Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

J i h o m ě s t s k á s o c i á l n í a . s .

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "J i h o m ě s t s k á s o c i á l n í a . s ."— Transkript prezentace:

1 J i h o m ě s t s k á s o c i á l n í a . s .
J i h o m ě s t s k á s o c i á l n í a . s . Podnikatelská strategie pro rok 2015 Zhodnocení finančního plánu pro rok pololetí Finanční plán hospodaření pro rok 2015 Ocelíkova 672/1, Praha 4, P.O.BOX 100 IČ:   DIČ: CZ Zapsaná u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 14669 Bank.spojení: ČS, č.účtu 109 698 369/0800 Tel.: 267 990 151, fax: 272 

2 Podnikatelská strategie 2014 - hodnocení plnění
Úvod Jihoměstská sociální, a. s., dále jen JMS a.s., byla založena Svoji činnost zahájila Podle § 6 zák. č. 108/2006 je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb - terénní, ambulantní, pobytové, či jejich kombinaci. JMS a.s. má také registraci pro NZZ, domácí péči a krizovou pomoc. Cílovou skupinou osob, kterým společnost tyto služby nabízí jsou senioři, zdravotně postižení či osoby v obtížné sociální situaci, především s trvalým bydlištěm na území městské části Praha 11. V předchozích letech společnost jasně ukázala svoji potřebnost i nezbytnost. Je třeba do budoucna zvažovat její další působení a to hlavně v rámci finančního příspěvku MČ Praha 11k její činnosti, a tedy k poskytovaní sociálních služeb, které jsou v dikci kraje, tedy v našem případě hl. m. Prahy. Hlavní úkoly pro rok 2014 Zachovat široké spektrum poskytování sociálních služeb a hlavně snaha o zvyšování jejich kvality Nadále společnost plní a naopak své služby se snaží rozšiřovat Pokračovat ve stabilizaci a zefektivnění provozu a hledat možnosti pro další poskytování služeb. Došlo k poklesu počtu zaměstnanců v DPS s udržením počtu klientů i kvality služeb    Dlouhodobým a trvalým cílem je zvyšování počtu uživatelů. Dlouhodobě se počet uživatelů zvyšuje, ale dochází k snižování objemu poskytované péče. Jde o dlouhodobou záležitost způsobenou zejména skutečností, kdy uživatelé Příspěvek na péči nevyužívají k poskytování péče. Získávání dalších finančních prostředků prostřednictvím doplňkových činností, pronájmů, dotací grantů a sponzorských darů. Povedlo se získat dotaci z MPSV, na výsledky grantů z MHMP se stále čeká "Starajíce se o štěstí jiných, nacházíme své vlastní"

3 J i h o m ě s t s k á s o c i á l n í a. s.
Cesty Stabilizovat stávající kolektiv zaměstnanců a zvýšení snahy o udržení kvalitních zaměstnanců Dlouhodobý problém, hlavně v oblasti všeobecných zdravotních sester, obdobný problém trvá i v zdravotnických zařízeních. Důvodem je výše finančního ohodnocení, ale i specifika práce těchto sester v sociálních službách. Naopak se povedlo posílit kolektiv pracovníků přímé péče o muže. Rozšíření spolupráce v oblasti: 001 praktický lékař (rehabilitace) trvá problematika celého poskytování, zatím zajišťujeme vlastními zaměstnanci, bez patřičného a možného ohodnocení ze strany vykazování na zdravotní pojišťovny 101 lékař internista Společnost je nadále přesvědčena o potřebnosti takovéhoto kroku , nicméně je složité najít odborníka, který by byl ochoten tuto činnost v Domově pro seniory vykonávat bez požadavku hrazení i ze strany poskytovatele sociálních služeb – tedy naší společnosti. To vše z důvodů, kdy dlouhodobě poskytované zdravotní péče lékaři je pro zdravotnická zařízení v našem objektu OC a DS prodělečná směrem k vykazování na zdravotní pojišťovny Zlepšit kontrolní systém s preferencí kontroly kvality všech poskytovaných služeb. Úkol dále trvá, probíhá šetření spokojenosti mezi uživateli po jeho vyhodnocení bude společnost zvažovat další kroky Pokračovat ve vydávání periodika Jižánek, dále svoji kvalitní činností oslovovat další zájemce o služby. Časopis je dále vydáván, dále plánujeme provoz kroužků pro seniory a cvičení pod dohledem fyzioterapeutů. Odpovědnost za plnění a hodnocení plnění: Jan Gabriel ředitel společnosti "Starajíccí se o štěstí jiných, nacházíme své vlastní"

4 Organizační struktura

5 FINANČNÍ PLÁN HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI NA ROK 2014 k 30.6.2014
Název firmy: Finanční plán Plán Plnění % Jihoměstská sociální a.s. ( v tis. Kč ) 1 - 6 / 2014 1 - 6 /2014 plnění VÝNOSY CELKEM 53 800 26 900 27 381 101,79% DOTACE 17 700 8 850 9 680 109,38% - od zakladatele 15 000 7 500 8 250 110,00% - příspěvek na vybavení dostavby SOZ 0,00% - z jiných zdrojů 2 700 1 350 100,00% GRANTY 80 - granty dary sponzorské VLASTNÍ VÝNOSY 36 100 18 050 17 701 98,07% - pronájmy 40 20 16 80,00% - strava 11 900 5 950 6 040 101,51% - sociální, pečovatelské a ošetř .služby 12 150 6 075 5 990 98,60% - úhrady zdr.pojišťoven 5 400 2 420 89,63% - ubytování 6 250 3 125 3 095 99,04% - ostatní příjmy 360 180 140 77,78% NÁKLADY CELKEM 56 000 28 000 28 113 100,40% - mzdové + osobní (vč. pojištění) 34 800 17 400 17 520 100,69% - opravy a údržba 600 300 205 68,33% - nákup zboží 200 100 49  49,00% - spotřeba materiálu 6 850 3 425 2 755 80,44% potraviny 4 850 2 425 2 369 97,69% - energie 3 200 1 600 1 406 87,88% z toho: elektrické energie 1 110 555 495 89,19% vodné - stočné 400 189 94,50% teplo + teplá voda 1 400 700 614 87,71% plyn 290 145 108 74,48% - odpisy 2 400 1 200 1 050 87,50% - ostatní 7 950 3 975 5 128 129,00% z toho : spotřeba poh.hmot 310 155 172 110,97% cestovné 30 15 13 86,67% náklady na reprezentaci 31 77,50% ostatní služby 7 530 3 765 4 912 13046% - telekomunikace 490 245 182 74,28% - zpracování dat 350 175 210 120,00% - úklid 650 325  100,00% jiné ostatní náklady 150 75 85 113,33% - z toho: pojištění 130 65 94 144,62% silniční daň 10 66,67% daň z příjmu  % HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK CELKEM - 732 66,54%

6 Komentář k průběžným výsledkům hospodaření
Výsledky hospodaření za uvedené období se od plánu výrazně neliší a odpovídají skutečnostem .

7 Podnikatelská strategie pro rok 2015
Úvod Rok 2014 je rokem, kdy společnost hospodaří s podstatně nižším rozpočtem a to i přes poměrně značné rozšíření slzužeb. Dále se stále výrazněji projevuje problematika finanční situace uživatelů, kteří příspěvek na péči nevyužívají u registrovaných poskytovatelů sociálních služeb, případně ho nepoužívají na čerpání takových služeb vůbec. Pro rok 2015 je třeba dle finanční situace počítat sice s dalším zvyšováním počtu uživatelů a přitom s poklesem poskytovaných služeb. Společnost se dále zaměří na kvalitu, která by měla být hlavním cílem společnosti a kde má určité rezervy. Dále bude společnost usilovat o možnost získání dalších prostor pro rozšíření činnosti v rámci denního stacionáře a případně dalšího Domu pro seniory, který by měl být ale stavebně lépe řešen. V současné době je problémem hlavně nedostatek společenských prostor pro sociální činnost v Domově pro seniory a Ošetřovatelském centru. Dále bude společnost usilovat o získání certifikátu kvality.

8 Podnikatelská strategie pro rok 2015
Cíle pro rok 2015 Zachovat široké spektrum poskytování sociálních služeb a dále ho rozšiřovat, včetně kapacit. Získání certifikátu kvality Stabilizace personálního zajištění a to hlavně v oblasti všeobecná zdravotní sestra.    Dlouhodobým a trvalým cílem je zvyšování počtu uživatelů. Získávání dalších finančních prostředků prostřednictvím doplňkových činností, pronájmů, dotací grantů a sponzorských darů.

9 Podnikatelská strategie pro rok 2015
Cesty Stabilizovat stávající kolektiv zaměstnanců a zvýšení snahy o udržení kvalitních zaměstnanců Žádost o certifikaci systému kvality Zvýšit komunikaci s uživateli k získání více informací ke kvalitě poskytovaných služeb Pokračovat ve vydávání periodika Jižánek, v zajištění kroužků pro seniory a dalších aktivit. Zajistit trvalé a dlouhodobé a předvídatelné financování společnosti, upravení základního jmění vzhledem k jeho současného stavu a odpisům. Zpracovala a navrhl: Jan Gabriel Prokurista a ředitel společnosti Schválil: Představenstvo společnosti Dne:

10 FINANČNÍ PLÁN HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI NA ROK 2015
Název firmy: Finanční plán ( v tis. Kč ) VÝNOSY CELKEM 54 300 DOTACE – od zakladatele 17 200 - z jiných zdrojů 2 300 GRANTY strava 11 850 péče 9 600 přísp-. Klientu 2 200 pronájmy prostor, lůžek a DS 6 350 zdrav.poj 4 800 NÁKLADY CELKEM 55 820 - mzdové + osobní (vč. pojištění) 35 650 - opravy a údržba 550 - nákup zboží, materiálu 12 200 z toho: energie 3 030 nájmy 700 úklid 650 potraviny 5 190 - odpisy 2 100 - náklady na reprezentaci 80 - ostatní služby 5 240 - z toho např.: odpad 720 telekomunikační poplatky 490 pojištění 105 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK CELKEM V Praze dne Vypracoval: Jan Gabriel a Ing. Jana Voltíšková Projednal a schválil: Představenstvo společnosti Jihoměstská sociální a.s.


Stáhnout ppt "J i h o m ě s t s k á s o c i á l n í a . s ."

Podobné prezentace


Reklamy Google