Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pakt zaměstnanosti Ústeckého kraje Říjen 2013. Obsah prezentace 1.Mezinárodní rámec paktů zaměstnanosti a důvody založení Paktu zaměstnanosti Ústeckého.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pakt zaměstnanosti Ústeckého kraje Říjen 2013. Obsah prezentace 1.Mezinárodní rámec paktů zaměstnanosti a důvody založení Paktu zaměstnanosti Ústeckého."— Transkript prezentace:

1 Pakt zaměstnanosti Ústeckého kraje Říjen 2013

2 Obsah prezentace 1.Mezinárodní rámec paktů zaměstnanosti a důvody založení Paktu zaměstnanosti Ústeckého kraje 2.Memorandum o založení Paktu zaměstnanosti Ústeckého kraje 3. Zakládající členové, cíle a priority Paktu zaměstnanosti Ústeckého kraje 4. Principy a pravidla řízení paktu, zakládající dokumentace 5. Diskuze a otázky

3 TEPs in Austria Canadian CFDCs BBWA in Berlin Greek partnerships TEPs in Hungary Irish partnerships France: CBE, MIFE, EREF, PLIE Slovakian LSIPs SNP in Portugal Partnerships in Norway RPP in New Zealand TEPs in Catalonia WIBs in the USA TEPs in Italy LSP in UK RESOC & SEER in Flanders Finnish partnerships RGC in Sweden Pakty a partnerství ve světě

4 Dobré příklady ze zahraničí i ČR Územní pakt zaměstnanosti (Rakousko) Rakouská federální vláda podporuje v sedmi spolkových zemích územní pakty zaměstnanosti. Tyto pakty jsou v podstatě regionální partnerství operující na základě smlouvy s centrální vládou, přičemž jejich financování je zajištěno z Evropského sociálního fondu. Účelem těchto paktů je zajistit provázanost politiky zaměstnanosti s ostatními politikami, zlepšovat podmínky pro místní zaměstnanost a vytvářet místní kapacity pro potřebné aktivity. Program Paktu je sestavován v zásadě shora dolů a centrálně určován. Nicméně dole, na nejnižší úrovni, jsou pakty pokládány za multilaterální skupiny, jež navzájem lokálně spolupracují se skutečně plným nasazením. www.pakte.at

5 Dobré příklady ze zahraničí i ČR Město s-Hertogenbosch (Nizozemsko) Města v Nizozemsku dnes ze zákona nesou povinnost za sociální pomoc a dotovaná pracovní místa. O každého příjemce sociální pomoci se ve městě s-Hertogenbosch stará příslušný referent. Každý takový referent má přístup do virtuálního obchodu, jenž nabízí nejrůznější možnosti, z nichž si referent může vybrat pomoc střiženou na míru jednotlivým příjemcům sociální pomoci. Mezi takové možnosti patří například pomoc a poradenství při výběru povolání, školení, pracovní praxe, služby v oblasti reintegrace a osobní služby, jako je například pomoc psychologa, poradenství při upadnutí do dluhů, léčba drogové závislosti atd. Do 24 hodin po zaregistrování žadatele provede referent tzv. diagnózu a ve virtuálním obchodě zakoupí jednu nebo více služeb, jež by měly pomoci vrátit žadatele zpět do práce. Důležitým rysem tohoto systému je to, že je dovoleno nakupovat služby u soukromých firem, pokud město poskytování takových služby nedokáže zajistit samo. www.s-hertogenbosch.nl

6 Příspěvek na návrat do práce, Dundalk-Drogheda (Irsko) Pakt pro zaměstnanost v oblasti Dundalk-Drogheda tvoří základ místní iniciativy, která umožňuje dlouhodobě nezaměstnaným a rodičům-samoživitelům začít podnikat, aniž by až po dobu čtyř let přišli o dávky sociální podpory. Podstatné je to, že tato iniciativa byla společně schválena Paktem i místními správami sociálního zabezpečení a rovněž se jí dostalo podpory i z nejvyšších vládních míst. Žadatelům byla nabídnuta pomoc s vypracováním podnikatelského plánu, marketingové poradenství, mohli využít menší granty a půjčky, účetní služby a daňové poradenství. V prvním roce jim byly nadále vypláceny všechny dávky, ve druhém roce se snížily na 75%, ve třetím na 50% a ve čtvrtém na 25%. Pakt uvedl, že pouze 10% účastníků se znovu octlo na sociální podpoře, zatímco zbývající buď nadále podnikají, jsou v zaměstnání nebo se připravují na povolání. Kromě toho tato iniciativa také umožnila legalizaci práce, která předtím spadala do šedé zóny ekonomiky, což bylo ku prospěchu jak daného účastníka, tak i státní pokladny. www.dep.ie/html/employ.htm

7 Pro efektivně fungující partnerství je nezbytné zachovat následující principy Spolupráce partnerů na národní i mezinárodní úrovni efektivně fungující partnerství v sobě sdružují nejrůznější postoje, schopnosti, zdroje a vazby. Otevřeně se staví k diversitě, dokážou v sobě pojmout rozdíly i vzájemnou provázanost. Konsensus je dosahován na základě otevřené a usměrňované výměny názorů a rozpory se řeší pozitivní způsobem Strategický přístup a dobré vedení role vedoucího partnera na institucionální úrovni je kritická, protože vytváří vhodné prostředí pro konstruktivní činnost partnerství, jež vybízí k aktivnímu zapojení a spolupráci všech lokálních aktérů k dosažení výsledků. Ostatní členové partnerství zastupující nejrůznější instituce musí být vybaveny potřebnými pravomocemi jednat jménem své organizace a je-li to nezbytné, převzít za ni závazek. Odborná kapacita a šikovný manažerský tým efektivní tým shromažďuje a interpretuje získané informace, rozpracovává detailní strategii, koordinuje činnosti, zajišťuje finanční řízení, výměnu informací mezi partnery, sleduje a vyhodnocuje postup a publikuje výsledky. To vše vyžaduje schopnou, šikovnou a zkušenou skupinu manažerů a pracovníků znalých rozvoje. Finanční udržitelnost partnerství je obvykle pod průběžným tlakem zajistit dostatek financí na udržení své organizační struktury a pokrytí provozních nákladů. Možné zdroje financování tvoří zdroje EU stejně tak jako národní zdroje, regionální veřejné zdroje, finanční zdroje místních podniků či obcí.

8 Proč pakt zaměstnanosti v ÚK ? Pro posílení konkurenceschopnosti je nezbytné aby lidské zdroje byly k dispozici v potřebném počtu a s požadovanou strukturou dovedností Cca 62 tisíc nezaměstnaných, míra nezaměstnanosti cca 14 % tj. o 4-5% více než je republikový průměr. Negativní demografický vývoj –stárnutí populace vytváří problémy do budoucna Množství projektů, ale s nízkou mírou koordinace a bez společné strategie Trh práce – složitý mechanismus vyžadující spolupráci mnoha aktérů Pakty zaměstnanosti a partnerství – osvědčený nástroj v zemích OECD

9 Legislativní ukotvení paktů zaměstnanosti v EU i ČR Evropský sociální fond Nařízení (ES) č.1081/2006 týkající se Evropského sociálního fondu Článek 3, odst.1 písm.(e) Evropský fond pro regionální rozvoj Nařízení (ES) č.1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj Článek 4 Konvergence Evropské Iniciativy Společenství EQUAL Společná pomoc na podporu projektů v evropských regionech (JASPERS)

10 Dne 28.3.2013 bylo v budově krajského úřadu v Ústí nad Labem podepsáno Memorandum o ustanovení Paktu zaměstnanosti Ústeckého kraje. Zakládajícími členy paktu zaměstnanosti ÚK jsou: Ústecký kraj, Ič: 70892156 Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje Ič: 70894612 Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje, Ič: 69410909 Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem, Ič: 44555601

11 Strategický cíl Paktu zaměstnanosti Ústeckého kraje Strategickým cílem Paktu zaměstnanosti Ústeckého kraje je zvýšit konkurenceschopnost a zaměstnanost Ústeckého kraje na průměrnou míru těchto ukazatelů ve srovnání s ostatními kraji České republiky do roku 2020 Pakt zaměstnanosti Ústeckého kraje obsahuje čtyři strategické priority, prostřednictvím kterých chce dosáhnout naplnění strategického cíle paktu. 1.Trh práce a zaměstnanost 2.Vzdělávání a konkurenceschopnost 3.Společenská odpovědnost firem, sociální oblast a rovné příležitosti 4.Podpora průmyslového regionu

12 Strategické priority Paktu zaměstnanosti Ústeckého kraje : 1.Trh práce a zaměstnanost a)Zlepšení koordinace aktivit, podporující růst zaměstnanosti b)Zvýšení pracovního zapojení uchazečů o zaměstnání c)Vytvoření podmínek pro založení zaměstnaneckých center d)Koordinované a obsahové naplňování individuálních regionálních projektů zaměřených na podporu zaměstnanosti e)Principy a programy v rámci celoživotního učení f)Programy firemního vzdělávání i vzdělávání veřejného sektoru s vazbou na trh práce

13 Strategické priority Paktu zaměstnanosti Ústeckého kraje : 2. Vzdělávání a konkurenceschopnost a)Vytvoření nástrojů na podporu rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou po kvalifikované pracovní síle v oblasti jejich počtu, struktuře a kvalitě b)Podmínky a programy na podporu technického, přírodovědného a řemeslného vzdělávání, včetně motivace žáků tyto obory studovat c)Zvýšení počtu obyvatel s kompetencí komunikace alespoň v jednom cizím jazyce d)Ústecký kraj – univerzitní kraj e)Posílení stávajících fakult a oborů vysokoškolského studia f)Podpora talentů, zahraničních stáží a vzdělávacích programů v zahraničí g)Zlepšení spolupráce škol s firmami, programy stáží h)Podpora podnikatelských kompetencí žáků i dalších skupin obyvatelstva

14 Strategické priority Paktu zaměstnanosti Ústeckého kraje : 3. Společenská odpovědnost firem tvorby a podpory nástrojů, metod i programů pro podporu sociálního začleňování. podpora regionálních programů sociální inovace budou vytvářeny a podporovány projektové záměry v rámci principů sociální odpovědnosti firem. velká pozornost se též bude věnovat problematice rovných příležitostí v rámci Ústeckého kraje.

15 Strategické priority Paktu zaměstnanosti Ústeckého kraje : 4. Podpora průmyslového regionu podpora průmyslových zón podpora řešení dopravní infrastruktury v návaznosti na dopravu surovin, zboží a zaměstnanců podpora konkurenceschopnosti regionu podpora prorůstových odvětví, výzkum a vývoj podpora inovací, jako vyšší přidanou hodnotu výroby transfer inovativních technologií do regionu Ústeckého kraje.

16 Struktura řízení Paktu zaměstnanosti Ústeckého kraje

17 Navržená tvorba strategických dokumentů, jako výchozích dokumentů pro implementaci pracovního programu Paktu zaměstnanosti ÚK A.Integrovaný program rozvoje zaměstnanosti Ústeckého kraje 2014-2020 B.Střednědobý plán realizace dílčích projektů Paktu zaměstnanosti 2014 - 2017 C.Akční plán ( krátkodobý plán) realizace dílčích projektů Paktu zaměstnanosti 2014-2016 D.Místní strategie zaměstnanosti

18 Děkuji za pozornost Děkuji za pozornost Ing. Dagmar Prošková Výkonný manažer Paktu zaměstnanosti ÚK Ústecký kraj - Krajský úřad Velká Hradební 3118/48 400 02 Ústí nad Labem GSM: +420 723 854 929 proskova.d@kr-ustecky.cz


Stáhnout ppt "Pakt zaměstnanosti Ústeckého kraje Říjen 2013. Obsah prezentace 1.Mezinárodní rámec paktů zaměstnanosti a důvody založení Paktu zaměstnanosti Ústeckého."

Podobné prezentace


Reklamy Google