Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZLEPŠIT ZHODNOCOVÁNÍ A MARKETING LESNÍCH NEDŘEVNÍCH UŽITKŮ A SLUŽEB

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZLEPŠIT ZHODNOCOVÁNÍ A MARKETING LESNÍCH NEDŘEVNÍCH UŽITKŮ A SLUŽEB"— Transkript prezentace:

1 ZLEPŠIT ZHODNOCOVÁNÍ A MARKETING LESNÍCH NEDŘEVNÍCH UŽITKŮ A SLUŽEB
Národní lesnický program II pro období do roku 2013 CÍL I. Zlepšení dlouhodobé konkurenceschopnosti PILÍŘ EKONOMICKÝ Klíčová akce 3 ZLEPŠIT ZHODNOCOVÁNÍ A MARKETING LESNÍCH NEDŘEVNÍCH UŽITKŮ A SLUŽEB Úvodní představení tématu Jiří Matějíček a kolektiv Koordinační rada NLP II, Brandýs nad Labem, 16. června 2009

2 Opatření KA 3 Opatření 3.1 – Vytvořit podmínky a předpoklady (informační, legislativní, motivační) k rozšíření příjmů vlastníků lesů, např. tržním uplatněním určitých rekreačních a environmentálních služeb a zboží včetně vybudování účinného marketingu Opatření 3.2 – Navrhnout a projednat způsob zajištění úhrad služeb pro ty vlastníky lesů, kteří hospodaří způsobem prospívajícím kvalitě vody (odměňovat vlastníky lesa za jejich výkony pro udržení kvality podzemních vod), a to ze zdrojů mimo rámec státního rozpočtu.

3 OBSAH PREZENTACE Úvod Charakteristika problémů
Základní cíle (základní priority) Vazba na jiná opatření NLP II Návrh řešení Odhad finanční náročnosti Návrh složení ES Závěr

4 ÚVOD

5 Co je konkurenceschopnost?
Trvale udržitelné obhospodařování lesů je konkurenceschopné, když…. je ziskové a založené na tržních výnosech poskytuje produkty požadované spotřebiteli se může dynamicky přizpůsobovat tržním změnám *** Podpora příjmů vlastníků lesa (či farmářů) ze strany státu může pomoci vlastníkům přežít, ale takové přežití není založeno na konkurenceschopnosti

6 LES a FUNKCE LES = lesní porosty s jejich prostředím + lesní pozemky určené k plnění funkcí lesa (§ 2 písm. a) lesního zákona) FUNKCE LESA = přínosy podmíněné existencí lesa, které se člení na produkční a mimoprodukční (§ 2 písm. b) lesního zákona) *** Funkce produkční (dřevo jako předmět tržních vztahů) Funkce mimoprodukční (pozitivní lesnické externality poskytované veřejnosti bezplatně, neprochází trhem) PLNĚNÍ VŠECH FUNKCÍ LESA = multifunkční (polyfunkční) lesní hospodářství, FILH (materiály, produkty, energie, rekreace, další služby…) Jen málo odvětví má takové multidisciplinární kompetence jako odvětví LH

7 Systemizace funkcí (užitky z lesa, soukromé a veřejné statky) (Matějíček 2001, 2005)

8 Teorie úplavu (závěsu) vs FILH
DŘÍVE: Mimoprodukční funkce lesa se nejlépe zabezpečí v závěsu za dřevní produkcí, Zájmy produkce dřeva a plnění celospolečenského poslání lesů jsou totožné nebo alespoň souběžné (Hasel 1971) NYNÍ: Růst společenské poptávky přináší rozpor mezi orientací na produkci dřeva a uplatňováním celospolečenských funkcí Znamená to ústupky, odborné schopnosti lesního hospodáře minimalizovat hospodářské oběti při integrování funkcí (funkčně integrované LH = FILH)

9 CHARAKTERISTIKA PROBLÉMŮ

10 LES A SPOLEČNOST NEUSTÁLÝ VÝVOJ = měnící se požadavky společnosti, růst společenské objednávky Mění se pohled na plnění mimoprodukčních funkcí lesa Omezuje se ekonomický prostor LH pro vyjednávání Z čeho mají vlastníci lesa pokrýt vznikající náklady ? (spojené se zabezpečením rostoucích požadavků společnosti na intenzifikaci některých funkcí lesa - na potřebu dodatečných vkladů práce a kapitálu)

11 Řešení? Nové trhy se dřevem? Ne. Je to jen dílčí řešení
Nové trhy s ekologickými a rekreačními službami ? Ano. Poptávka roste. LH získá ekonomický prostor pro vyjednávání jinak kdo tyto služby poptává, mohl by k nim bez odpovídající nabídky získat přístup pouze politickou cestou!!!

12 Transformace LH-1 dosud = LH jako poskytovatel výrobků
nově = LH jako dodavatel služeb pro společnost (za úhradu) Příjmy za lesnické produkty (zboží a služby) (příjmy v obchodních oblastech nesoucích zisky) = produkované rekreační a environmentální služby (RES)

13 Transformace LH-2 KA 3 = téma zásadního lesopolitického charakteru
Vytvoření rámcových podmínek pro podnikání s lesnickými službami + Zásadní změna myšlení vlastníků lesa (změna stávajícího chování) Inovační podnikatelské iniciativy = Včlenění (internalizace) lesnických služeb do ekonomické struktury lesnického sektoru (pozn.: nejedná se o oceňování funkcí lesa přinášející příjmy vlastníkům lesa !!!)

14 Změnit ekonomickou strukturu LH
= změnit strukturu příjmů LH Ekonomika LH v ČR stojí jen na 1 výrobku, tj. na surovém dříví Devastující politika = náklady na infrastrukturální služby lesa se přenáší na cenu dřeva Pozornost zaměřit k tržnímu uplatnění nových lesnických výrobků a služeb = ke tvorbě nových příjmů Potřeba překonat nezájem a začít jednat v LH - jinak služby mohou převzít odborníci mimo lesnictví

15 Nebezpečí pro LH plynoucí z pasivity
Pro rostoucí rekreační a ekologickou poptávku se nenabízí žádné produkty, resp. služby  a) ztráta ekonomické budoucnosti, b) ztráta oprávnění k jednání o výrobním potenciálu

16 Proč? Úspora nákladů v LH nebude do budoucna stačit
Neexistuje žádný racionální důvod, aby se lesní podniky fixovaly na jediný produkt Extrémní kolísání cen na trzích se surovým dřívím a potřeba nalezení dodatečných stabilnějších zdrojů příjmů lesních podniků Zachování motivace vlastníků lesa zhodnocovat svůj majetek bez závislosti na státním rozpočtu

17 Pojmy a jejich řešení v LH
Mimoprodukční funkce lesa vs lesnické služby obecného zájmu (veřejně prospěšné služby) systém „produkce-služby“, resp. obsah multifunkčnosti lesnictví *** teorie veřejných statků a veřejný zájem externality teorie vlastnických práv (pozn.: vlastnictví nejen zavazuje, ale také opravňuje) sociální vazba vlastnictví transakční náklady marketing

18 ZÁKLADNÍ CÍLE (základní priority)

19 Definování 4 základních cílů
Ekonomická strategie pro transformaci LH na významného dodavatele lesnických služby pro společnost Zpracování koncepce Vypracování rámcových podmínek a předpokladů (opatření 3.1) Posílení inovačních aktivit při tvorbě nových lesnických produktů a služeb (opatření 3.2)

20 1) Ekonomická strategie pro transformaci LH
Základní vize: Lesy pro společnost: dlouhodobé multifunkční lesnictví uspokojující potřeby společnosti Ujasnění si smyslu nakládání s lesy = nová orientace lesnické politiky rozšíření hospodářské činnosti LH o tržní služby Vstup veřejné správy do rozdělování pozitivních efektů – stanovení cíle veřejných služeb Tržní vztah mezi nabídkou a poptávkou

21 2) Zpracování koncepce Koncepce řešení (strategie dosažení cílů)
tržního (komerčního) uplatnění vybraných RES Synonyma: internalizace lesnických externalit podnikání s lesnickými službami rozšíření hospodářské činnosti lesnického sektoru včlenění lesnických služeb do ekonomické struktury lesních podniků neboli diverzifikace činnosti lesních podniků (nová podnikatelská aktivita vlastníků lesa, motivační impuls)

22 Základní koncepční rozhodnutí:
aktivní rozvoj trhů zabezpečení managementu multifunkčních lesů (FILH) zpracování marketingových nástrojů akceptace nových produktů a služeb ze strany veřejnosti

23 3) Vypracování rámcových podmínek a předpokladů
Vytvoření právních (legislativních) předpokladů Vytvoření finančních (motivačních) předpokladů Vytvoření informačních předpokladů Vytvoření institucionálních (organizačních) předpokladů

24 4) Posílení inovačních aktivit při tvorbě nových lesnických produktů
Inovace = nosný pilíř hospodářské politiky a hnací motor hospodářského rozvoje = prostředek ke zvýšení konkurenceschopnosti = prostředek pro dosažení udržitelného rozvoje Potřeba komplexních inovačních politik v lesnictví Spolupráce přesahující odvětví – vytváření mezisektorových sítí

25 VAZBA KA 3 NA JINÉ KLÍČOVÉ AKCE A JINÁ OPATŘENÍ NLP II

26 EKONOMICKÝ PILÍŘ Název KA Opatření Stručný text
KA 1 - ekonomická životaschopnost a konkurenceschopnost 1.1, 1.2 Legislativní požadavky-diferenciace dle druhu vlastnictví, kompenzace společenských a ekologických vlivů nad stanovený rámec 1.3 Náhrada škody a újmy za omezení hospodaření z důvodu ochrany přírody 1.4 Úprava veřejných podpor do LH 1.5 Zvýšení ekonomické hodnoty lesů 1.6 Jednotný ekonomický IS KA 2 – výzkum a technologický rozvoj 2.1 Analýza ekonomické efektivnosti různých modelů hospodaření 2.3 Technologická platforma pro LH – podpora inovací 2.4 Spolupráce při zavádění inovací a vývoji nových produktů, postupů, efektivních trhů 2.5 Rozvoj metodik hodnocení a oceňování netržních funkcí lesa KA 5 – spolupráce vlastníků 5.1 Společné hospodaření a společný prodej služeb 5.2 Zefektivnit systém stát. a soukromého poradenství

27 EKOLOGICKÝ PILÍŘ Název KA Opatření Stručný text
KA 9 – zlepšení zdravotního stavu a ochrany lesů 9.7 Aktivní role lesů a TUHL při udržování a zlepšování kvality a množství vody…. 9.8 Koordinovat trvale udržitelné LH a integrované hospodaření s vodními zdroji 9.9 Rozvíjet a zavádět inovační nástroje pro zabezpečení služeb spojených s vodou, které lesy poskytují, jako jsou platby za ekosystémové služby nebo jiná opatření 9.10 Zajistit dostatečnou ochranu lesních půd před erozí a degradací 9.11 Revidovat opatření LTM a HB s cílem zvýšit retenční schopnost lesů 9.14 Přehodnotit kategorizaci lesů na základě odborné diskuse tak, aby odpovídala funkčnímu potenciálu i záměru využití lesů včetně stanovení priorit funkcí

28 SOCIÁLNÍ PILÍŘ Název KA Opatření Stručný text
KA 12 – sociální situace pracovníků v LH 12.1 Příspěvek státního lesního majetku ke zvýšení zaměstnanosti z místních zdrojů 12.2 Zpracovat a zavést systém odborného vzdělávání a školení držitelů licencí a vlastníků lesa 12.3 Zavádění nových ICT s cílem zvýšit lidem kvalifikaci a najít nové pracovní příležitosti KA 13 –přínosu lesů a lesnictví (lesnického zboží a služeb) pro rozvoj venkova 13.1 Vznik mikropodniků 13.4 Leader, MAS, místní rozvojové strategie 13. 5 Právo vstupu do lesa, rekreační funkce 13.6 Rekreace a lesní dopravní síť 13.7 Rekreační využití lesa 13.8 Negativní činnosti KA 14 – slabé postavení LH v rámci veřejné správy 14.3 Činnost orgánů státní správy orientovat více do oblasti poradenské a osvětové KA 15 – informovanost veřejnosti o lese a LH 15.2 Osvěta a komunikace k prioritním tématům NLP 15.3 Komunikace s veřejností v oblasti poskytování služeb a funkcí lesa 15.4 Objektivní informování veřejnosti o polyfunkčním významu lesů KA 16 – institut. vztah státu k LH 16.1 Působení státu ve vztahu k lesům, kompetence MZe a MŽP KA 17 – lesy ve vlastnictví státu 17.1 Vymezení společenské objednávky pro LČR, VLS a NP 17.6.c V lesích v majetku státu vytvářet podmínky pro rozvoj venkova

29 NÁVRH ŘEŠENÍ

30 Východiska řešení - 1 přejít od nauky o funkcích lesa k
NAUCE O PRODUKTECH LESA (produkty a služby), neboť funkce nejsou produkty. Služby musí být definovány jako produkty a nikoliv jako funkce, jinak nemají na trhu cenu zpracovat tržní produktovou nabídku (produktový koncept) – např. nabídka zvláštních rekreačních produktů (zařízení, formy užívání) a environmentálních služeb (RES) pro společenské požadavky zamezit nedostatku nabídky služeb ze strany LH Pozn.: vlastník musí začít pracovat s poptávkou

31 Východiska řešení - 2 TRHY nefungují jako automaty, nýbrž vyžadují komplexní systém pravidel a institucí vztah mezi lesem a společností je určován právními vztahy uplatnění práv vyplývajících z vlastnictví vyjasnění sociální povinnosti

32 Kategorizace lesnických produktů
Výrobky - produkty dřeva - ostatní produkty - nedřevní užitky (štěrk, písek, zvěřina, lesní plody, houby, osivo, pryskyřice…) Lesnické služby - rekreace (infrastruktura pro volný čas) - ochrana přírody - biodiverzita - ochrana objektů *** - myslivost a rybaření - pronájmy pozemků a budov aj.

33 Marketing a jeho nástroje
Základní 4 marketingové nástroje (marketingový mix): produkt cena distribuce komunikace V marketingu služeb: lidé fyzické aspekty prostředí proces

34 Vytvoření předpokladů s využitím nástrojů lesnické politiky
Vytvoření právních (legislativních) předpokladů právní analýzy zákonných omezení a možností, vytvoření právního rámce pro přístup lesnických služeb na trh – jasnější formulace práva vlastníků ze strany zákonodárce, jasně formulovat právo vlastníků lesa vybírat finanční náhradu za specifické formy užívání lesa Vytvoření motivačních (finančních) předpokladů hledání nejvhodnějšího způsobu platby pro každý jednotlivý produkt (např. platby za ekosystémové služby), využití PRV Vytvoření informačních předpokladů informace z výzkumu, dotazníkových šetření a průzkumů, systém vzdělávání, využití poradenských služeb, tvorba znalostní databáze, ekonomický monitoring, účetnictví a statistika Vytvoření organizačních (institucionálních) předpokladů = instituce jako předpoklad vzniku trhu, smluvní řešení pro přístup k trhu

35 Návrh na vytvoření produktové nabídky
co bude a co nebude předmětem řešení ? (vychází z kategorizace lesnických produktů a služeb) vytvoření produktové nabídky za účelem stimulování poptávky po RES identifikace tržních nedřevních užitků a RES rekreační služby (při zachování práva vstupu do lesa) - zvláštní rekreační zařízení - dodatečně povolené formy užívání lesa environmentální služby - půdoochranné - vodohospodářstké - klimatické - ochrana biodiverzity

36 Návrh časového postupu prací - 1
Souběh krátkodobých i dlouhodobých opatření 1. fáze řešení (2009) ………………….... ES zmapování situace (analýza literatury, možnost využití výsledků z opatření 2.5, situace v zahraničí atd.) návrh koncepce řešení výběr témat pro zadání právních analýz podpora tématických výzkumných úkolů dotazníkové šetření vytipování specifik marketingu lesnických služeb a použití marketingových nástrojů

37 Návrh časového postupu prací - 2
2. fáze řešení ( ) ……..VaV (finanční krytí) analýza potenciálu RES zpracování právních analýz úprava legislativy hledání odbytových cest a způsobů platby příprava tržní produktové nabídky tvorba smluvních konceptů pro jednotlivé skupiny výrobků (zpracování vzorových soukromoprávních nebo veřejnoprávních smluv) školení vlastníků v marketingu lesnických služeb komerční marketingová komunikace zacílená na konkrétní cílové skupiny

38 Návrh časového postupu prací - 3
3. fáze řešení ( ) ……..VaV (finanční krytí) posílení inovačních aktivit při vývoji nových lesnických produktů kontaktování dalších aktérů na straně nabídky i poptávky založení databáze lesnických produktů a služeb provozní aplikace a ověřování metodických doporučení k tržnímu zhodnocení nedřevních užitků a lesnických služeb u aktivních lesních podniků vyhodnocení konkrétních dopadů dodatečných příjmů v ekonomické struktuře lesních podniků tvorba nového informačního systému

39 ODHAD FINANČNÍ NÁROČNOSTI

40 Činnost ES …………………....... symbolická odměna
Komplexní ekonomický výzkumný úkol 4 roky 3 lidi cca 13 mil.Kč NAZV (VAK)

41 NÁVRH SLOŽENÍ EXPERTNÍ SKUPINY
KA 3

42 Ing. Jiří Matějíček, CSc. (VÚLHM, v.v.i.) – vedoucí skupiny
Prof. Ing. Luděk Šišák, CSc. (ČZU) – zástupce Ing. Vladimír Krečmer, CSc. Ing. Roman Šimek (SVOL) Ing. Jiří Schneider, PhD. (MZLU) Ing. Vladislav Seidl (VLS ČR, s.p.) Ing. Richard Chyba (JCL-Obchod, a.s) *** JUDr. Ing. Martin Flora, Dr. (MZLU, advokátní k.) RNDr. Marcel Riedl, CSc. (ČZU) Úroveň zapojení: většinou konzultant/oponent

43 ZÁVĚR

44 Přijmou se základní cíle? Pokud ANO 
Reálný odraz v lesnické politice a ve formulaci strategie dosažení cíle, v konkrétních opatřeních a výsledcích výzkumu, ve využití všech nástrojů lesnické politiky Bez ziskového LH nebude možné zajistit trvale udržitelné obhospodařování lesů ani přispět k rozvoji venkova *** Vlastníci se musí naučit využívat stávající vlastnická práva k jednání a začít pracovat s poptávkou Lesníci musí prokázat profesionalitu a kompetentnost i mimo les CÍLOVÝ STAV = větší diverzifikace příjmů lesních podniků (komerční využití dosud neobchodovatelných výrobků a služeb)

45 ÚSPĚCH se dostaví jenom s atraktivními produkty.
obchodními vztahy a atraktivními produkty. Poznámka: Výsledek je jednoznačně měřitelný.

46 DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "ZLEPŠIT ZHODNOCOVÁNÍ A MARKETING LESNÍCH NEDŘEVNÍCH UŽITKŮ A SLUŽEB"

Podobné prezentace


Reklamy Google