Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Operační program podnikání a inovace 2007-2013 20.10.2010,MPO Na Františku 32 Ing.M.Boučková, zástupce ředitele odboru koordinace SF.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Operační program podnikání a inovace 2007-2013 20.10.2010,MPO Na Františku 32 Ing.M.Boučková, zástupce ředitele odboru koordinace SF."— Transkript prezentace:

1 Operační program podnikání a inovace 2007-2013 20.10.2010,MPO Na Františku 32 Ing.M.Boučková, zástupce ředitele odboru koordinace SF

2 OPPI 2007 - 2013 Operační program Podnikání a inovace (OPPI)  Základní programový dokument MPO pro podporu podnikatelské sféry MPO  Celková alokace: 3 578 mil €, cca 90 mld. Kč  11,75% alokace SF v ČR(verze k 8.7.2010)  Globálním cílem je zvýšit konkurenceschopnost a inovační výkonnost průmyslu ČR a navazujících služeb  Respektování pravidel veřejné podpory

3 OPPI 2007 - 2013 Prioritní osy PO 1 Vznik firem (podpora zahájení podnikání drobným podnikatelům) (15,7 mil €) PO 2 Rozvoj firem (podpora projektů s růstovým potenciálem, rozvoj ICT) (918,8 mil €) PO 3 Efektivní energie (úspory energie a využití obnovitelných zdrojů) (418,3 mil €) PO 5 Prostředí pro podnikání a inovace (podpora infrastruktury pro inovační podnikání) (1080,8 mil Kč) PO 6 Služby pro rozvoj podnikání (poradenské a marketingové služby) (116,9 mil Kč) PO 7 Technická pomoc (105,4 mil Kč) PO 4 Inovace Podpora inovací a výzkumných pracovišť) (922,1 mil €) Podíl jednotlivých prioritních os na celkové alokaci OPPI k 8.7.2010 (ERDF: 3 041 mil. €; SR: 537 mil. €). Celkem cca 90 mld. Kč

4 OPPI Programy podpory MSP velké ostatní Prioritní osa 1 Start15,7 x Progres103,6 x Záruka 189,6 x ICT v podnicích121,3 x x ICT a Strategcké služby215,0 x x Rozvoj289,3 x Prioritní osa 3 Eko-Energie418,3 x x Inovace621,6 x xx Potencial300,5 x x Prosperita390,9 x xx Spolupráce76,2 x xx Školící střediska144,6 x xx Nemovitosti469,1 x xx Poradenství54,7 x x Marketing62,2 x x Prioritní osa 7Technická pomoc105,4x OPPI celkem3 578,015x 8x9x Prioritní osa 4 Prioritní osa 6 Prioritní osa 2 Prioritní osa 5 Programy podporyPrioritní osy Celková alokace ( mil. EUR) Typy příjemců

5 OPPI 2007 - 2013 Implementační struktura Řídící orgán OPPI: sekce fondů EU,výzkumu a vývoje MPO Zprostředkující subjekty:CzechInvest, ČMZRB Platební jednotka: Národní fond - MF Auditní orgán :MF(Centrální harmonizační jednotka MF) EK: DG Regio, NOK MMR Formy podpory: dotace, záruky, úvěry ( způsobilé výdaje 85% EU,15%ČR) Příjemci podpory: Podnikatelské subjekty (MSP, velké podniky), vysoké školy, územně samosprávné celky, neziskové organizace Typy projektů:inovační projekty,projekty ICT,budování infrastruktury – VTP,inkubátory,školící střediska,projekty ne úspory energie a obnovitelné zdroje,poradenství, marketing,projekty pro nové začínající podnikatele Projektový cyklus:vyhlašování programů,podávání žádostí (RŽ,PŽ,eAccount),hodnocení žádostí,výběr projektů, realizace projektů, platba kontrola,zprávy z realizace projektů

6 Realizace dotačních programů OPPI k 30.9.2010

7 Opatření ŘO OPPI ke zjednodušení administrace a zrychlení čerpání prostředků Hlavní opatření sekce ŘO OPPI k minimalizaci nežádoucích dopadů hospodářské krize: Navýšení alokací výzev - Vyhlášené výzvy byly navýšeny o cca 30 % oproti původním alokacím v závislosti na předložení kvalitních projektů. Urychlení vyhlašování nových výzev - K 30. 9. 2010 bylo vyhlášeno cca 40 výzev v objemu 66,7 mld. Kč, tj. cca 70 % alokace OPPI. Etapizace projektů Změny OPPI (schválené Rozhodnutím EK dne 8.7.2010) Využití tzv.Dočasného rámce EK Kombinace dotací a záruk Úprava podmínek realizace projektů již schválených projektů Zkrácení doby potřebné na vyřízení žádosti o platbu Kontrola a vyhodnocování rizikových projektů Mediální kampaň

8 OPPI 2007 - 2013 Veřejná podpora  Dotace, zvýhodněné úvěry a záruky musí splňovat pravidla VP EU  Poskytování VP se v OPPI provádí dle Nařízení Komise (ES) č. 800/2008, kterým se v souladu s čl.87 a 88 Smlouvy o EU prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem (bloková vyjímka)  dále Nařízení komise (ES) č.1998/ 2006 o podpoře de minimis + dočasný rámec EU k řešení ekonomické krize  a dle Sdělení Komise na státní podpory ve formě záruk z prosince 2008  Pro podnikatelské subjekty poskytování VP pro způsobilé výdaje dle Regionální mapy intenzity VP ČR 2007-2013  Dotační a úvěrové programy OPPI, schválené vládou usnesením č.50/ 2007(povinnost dle zákona 47/2002). Dle uvedeného usnesení vlády schváleny věcné podmínky jednotlivých programů, včetně odvětvového vymezení programů.

9 OPPI 2007 - 2013 Nepodporovatelné činnosti Nařízení č.800/2008 vylučuje z regionální podpory -podpory na činnosti v odvětví oceli (dále podrobněji vymezeno v definicích čl. 2, bod 29) -odvětví stavby lodí -odvětví výroby syntetických vláken -podporu zemědělských výrobků dle Annex, rybolov, akvakultura -podporu exportu, podniky v obtížích, vč.insolvence Součástí jednotlivých výzev je tzv. odvětvové vymezení, které definuje oblasti v rámci dané výzvy podporovatelné a zároveň oblasti z podpory vyloučené.

10 OPPI 2007 - 2013 Vymezení ocelářského průmyslu dle Nařízení Komise (ES) č.800/2008 Článek 2, Definice Pro účely tohoto nařízení se použijí následující definice: 29) odvětvím oceli“ se rozumí všechny činnosti související s výrobou jednoho nebo několika následujících produktů: a) surové železo a feroslitiny:  litina pro výrobu oceli, pro slévárenství a jiné surové litiny, kovy obsahující mangan a karburovaný ferromangan, mimo ostatní feroslitiny;

11 OPPI 2007 - 2013 Vymezení ocelářského průmyslu dle Nařízení Komise (ES)č.800/2008 b) surové výrobky a polotovary ze železa, běžné nebo ušlechtilé oceli:  odlévaná ocel nebo ocel, jež není v ingotech, včetně ingotů určených na kování: bloky, předvalky a bramy; kanystry a kotouče; plechy válcované za tepla, s výjimkou výroby odlévané oceli pro odlitky z malých a středních sléváren; c) výrobky ze železa s konečnou úpravou za tepla, výrobky z obvyklé oceli nebo speciální oceli:  kolejnice, příčné nosníky, desky a styčnice, nosníky, těžké ocelové profily a vodicí kolejnice od 80 mm výše, štětovnice, vodicí kolejnice a profily pod 80 mm a kotouče pod 150 mm, válcovaný drát, kotouče a panely na trubky, pásy válcované za tepla (včetně pásů na trubky), plechy válcované za tepla (pokovené nebo nepokovené), desky a plechy s tloušťkou 3 mm a vyšší, kotouče s průměrem 150 mm a více, s výjimkou drátů a drátěných výrobků, lesklých tyčí a litiny;

12 OPPI 2007 - 2013 Vymezení ocelářského průmyslu dle Nařízení Komise (ES)č.800/2008 d) hotové výrobky s konečnou úpravou za studena:  pocínovaný plech, plech pokrytý vrstvou olova, černé plechy, pozinkované plechy, jiné plechy opatřené vrstvou kovu, plechy válcované za studena, magnetické plechy, pásy na výrobu cínových pásů, plechy válcované za studena, ve svitcích nebo v listech; e) trubky:  všechny bezešvé ocelové trubky, svařované ocelové trubky s průměrem vyšším než 406,4 mm;  Otázky týkající se odvětvového vymezení řeší v OPPI Ing. Hana Důrasová (durasova@mpo.cz)durasova@mpo.cz  Přes uvedená omezení je k 30.9.2010 v OPPI v oblasti ocelářství 86 aktivních Rozhodnutí v celkové výši 685 751 000 Kč.

13 Dotace podniků spadajících do CZ NACE 24 v Kč

14 Aktivní projekty: Podepsané Rozhodnutí, Monitorování, Projekt proplacen Administrace: Projekty administrované na ŘO OPPI, CzechInvestu a hodnocení v HK,EH

15 Dotace podniků spadajících do CZ NACE 24 v Kč

16 Příprava nové kohezní politiky po r. 2013 Politická debata na evropské úrovni České předsednictví EU - komuniké ministrů z Mariánských Lázní 23. dubna 2009 během českého předsednictví –politický dokument na úrovni EU Zpráva pro Evropskou komisi z dubna 2009 „Barcova zpráva“ ( vypracoval Fabricio Barca, prac. EK DG Regio Schválení Strategie EU 2020 –červen 2010 Zveřejnění Sdělení k reformě rozpočtu EU - říjen 2010 Zveřejnění 5.kohezní zprávy – listopad 2010 –návrh architektury kohezní politiky EU po r.2013, následné projednání na Kohezním fóru v Bruselu - koncem ledna 22.-23.11.2010–konference ministrů EU na téma 5.kohezní zprávy Návrh Finanční perspektivy EU – červen 2011 Diskuse s čl. státy v EK k úpravám implementačního procesu KP–High Level Group, příprava nových právních předpisů –2011-2012

17 Příprava nové kohezní politiky po roce 2013 Diskuse v rámci ČR Koordinátorem prací MMR – prac.skupina k nové kohezní politice, koordinační pracovní skupiny pro vypracování nového strategického rámce První Rámcová pozice ČR k budoucnosti kohezní politiky EU schválena vládou dne 5. října 2009. Snaha o intenzivnější zapojení krajů – nová „Meziregionální poradní skupina“ Odborný seminář 29. března 2010 – za účasti F. Barca, europoslanců, Evropské komise, krajů a expertů atd. Východiska k budoucí KP v ČR – materiál MMR koncem října do Vl.výboru pro EU 15 listopadu 2010 p.Engwegen (DG Regio,ved.útvaru pro ČR) bude 5.Kohezní zprávu EU představovat v Praze 29.11. 2010 v Praze konference k budoucí KP pořádaná MMR-národní debata ke KP 9.12.2010 v Praze konference MPO k OPPI + budoucí KP. Březen 2011 vypracování aktualizované Rámcové pozice ČR

18 Příprava nové kohezní politiky po r. 2013 Diskuse v rámci MPO ŘO OPPI vypracoval v dubnu 2010 následující východiska MPO pro přípravu budoucí KP ČR po r.2013: -pro podnikatelskou sféru prosazovat nový tématický operační program (těžiště strukturální pomoci by mělo směřovat do oblasti ekonomiky, podnikatelé by měli patřit mezi stěžejní příjemce,neboť jsou zdrojem statků) -z věcného hlediska podporovat zejména projekty založené na technologickém rozvoji, inovacích uplatnění znalostní ekonomiky, transferu technologií, eko energiích apod. -posílit úlohu nových finančních nástrojů, nevzdat se však dotačních schémat a již používaných forem podpor - úvěrů a záruk Uvedené směrování kohezní politiky za MPO po r. 2013 bylo projednáno s hospodářskými a sociálními partnery na nejvyšší úrovni, kde byla vyjádřena podpora tomuto zaměření Bylo zadáno vypracování věcných priorit MPO pro budoucí operační program – dokončení studie konec listopadu 2010. ŘO OPPI je členem pracovních skupin MMR k nové KP a koordinačních skupin MMR k přípravě věcných priorit KP za ČR

19 Děkuji za pozornost! bouckova@mpo.cz Infomace k OPPI www.mpo.cz www.mpo-oppi.cz


Stáhnout ppt "Operační program podnikání a inovace 2007-2013 20.10.2010,MPO Na Františku 32 Ing.M.Boučková, zástupce ředitele odboru koordinace SF."

Podobné prezentace


Reklamy Google