Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Agentura pro sociální začleňování

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Agentura pro sociální začleňování"— Transkript prezentace:

1 Agentura pro sociální začleňování
Úřad vlády České republiky nábřeží Edvarda Beneše 4 – Malá Strana Agentura pro sociální začleňování Brána k příležitostem Ostrava

2 2.1 Aktivní sociální začleňování zejména s cílem zlepšení zaměstnatelnosti v orientaci na osoby - klienty /soc. služeb, programů, sociálně-právní ochrany …/ 2.2 Zlepšení přístupu (dostupnosti a provázanosti) k udržitelným a kvalitním službám a intervencím, v orientaci na systém služeb, s plošným dopadem, včet. rozvoje strategického řízení a koncepcí.

3 PODPORA SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ A BOJ PROTI CHUDOBĚ A DISKRIMINACI
TÉMATICKÝ CÍL PODPORA SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ A BOJ PROTI CHUDOBĚ A DISKRIMINACI Investiční priorita 2.1 Aktivní začleňování, včetně začleňování s ohledem na podporu rovných příležitostí a aktivní účast a zlepšení zaměstnatelnosti

4 Participativní metody
Vybrané druhy sociálních služeb, služeb pro rodiny s dětmi, fakultativních činností; … Služby aktivizační, asistenční, motivační; prevence sociálně rizikových jevů; sekundární a terciární prevence; ... Programy posilování koordinační role ORP; podpora aktivit samospráv při optimalizaci pokrytí službami; podpora plánování sociální bytové politiky obcí; … Koordinační aktivity Zapojování do rozhodovacích procesů na místní úrovni, podpora a rozvoj participativních metod práce s cílovou skupinou; … Participativní metody

5 JAK formy, mechanismy CO oblasti, problémy

6 Indikativní výčet podporovaných aktivit vedoucích k dosažení specifických cílů
a jejich interpretace Podpora profesionální realizace sociální práce jako aktivity zaměřené na pomoc jednotlivcům, skupinám či komunitám zlepšit nebo obnovit jejich schopnost sociálního fungování v jejich přirozeném prostředí. Podpora služeb poskytovaných terénní a ambulantní formou, podpora komunitní sociální práce; podpora specifických nástrojů k prevenci a řešení problémů v sociálně vyloučených lokalitách; IROP: Infrastruktura pro terénní, ambulantní a nízkokapacitní pobytové formy sociálních, zdravotních a návazných služeb.

7 Zvýšení uplatnění ve společnosti a na trhu práce!
Podpora sociálního začleňování osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených prostřednictvím sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti aj. služeb obecného zájmu; Zvýšení uplatnění ve společnosti a na trhu práce! Sociální služby (33/4-6 druhů) Služby pro rodiny a děti Fakultativní/doprovodné činnosti Sociální služby a fakultativní činnosti vzdělávacího,volnočasového, sportovního charakteru, které: vedou k sociálnímu začleňování obsahová souvislost s konkrétní službou; nenahrazují zdroje běžně dostupné ani jiné druhy služeb; poskytovány pracovníky služby (nenakupují se); jsou určeny jen pro klienty služeb (nelze samostatně); nesmí se jednat o žádnou ze zákl.činností podle §35 ZoSS.

8 služby pro rodiny a děti
centra podpory dětí a rodin trénink pozitivního rodičovství mediace asistovaný kontakt rodiče s dítětem programy psychosociální podpory pro rodiče samoživitele, poradenská centra pro rodiny dobrovolnické a svépomocné programy s profesionální facilitací vzdělávací a tréninkové aktivity, kurzy pro zvýšení rodičovských kompetencí odborná pomoc a poradenství při výkonu náhradní rodinné péče

9 Propojování podpory v oblasti bydlení, zaměstnání, sociální práce a zdravotní péče; podpora partnerských projektů v sociální oblasti propojující různé úrovně veřejné správy a další instituce; posilování informovanosti a efektivní komunikace o problematice sociálního vyloučení u všech relevantních aktérů; Programy prevence ztráty bydlení (kombinace sociálního poradenství, oddlužení, pomoci s jednání s pronajímateli a úřady, vyhledávání náhradního bydlení nebo alespoň ubytování, (využití institutu náhradního příjemce)… Sociální realitní agentury - zprostředkování bydlení pro CS v soukromém nájemním bydlení (podpora v bydlení, aktivity prevence neplatičství a ztráty bydlení, rozšiřování kompetencí k samostatnému bydlení apod.) …

10 analogicky zaměstnanost v následující prezentaci
Podpora institutu domovníka či domovních samospráv Zavádění a systematizace administrace systému sociálního bydlení v obci - vedení seznamu domácností v bytové nouzi a jeho aktualizace, sledování indikátorů, výměna informací mezi jednotlivými aktéry, sledování volných kapacit ubytovacích zařízení a bytů atd. zavádění case managementu a jiných forem koordinace v interorganizační spolupráci (služby x obce x Úřad práce aj.) na případové úrovni v oblastech bydlení, zdraví, zaměstnanosti). analogicky zaměstnanost v následující prezentaci

11 Vzdělávání a poradenství, aktivizační, asistenční a motivační programy (na podporu rodičovských kompetencí, uplatnění na trhu práce, soc. začlenění osob vystavených institucionalizaci, zdravého stárnutí, právní a finanční gramotnosti, dobrovolnictví apod.); Programy prevence sociálně patologických jevů a prevence kriminality; programy pro osoby opouštějící zařízení pro výkon trestu odnětí svobody, pro osoby ve výkonu trestu, programy probační, resocializační programy; sociálně-právní ochrany; Programy sekundární a terciární prevence pro osoby ohrožené závislostmi nebo závislé na návykových látkách a pro osoby s chronickým duševním onemocněním;

12 Probační programy pro mladistvé, ve smyslu soc
Probační programy pro mladistvé, ve smyslu soc. výcviku, psychologického poradenství, programů terapeutických, zahrnujících obecně prospěšné činnosti, vzdělávací, socializační aj. aktivity rozvíjející sociální dovednosti a osobnost mladistvých, včet. případných režimových opatření, Programy finanční gramotnosti, prevence a řešení zadluženosti vedoucí ke zvyšování právního povědomí v oblasti financí a k orientaci na finančním trhu, Mentoring/asistence/doprovázení vyškoleným mentorem (pracovník/dobrovolník) v obtížné sociální situaci (odchod z VTOS, výkon alternativního trestu, „romský mentoring“, podpora pro mladistvé atp.), (re)socializační preventivní skupinové aktivity zaměřené na zvyšování kompetencí osob ohrožených soc. vyloučením a soc. vyloučených, včet. např. kompetencí racionálního hospodaření.

13 Programy koordinované interorganizační spolupráce při depistáži, stabilizaci, ucelené rehabilitaci a zmírňování rizik duševních onemocnění či závislostí na návykových látkách, včetně rozvoje case managementu, aktivizačně-vzdělávací tématicky zaměřené programy rozvíjející kompetence v naplňování povinností a práv, pracovních dovedností, životní gramotnosti, právního vědomí, zdravého stárnutí, atp., programy podpory bezpečnějšího života, práva a spravedlnosti v prostředí SVL, snížení latentní kriminality a posilování důvěry obyvatel v orgány státní správy a samosprávy (Asistence pro jednání s policií a dalšími úřady (terénní programy + FČ), poradenství obětem, svědkům a příp. pachatelům protiprávního jednání při uplatnění jejich práv).

14 Zapojování osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených do prevence a do rozhodovacích procesů na místní úrovni, podpora a rozvoj participativních metod práce s cílovou skupinou; zavádění komunitní práce (kontakt s obyvateli, organizacemi, analýza komunitních zdrojů a potřeb, strat. plánování, podpora při ustavení skupin, tvorba sítí vzájemné pomoci, spolupráce a vyjednávání s jinými org. a odborníky (vazba na lokální politiku), práce se zdroji, monitoring a evaluace vývoje, zmocňování k samostatné činnosti (ústup z aktivit), tvorba,sledování a hodnocení politiky rovných příležitostí ..) IROP: komunitní centra, komunitní péče

15 Zapojování osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených do prevence a do rozhodovacích procesů na místní úrovni, podpora a rozvoj participativních metod práce s cílovou skupinou; facilitace svépomocných aktivit zaměřených na vnější změnu zapojování CS do koncepčních procesů metodami sociální práce ve službách/programech/SP na obci zavádění metod sociální práce s institucemi (organizacemi).

16 Podpora mladým lidem ze sociálně znevýhodněného prostředí při vstupu do samostatného života a na trh práce po ukončení vzdělání; mentoring a doprovázení vyškoleným mentorem v obtížné životní situaci (přechod z ústavní výchovy do samostatného života atd.), tranzitní programy a facilitovaná vrstevnická pomoc. Aktivity přispívající k boji s diskriminací aktivity zaměřené na podporu naplňování práv a povinností v oblasti přístupu ke zdravotním službám, k bydlení atd., např. asistenční programy, zdravotně-sociální pomoc a na ochranu před diskriminací. podpora obětem diskriminace a „hate crimes“ a síťování v jejich prospěch atd.

17 Posilování koordinační role obcí s rozšířenou působností (tvorba strategií spočívajících na odpovědnosti místních samospráv a spolupráci klíčových aktérů za účelem předcházení a komplexního řešení problémů sociálního vyloučení); Podpora aktivit místních samospráv při optimalizaci pokrytí regionů sociálními službami, službami pro rodiny a děti a dalšími navazujícími službami podporujícími sociální začleňování osob v jejich přirozeném prostředí (včetně aktivit posilujících sociální kapitál, vzájemnost a sociální soudržnost v místě/komunitě); Podpora plánování sociální bytové politiky obcí (vznik a rozvoj nástrojů sociálního/dostupného/podporovaného bydlení jako prevence prostorového vyloučení, vzniku sociálně vyloučených lokalit a bezdomovectví); Podpora politiky založené na datech, tvorba analýz, zavádění monitoringu a evaluace efektivity a účelnosti opatření;

18 podpora zavádění partnerství subjektů soc
podpora zavádění partnerství subjektů soc. integrace („kolem“ ORP), včet. napojení na tvorbu plánů dostupnosti služeb a jejich návaznost; komunitní plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit; lokální analýzy účinnosti soc.-politických opatření a východiska pro plánování dostupnosti a potřebnosti kapacit a forem opatření sociální práce v SVL (služby+OSPOD+SP na úrovni ORP+ ÚP atd.); vytváření lokálních systémových nástrojů pro sběr a zpracování dat, monitoring a vyhodnocování využívaných nástrojů; evaluace odborných postupů v oblasti sociálního začleňování a zavádění do praxe, adaptace vnitř. předpisů (metodik) a implementace v týmu s přímým dopadem na klienty…

19 Podpora vytvoření sociální bytové politiky obcí (analýza obecního/soukromého bytového fondu vhodného k nájmu pro sociální/garantované bydlení, identifikace a vyčíslení potřeby sociálního bydlení (cílové skupiny) včetně specifických potřeb - bezbariérovost, tréninkové bydlení, další podpora, vymezení bytového fondu pro sociální bydlení (obecní/soukromé), stanovení plánu a úkolů pro případné zajištění chybějícího bytového fondu (výstavba nebo pořízení), stanovení úkolů pro různé aktéry - provozovatele sociálního bydlení, poskytovatele doprovodných aktivit apod., stanovení vstup. kritérií atd.). IROP: u nové výstavby musí podpora zajišťovat přístup a udržení bydlení dlouhodobého, kvalitativně standardního a prostorově nesegregovaného (od nástrojů sociální práce, soc. dávek přes různé garanční nástroje až po investiční podporu bydlení).

20 2.2 Zlepšování přístupu k dostupným, udržitelným a vysoce kvalitním službám, včetně zdravotnictví a sociálních služeb obecného zájmu Indikativní výčet podporovaných aktivit vedoucích k dosažení specifických cílů Podpora transformace a deinstitucionalizace pobytových sociálních služeb; Rozvoj nových modelů služeb podporujících sociální začleňování, včetně přenosu dobré praxe a podpory pilotních projektů k posílení udržitelnosti a vyšší efektivnosti jednotlivých systémů , opatření k zefektivňování procesů v sociálních službách a ve službách pro rodiny a děti a rozvoje strategického řízení a managementu s cílem podpořit prevenci a včasnou intervenci;

21 Podpora systému sociálního bydlení a s ním spojených preventivních, následných a doprovodných služeb; Zavádění komplexních programů a vytváření podmínek přesahujících jednotlivé oblasti podpory sociálního začleňování osob, zavádění nástrojů mezioborové a meziresortní spolupráce při řešení situace osob na úrovni poskytovatele služeb nebo na úrovni obce: rozšiřování metody case managementu, aktivity podporující spolupráci v síti mezi ÚP ČR, poskytovateli služeb, místní samosprávou, zaměstnavateli a dalšími relevantními aktéry apod.; Propojování informačních systémů pro evidenci, kontrolu a hodnocení efektivity služeb mezi všemi aktéry, dostupné i široké veřejnosti: systém výkaznictví sociálních služeb, registr sociálních služeb, sledování sociálních jevů a sociálních programů;

22 Rozvoj a rozšiřování systémů kvality, standardizace činností v sociálních službách, službách pro rodiny a děti, sociálně právní ochraně dětí a v dalších navazujících službách (včetně služeb pro neformální pečovatele) a organizacích podporujících sociální začleňování, včetně vytváření kontrolních mechanismů; rozvoj systému supervizí; Systémová, koncepční, strategická, osvětová a metodická opatření v oblasti sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti, služeb na ochranu práv dětí a jejich oprávněných zájmů, služeb napomáhajících rozvoji rodičovských kompetencí, služeb péče o děti, náhradní rodinné péče a sociálního začleňování; ….

23 Velká novela zákona o sociálních službách Profesní zákon
(zákon o soc. pracovnících) Zákon o podpoře rodin, NRP a systému ochrany práv dětí Zákon o dobrovolnictví Zákon o sociálním bydlení Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s veřejným opatrovnictvím Zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí

24 Dana Nedělníková oddělení řízení a koordinace


Stáhnout ppt "Agentura pro sociální začleňování"

Podobné prezentace


Reklamy Google