Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Transaction Advisory Services Rozvoj dopravní infastruktury formou PPP Alternativní zdroje a formy rozvoje dopravní infrastruktury Libor Cupal, Manager,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Transaction Advisory Services Rozvoj dopravní infastruktury formou PPP Alternativní zdroje a formy rozvoje dopravní infrastruktury Libor Cupal, Manager,"— Transkript prezentace:

1 Transaction Advisory Services Rozvoj dopravní infastruktury formou PPP Alternativní zdroje a formy rozvoje dopravní infrastruktury Libor Cupal, Manager, Ernst & Young, Infrastructure Advisory Šance a rizika partnerství veřejného a soukromého sektoru, PS Parlamentu ČR, 19.9.2007

2 y # 1 Dopravní infrastruktura podmínkou růstu Rozvinutá dopravní infrastruktura je předpokladem dlouhodobé konkurenceschopnosti a hospodářského růstu. Densita dopravních sítí v ČR – výhody a nevýhody současného stavu Veřejné investice do dopravy typicky 2 – 2,5% HDP s nárůsty až k 3,5% v zemích s vysokými potřebami modernizace a nové výstavby. Dlouhodobě nedostatečné finanční krytí výdajů na rozvoj, údržbu a modernizaci. Priority významných projektů, celostátního i nadregionálního významu podle jejich socioekonomické účinnosti a naléhavosti. Multiplikační efekt realizovaných investic.

3 y # 2 Regionální programy udržitelného rozvoje Návrh jasných politicky konsensuálních scénářů rozvoje dopravy a dopravní infrastruktury v rámci dlouhodobých priorit dané oblasti. Vymezení páteřní relační sítě a navazující sítě včetně cílového stavu. Multikriteriální analýza ke stanovení priorit v rámci scénářů rozvoje. Vymezení posloupnosti kroků k dosažení cílů dopravní sítě daného území ve stanoveném čase a mezích objemu finančních zdrojů. Identifikace variant zajištění poskytujících nejlepší „hodnotu za peníze“. Stanovení indikátorů a mechanismů k měření výkonnosti - kvality realizace a poskytovaných služeb. Benchmarking – meziregionální a dodavatelské porovnávání.

4 y # 3 Regionální kontext Silnice II. a III. třídy zabezpečují napojení důležitých míst v regionu na nadřazenou dopravní infrastrukturu, podmiňují vnitřní rozvoj regionu. Densita dopravních sítí v ČR – výhody a nevýhody současného stavu. S reformou veřejné správy kraje jen s obtížemi a omezeně financují skutečné potřeby k uvedení regionální sítě do normového stavu. Vnitřní reprodukční dluh – nedostatek finančních prostředků pro zabezpečení systémové údržby a investiční výstavby v minulých desetiletích. Se zavedením systému elektronického mýta od 1.1.2007 je regionální silniční síť výrazněji poškozována těžkou nákladní dopravou.

5 y # 4 Finanční dosažitelnost udržitelného rozvoje Roční náklady na rozvoj, obnovu a údržbu silniční sítě limitovány regionálními rozpočty vs. vysoké nároky na dosažení normového stavu. Dodatečné zdroje z EU fondů / odůvodnitelné dluhové financování. Zpoplatnění regionální sítě – zamezení poškozování pro těžkou nákladní dopravu nevhodných komunikací, zvýšení bezpečnosti pro regiony. Možnost následné sekuritizace budoucích výnosů ze zpoplatněné sítě. Postupné využívání privátního financování v projektech přinášejících významné socio-ekonomické efekty. Podmínkou budoucí úhrada závazků a fiskální stabilita. Statistická úspora z PPP projektů pro daňové poplatníky oproti tradičním formám zajištění infrastruktury a služeb.

6 y # 5 Analýza regionálních potřeb Výstavba nových komunikací (obchvaty měst a obcí, odstraňování dopravních závad a nehodových lokalit, směrová vyrovnání, …). Sjednocení šířkového uspořádání a požadované únosnosti vozovek. Systémová realizace údržby a oprav infrastruktury, zejména z hlediska bezpečnosti provozu, ochrany před hlukem. Navození reprodukčního stavu celé silniční infrastruktury. U nadbytečného silničního majetku nastolení režimu s prodlouženou reprodukční lhůtou.

7 y # 6 Důsledky současného stavu Životní prostředí (kongesce a kvalita ovzduší). Ekonomika (omezení pro rozvoj hospodářských aktivit, příliv investic, cestovní ruch). Bezpečnost (množství nehod, ohrožení cyklistů a chodců aj.). Dopady na dostupnost (nedostupnost míst cestovního ruchu, logistických a průmyslových center). Snížená integrace (fragmentace silniční sítě – prodloužení jízdních dob, snížená možnost integrace s železniční a vodní dopravou aj.).

8 y # 7 Varianty dílčího rozsahu projektů / služeb Jasné vymezení dílčího rozsahu řešeného projektu: dle rozsahu sítě – celá síť nebo vybrané silnice II. a III. třídy, případná projektová kombinace s vybranými nebo všemi komunikacemi vyšších tříd (D, R, I. třída) bez ohledu na vlastnictví státu a krajů. dle rozsahu investic – výstavba všech nebo vybraných nových staveb, uvádění do normového stavu, opravy a údržba. dle rozsahu služeb – kapitálová, plánovaná a reakční údržba, management všech situací na síti a řízení telematických zařízení, ostatní služby.

9 y # 8 Varianty zajištění INTEGROVANÉ A KOMPLEXNÉ SLUŽBY  Porozumění, kontrola, reakce na změny potřeb Nevýhody :  Koncentrace na zdroje  Chybí porovnání s trhem  Limitované inovace  Přednost kontroly rozpočtu nad dodávkou služby  Zajištění aktiv a služeb samostatnými kontrakty  Dlouhá zkušenost VS, vázání na rozpočet Nevýhody :  Vázání na vstupy, nikoli na výstupy  Navýšení reálných cen a času, limitace inovací  Využití pro široký rozsah služeb, kratší kontrakty  Předpoklad efektivnosti Nevýhody :  V čase nevyrovnaný přístup VS, opatrnost a ciltivost PP na rizika  Platby zejména podle objemu práce  Integrace služeb, řízení rizik, zaměření na řešení potřeb uživatele  Délka a stabilita kontraktu, měřitelnost Nevýhody :  Vnímaný nedostatek flexibility na změny v rozsahu kontraktu  Podporuje spolupráci a win-win přístup  Podporuje uvažování o výstupech služby Nevýhody :  Vyžaduje přínosy obou stran, problematické  Obtížné přizvání partnera na začátku projektu In - House Tradiční zakázka Outsourcing služeb Institucionál.partnerství DBFO, Koncese Přenos rizika na dodavatele infrastruktury a služeb Přenos samostatného zajištění služby na privátní sektor

10 y # 9 Varianty zajištění – případové studie INTEGROVANÉ A KOMPLEXNÉ SLUŽBY Dorset County Council: Dorset Engineering Consultancy Kompletní rozsah inženýrské činnosti při návrhu výstavby a údržby, sledování dopravy a sledování dodávek a výkonnosti externích partnerů Tradičně mnoho forem veřejných zakázek ve VS. Objemově nejčastějším způsobem zajištění aktiv a služeb samostatnými kontrakty North Yorkshire County Council: Highways North Yorkshire 2 kontrakty na 5+2 roky (příprava a kontrola staveb) a na 6+2 roky (údržba silnic) Portsmouth City Council: Highways Management PFI Contract 25 letý kontrakt s významnou periodou investiční činnosti a následné údržby Norfolk County Council: Planning and Transportation Service – PPP Strategic Partnering Board podporující uvážené a aktivně upravované plány rozvoje, údržby a obnovy dopravních sítí hrabství Norfolk In - House Tradiční zakázka Outsourcing služeb Institucionál.partnerství DBFO, Koncese Přenos rizika na dodavatele infrastruktury a služeb Přenos samostatného zajištění služby na privátní sektor

11 y # 10 Vhodná forma PPP projektů DBFO je nejčastěji využívaná forma zadání PPP projektu DBFO/DBFM přenáší na soukromý sektor zodpovědnost a riziko za: Provoz a údržbu FinancováníPostaveníNavržení DBFO/DBFM dosahuje nejlepších výsledků (tam, kde se dá vhodně použít) soukromý sektor si projekt sám navrhne a postaví tak, aby ho … … co nelépe a nejefektivněji provozoval, udržoval a následně předal zpět dává velký prostor pro inovativní řešení a úspory z rozsahu Stát platí za dostupnost služby (infrastruktury) pouze pokud je poskytována v předem sjednané kvalitě a rozsahu

12 y # 11 Klasické zadání vs. PPP PPP má mnohem silnější motivační prvky Garance kvality (3-4 roky) Soukromý sektor : má slabou motivaci riskuje pouze náklady nápravy nebo penalizaci nenese zodpovědnost za dlouhodobou funkčnost infrastruktury neručí za investovaný kapitál - splácí stát banky nemají právo ho vyměnit KLASICKÉ ZADÁNÍ PPP PROJEKT Garance kvality (20-30 let) Soukromý sektor : má silnou motivaci riskuje nejen ztrátu zisku, ale hlavně ztrátu vlastního kapitálu investovaného bankami nese plnou zodpovědnost za dlouhodobou funkčnost infrastruktury ručí za kapitál a také ho z příjmů splácí může být vyměněn bankami („právo vstupu“) má možnost vyšších zisků

13 y # 12 Jednotný postup zakázek veřejného sektoru Finanční závěrka Preferovaná nabídka Výzva k jednání o nabídkách Kvalifikace pro tender „Outline Business Case“ Koncesní projekt Analýza variantních řešení Požadavky služby Kapacita a reference Rozsah projektu Konkurenční prostředí Robustnost nabídky Financování Provozní fáze Smluvní partner Zdroje – cenový benchmarking Plnění a konečný přechod smlouvy „Final Business Case“ Konkurenční financování Posudky k účtování projektu Projektová smlouva Strategie jednání Preferovaná nabídka Cenová jednání Poslední cenová nabídka Výstupní specifikace Platební mechanismus Projektová smlouva Soutěžní / koncesní dialog Hodnocení dialogu Komunikace s uchazeči Výzva k předložení předběžné nabídky Kapacita uchazeče & robustnost nabídky Finanční dostupnost pro zadavatele Hodnota za peníze Registr rizik Sektorové požadavky Vyhodnocení variant Dostupnost – přiměřenost finančním možnostem zadavatele Rozsah projektu Nejlepší cena Nabídka Strategické potřeby Kontrola kvality

14 y # 13 Ernst & Young a financování projektů Společnost Ernst & Young vybudovala specializovanou skupinu 170 profesionálů zaměřenou na financování infrastrukturních projektů v Evropě, a to zvláště v následujících sektorech: – Doprava – Zdravotnictví – Vzdělávání, věda a výzkum – Urbánní regenerace a bytová politika – Energie a obnovitelné energie – Obrana – Odpady & Odpadní vody – Sekundární trh PPP (např. oceňování, prodeje a refinancování podílů v projektech) Máme zkušenosti z více než 700 kontraktů projektového financování. Můžeme vám nabídnout naši podporu ve všech aspektech přípravy projektu od podrobné analýzy variant a rizik projektu, podrobných finančních modelů a analýzy finančních zdrojů k procesu výběrového řízení na dodavatele infrastruktury / koncesionáře, dojednávání smluvních podmínek až po refinancování projektů.

15 y # 14 ERNST & YOUNG LLP © 2007 Ernst & Young All Rights Reserved. Ernst & Young is a registered trademark. www.ey.com Libor Cupal Project Finance / Infrastructure Advisory Ernst & Young libor.cupal@cz.ey.com


Stáhnout ppt "Transaction Advisory Services Rozvoj dopravní infastruktury formou PPP Alternativní zdroje a formy rozvoje dopravní infrastruktury Libor Cupal, Manager,"

Podobné prezentace


Reklamy Google