního rozpočtu se poskytují poskytovatelům sociálních služeb, kteří jsou zapsáni v registru. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

21 O dotaci se musí žádat. Žádost předkládá krajský úřad MPSV. Dalším zdrojem financování jsou úhrady od klientů. Zákon stanoví maximální výše úhrad, aby nedocházelo k finančnímu zneužívání provozování sociálních služeb. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

22 Služby poskytované za úhradu:  pobytové služby – např. týdenní stacionář, domovy se zvláštním režimem, chráněné bydlení, domovy pro osoby se zdravotním postižením  asistenční služby – např. osobní asistence, pečovatelská služba, průvodcovské a předčitatelské služby, odlehčovací služby, centra denních služeb, denní stacionáře Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

23  azylové – např. terapeutické komunity, domy na půl cesty, azylové domy Právní postavení klientů Každý klient má nárok na kvalitu služeb, tj. kvalitu prostředí, kvalitu personálu, kvalitu péče, kvalitu řízení a na změnu služeb dle zdravotního stavu. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

24 Před podepsáním smlouvy s poskytovatelem má klient nárok si smlouvu řádně prostudovat, může si klást podmínky na případnou změnu. V případě nesouhlasu může klient od smlouvy i odstoupit. Práva klientů v sociálních zařízeních vycházejí ze standardů kvality sociálních služeb. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

25 Právní úprava sociálních služeb v evropských zemích Právní úprava sociálních služeb se v jednotlivých evropských zemích liší, dle různých modelů sociálního státu a také podle historického vývoje v příslušné zemi. Hledají se nové šetrnější formy pomoci lidem, kteří se dostávají do náročných situací, které vlastními silami nezvládnou. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

26 Trendy ve vývoji sociálních služeb:  odklon od příliš štědré zaopatřovací státní sociální politiky  v oblasti poskytování sociálních služeb se více směřuje k místním samosprávám a nestátním organizacím  vícezdrojové financování  o poskytování sociálních služeb se uzavírají smlouvy Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

27  dává se přednost poskytování služeb v domě klienta  klade se důraz na kvalitu sociálních služeb  rozdíly v poskytování sociálních služeb v jednotlivých zemích budou ještě poměrně dlouhou dobu zachovány Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

28 Pestrost nabídky poskytovaných sociálních služeb: Velká Británie – malá, Německo – dostatečná, Švédsko – široká, Francie – pro seniory malá Role veřejného sektoru: Velká Británie – malá, Německo – malá, Švédsko – velká, Francie – velká Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

29 Role soukromého sektoru: Velká Británie – vzrostla, Německo – velká, Švédsko – malá, Francie – malá Financování Velká Británie – státní rozpočet, úhrada klienta, Německo – pojištění, dotace, Švédsko – státní rozpočet, Francie – pojištění, státní rozpočet Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK


Stáhnout ppt "SOCIÁLNÍ SLUŽBY 3. ročník Studijní obor: Sociální činnost Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK."

Podobné prezentace


Reklamy Google