Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Využití strukturálních fondů EU pro podporu výzkumu a vývoje v ČR Praha, 23. 9. 2010.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Využití strukturálních fondů EU pro podporu výzkumu a vývoje v ČR Praha, 23. 9. 2010."— Transkript prezentace:

1 Využití strukturálních fondů EU pro podporu výzkumu a vývoje v ČR Praha, 23. 9. 2010

2 Úvod

3 Program 1. Úvod 2. Přehled OP 3. OP VaVpI 4. Závěr, dotazy

4 Přehled OP

5 Operační programy Operační programy s podporou výzkumu a vývoje: -Operační program Podnikání a inovace (Ministerstvo obchodu a průmyslu, CzechInvest) -Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (MŠMT) -Operační program Výzkum a vývoj pro inovace (MŠMT) -Operační program Praha Konkurenceschopnost (Hl. m. Praha)

6 Operační program Podnikání a inovace Je zaměřen na podporu rozvoje podnikatelského prostředí a podporu přenosu výsledků výzkumu a vývoje do podnikatelské praxe. Podporuje vznik nových a rozvoj stávajících firem, jejich inovační potenciál a využívání moderních technologií a obnovitelných zdrojů energie. Umožňuje zkvalitňování infrastruktury a služeb pro podnikání a navazování spolupráce mezi podniky a vědeckovýzkumnými institucemi. Z fondů EU je pro něj vyčleněno 3,04 mld. €, což činí přibližně 11,4 % veškerých prostředků určených z fondů EU pro Českou republiku. Z českých veřejných zdrojů je financování programu navýšeno o dalších 0,54 mld. €.

7 Operační program Podnikání a inovace Inovace –Inovační projekty - u projektů uplatňujících nová, originální řešení program umožní českým firmám pořízení moderních strojů, zařízení, know-how a licencí nutných k jejich realizaci. –Projekty na ochranu práv průmyslového vlastnictví - v tomto případě program přispěje k ochraně nehmotných statků v podobě patentů, užitných vzorů, průmyslových vzorů a ochranných známek. Potenciál –pomáhá zejména malým a středním podnikům zavádět a zvyšovat kapacity potřebné pro realizaci výzkumných, vývojových a inovačních aktivit –vznik nebo rozšíření vývojového centra (oddělení) zaměřeného na výzkum, vývoj a inovaci výrobku nebo technologií, pokud existuje předpoklad jejich využití ve výrobě

8 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost je zaměřený na zkvalitnění a modernizaci systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a ke zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji. Pro OPVK je vyčleněno 1,83 mld. €, což činí přibližně 6,8 % veškerých prostředků určených z fondů EU pro Českou republiku. Z českých veřejných zdrojů je navíc financování programu navýšeno o dalších 0,32 mld. €.

9 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Např. inovace studijních programů na VOŠ a VŠ v souladu s požadavky znalostní ekonomiky a potřebami trhu práce, zapojení odborníků z praxe i ze zahraničí při vytváření a realizaci těchto programů, další vzdělávání učitelů, řídících pracovníků a administrativních pracovníků na VOŠ, další specifické odborné vzdělávání pracovníků výzkumu a vývoje, další vzdělávání pracovníků výzkumu a vývoje v oblasti řízení výzkumu a vývoje, podpora mobility pracovníků mezi výzkumnými institucemi a soukromým a veřejným sektorem, spolupráce mezi institucemi terciárního vzdělávání, výzkumnými a vývojovými pracovišti a podnikatelským a veřejným sektorem apod.

10 OP Praha Konkurenceschopnost Operační program Praha Konkurenceschopnost je určen na podporu investičních projektů zaměřených především na podporu veřejné dopravy a dopravní dostupnosti v Praze, podporu inovací, informačních a komunikačních technologií, podnikání a zlepšování životního prostředí v Praze. Realizace projektů musí probíhat na území hl. m. Prahy. Z fondů EU je pro OPPK vyčleněno 234,94 mil. €, což činí přibližně 0,9% veškerých prostředků určených z fondů EU pro Českou republiku. Z národních veřejných zdrojů je navíc financování programu navýšeno o dalších 41,46 mil. €.

11 OP Praha Konkurenceschopnost Inovace a podnikání Lze podpořit např. rozvoj inovační infrastruktury (vědeckých parků, inkubátorů, inovačních center, center excelence), vytváření partnerských vazeb mezi výzkumnými ústavy, Akademií věd ČR, vysokými školami a podniky, vznik poradenských a informačních center pro inovace a transfer technologií apod. Dále pak také získat prostředky např. na podporu aktivit na rozvoj inovačních schopností existujících podniků,

12 OP Výzkum a vývoj pro inovace

13 Struktura OP VaVpI Prioritní osa Alokace (€) 1. Evropská centra excelence 806 347 498 2. Regionální VaV centra 806 347 498 3. Komercializace a popularizace VaV 250 917 802 4. Infrastruktura pro výuku na VŠ spojenou s výzkumem 487 219 032 5. Technická pomoc 85 263 330 2 436 095 160

14 Finanční plán OP VaVpI

15 Prioritní osa 1 – Evropská centra excelence podpora vzniku nebo rozvoje center, která mají potenciál být do roku 2015 mezinárodně viditelnou výzkumnou organizací, která bude dosahovat mezinárodně uznávaných výsledků posílení institucionalizované mezinárodní spolupráce, včetně napojení na špičková pracoviště a výzkumné infrastruktury v zahraničí, produkce špičkových aplikovatelných výsledků VaV a navázání dlouhodobého partnerství s aplikační sférou, zapojením studentů a mladých výzkumníků plnit funkci výchovy nové generace výzkumníků se zkušenostmi z mezinárodní spolupráce.

16 Prioritní osa 2 – Regionální VaV centra podpora vzniku nebo rozvoje center, která mají za cíl posílit produkci nových VaV poznatků v těsné spolupráci s aplikačním sektorem v daném regionu (firmami, nemocnicemi, apod.) urychlení vzniku nových produktů a služeb, transfer know-how do aplikační sféry, posílení spolupráce s aplikační sférou, zapojení do transferu technologií, komercializace výsledků VaV a do podpory inovačních procesů v podnicích, zapojení studentů a mladých výzkumníků, posílení výchovy nové generace výzkumníků se zkušeností ze spolupráce s aplikační sférou.

17 Prioritní osa 3 – Komercializace a popularizace VaV Komercializace výsledků výzkumných organizací a ochrana jejich duševního vlastnictví, Propagace a informovanost o výsledcích výzkumu a vývoje.

18 Prioritní osa 4 – Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem Rozvoj kvalitní infrastruktury na univerzitách, Cílem je rozšířit kapacitu a vytvořit lepší podmínky pro zlepšení kvality vzdělávání, Tato prioritní osa je otevřena i pro socioekonomické směry vzdělávání.

19 Dlouhodobé základní směry výzkumu Priority aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací: Biologické a ekologické aspekty udržitelného rozvoje Molekulární biologie a biotechnologie Energetické zdroje Materiálový výzkum Konkurenceschopné strojírenství Informační společnost Bezpečnost a obrana Priority rozvoje české společnosti

20 -nezáleží na právní formě, ale musí splňovat podmínky dané Rámcem: má oddělenou hospodářskou a nehospodářskou činnost. reinvestuje veškerý zisk z VaV činnosti do VaV jeho hlavní činností je VaV nebo šíření jeho výsledků. podniky, které na příjemce uplatňují vliv, nemají přednostní přístup ke kapacitám ani k výsledkům Automaticky se za přijatelné subjekty považují VVŠ (dle z.111/1998 Sb.,) a VVI (z.341/2005 Sb.), organizační složky státu činné ve VaV U ostatních – se posuzuje reálné fungování (nejen formální- např. rejstříky apod.) Žadatelé/Příjemci

21 Struktura žadatelů podle právní formy

22 Struktura příjemců podle právní formy

23 Hodnocení a výběr projektů kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti odborné hodnocení (2 fáze) –3 individuální posudky –consensus meeting – jeden consensus report –panel – seznam doporučených projektů hodnocení stavebně technických aspektů výběrová komise Řídicího orgánu – výsledné pořadí negociace – upřesnění parametrů projektu vydání rozhodnutí

24 Kritéria využití výsledků, aplikační potenciál finanční udržitelnost synergie s OPVK nebo OPPI stavební aspekty kvalita výzkumného programu kvalita výzkumného týmu uživatelé management centra rozpočet a financování součást IPRM

25 Financování projektů 85% EU 15% SR 100% dotace Všechny projekty jsou financovány ex-ante formou záloh. Každé tři měsíce předkládají žádosti o platbu + vyúčtování

26 Způsobilé výdaje 1. Nehmotný investiční majetek 2. Hmotný investiční majetek 2.1 Pozemky 2.2 Nákup staveb 2.3 Výdaje stavební části 2.4 Stroje a zařízení 2.5 Ostatní vybavení 2.6 Projektová dokumentace a příprava projektu – investiční 3. Materiál (spotřební a provozní) 4. Služby 4.1 Projektová dokumentace a příprava projektu – neinvestiční 5. Publicita 6. Cestovné 7. Režijní výdaje 8. Odpisy majetku nepořízeného z dotací 9. Osobní výdaje

27 Realizace projektů odhad celkem 120 projektů v realizaci po vydání rozhodnutí jsou způsobilé výdaje schválen finanční plán každé 3 měsíce monitorovací zpráva a ŽOZL kontrola všech podkladů kontrola veřejných zakázek kontroly na místě budou průběžné evaluace plnění cílů projektu

28 Vyhlášené výzvy POVýzvaAlokacePříjem žádostí 1Evropská centra excelence 17 mld. Kč4.8.2009 – 16.11.2009 2Regionální VaV centra 6 mld. Kč1.3.2009 – 30.4.2009 2Regionální VaV centra 11 mld. Kč 17.8.2009 – 16.11.2009 3Informační infrastruktury pro VaV 0,8 mld. Kč1.3.2010 – 29.4.2010 3Popularizace, propagace a medializace vědy a techniky 2,2 mld. Kč 1.05.2010 – 30.06.2010 3Centra transferu technologií 1 mld. Kč15.11.2010 - 28.1.2011 4Infrastruktura pro výuku na VŠ spojenou s výzkumem 10 mld. Kč 15.9.2009 – 31.12.2010

29 Výsledky – Prioritní osa 1 jedna výzva přijato celkem 15 projektů (z toho 5 velkých) celkem za 28 mld. Kč podpořeno celkem 8 projektů (z toho 5 velkých) – 53% úspěšnost

30 Výsledky – Prioritní osa 1 - projekt Název:NTIS – Nové technologie pro informační společnost Žadatel:Západočeská univerzita v Plzni Dotace:823 mil. Kč Zaměření na kybernetiku, nanomateriály, počítačové systémy apod. Dojde k výstavbě a vybavení nového areálu v Plzni.

31 Výsledky –– velké projekty ProjektŽadatelDotace (mld. Kč) CEITEC – středoevropský technologický institut Masarykova univerzita5,296 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně – Národní centrum klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 2,365 ELI: Extreme light infrastructure Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.6,800 Centrum excelence IT4Innovations Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 1,819 Biotechnologické a biomedicínské centrum AV ČR a UK Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. 2,334 Udržitelná energetikaCentrum výzkumu Řež, s.r.o.2,454

32 Výsledky – Prioritní osa 2 v první výzvě bylo přijato celkem 44 projektů celkem za 24 mld. Kč podpořeno celkem 13 projektů – 29,5% úspěšnost ve druhé výzvě bylo přijato 59 projektů (z toho 3 velké) celkem za 30 mld. Kč podpořeno celkem 24 projektů* - 40% úspěšnost

33 Výsledky – Prioritní osa 2 - projekt Název:Centrum pro aplikovanou mikrobiologii a imunologii ve veterinární medicíně Žadatel:Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i. Dotace:365 mil. Kč Zaměření na vývoj veterinárních vakcín, studium původců závažných onemocnění apod.

34

35 Výsledky – Prioritní osa 3 v první výzvě bylo přijato celkem 5 projektů za 1 mld. Kč podpořeny celkem 3 projekty – 60% úspěšnost ve druhé výzvě bylo přijato 32 projektů celkem za 5,6 mld Kč hodnocení není ukončeno

36 Výsledky – Prioritní osa 3 - projekt Název:Moravian Science Center Brno Žadatel:Jihomoravský kraj Dotace:596 mil Kč Vybudování Science Learning Centra v Brně. Proběhne rekonstrukce budovy, nakoupí se exponáty. Bude zde hlavní expozice, po které se návštěvníci pohybují samostatně. Dále zde budou některé další aktivity: divadlo vědy, multifunkční sál apod.

37 Výsledky – Prioritní osa 4 kontinuální výzva přijato celkem 32 projektů za 13,4 mld. Kč projekty v různém stavu administrace zatím vydáno jedno rozhodnutí vyčerpána celá alokace

38 Výsledky – Prioritní osa 4 - projekt Název:Výstavba vzdělávacího komplexu FEKT VUT v Brně Žadatel:Vysoké učení technické v Brně Dotace:1 020,378 mil. Kč

39 Dotazy a odpovědi

40 Děkuji za pozornost! Ing. Jiří Kořínek vedoucí oddělení administrace projektů OP VaVpI Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy


Stáhnout ppt "Využití strukturálních fondů EU pro podporu výzkumu a vývoje v ČR Praha, 23. 9. 2010."

Podobné prezentace


Reklamy Google