Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dopravní infrastruktura podmínkou růstu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dopravní infrastruktura podmínkou růstu"— Transkript prezentace:

0 Rozvoj dopravní infastruktury formou PPP
Ing. Libor Cupal 07 April 2017 Rozvoj dopravní infastruktury formou PPP Alternativní zdroje a formy rozvoje dopravní infrastruktury Libor Cupal, Manager, Ernst & Young, Infrastructure Advisory Šance a rizika partnerství veřejného a soukromého sektoru, PS Parlamentu ČR, Šance a rizika partnerství veřejného a soukromého sektoru

1 Dopravní infrastruktura podmínkou růstu
Rozvinutá dopravní infrastruktura je předpokladem dlouhodobé konkurenceschopnosti a hospodářského růstu. Densita dopravních sítí v ČR – výhody a nevýhody současného stavu Veřejné investice do dopravy typicky 2 – 2,5% HDP s nárůsty až k 3,5% v zemích s vysokými potřebami modernizace a nové výstavby. Dlouhodobě nedostatečné finanční krytí výdajů na rozvoj, údržbu a modernizaci. Priority významných projektů, celostátního i nadregionálního významu podle jejich socioekonomické účinnosti a naléhavosti. Multiplikační efekt realizovaných investic.

2 Regionální programy udržitelného rozvoje
Návrh jasných politicky konsensuálních scénářů rozvoje dopravy a dopravní infrastruktury v rámci dlouhodobých priorit dané oblasti. Vymezení páteřní relační sítě a navazující sítě včetně cílového stavu. Multikriteriální analýza ke stanovení priorit v rámci scénářů rozvoje. Vymezení posloupnosti kroků k dosažení cílů dopravní sítě daného území ve stanoveném čase a mezích objemu finančních zdrojů. Identifikace variant zajištění poskytujících nejlepší „hodnotu za peníze“. Stanovení indikátorů a mechanismů k měření výkonnosti - kvality realizace a poskytovaných služeb. Benchmarking – meziregionální a dodavatelské porovnávání.

3 Regionální kontext Silnice II. a III. třídy zabezpečují napojení důležitých míst v regionu na nadřazenou dopravní infrastrukturu, podmiňují vnitřní rozvoj regionu. Densita dopravních sítí v ČR – výhody a nevýhody současného stavu. S reformou veřejné správy kraje jen s obtížemi a omezeně financují skutečné potřeby k uvedení regionální sítě do normového stavu. Vnitřní reprodukční dluh – nedostatek finančních prostředků pro zabezpečení systémové údržby a investiční výstavby v minulých desetiletích. Se zavedením systému elektronického mýta od je regionální silniční síť výrazněji poškozována těžkou nákladní dopravou.

4 Finanční dosažitelnost udržitelného rozvoje
Roční náklady na rozvoj, obnovu a údržbu silniční sítě limitovány regionálními rozpočty vs. vysoké nároky na dosažení normového stavu. Dodatečné zdroje z EU fondů / odůvodnitelné dluhové financování. Zpoplatnění regionální sítě – zamezení poškozování pro těžkou nákladní dopravu nevhodných komunikací, zvýšení bezpečnosti pro regiony. Možnost následné sekuritizace budoucích výnosů ze zpoplatněné sítě. Postupné využívání privátního financování v projektech přinášejících významné socio-ekonomické efekty. Podmínkou budoucí úhrada závazků a fiskální stabilita. Statistická úspora z PPP projektů pro daňové poplatníky oproti tradičním formám zajištění infrastruktury a služeb.

5 Analýza regionálních potřeb
Výstavba nových komunikací (obchvaty měst a obcí, odstraňování dopravních závad a nehodových lokalit, směrová vyrovnání, …). Sjednocení šířkového uspořádání a požadované únosnosti vozovek. Systémová realizace údržby a oprav infrastruktury, zejména z hlediska bezpečnosti provozu, ochrany před hlukem. Navození reprodukčního stavu celé silniční infrastruktury. U nadbytečného silničního majetku nastolení režimu s prodlouženou reprodukční lhůtou.

6 Důsledky současného stavu
Životní prostředí (kongesce a kvalita ovzduší). Ekonomika (omezení pro rozvoj hospodářských aktivit, příliv investic, cestovní ruch). Bezpečnost (množství nehod, ohrožení cyklistů a chodců aj.). Dopady na dostupnost (nedostupnost míst cestovního ruchu, logistických a průmyslových center). Snížená integrace (fragmentace silniční sítě – prodloužení jízdních dob, snížená možnost integrace s železniční a vodní dopravou aj.).

7 Varianty dílčího rozsahu projektů / služeb
Jasné vymezení dílčího rozsahu řešeného projektu: dle rozsahu sítě – celá síť nebo vybrané silnice II. a III. třídy, případná projektová kombinace s vybranými nebo všemi komunikacemi vyšších tříd (D, R, I. třída) bez ohledu na vlastnictví státu a krajů. dle rozsahu investic – výstavba všech nebo vybraných nových staveb, uvádění do normového stavu, opravy a údržba. dle rozsahu služeb – kapitálová, plánovaná a reakční údržba, management všech situací na síti a řízení telematických zařízení, ostatní služby.

8 Ing. Libor Cupal 07 April 2017 Varianty zajištění DBFO, Koncese Institucionál.partnerství Integrace služeb, řízení rizik, zaměření na řešení potřeb uživatele Délka a stabilita kontraktu, měřitelnost Nevýhody : Vnímaný nedostatek flexibility na změny v rozsahu kontraktu Outsourcing služeb Podporuje spolupráci a win-win přístup Podporuje uvažování o výstupech služby Nevýhody : Vyžaduje přínosy obou stran, problematické Obtížné přizvání partnera na začátku projektu Tradiční zakázka Využití pro široký rozsah služeb, kratší kontrakty Předpoklad efektivnosti Nevýhody : V čase nevyrovnaný přístup VS, opatrnost a ciltivost PP na rizika Platby zejména podle objemu práce Zajištění aktiv a služeb samostatnými kontrakty Dlouhá zkušenost VS, vázání na rozpočet Nevýhody : Vázání na vstupy, nikoli na výstupy Navýšení reálných cen a času, limitace inovací In - House Porozumění, kontrola, reakce na změny potřeb Nevýhody : Koncentrace na zdroje Chybí porovnání s trhem Limitované inovace Přednost kontroly rozpočtu nad dodávkou služby INTEGROVANÉ A KOMPLEXNÉ SLUŽBY Přenos rizika na dodavatele infrastruktury a služeb Přenos samostatného zajištění služby na privátní sektor Šance a rizika partnerství veřejného a soukromého sektoru

9 Varianty zajištění – případové studie
Ing. Libor Cupal 07 April 2017 Varianty zajištění – případové studie DBFO, Koncese Institucionál.partnerství Portsmouth City Council: Highways Management PFI Contract 25 letý kontrakt s významnou periodou investiční činnosti a následné údržby Outsourcing služeb Norfolk County Council: Planning and Transportation Service – PPP Strategic Partnering Board podporující uvážené a aktivně upravované plány rozvoje, údržby a obnovy dopravních sítí hrabství Norfolk Tradiční zakázka North Yorkshire County Council: Highways North Yorkshire 2 kontrakty na 5+2 roky (příprava a kontrola staveb) a na 6+2 roky (údržba silnic) Tradičně mnoho forem veřejných zakázek ve VS. Objemově nejčastějším způsobem zajištění aktiv a služeb samostatnými kontrakty In - House Dorset County Council: Dorset Engineering Consultancy Kompletní rozsah inženýrské činnosti při návrhu výstavby a údržby, sledování dopravy a sledování dodávek a výkonnosti externích partnerů INTEGROVANÉ A KOMPLEXNÉ SLUŽBY Přenos rizika na dodavatele infrastruktury a služeb Přenos samostatného zajištění služby na privátní sektor Šance a rizika partnerství veřejného a soukromého sektoru

10 Vhodná forma PPP projektů
DBFO je nejčastěji využívaná forma zadání PPP projektu DBFO/DBFM přenáší na soukromý sektor zodpovědnost a riziko za: Navržení Postavení Financování Provoz a údržbu DBFO/DBFM dosahuje nejlepších výsledků (tam, kde se dá vhodně použít) soukromý sektor si projekt sám navrhne a postaví tak, aby ho … … co nelépe a nejefektivněji provozoval, udržoval a následně předal zpět dává velký prostor pro inovativní řešení a úspory z rozsahu Stát platí za dostupnost služby (infrastruktury) pouze pokud je poskytována v předem sjednané kvalitě a rozsahu

11 Klasické zadání vs. PPP PPP má mnohem silnější motivační prvky
PPP PROJEKT Garance kvality (3-4 roky) Soukromý sektor : má slabou motivaci riskuje pouze náklady nápravy nebo penalizaci nenese zodpovědnost za dlouhodobou funkčnost infrastruktury neručí za investovaný kapitál - splácí stát banky nemají právo ho vyměnit Garance kvality (20-30 let) Soukromý sektor : má silnou motivaci riskuje nejen ztrátu zisku, ale hlavně ztrátu vlastního kapitálu investovaného bankami nese plnou zodpovědnost za dlouhodobou funkčnost infrastruktury ručí za kapitál a také ho z příjmů splácí může být vyměněn bankami („právo vstupu“) má možnost vyšších zisků

12 Jednotný postup zakázek veřejného sektoru
Požadavky služby Rozsah projektu Kapacita a reference Konkurenční prostředí Robustnost nabídky Financování „Outline Business Case“ Koncesní projekt Kvalifikace pro tender Výzva k jednání o nabídkách Analýza variantních řešení Preferovaná nabídka Finanční závěrka Provozní fáze Sektorové požadavky Vyhodnocení variant Finanční dostupnost pro zadavatele Hodnota za peníze Registr rizik Komunikace s uchazeči Výzva k předložení předběžné nabídky Kapacita uchazeče & robustnost nabídky Výstupní specifikace Platební mechanismus Projektová smlouva Soutěžní / koncesní dialog Hodnocení dialogu Strategie jednání Preferovaná nabídka Cenová jednání Poslední cenová nabídka „Final Business Case“ Konkurenční financování Posudky k účtování projektu Projektová smlouva Smluvní partner Zdroje – cenový benchmarking Plnění a konečný přechod smlouvy Strategické potřeby Dostupnost – přiměřenost finančním možnostem zadavatele Rozsah projektu Nejlepší cena Nabídka Kontrola kvality

13 Ernst & Young a financování projektů
Ing. Libor Cupal 07 April 2017 Ernst & Young a financování projektů Společnost Ernst & Young vybudovala specializovanou skupinu 170 profesionálů zaměřenou na financování infrastrukturních projektů v Evropě, a to zvláště v následujících sektorech: Doprava Zdravotnictví Vzdělávání, věda a výzkum Urbánní regenerace a bytová politika Energie a obnovitelné energie Obrana Odpady & Odpadní vody Sekundární trh PPP (např. oceňování, prodeje a refinancování podílů v projektech) Máme zkušenosti z více než 700 kontraktů projektového financování. Můžeme vám nabídnout naši podporu ve všech aspektech přípravy projektu od podrobné analýzy variant a rizik projektu, podrobných finančních modelů a analýzy finančních zdrojů k procesu výběrového řízení na dodavatele infrastruktury / koncesionáře, dojednávání smluvních podmínek až po refinancování projektů. Šance a rizika partnerství veřejného a soukromého sektoru

14 Project Finance / Infrastructure Advisory
Ing. Libor Cupal 07 April 2017 Libor Cupal Project Finance / Infrastructure Advisory Ernst & Young ERNST & YOUNG LLP © 2007 Ernst & Young All Rights Reserved. Ernst & Young is a registered trademark. Šance a rizika partnerství veřejného a soukromého sektoru


Stáhnout ppt "Dopravní infrastruktura podmínkou růstu"

Podobné prezentace


Reklamy Google