Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Doba řešení projektu: –

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Doba řešení projektu: –"— Transkript prezentace:

1 „HEUREKA! aneb podpora badatelsky orientovaných aktivit žáků ZŠ v přírodovědných předmětech“

2 Doba řešení projektu: 15. 3. 2012 – 15. 9. 2014
Název projektu: „HEUREKA! aneb podpora badatelsky orientovaných aktivit žáků ZŠ v přírodovědných předmětech“. (Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/ ) je finančně podporován Evropským sociálním fondem a ze státního rozpočtu ČR v rámci globálního grantu OP VK, IPO – Oblast 1.1 (výzva 26). Cílová skupina: projekt je určen pro žáky a pedagogy 2. stupně ZŠ (a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií) a je zaměřen na výuku přírodovědných předmětů (zejména biologie, geologie a příbuzných oborů). Doba řešení projektu: – Cíle projektu jsou následující: Poskytnout pedagogům nástroje pro zavádění nových metod zaměřených na rozvoj badatelského a kritického myšlení do výuky. Umožnit sdílení zkušeností mezi pedagogy a přenos příkladů dobré praxe. Využít vzdělávací potenciál muzeí. Seznámit na zajímavých příkladech žáky s vědeckými problémy, prací vědců a motivovat je pro studium přírodovědných oborů. 5. Zavést do výuky motivační metody s důrazem na badatelské a kritické myšlení.

3 Autorský tým: Hlavní manažer projektu: Mgr. Milan Libertín, Ph.D. Koordinátorka projektu: RNDr. Eva Kadlecová Autor vzdělávacích materiálů: doc. RNDr. Vasilis Teodoridis, Ph.D. Metodik projektu: RNDr. Jana Skýbová Koordinátor diseminace: RNDr. Lenka Pavlasová, Ph.D. Metodička elearningu a koordinátorka online aktivit (Centre for Modern Education) – Mgr. Barbora Dvořáková -

4 1. VĚDA VE ŠKOLE - Vytvoření a odpilotování metodických materiálů zaměřených na praktickou i laboratorní výuku přírodních věd, vedoucí k rozvoji „vědeckého uvažování“ (propedeutiky vědeckého myšlení). 30 sad vzdělávacích materiálů z 10 přírodovědných oborů (dle RVP ZV), každé téma je zpracováno v této struktuře: metodika pro učitele, pracovní list, elearningová lekce, animace, online ukázka (ukázka metodických postupů ve vědecké praxi apod.), inspiromat (slavné objevy, náměty na zajímavé pokusy do výuky apod.).

5 Ukázky PL a metodiky Astronomie - Hvezdy

6 ANIMACE

7 E-LEARNING

8 VIDEA

9 2. VĚDA ONLINE – vytvoření webového portálu na kterém, budou online dostupné výukové materiály, web bude obsahovat žákovskou část a část pro pedagogy. Byl vytvořen webový portál , který obsahuje dvě části žákovskou a část pro pedagogy. Na webovém portále jsou veškeré výukové materiály vytvořené během projektu, rozdělené podle tématu. Web dále umožňuje komunikaci s projektovým týmem, obsahuje fotogalerii, aktuality a veškeré výstupy projektu. Výstupy plánujeme publikovat také na

10 VÝSTUPY

11 VÝSTUPY

12 3. PILOTÁŽ PŘI REÁLNÉ VÝUCE S VYHODNOCENÍM ÚSPĚŠNOSTI – ověření při výuce, zda metodické materiály přispěly k rozvoji vědeckého uvažování žáků a lepší motivaci během výuky. Proběhla pilotní výuka na 8. partnerských školách a následné zapracování připomínek k výukovým materiálům. V projektu bylo použito 2. dotazníkových šetření pilotáže a testování, které zajistili, že projekt reaguje na skutečné potřeby škol a jeho výstupy by měly být kvalitní a využitelné ve výuce.

13 4. VĚDA NÁS BAVÍ - celoroční soutěž zaměřená na praktické vyzkoušení a osvojení metod pro školní týmy (součástí využití místního muzea). Součástí projektu byla i celoroční hra pro školní týmy. Bylo řešeno 10. badatelských úkolů (po dobu jednoho školního roku). Na webu byl vždy zveřejněn jeden badatelský úkol pro třídu či skupinu žáků, pokaždé z jiného oboru. V rámci úkolu bude simulován vědecký problém – týmy mohly v rámci herního kola projít indicie a sestavovat na jejich základě vlastní hypotézy (přiklánět se k hypotézám vědců), poté získaly hodnocení svých výsledků s autorským vědeckým řešením.

14

15

16

17 5. ŠKOLENÍ A STÁŽE – zajištění proškolení dalších učitelů v práci s výukovými materiály vytvořenými během projektu. Dále by pedagogové měly získat odborný i metodický základ pro přípravu vlastních výukových aktivit. V rámci aktivity bylo uspořádáno 14. jednodenních školení, která se uskutečnila na různých místech ČR - alespoň 2. v každém z regionů . Semináře byly zaměřeny na metodiku výuky s podporou vědeckého myšlení a využívání připravených materiálů.

18 Metody sběru dat pro hodnocení výukových materiálů
dotazníky vyplněné žáky (tištěná forma) + osobní sdělení žáků (volná odpověď v tištěném dotazníku) dotazníky vyplněné učiteli (on-line) + osobní sdělení učitelů (volná odpověď v on-line dotazníku, ová sdělení)

19 Hodnocení výukových materiálů žáky: DOTAZNÍK
Dotazník byl vyplňován bezprostředně po absolvování výuky, obsahoval 6 uzavřených otázek s výběrem odpovědi a 1 otevřenou otázku umožňující vyjádřit názor žáků

20 škola, třída, téma, pohlaví, položka (otázka)1-6, komentáře žáků
ZDROJOVÁ DATA

21 ZDROJOVÁ DATA - témata

22 ZDROJOVÁ DATA – zapojené školy

23 Základní charakteristika souboru žáků
celkem 4362 Testování bylo prováděno na velkém souboru žáků

24 Počet zapojených žáků testujících jednotlivá témata
Rovnoměrně byla otestovány všechny témata, to byl cíl a byl splněn

25 Počet testovaných témat a zapojených žáků z jednotlivých pilotních škol

26 Testování témat v jednotlivých ročnících na pilotních školách
Tento graf bude použit k reakci na připomínky (vhodnost testování témat v ročnících)

27 Výsledky odpovědí žáků na položku 1 „Při řešení úloh jsem se dozvěděl/a něco nového.“
Z grafu vyplývá, že jednoznačně převažují kladné odpovědi (rozhodně souhlasím, spíše souhlasím), tzn. že výukové materiály byly koncipovány tak, aby nesuplovaly výuku, ale aby ji obohacovaly, což bylo prvotním cílem (byl tedy splněn)

28 Výsledky odpovědí žáků na položku 2 „Zadání úloh bylo pro mne srozumitelné.“
Z grafu vyplývá, že jednoznačně převažují kladné odpovědi (rozhodně souhlasím, spíše souhlasím), tzn. že výukové materiály byly koncipovány tak, aby byly pro většinu žáků srozumitelné, což bylo dalším cílem projektu (tento cíl byl tedy splněn)

29 Výsledky odpovědí žáků na položku 3 „Řešení úloh mne bavilo.“
Převažují kladné odpovědi, ale nelze si nevšimnout i skupiny žáků, kteří odpovídali spíše negativně. Je jasné, že některé žáky tento styl výuky (aktivní výuka metodou kritického myšlení) nebaví, někteří preferují, pokud mohou být pasivní, pro některé je nezajímavé téma a proto je nebaví ani úlohy na toto téma

30 Výsledky odpovědí žáků na položku 4 „Řešení úloh bylo pro mne ...“
Převažují konstatování, že úlohy jsou přiměřeně obtížné až snadné, nebo velmi snadné. Může to být způsobeno tím, že testování probíhalo i na gymnáziích, kde jsou žáci obecně zvyklí na těžší úlohy.

31 Výsledky odpovědí žáků na položku 5 „O tématu bych se chtěl/a dozvědět víc.“

32 Výsledky odpovědí žáků na položku 6 „Grafické zpracování materiálu se mi líbilo.“
Převažují kladné odpovědi

33 Výsledky odpovědí žáků na položku 7 „volná odpověď“

34 OBSAHOVÁ ANALÝZA KOMENTÁŘŮ ŽÁKŮ
nelike/nuda - Obecná biologie, Botanika (morfologie, systém), fylogeneze a ontogeneze člověka, Geologie (Země, regionální geologie), minerály, evoluce, Ekologie (vztahy, OŽP) nechápu/nejasné – Zoologie (stavba, etologie), fylogeneze a ontogeneze člověka, Botanika (morfologie, systém), Geologie (procesy, regionální geologie) Vypsat hlavní oblasti připomínek dětinské – genetika, etologie, houby s plodnicemi (gymnázia) těžké – fylogeneze a ontogeneze člověka, výživa hub (6. ročník) technické problémy – kvalita videí, ovládaní animace (ontogeneze člověka), seká se to

35 Hodnocení výukových materiálů učiteli: on-line dotazník
vyplněno bylo 188 (240) on-line dotazníků obsahovaly množství vyjádření, kladná i záporná, některé byly bez připomínek „negativní“ celkem 189 připomínek pro 107 témat ze 6 pilotních škol

36 On-line dotazník pro učitele

37 OBSAHOVÁ ANALÝZA NEGATIVNÍCH KOMENTÁŘŮ
obsahová obtížnost – Geologie, Astronomie, Zoologie, genetika, etologie, Mineralogie, petrologie, Ekologie, Mykologie časová náročnost – Botanika, Ekologie, Geologie - geologické procesy, Astronomie, Mineralogie, petrologie - horniny, Botanika, Paleontologie problematické zpracování tématu – fylogeneze a ontogeneze člověka, anatomie a morfologie člověka, horniny, evoluce

38 Výsledky odpovědí žáků na položku 4 „Řešení úloh bylo pro mne obtížné
učitelé žáci shoda

39 Udržitelnost: Badatelská hra – min. 6 kol badatelské hry
Exkurze na vědecká pracoviště Přírodovědeckého muzea – 1 týden Udržovat webový portál – přidávat další příspěvky do inspiromatu Pracovní listy, metodiky a el. sborník – umístíme na webový portál


Stáhnout ppt "Doba řešení projektu: –"

Podobné prezentace


Reklamy Google