Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Podpora propagace kulturního dědictví

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Podpora propagace kulturního dědictví"— Transkript prezentace:

1 Podpora propagace kulturního dědictví
Ing. Petr Kratochvíl, ředitel regionálního odboru CzechTourism

2 Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR na léta 2007-2013
Rozhodující nabídku cestovního ruchu ČR je možné členit do následujících tématických oblastí: Městský a kulturní cestovní ruch Dovolená v přírodě Sportovní a aktivní dovolená Lázeňský cestovní ruch Kongresový a incentivní cestovní ruch

3 Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR
Sektor cestovního ruchu v Česku dosahuje hodnoty v objemu 67,5 mld. Kč (2,45% HDP) a zaměstnává 122 tis. osob (2,6% na celkové zaměstnanosti). Bereme-li v úvahu i nepřímé efekty cestovního ruchu, pak objem produktu cestovního ruchu činí 377,9 mld. Kč (13,7%) a na zaměstnanosti se podílí 12,9% (608 tis. zaměstnaných osob). Oproti roku 1993 se hodnota produktu cestovního ruchu v ČR zvýšila 2,5 násobně (2,9 násobně při započtení i externích efektů).

4 Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR
Objemem tržeb v mezinárodním obchodě se cestovní ruch řadí na první místo mezi hospodářskými odvětvími před obchod s ropou a obchod s automobily. V 83% zemí světa se odvětví cestovního ruchu řadí mezi 5 odvětví s největším podílem na vývozu zboží a pro 38% zemí světa pak představuje odvětví cestovního ruchu největší zdroj devizových příjmů.

5 Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR
Měřeno výše uvedenými charakteristikami je význam cestovního ruchu v Česku nad celosvětovým i nad průměrem EU. Mezi evropské státy s vyšším podílem cestovního ruchu na HDP patří tradiční turisticky atraktivní země Rakousko, Švýcarsko, dále pak státy při Středozemním moři Španělsko, Chorvatsko, Řecko. Nejvyšší závislost národních ekonomik na cestovním ruchu vykazují malé ostrovní státy Malta a Kypr.

6 Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR
Organizace a řízení cestovního ruchu v ČR (základní problémy) Organizace a řízení cestovního ruchu ať již na národní či regionální úrovni je nejvíce opomíjenou oblastí v CR. Legislativa v cestovním ruchu. Koordinace činnosti v organizaci a řízení na národní a regionální úrovni. Zahraniční a národní propagace a marketingová podpora prostřednictvím CzechTourism

7 Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR
Problémy rozvoje cestovního ruchu nedostatečná infrastruktura cestovního ruchu a nerozvinutých služeb, nedostatek potřebných odborníků, absence marketingových koncepcí rozvoje ČR jako evropské destinace, nízká úroveň partnerství mezi NNO, podnik. subjekty, obcemi, kraji a státem, omezené finanční prostředky pro rozvoj podnikání, nedostatek nosných projektů vedoucích k tvorbě produktů CR, nedostatek finančních prostředků na údržbu a obnovu kulturního dědictví, výrazné vnitroregionální rozdíly v úrovni vybavenosti a v návštěvnosti, nedostatečná schopnost subjektů na trhu cestovního ruchu reagovat na trendy probíhající jak na straně poptávky, tak na straně konkurenční nabídky (nabídka atraktivit cestovního ruchu, nabídka produktů, marketingová komunikace atd.)

8 Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR
PRIORITA 1 Podpora tvorby konkurenceschopných národních a regionálních produktů cestovního ruchu Podpora tvorby nosných národních produktů cestovního ruchu Podpora tvorby specifických regionálních produktů cestovního ruchu

9 Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR
PRIORITA 2 Podpora budování a zkvalitňování infrastruktury a služeb cestovního ruchu Rekonstrukce a budování kvalitní základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu Podpora rekonstrukce kulturně-historických památek a zachování přírodních lokalit využívaných pro cestovní ruch Zkvalitňování služeb cestovního ruchu Podpora šetrných forem cestovního ruchu

10 Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR
PRIORITA 3 Marketingová podpora cestovního ruchu a rozvoj lidských zdrojů Marketingová podpora (propagace) cestovního ruchu na mezinárodní, národní a regionální úrovni Zkvalitnění statistiky a informací o cestovním ruchu Zkvalitňování vzdělávání a přípravy lidských zdrojů v cestovním ruchu podpora výzkumu, vývoje a inovací

11 Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR
PRIORITA 4 Podpora budování a vytváření organizační struktury cestovního ruchu Podpora zakládání a činnosti organizací cestovního ruchu na regionální a lokální úrovni Podpora činnosti turistických informačních center Podpora spolupráce mezi veřejným a podnikatelským sektorem, neziskovými organizacemi a profesními a zájmovými sdruženími v cestovním ruchu Zkvalitnění fungování správních orgánů a krizového managementu v oblasti cestovního ruchu v ČR

12 MARKETINGOVÉ AKTIVITY
České centrály cestovního ruchu - CzechTourism na rok 2008

13 Cíl 2008 udržet tempo růstu počtu turistů, délky jejich pobytu v ČR a objemu příjmů z cestovního ruchu na úrovni států střední Evropy, tj. 3 – 5 % v tomto uskupení být vedoucím státem

14 V roce 2008 zvýšená pozornost
Zážitková dovolená (gastronomie) „Cool“ nebo „hip“ destinace (prezentace ČR pro mladou generaci „Výroční aktivity“ (500 let Rabiho Loewa, 500 let lázní Karlovy Vary, 200 let města Mariánské Lázně, 100 let českého hokeje…) Tourism for all (sociální CR) – směr Evropské komise

15 Stabilizace NNP (pomocí všech aktivit CzT)
Nové národní produkty definované v roce 2007 Bohatství historie Aktivní dovolená České medicínské lázeňství Kongresový, korporátní a incentivní CR Zážitková dovolená

16 Komunikační témata Česká republika – symfonie zážitků Značka Česká národní kuchyně Budování pozice lídra v turistickém uskupení V4

17 Od „Undiscovered Golf Destination“ k „Czech Republic –
Od „Undiscovered Golf Destination“ k  „Czech Republic – The Golf Republic“ Medicínské lázeňství jako investice do zdraví a životního stylu ČR jako optimální kongresová destinace z pohledu „value for money“ „Osmička“ - v návaznosti na komunikaci osmičky na MZV ČR využít data k propagaci

18 ČR pro mladou generaci let, důraz na digitální komunikaci a dělení se o zážitky on-line, příprava hry ve stylu „Second Life“ Cestovní ruch a zaměstnanost – úloha seniorů a pozitivní „image“, jejich možné úlohy ve službách CR, „rekonstrukce“ profesní hrdosti ve spolupráci s odbornými asociacemi Doprava do ČR /inbound/ všeho druhu – formou marketingových partnerství s regiony, jichž se geograficky týká a v rámci Aliance s MZV ČR a ostatními resorty

19 Účast CzT na veletrzích CR
Počet účastí 48 (42 v roce 2007) Posílení účasti v Rusku, na Ukrajině, v Litvě, Lotyšsku, Estonsku a ve Skandinávii V jihovýchodní Asii s důrazem na Čínu Návrat k veletrhu Ferie Kodaň a SMT Paříž na žádost potenciálních vystavovatelů

20 Zahraniční zastoupení (ZZ)
Dnes 25 ZZ Plánovaná otevření: Jekatěrinburg Riga Německo (druhé zastoupení CzT - západ) USA (druhé zastoupení CzT - jih nebo západ) Švédsko Dánsko

21 Propagační brožury a prospekty
Ediční plán na rok 2008 bude obsahovat nové tituly reflektující na národní produkty definované v roce 2007 a tituly, které doplňují každoročně ediční řadu. Česká republika  000 ks jazyk.mutací Bohatství historie  000 ks 12 Aktivní dovolená  000 ks 5 Památky židovské kultury  000 ks 4 Dovolená pro rodiny s dětmi  000 ks 6 Česká republika – skládačka 100 000 ks 1 /japonština/

22 Činnost odboru regionálního CzechTourism v roce 2008

23 Oblast organizace cestovního ruchu
Na základě zpracovaných aktualizací Programů rozvoje cestovního ruchu krajů a regionů připravit jejich kompilaci se zaměřením na rajonizaci cestovního ruchu v Česku. Uskutečnit dvě pracovní setkání s regionálními koordinátory a krajskými zástupci pro cestovní ruch. Realizovat smlouvy o nákupu vybraných služeb s regionálními organizacemi cestovního ruchu. Metodicky podporovat regionální subjekty při přípravě strategických dokumentů a marketingových plánů, resp. i při přípravě jednotlivých marketingových nástrojů.

24 Oblast domácího cestovního ruchu
Rozšířit katalog „Kudy z nudy“ na cca 1 500 aktivit. Vytvořit nástroj pro nabídku turistických produktů – balíčků pro individuální turisty. Zvýšit počet návštěvníků stránek o cca 15 % a počet přečtených stránek o cca 20 %. Zvýšit zájem médií a portálů o Převádět turistické produkty z tzv. „Obchodního domu turistických produktů (ODTP)“ do katalogu Kudy z nudy a připravit prostředí pro nabídku turistických produktů – balíčků pro individuální turisty. Celostátní soutěž „Turisté vítáni“ rozšířit do všech regionů a rozšířit projekt o další částí, týkající se popularizace turistického potenciálu ve školách. Vydat brožuru pro poslance, senátory a ministerstva.

25 Oblast domácího cestovního ruchu
Připravit Projekt na podporu rozvoje domácího cestovního ruchu v rozsahu cca 200 mil. Kč, v rámci IOP. Projekt bude zaměřen na marketingovou podporu DCR s využitím prvků cíleného marketingu, na síťování TIC a získání jejich vyšší autority u domácích turistů, na vytvoření pracovních materiálů pro turisty v daných oblastech, dynamický rozvoj Kudy z nudy, monitoring turistů, vytváření prostoru pro prodej turistických produktů v síti TIC a OCR, podporu cykloturistiky a zdravotní turistiky, podporu nabídky šetrných forem cestovního ruchu a na národní centrální dispečink, včetně callcentra. Projekt je připravován ve spolupráci s kraji, regiony a zástupci jednotlivých skupin podnikatelů z oblasti cestovního ruchu. „Regionální informační bulletin“ bude nadále vydáván vždy k poslednímu v měsíci.

26 Oblast podpory příjezdového cestovního ruchu
Pokračovat v projektu na podporu prezentace turistických regionů Česka: „133 premiér v České republice“ (www.czechtourism.com/133premier) . Tento projekt realizovat především internetovou formou. Vydat katalog nabídky v rozsahu cca 30 stran a na CD jako ukázku a propagaci internetové verze. Připraven bude „Kalendář kulturních a sportovních akcí“, které v tuzemsku proběhnou v roce 2009. „Regionální prezentace“, jako pravidelné pracovní cesty do českých turistických regionů s cílem představit regionální turistickou nabídku českým incomingovým cestovním kancelářím přímo „v terénu“. Se uskuteční v počtu 12 a zaměří se na získání zástupců dalších CK.

27 Oblast podpory příjezdového cestovního ruchu
Příprava dvou nových turistických produktů – Rodinná dovolená a Encyklopedie epoch. Cílem je v elektronické formě zpracovat nabídku historie Česka na bázi velké koncentrace mnoha slohů na malém území a podchycení dosud málo připravené nabídky pro diny s dětmi. Příprava tiskovin podle regionů pro účelnou prezentaci jejich turistického potenciálu. Doplnit tím image tiskoviny a vyhovět současným trendům vyžadujících podrobnější informace o nabídce. V únoru 2008 proběhne další série seminářů „Poznejte regiony Česka“ určených pro pražské průvodce. Cílem těchto seminářů bylo představení českých turistických regionů průvodcům před novou sezónou. Obsah a forma bude inovována.

28 Ostatní činnosti Provést aktualizaci Metodického pokynu Ministerstva dopravy České republiky o „Označování kulturních a turistických cílů na dálnicích a silnicích (KTZ)“. Komunikovat s turistickými informačními centry (vydat 2 CD pro jejich potřebu) a pokračovat v procesu zkvalitňování jimi poskytovaných služeb formou zpřísňování podmínek pro udělování jednotného symbolu ochráněného známkou. Počet OTIC udržovat na cca 60 % celkového počtu TIC. Turistické informační centrum na Staroměstském náměstí plně rozvinout v nových prostorách „galerie Vlasty“ pro potřeby prezentace regionů zahraničním i domácím turistům. Realizace promo akcí partnerů z regionů, přednášky pro Pražany o potenciálu regionů, pořádání tiskových konferencí apod. Turistické informační centrum Vinohradská dále orientovat na zajištění informačního servisu pro zahraniční i domácí turisty a to osobně, písemně, mailem a telefonicky. Realizovat tzv. odpovědnu pro zahraniční partnery a turisty za celou CzT a sběr tiskovin z regionů. Dále připraví několik databází, např. svatby či ubytování na hradech a zámcích. Aktivizovat potenciál knihovny ve školách a u odborné veřejnosti.

29 Možnosti rozvoje CR v souvislosti s potenciálem barokních památek
??? Období, kde máme co nabídnout (ano- ne) Nabídneme ho jako Samostatnou epochu, pouze architekturu ? Součást celé historie, jedna z epoch ? ……. počet kritérií může být neomezený Víme(objektivně), že je to toto období zájem ? V jaké podobě, v jakém podání, jakými formami ?

30 Možnosti rozvoje CR v souvislosti s potenciálem barokních památek
Je to jedinečnost pouze našeho regionu ? S kým se spojím (v tuzemsku/zahraničí) ? Jak nabídnu tento potenciál ? Kdo je odpovědný za nabídku? Jak bude vypadat marketing ? Jak vyhodnotíme úspěšnost/ neúspěšnost projektu ? ………….

31 Děkuji za odpovědi na tyto a další otázky a za pozornost
Ing.Petr Kratochvíl ředitel regionálního odboru agentury CzechTourism tel: mail:


Stáhnout ppt "Podpora propagace kulturního dědictví"

Podobné prezentace


Reklamy Google