Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evropské seskupení pro územní spolupráci nová dimenze přeshraniční spolupráce Projekt „Strategie integrované spolupráce česko-polského příhraničí“ Závěrečná.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evropské seskupení pro územní spolupráci nová dimenze přeshraniční spolupráce Projekt „Strategie integrované spolupráce česko-polského příhraničí“ Závěrečná."— Transkript prezentace:

1 Evropské seskupení pro územní spolupráci nová dimenze přeshraniční spolupráce Projekt „Strategie integrované spolupráce česko-polského příhraničí“ Závěrečná konference k projektu „Strategie integrované spolupráce česko-polského příhraničí“ 18. 11. 2014, Hradec Králové

2 Evropská územní spolupráce v programovém období 2014-2020 Evropská komise si uvědomuje zásadní význam cíle Evropská územní spolupráce pro integrační proces, neboť bližší spolupráce příhraničních regionů a odstraňování hranic je silným nástrojem zvyšování konkurenceschopnosti celé EU. Evropská územní spolupráce proto představuje oblast, kam EU nadále soustřeďuje svoji pozornost. Instituce, které budou připraveny na realizaci programů Evropské územní spolupráce, budou mít v programovém období 2014-2020 významnou konkurenční výhodu v přístupu k evropským zdrojům. Evropská územní spolupráce v programovém období 2014-2020: už ne jeden ze tří cílů kohezní politiky, ale jeden ze dvou cílů (= zvýšení významu) zvýšení finanční alokace pro programy Evropské územní spolupráce Pro programové období 2014-2020 byl pro ČR omezen jak počet dotačních programů, tak i výše celkové finanční alokace. Pro programy Evropské územní spolupráce jsou však alokovány vyšší prostředky než v programovém období 2007-2013:

3 Evropské seskupení pro územní spolupráci Novou dimenzi rozvoje přeshraniční spolupráce představuje Evropské seskupení pro územní spolupráci (ESÚS). ESÚS je nástrojem pro usnadnění přeshraniční, nadnárodní a meziregionální spolupráce. Právní formu ESÚS stanovil v roce 2006 Evropský parlament a Rada EU s politickou podporou Výboru regionů Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 1082/2006, o evropském seskupení pro územní spolupráci (toto nařízení bylo změněno Nařízením EP a Rady EU č. 1302/2013 ze dne 17.12.2013). Právní forma ESÚS umožňuje vytvořit seskupení subjektů a organizací z více států EU, sloužící pro rozvoj daného území. Na rozdíl od struktur, v jejichž rámci se tato spolupráce odehrávala v předchozích letech na základě partnerských smluv a dohod mezi jednotlivými organizacemi ČR a organizacemi ostatních členských států EU, mají ESÚS právní subjektivitu. ESÚS je novinkou v tom smyslu, že umožňuje vznik seskupení regionálních a místních orgánů z různých členských států, aniž by předtím bylo třeba podepsat mezinárodní dohodu a ratifikovat ji národními parlamenty (členské státy dávají pouze svůj souhlas s účastí členů ze svého území). ESÚS umožňuje spolupráci veřejných institucí na různých úrovních (národní, regionální, místní), je zřizováno v rámci oblastí různého měřítka - počínaje od partnerských měst až k celým regionům. Evaluace programů přeshraniční spolupráce ve střední a jižní Evropě, Vídeň, 3.-5.5.2010 Evropský institut pro územní spolupráci, region Nord - Pas de Calais, Francie

4 Princip ESÚS I po vstupu ČR do Shengenského prostoru dne 20.12.2007 přináší hranice omezení pro regiony, které sousedí s jiným státem. ESÚS tuto hranici odstraňuje a umožňuje rozvíjet plnou spolupráci a kooperaci s regiony sousedního státu. ESÚS jako „laboratoř víceúrovňové správy“ Jakkoli je víceúrovňová správa (věcí veřejných) vnímána jakožto žádoucí, praktické zkušenosti s ní jsou značně limitované. Proto mohou být ESÚS, jejichž členy se mohou stát samosprávné celky odlišných velikostí i kompetencí, opravdu významným krokem směrem k ověření funkčnosti konceptu víceúrovňové správy v přeshraničním prostředí. jedná se o těsnější strukturu s jasně definovanými cíli - spolupráce v rámci takového právního subjektu je více závazná snadnější tvorba a předkládání projektových žádostí – pouze 1 partner (subjekt) - ESÚS ESÚS představuje struktury stejného charakteru - ESÚS jsou tedy lehce srovnatelné v celé Evropě, mohou vyvíjet společné lobby, vyměňovat si zkušenosti a nápady jak zlepšit své fungování dobře nastavený a fungující ESÚS tedy představuje účinný nástroj pro prosazování regionálních zájmů v Bruselu a také v rámci institucí a dalších subjektů jednotlivých zúčastněných států. Potencionální výhody ESÚS

5 Doposud bylo v rámci EU založeno 46 ESÚS (zdroj: Výbor regionů), velký počet ESÚS je v přípravné fázi. http://portal.cor.europa.eu/egtc ESÚS v Evropě S podrobnou prezentací k tomuto tématu vystoupí pan Bartłomiej Ostrowski z Dolnoslezského vojvodství.

6 Evropská seskupení pro územní spolupráci a evropské regiony (připravované nebo již založené) z pohledu ČR 1. ESÚS TRITIA, 2. Evropský region Dunaj - Vltava, 3. ESÚS Novum

7 ESÚS TRITIA - první ESÚS na území ČR, Polska a Slovenska Cílem je vznik silného a atraktivního seskupení "TRITIA" v centru Střední Evropy, které bude založeno na spolupráci tří sousedících regionů (trilaterální spolupráce) - Moravskoslezský kraj (ČR), Žilinský samosprávný kraj (SK), Slezské a Opolské vojvodství (PR). Počet obyvatel ve spolupracujících regionech - 8 milionů. Tvorba společného akčního plánu pro oblasti spolupráce zaměřené na inovace (horizontální téma), cestovní ruch, energetiku, životní prostředí, výzkum a vývoj, rozvoj lidských zdrojů apod. Využití evropských přeshraničních programů na přípravu ESÚS TRITIA. Setkání lídrů čtyř regionů zakládajících Evropské seskupení pro územní spolupráci TRITIA během konference „Investment & Business Forum 2010“ ve dnech 11. - 12. října 2010 v Ostravě Na vzniku ESÚS TRITIA se podílely 4 regiony: Moravskoslezský kraj, Žilinský samosprávný kraj, Slezské a Opolské vojvodství

8 Evropský region Dunaj – Vltava (www.evropskyregion.cz) Přijatá strategie v česko-rakousko-bavorské příhraniční oblasti: zintenzivnění kontaktů regionů a efektivnější řešení společných témat a s ohledem na žádoucí synergie. Území na hranici Dolního a Horního Rakouska, Bavorska a Čech může v evropské soutěži regionů získat dobrou pozici jako trilaterální evropský region a jako atraktivní hospodářský a životní prostor. Pro vytvoření této platformy bylo zapotřebí pečlivě vyhodnotit dosavadní přeshraniční spolupráci, vytipovat vhodná společná témata a zhodnotit zapojení všech potencionálních partnerů. Samozřejmostí je úzká shoda mezi ministerstvy, vládami správních obvodů a krajskými samosprávami v ČR a dalšími přidruženými partnery, která je zajišťována trilaterálním koordinačním grémiem. Proces vzniku evropského regionu – 3 moduly: analýza sítí a struktur (do konce roku 2010), analýza potenciálů (do konce roku 2011), stanovení centrálních témat pro práci a založení Evropského regionu Dunaj - Vltava (do konce roku 2012). Využití evropských přeshraničních programů. Setkání historického významu: zástupci jedenácti hospodářských komor z východního Bavorska, Horního Rakouska, západních a jižních Čech se vyslovili pro společný přeshraniční Evropský region Projektové území představuje šířeji koncipované území, zahrnuté do podrobných analýz sítí a potencionálů. Teprve výsledky aktivit naznačí, zda je toto vymezení vhodné pro vznik ESÚS, případně jiné společnosti

9 Zástupci 4 českých krajů (Královéhradecký, Pardubický, Liberecký, a Olomoucký), Dolnoslezského vojvodství a 2 euroregionů (Glacensis – česká a polská část, Nisa – česká a polská část) zahájili v roce 2010 diskusi o přípravě ESÚS, neboť regiony, kde působí uvedené subjekty, sbližuje a spojuje podobný hospodářský rozvoj, podobný jazyk, geografické a přírodní podmínky, současná aktivní spolupráce mezi partnery na obou stranách hranice apod. ESÚS Novum Dne 5. října 2011 bylo v polské Jelení Hoře slavnostně podepsáno všemi signatáři „Prohlášení o záměru“, ve kterém byl vyjádřen zájem vytvořit do budoucna Evropské seskupení pro územní spolupráci, které by bylo otevřené i pro další potencionální zájemce. Zbývající kroky k zahájení činnosti ESÚS Novum podpis základních dokumentů (Stanovy a Úmluva) všemi členy budoucího seskupení (již schváleny orgány partnerů) schvalování účasti členů v seskupení Valné shromáždění + volba ředitele seskupení registrace seskupení zahájení činnosti ESÚS Novum Sídlo budoucího seskupení – Jelenia Góra (Jelení Hora), Polsko. Česká a polská delegace před Evropským institutem pro územní spolupráci pro region Nord - Pas de Calais, Lille, Francie a před sídlem Evropského parlamentu, Brusel, Belgie (studijní cesta do Francie a Belgie na téma Evropských seskupení pro územní spolupráci, 13.-17.9.2010). Počet obyvatel uvažovaného území – přes 5 milionů.

10 Za účelem systémového řešení společných potřeb a požadavků a jako podpůrný nástroj pro přípravu nového seskupení byla vypracována a předložena projektová žádost do OPPS ČR – Polsko 2007-2013 v termínu do 15. června 2011, pod názvem „Strategie integrované spolupráce česko-polského příhraničí“, která byla následně schválena ke spolufinancování. Projekt „Strategie integrované spolupráce česko-polského příhraničí“ Hlavní aktivity projektu: Strategie integrované spolupráce česko-polského příhraničí 2014-2020 - nastavení jednotných metodik zpracování Strategie - analytická část - území projektu - návrhová část – syntézy CZ + PL analýz - akční plán – identifikace konkrétních aktivit a projektových záměrů Právní rozbor pro e-learningový modul (tzv. malá právní analýza) Analýza kompetencí české státní správy a samosprávy + Analýza právních požadavků polského projektu za účelem implementace Integrované spolupráce česko-polského pohraničí a tvoření ESÚS na česko-polském pohraničí, se statutárním sídlem v Polsku (tzv. velká právní analýza) Vytvoření a provoz sekretariátu projektu Jednání projektového a expertního týmu Výměnné stáže zaměstnanců partnerů, studijní cesty v EU Konference, vystoupení na ostatních akcích k problematice Evropské územní spolupráce Publicita (bannery, tiskové zprávy, propagační předměty), webové stránky projektu Překladatelské a tlumočnické služby Smlouva o spolupráci – smlouva definuje práva a povinnosti partnerů ve fázi udržitelnosti projektu (min. 5 let)

11 Partneři projektu a územní vymezení, logo a webové stránky projektu, časová realizace Logo symbolicky vyjadřuje 4 významné hory na česko-polské hranici nebo v její blízkosti v území partnerů projektu (od západu k východu: Ještěd, Sněžka, Králický Sněžník, Praděd) Časová realizace projektu 1. ledna 2012 – 31. prosince 2014

12 Ʃ 269 633 € 32 % 33 % 4 %

13 Strom strategických oblastí spolupráce, strategických cílů a opa tření Příklady typových aktivit Strategická oblast 1: Cestovní ruch a volný čas Strategický cíl 1.1: Vysoký podíl cestovního ruchu na ekonomické prosperitě regionu Opatření 1.1.1: Společný marketing cestovního ruchu Zpracovatelský tým Analytická část polského území projektu Analytická část českého území projektu, Souhrnná analytická část, Návrhová část, Akční plán, Koordinace prací

14 Setkání a další aktivity v rámci projektu

15 Děkuji za pozornost. Roman Klíma Odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací Krajský úřad Královéhradeckého kraje telefon: 495 817 492, 602 488 137 e-mail: rklima@kr-kralovehradecky.czrklima@kr-kralovehradecky.cz


Stáhnout ppt "Evropské seskupení pro územní spolupráci nová dimenze přeshraniční spolupráce Projekt „Strategie integrované spolupráce česko-polského příhraničí“ Závěrečná."

Podobné prezentace


Reklamy Google