Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

TÝRÁNÍ A ZNEUŽÍVÁNÍ DĚTÍ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "TÝRÁNÍ A ZNEUŽÍVÁNÍ DĚTÍ"— Transkript prezentace:

1 TÝRÁNÍ A ZNEUŽÍVÁNÍ DĚTÍ
Mgr. Michal Oblouk

2 FYZICKÉ TÝRÁNÍ za fyzické (tělesné) týrání se považuje vědomé tělesné ublížení dítěti anebo nezabránění ublížení či utrpení dítěte, včetně úmyslného otrávení nebo udušení dítěte za "týrání" ve smyslu trestního zákona se považuje zlé nakládání se svěřenou osobou, vyznačující se vyšším stupněm hrubosti a bezcitnosti a určitou trvalostí, které postižená osoba pro jeho krutost, bezohlednost nebo bolestivost pociťuje jako těžké příkoří, trvalost pachatelova jednání je nutno posuzovat v závislosti na intenzitě zlého nakládání; není nutné, aby šlo o jednání soustavné ani aby vznikly následky na zdraví § 215 Týrání svěřené osoby - Kdo týrá osobu, která je v jeho péči nebo výchově, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta. Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin zvlášť surovým způsobem nebo na více osobách, nebo pokračuje-li v páchání takového činu po delší dobu. § 215a Týrání osoby žijící ve společně obývaném bytě nebo domě - Kdo týrá osobu blízkou nebo jinou osobu žijící ve společně obývaném bytě nebo domě, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta. Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin zvlášť surovým způsobem nebo na více osobách, nebo pokračuje-li v páchání takového činu po delší dobu. tělesné týrání se rozlišuje podle své povahy na aktivní a pasivní

3 AKTIVNÍ TĚLESNÉ TÝRÁNÍ
zahrnuje všechny akty násilí na dítěti, při kterých dochází k tělesnému zranění dítěte, k jeho trvalému postižení nebo v krajních případech k jeho usmrcení formy - nepřiměřené bití rukou (např. facky, pohlavky), bití různými nástroji (např. vařečka, vodítko na psa, ramínko, hadice, kabel), kopání do dítěte, údery pěstí, způsobení bodných, řezných a sečných ran různými nástroji (nožem, nůžkami, jehlou, jehlicí aj.), poranění střelná (zbraní), vytrhávání vlasů, nepřiměřené tahání za ušní boltce, kousání dítěte, způsobování popálenin (nejčastěji přiložením cigarety na kůži dítěte, dále popáleniny od kamen, kulmy, grilu apod., drobné popáleniny vzniklé třením, je-li dítě např. vlečeno po koberci, popáleniny úst od horké potravy, která byla dítěti násilím vpravena do úst, popáleniny od vřící vody), odmrštění, odhození dítěte, kdy často dochází k úderu dítěte o stěnu nebo podlahu, smýkání dítětem ze schodů, proti stěně, nábytku apod., sražení dítěte na zem, přinucení dítěte stát nebo sedět v nepohodlné pozici nebo na místě, které v něm vyvolává strach (ve sklepě apod.), svazování a připoutávání dítěte, škrcení, dušení, silné třesení, zejména u malých dětí, odpírání spánku nebo potravy za trest, uvádění dítěte do situací, kdy je nuceno za trest podstoupit nějaké fyzické utrpení, otravy jedy a chemikáliemi, podávání alkoholu a drog při tělesném týrání aktivní povahy dochází ke zraněním, postižení orgánů či jejich funkcí někteří rodiče se fyzického násilí dopouštějí v afektu; dítě tak „funguje" jako hromosvod pro jejich vnitřní napětí a prožívaný stres, jindy je násilí uplatňováno v souvislosti s nekázní dítěte - používají tělesných trestů jako výchovného prostředku hranice mezi tělesným trestáním a týráním dítěte je poněkud nejednoznačná a její vymezování je poměrně choulostivá záležitost fyzicky týrány jsou především děti, které jsou rodiči vnímány jako nepřijatelné vzhledem k handicapům, ať již fyzickým, nebo psychickým, či pro svůj obtížný temperament, ale také děti nechtěné podle odhadů je v České republice ročně týráno až 40 tisíc dětí mladších 15 let, přičemž kolem padesáti dětí ročně na následky týrání a nedostatečné péče zemře - Česká republika patří k zemím s největším počtem týraných dětí na světě!

4 ZNAKY poranění nebo popáleniny na kůži dítěte nevysvětlitelného původu, zvláště vyskytují-li se opakovaně nepravděpodobná zdůvodnění těchto poranění dítětem, či o ně pečující dospělou osobou nechuť dítěte o těchto poraněních hovořit lysiny, pohmožděniny apod. neochota dítěte odhalovat tělo (v teplých dnech), strach ze svlékání (před hodinou tělocviku) škrábance, vyražený nebo ulomený zub, natržený ušní boltec, opakované zlomeniny, často spontánně zhojené, poranění měkkých částí dutiny ústní apod. strach z rodičů, neochota a rozladěnost před návratem domů sklony k sebetrýznění agresivita vůči ostatním útěky z domova, záškoláctví náhle zhoršený školní prospěch náhlá ztráta kamarádů (sociální izolace) obtíže v sociální komunikaci, vyhýbavé chování snížené sebehodnocení dítěte zvýšená úzkostnost dítěte, vznik iracionálního strachu a obav bez zjevné negativní předcházející zkušenosti pomočování, neudržení stolice

5 NEJČASTĚJI POUŽÍVANÉ FYZICKÉ TRESTY V ČR
facka pohlavek výprask rukou nebo předmětem kopanec rána do zad, rána pravítkem nebo ukazovátkem odhození, třesení praštění hlavou o zeď, údery knihou nebo jiným předmětem do hlavy štípání tahání až vytrhávání vlasů kroucení ušním boltcem kostičky (pevný stisk týlu, nadloktí) burák (prudké přejetí palcem po zadní straně krku) škrcení cvrnkání do ucha přehození přes stůl stoj na hanbě v předpažení klečení, kliky a dřepy kroucení ruky píchání špendlíkem přivazování ke stolu nebo stromu, svazování končetin sypání pepře na ruce zalepování úst leukoplastí ponořování rukou do horké nebo ledové vody

6 PASIVNÍ FYZICKÉ TÝRÁNÍ
zanedbávání nedostatečné uspokojení nejdůležitějších potřeb dítěte - úmyslné, ale i neúmyslné nepečování o dítě, opomenutí v péči o dítě či nepochopení rodičovské role dítě se vyznačuje nedostatečným rozvojem v mnoha oblastech, nejvážnějším důsledkem zanedbávání je zpustnutí dítěte, v krajním případě jeho smrt formy: nedostatek zdravotní péče - vědomé a nevědomé odmítání preventivní, léčebné a hygienické péče nedostatek přístřeší, ošacení a ochrany porucha v prospívání dítěte neorganického původu - vzniká z nedostatečné výživy (podváha) vykořisťování dětí - nucení dětí k žebrání a zneužívání dětí jako levné pracovní síly

7 ZNAKY nevhodné oblečení dítěte (neadekvátní pro dané roční období nebo oblečení, jenž působí dítěti nepohodlí tím, že je příliš malé nebo příliš velké) únava a ospalost dítěte mimo běžnou denní dobu nedostatečná osobní hygiena (dítě nemá osvojená základní hygienická pravidla) poruchy řeči poruchy příjmu potravy dítě má trvale hlad, nedostatek teplé stravy zdravotně závadné podmínky v domácnosti s dítětem, kde se nacházejí např. odpadky, exkrementy, plíseň, nedostatečné vytápění, místo na spaní je špinavé a chladné, nebo lůžko zcela chybí nedostatek patřičné lékařské péče (důsledkem jsou poruchy růstu, vývoje, retardace a nerovnoměrný psychomotorický vývoj dítěte, neléčené zdravotní problémy dítěte) chronické útěky z domova vnitřní nutkání ke krádežím nebo sběru odložených věcí časté jsou situace, kdy je dítě nuceno převzít odpovědnost za péči o své sourozence a další děti ponechávání dítěte v domácnosti bez dozoru dospělého, pobyt dítěte na ulici v neobvyklých hodinách, ponechání kojence po nepřiměřeně dlouhou dobu v uzavřeném prostoru, chodí pozdě do školy nebo za školu nedostatečné sociální dovednosti, nedostatečná kultivovanost chování, přehlížení kulturních norem, citová plachost, lhostejnost, obdiv k radikálním politickým a náboženských hnutím dítě je depresivní, uzavřené, apatické agresivita vůči ostatním, destruktivní chování neurotické návyky (kouše si nehty, vlasy, houpá se), sebedestruktivní tendence, snížená sebeúcta

8 PSYCHICKÉ TÝRÁNÍ duševní, citové, emocionální
ubližování ze strany rodiče či jiné dospělé osoby formou opakovaného odmítání, ponižování, zastrašování, nepřiměřeného omezování, izolování od kontaktu s jinými osobami, využívání pro vlastní prospěch, učení názorům a chování, jež odporují zákonům či obecným mravním normám, neposkytování citové odezvy a vystavování násilí či závažným konfliktům doma obtížně rozpoznatelné okolím - přestože nezanechává viditelné stopy, může mít hluboký negativní dopad na duševní vývoj dítěte a v důsledku toho také na osobní život a sociální vztahy v dospělosti formy - časté nadávky, ponižování, zesměšňování, pohrdání, křičení nebo opakované výbuchy, vyhrožování, cílené vyvolávání strachu u dítěte, odmítání, zavrhování, ignorování, přehlížení, vydírání, manipulace, neustálé srovnávání s úspěšnějším sourozencem či nepřiměřené vychvalování cizích dětí, nerespektování soukromí dítěte (přehnané kontrolování), odepírání pochvaly či ocenění, přetěžování dítěte domácími povinnostmi či péčí o sourozence, kladení nerealistických požadavků na dítě (v oblasti zájmové, studijní apod., věčná nespokojenost s výkony dítěte), násilná izolace (bránění dítěti ve styku s rodiči, kamarády, příbuznými apod.), neustálé neadekvátní obviňování dítěte, vystavování dítěte závažným domácím konfliktům, vtlačování dítěte do role dospělého (osamělý rodič hledá v dítěti psychickou oporu: vyžaduje, aby naslouchal jeho problémům; vnucování role smírčího soudce mezi rozhádanými rodiči apod.), nepřiměřená psychická zátěž v souvislosti s rozvodem (zatahování dítěte do konfliktů mezi rodiči, zneužívání dítěte jako “svědka”, získávání dítěte na svou stranu a jeho negativní ovlivňování proti druhému rodiči, bránění ve styku dítěte s druhým rodičem), nedostatečný zájem o dítě z důvodu vysoké zaměstnanosti rodičů, finanční odměny dítěti za pomoc v domácnosti (dítě nebývá oceněno úsměvem, poděkováním či pochvalou, nýbrž penězi; neučí se, že vzájemná pomoc v rodinném kruhu je přirozená); celkový nedostatek či úplná absence projevů lásky k dítěti (rodič se na dítě nikdy neusměje, nehladí ho, nedotýká se ho, nelíbá ho)

9 ZNAKY tělesné, duševní nebo citové opoždění ve vývoji
neschopnost učit se ze zkušeností, rozumové schopnosti dítěte nebývají dostatečně využívány, ve škole proto mívají často horší prospěch, než odpovídá jejich skutečnému nadání chudá slovní zásoba, chybí potřeba komunikace citová plochost, nedůvěřivost impulzivita, afektivní výbuchy nápadná pasivita nebo naopak agresivita v chování vyjadřování obav, že je nikdo nemá rád neustálý strach z potrestání nízké sebevědomí nebo naopak nerealistické „vytahování“ tendence k sebeobviňování, sebeubližování nepřiměřené obavy z každé nové situace neurotické projevy (kousání nehtů, kroucení či vytrhávání vlasů, cucání prstů apod.) nepřiměřené reagování na bolest (dítě hystericky reaguje při sebemenším podnětu nebo naopak chová se, jakoby bolest vůbec necítilo) vznik závislostí (na drogách), poruchy příjmu potravy, deprese děti bývají častěji nemocné, mívají více úrazů, větší sklon k obezitě známky nejistoty ve vztazích s druhými lidmi nebo neschopnost navazovat a udržovat přátelské vztahy s druhými celkově povrchní vztahy k lidem, nedostatek empatie, egocentrismus nedůvěra k dospělým lidem, kteří se jim snaží pomoci nebo se s nimi snaží spřátelit, či naopak přílišné lpění na těchto lidech a projevování až patetické vděčnosti za každou pozornost vyhýbání se kontaktu s rodinou (dítě málo pobývá doma, často tráví čas raději např. v rodině svého kamaráda) děti se stávají častěji obětí šikany svým chováním vyvolávají nepříznivý dojem: nebývají oblíbené mezi vrstevníky ani učiteli

10 POHLAVNÍ ZNEUŽÍVÁNÍ sexuální zneužívání dítěte je jakékoli nepatřičné vystavení dítěte pohlavnímu kontaktu, činnosti či chování, zahrnuje jakékoli sexuální dotýkání, styk či vykořisťování kýmkoli, komu bylo dítě svěřeno do péče, anebo kýmkoli, kdo dítě zneužívá o sexuální zneužívání se jedná, pokud jsou splněny tři podmínky - agresor je mnohem starší a zralejší než dítě, agresor je v pozici autority nebo v pečovatelském vztahu k dítěti a aktivity agresor vymáhá silou nebo podvodem formy – bezdotykové (exhibicionismus - dospělý ukazuje dítěti své obnažené genitálie, voyerství – dosahování sexuálního vzrušení na základě sledování svlékajících se či nahých dětí, účast dítěte na sexuálních aktivitách, kdy nedochází k žádnému tělesnému kontaktu, např. vystavení dítěte pornografickým videozáznamům, verbální zneužívání ve formě anonymních obscénních telefonických hovorů ze strany zneuživatele, které mají sexuální podtext) a kontaktní (vynucený pohlavní styk – znásilnění, osahávání a ohmatávání, nucení dítěte k masturbaci pachatele a orální sexuální aktivity) + komerční sexuální zneužívání dětí (dětská pornografie, dětská prostituce a obchod s dětmi za účelem sexuálního zneužívání)

11 ZNAKY náhlé, dlouhodobější, nápadné změny v chování a aktivitě dítěte (dítě do té doby družné se náhle izoluje, klidné dítě je náhle hyperaktivní a podobně) změny v ladění – zvýšená úzkostnost nebo agresivita, deprese výkyvy či náhlý pokles ve školní výkonnosti či pokles koncentrace pozornosti, zhoršení prospěchu vyhýbání se kontaktům s vrstevníky a lidmi vůbec, vyhýbání se určitým lidem, apatie výrazné změny ve stravování, neopodstatněné nevolnosti, až zvracení, nebo naopak přejídání útěky z domova, sklony k sebepoškozování gynekologické obtíže, poranění děsivé sny, nadměrný stud, lhaní sebevražda narušení morálních hodnot, ztráta citu pro morální hodnoty, pro běžné hranice ztráta emočních vodítek pro správné posouzení situací a správné chování

12 JAK POMOCI? nenechávejte si své poznatky o špatném zacházení s dítětem pro sebe - situace je obvykle ještě horší, než se jeví zvenčí, malým dětem jde často o život je-li to možné, zeptejte se dítěte, jestli ho něco netrápí, jestli mu někdo neubližuje, zda a jak mu můžete pomoci snažte se ho vyslechnout v klidu, věřte mu, nic nehodnoťte, nekritizujte - podstatné je, aby dítě cítilo vaši naprostou důvěru, aby vědělo, že co se stalo, není jeho vina, proto postupujte opatrně, zároveň se však snažte získat co nejvíce informací nasvědčují-li zjištěné poznatky týrání nebo zneužívání, je podle zákona nutno učinit neodkladně oznámení policii - prověřují se i anonymní oznámení - informujte též orgán péče o dítě zjistíte-li ve škole nebo v jiném kolektivním zařízení na dítěti stopy týrání nebo zneužívání, zajistěte lékařské vyšetření, příp. i fotodokumentaci, a informujte neodkladně policii a péči o dítě

13 ZDROJE


Stáhnout ppt "TÝRÁNÍ A ZNEUŽÍVÁNÍ DĚTÍ"

Podobné prezentace


Reklamy Google