Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VYUŽITÍ ANALYTICKÝCH VÝSLEDKŮ V PRAXI Jiří G.K. ŠEVČÍK.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VYUŽITÍ ANALYTICKÝCH VÝSLEDKŮ V PRAXI Jiří G.K. ŠEVČÍK."— Transkript prezentace:

1 VYUŽITÍ ANALYTICKÝCH VÝSLEDKŮ V PRAXI Jiří G.K. ŠEVČÍK

2 140206GKUL14 VÝSLEDKY V PRAXI analytická informace Zásadním posláním analytického postupu je míra interpretovatelnosti přesných a unikátních výsledků na vzorkované složky a nikoli na připravený analytický vzorek.

3 140206GKUL14 VÝSLEDKY V PRAXI analytický výsledek Výsledek analýzy je objektivní mírou pro odvození kauzálního řetězce příčin a následků.

4 140206GKUL14 VÝSLEDKY V PRAXI charakteristika výsledku Vyplývá základním požadavkem na výsledek je míra jeho pravdivosti, tj. pravděpodobnost, že je nezpochybnitelnou mírou pozorovaného objektu či děje.

5 140206GKUL14 VÝSLEDKY V PRAXI charakteristika výsledku Výsledek je informace charakterizovaná informačním obsahem, informačním tokem a náklady Tato hlediska jsou podstatná pro výběr metod a jejich rentabilitu

6 140206GKUL14 VÝSLEDKY V PRAXI využitelnost výsledku Zařazením analytického výsledku do kauzálního řetězce příčin a následků vzniká jeho využití.

7 140206GKUL14 VÝSLEDKY V PRAXI využitelnost výsledku Využitelnost výsledku je tedy spojena s kauzálním řetězcem ve kterém je zařazen, tzn. každý výsledek má své zdůvodnění.

8 140206GKUL14 VÝSLEDKY V PRAXI využitelnost výsledků Role výsledku ve vysvětlení kausality určuje jeho váhu od statistického (jednoho z mnoha) až po unikátní (jediný možný)

9 140206GKUL14 VÝSLEDKY V PRAXI požadavky na výsledek Hledisko časových požadavků uzavření kauzálního řetězce, tj. využití výsledku analýzy pro objasnění příčin a následků: v krátkodobém časovém horizontu a v dlouhodobém časovém horizontu

10 140206GKUL14 VÝSLEDKY V PRAXI požadavky na výsledek Výsledek, který vyhovuje požadavkům zadavatele na informační obsah a tok informací je pro řešené zadání je využitelný a obráceně.

11 140206GKUL14 VÝSLEDKY V PRAXI ANALYTIKA vs ZADÁNÍ METHOD 1 to i suitability throughput costs RESULTS system response AIM OF ANALYSISPROFIT/VASTE

12 140206GKUL14 VÝSLEDKY V PRAXI smysl analýzy zařazení výsledků analýzy do procesu poznání sledovaného objektu či děje, přičemž objekt či děj je specifikován investorem mimo analytické schéma. (Investorem se zde rozumí kterýkoli subjekt financující náklady analýzy, např. zdroj veřejného rozpočtu, pojišťovna, výrobní podnik, atd.)

13 140206GKUL14 VÝSLEDKY V PRAXI smysl analýzy Výsledky, které nevedou k poznání investorem specifikovaného objektu či děje jsou nepoužitelné a představují promarnění jak ekonomických tak i lidských zdrojů.

14 140206GKUL14 VÝSLEDKY V PRAXI smysl analýzy možný rozpor mezi parametry analytického výsledku charakterizovaného hlavně hodnotami přesnosti, LOQ a selektivity a využitelností, hlavně charakterizovanou hodnotami MAD, časovou dostupností a cenou, parametry specifikovanými investorem.

15 140206GKUL14 VÝSLEDKY V PRAXI odezva systému Spojením analytického výkonu a investorových požadavků vzniká hodnotitelný systém. Hlavním kriteriem tohoto systému je jeho rychlost, tzn. využití výsledku pro činnost investora.

16 140206GKUL14 VÝSLEDKY V PRAXI odezva systému Systém lze popsat vztahy pro analytický výkon (rov. 1) a investorovy požadavky (rov. 2)

17 140206GKUL14 VÝSLEDKY V PRAXI odezva systému vztahy pro analytický výkon

18 140206GKUL14 VÝSLEDKY V PRAXI odezva systému vztahy pro investorovy požadavky then (act) for

19 140206GKUL14 VÝSLEDKY V PRAXI odezva systému (act) for je zpětnovazební článek aktivit vedoucí k úpravě x i Pro tento článek systému je kritická hodnota časového posunu t delay mezi časem měřené hodnoty x i a časem úpravy téhož objektu či děje.

20 140206GKUL14 VÝSLEDKY V PRAXI odezva systému Zpětná vazba dělí systémy na rychlé (výsledek je součástí jednoho dusud neukončeného, opakovatelného cyklu a je svázán se specifikovanou hodnotou v rámci řízení tohoto cyklu) a retrospektivní, kdy výsledek popisuje okamžitý stav a není součástí řízení

21 140206GKUL14 VÝSLEDKY V PRAXI odezva systému Rychlé sytémy jsou regulační (in-process control, IPC) on-line (využívají rov. 1, 2 a 3) off-line (využívají rov. 1 a 2) kontroly jakosti (release and shelf-life control) (využívají rov.1).

22 140206GKUL14 VÝSLEDKY V PRAXI využitelnost výsledků Využitelnost výsledků rychlých a retrospektivních systémů se výrazně liší.

23 140206GKUL14 VÝSLEDKY V PRAXI využitelnost výsledků Pro rychlý systém platí, bez analytického výsledku by nedošlo ke kontrolovanému ukončení cyklu Analytický výsledek je 100 % využíván, na jeho četnost se vztahují v požadavky činnosti investora a následně minimalizace nákladů.

24 140206GKUL14 VÝSLEDKY V PRAXI využitelnost výsledků Pro rychlý systém Náklady analýzy jsou pro investora neutrální až ziskové. optimalizace ceny analýzy a četnosti analýz postupy a interaktivní vyhodnocení v Excel Úvod do řízení a ekonomie laboratoří, Jiří G.K. Ševčík, ISBN 978-80-86380-47-6, Praha 2009

25 140206GKUL14 VÝSLEDKY V PRAXI využitelnost výsledků Retrospektivní systém je charakterizován neuspořádaným cyklem. Analytický výsledek a jeho využitelnost mají náhodný charakter vyplývající z požadavků činnosti investora. Náklady analýzy jsou pro investora ztrátové.

26 140206GKUL14 VÝSLEDKY V PRAXI výsledky Roční finanční hodnota produkce analytických výsledků v ČR v oblasti zdravotnictní a ochrany složek životního prostředí je kolem 10 miliard CZK. Analytické výsledky vyžádané, povinné a příležitostní.

27 140206GKUL14 VÝSLEDKY V PRAXI výsledky vyžádané Vyžádané výsledky mají největší ekonomickou návratnost (náklady analýzy jsou zahrnuty do konečné ceny produktu, či poskytované služby). Mají největší míru využitelnosti a jsou předmětem optimalizace ceny analýzy a četnosti analýz postupy a interaktivní vyhodnocení v Excel Úvod do řízení a ekonomie laboratoří, Jiří G.K. Ševčík, ISBN 978-80-86380-47-6, Praha 2009

28 140206GKUL14 VÝSLEDKY V PRAXI výsledky povinné Povinné výsledky vznikají na základě dohod, které nejsou předmětem vyjednávání (např. zákonná opatření) Jejich využitelnost není předmětem zájmu. Výsledky mají pro investora evidenční charakter a jejich příspěvek k objasnění kauzality je malý. Finanční náročnost těchto výsledků vyplývá z porušení zásad správného zadání, hlavně pak zadání neodpovídající hodnoty MAD

29 140206GKUL14 VÝSLEDKY V PRAXI denní zatížení nečistotami ZdrojDenní spotřeb Limitní hodnota množstv í za den Venkovní ovzduší 5 m 3 100 µg/m 3 0,5 mg Pitná voda 3 litry3 mg/L 9 mg Léky API1 gram1%10 mg

30 140206GKUL14 VÝSLEDKY V PRAXI vhodnost metody Vhodnost použité metody analýzy pro investorovo zadání je třeba ověřit pro klíčové parametry ovlivňující relevantnost a využitelnost výsledku.

31 140206GKUL14 VÝSLEDKY V PRAXI vhodnost metody Optimalizace musí prokázat, že investorem specifikovaná hodnota MAD je dosažitelná přesně, citlivě a selektivně. Metody a postupy validace analytické metody jsou jsou obecně známy, souhrnný postup a interaktivní vyhodnocení v programu Excel lze nalézt např. v Měření a výsledky v analytické chemii, Jiří G.K. Ševčík, ISBN 978-80-903103-4-6, Praha 2009.

32 140206GKUL14 VÝSLEDKY V PRAXI vhodnost metody Optimalizace musí prokázat, že investorem specifikovaná hodnota MAD je dosažitelná přesně, citlivě a selektivně. Metody a postupy validace analytické metody jsou jsou obecně známy, souhrnný postup a interaktivní vyhodnocení v programu Excel lze nalézt např. v Měření a výsledky v analytické chemii, Jiří G.K. Ševčík, ISBN 978-80-903103-4-6, Praha 2009.

33 140206GKUL14 VÝSLEDKY V PRAXI vhodnost metody Optimalizace musí prokázat, že investorem specifikovaná hodnota MAD je dosažitelná přesně, citlivě a selektivně. Metody a postupy validace analytické metody jsou jsou obecně známy, souhrnný postup a interaktivní vyhodnocení v programu Excel lze nalézt např. v Měření a výsledky v analytické chemii, Jiří G.K. Ševčík, ISBN 978-80-903103-4-6, Praha 2009.

34 140206GKUL14 VÝSLEDKY V PRAXI vhodnost metody Hodnotou MAD je určeno rozpětí analytických výsledků nevyžadujících regulaci systému. Snižení hodnoty MAD k hodnotě přesnosti metody by znamenalo, že každý třetí výsledek by vyžadoval regulaci. Pod vysokou hodnotou MAD se může skrýt vysoká heterogenita. Z praktického hlediska je vhodné, aby poměr (MAD/s) byl větší než 3 a MAD odpovídalo maximální odchylce, která nemá vliv na kvalitu produktu či děje.

35 140206GKUL14 VÝSLEDKY V PRAXI shrnutí a závěr Kauzální systém je rychlý a vede k maximálnímu využití výsledků analýzy. Systém s nízkou kauzalitou nedovoluje využití zpětné vazby a má nízké využití výsledků. Vysoké využití výsledků vede k vytvoření zisku, nízké využití plýtvá jak s lidskými tak i ekonomickými zdroji investora

36 140206GKUL14 VÝSLEDKY V PRAXI shrnutí a závěr Využitelnost analytického výsledku je mírou synergie potřeb investora a analytického výkonu. Je podmíněna odpovídajícím informačním obsahem, časovou dostupností a cenou. Vhodnost metody je určena investorem správně zvolenou hodnotou MAD.

37 DĚKUJI za pozornost sevcik@natur.cuni.cz


Stáhnout ppt "VYUŽITÍ ANALYTICKÝCH VÝSLEDKŮ V PRAXI Jiří G.K. ŠEVČÍK."

Podobné prezentace


Reklamy Google