Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Systémy zdravotní péče o zaměstnance MUDr. Helena Kotalová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Systémy zdravotní péče o zaměstnance MUDr. Helena Kotalová."— Transkript prezentace:

1 Systémy zdravotní péče o zaměstnance MUDr. Helena Kotalová

2 Současný stav péče o zdraví zaměstnanců v ČR  právní řád ČR zakotvuje povinnosti jak na straně zaměstnavatelů, tak i na straně zařízení ZPP, jsou stanoveny nejenom povinnosti, ale i sankční postihy  legislativa je roztříštěná avšak v posledních 5 letech stále posiluje význam preventivní zdravotní péče zajišťované zaměstnavatelem  zaměstnavatelům jsou tak ukládány povinnosti, jejichž zajištění náleží do gesce zařízení ZPP

3 Současný stav péče o zdraví zaměstnanců v ČR  zařízení ZPP již má výkon činností široce definován zejména zákonem č.20/1966 Sb.  následně je tak dán prostor pro zaměstnavatele v oblasti ochrany a podpory zdraví svých zaměstnanců prostřednictvím poskytovatele ZPP, který vykonává své činnosti na vysoké odborné úrovni  zvyšuje se význam zařízení ZPP, kdy při realizaci výše uvedeného mají jako poskytovatelé ZPP nezastupitelnou úlohu – viz zák. 20/1966 - § 35 a)  zařízení ZPP mimo jiné provádějí odbornou poradní činnost v otázkách ochrany a podpory zdraví a sociální pohody zaměstnanců a dále – podílejí se na výcviku a výchově v oblasti ochrany a podpory zdraví

4 Péče o zdraví zaměstnanců v ČR - výhled  připravovaná legislativa, např. zákon o úrazovém pojištění, obsahuje již odstavce o vyhlašování preventivních programů zaměřených na podporu:  odstraňování a omezování rizik vzniku poškození zdraví,  poradenství k předcházení vzniku poškození zdraví, výchovy a vzdělávání  zvyšování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,  osvěty a propagace v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,  plánuje se vyhlašování soutěží na projekty k uskutečňování uvedených programů  výsledkem pak je objem státních prostředků, které budou přiděleny na realizaci vítězných projektů

5 Podpora zdraví na pracovišti = souhrn organizačních, vzdělávacích, motivačních, odborných, poradenských aktivit a preventivních programů REALIZOVANÝCH ZAMĚSTNAVATELEM za účelem podpory prevence zdraví a zdravého životního stylu u zaměstnanců

6 Podpora zdraví na pracovišti  pracovně lékařská péče je jednou ze součástí optimální péče o zdraví  dlouhodobý úkol, není to jednorázový akt, ale kontinuální, nikdy nekončící proces  strategie doplňující péči o zdraví zaměstnanců

7 Podpora zdraví na pracovišti  přímá účast jednotlivce na uchování nebo zlepšení vlastního zdraví, spoluzodpovědnost za vlastní zdraví  dobrovolná změna chování a životního stylu (nekouření, zvyšování pohybové aktivity, prevence obezity, ozdravění výživy, prevence nádorových, kardiovaskulárních a metabolických onemocnění, apod.)

8 Podpora zdraví na pracovišti – PROČ!  zlepšuje pověst a atraktivitu podniku  snižuje krátkodobou i dlouhodobou pracovní neschopnost  zlepšuje spokojenost a zdraví zaměstnanců  zvyšuje produktivitu práce  v konečném důsledku snižuje náklady podniku

9 Podpora zdraví na pracovišti – PROČ!  význam bude narůstat s předpokládaným stárnutím populace a tedy i pracovní síly a s plánovaným přímým hrazením nemocenských dávek zaměstnavatelem

10 Mezinárodní přístup k programům podpory zdraví na pracovišti USA, Evropská unie využívají možnosti podpory zdraví na pracovišti:  tam, kde zaměstnavatel přímo hradí část nemocenských dávek svým zaměstnancům  tam, kde funguje systém slev na úrazovém zdravotním pojištění

11 Mezinárodní přístup k programům podpory zdraví na pracovišti USA Voluntary Protection Program (VPP)  dobrovolný program pro ochranu zdraví  fa Von Duprin, Indianopolis – provedla ergonomický rozbor na jednotlivých pracovištích, vyřešila bezpečnostní a zdravotní normy a podařilo se snížit v podniku úrazovost o 22 %

12 Mezinárodní přístup k programům podpory zdraví na pracovišti USA Du Pont's Safety Training Observation Program (STOP)  bezpečnostní školící a pozorovací program  filozofií programu STOP je, že všem úrazům lze předcházet, jestliže se bude věnovat pozornost chování zaměstnanců na pracovišti  cíl: bezpečnosti práce bude věnována stejná pozornost jako např. jakosti a produktivitě

13 Mezinárodní přístup k programům podpory zdraví na pracovišti EU Evropská síť pro podporu zdraví na pracovišti (European Network for Workplace Health Promotion, ENWHP) koordinuje na evropské úrovni aktivity zaměřené na podporu zdraví na pracovišti

14 Mezinárodní přístup k programům podpory zdraví na pracovišti  ENWHP  stanovila Kritéria kvality podpory zdraví na pracovišti, které dávají komplexní obraz o všech prováděných aktivitách, systematičnosti a začlenění do struktury organizace

15 Mezinárodní přístup k programům podpory zdraví na pracovišti  Questionnaire for self-assessment  dotazník, který umožňuje snadnou formou zhodnocení kvality zdravotní politiky dané organizace  orientační přehled o stavu ochrany a podpory zdraví v organizaci

16 Programy na podporu zdraví v ČR  Zdravotní program ŠkodaAuto  Zdravý podnik (Metal Aliance)  PODNIK PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ

17 Programy na podporu zdraví v ČR Management ŠkodaAuto uvedl do praxe standardy rozpracované firemní zdravotní politiky koncernu Volkwagen Filosofie:  dobrá zdravotní politika je společný zájem a má za cíl zabraňovat úrazům a nemocem  zdraví, kondice a kvalifikace jsou rozhodujícími faktory výkonnosti každého zaměstnance  stálá, motivovaná podpora zdraví zaměstnanců je na čelním místě stejně jako ekonomické výsledky

18 Programy na podporu zdraví v ČR  společnost ŠkodaAuto obdržela uznání s propůjčením titulu Zdravý podnik a.s. za rozvíjení programu Podpora zdraví na pracovišti  v současné době ŠkodaAuto pokračuje v nastoupeném trendu péče o zdraví a prostředí

19 Programy na podporu zdraví v ČR  Zdravý podnik  program zpracovaný Zdravotní pojišťovnou METAL-ALIANCE  cílem je snížení četnosti nemocí, úrazů a újmy na zdraví pracující populace způsobených pracovním a životním stylem a životním prostředím  určen pouze pro pojištěnce ZP

20 Podpora zdraví na pracovišti v ČR PODNIK PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ V roce 2002 se přihlásila k projektu Podnik podporující zdraví s cílem dlouhodobě zlepšovat zdravotní stav obyvatelstva ČR

21 Podnik podporující zdraví Soutěž o titul Podnik podporující zdraví  vyhlašuje Státní zdravotní ústav v Praze  soutěž zaměřená na vysokou úroveň péče zaměstnavatelů o zdraví zaměstnanců

22 Podpora zdraví na pracovišti Manuál :  Kritéria kvality  Dotazník pro hodnocení  materiály přeloženy do češtiny, opatřeny komentářem  určeny pro širokou oblast zaměstnavatelů a poskytovatelů služeb v oblasti podpory zdraví

23 Podpora zdraví na pracovišti Kritéria  obecný rámec pro nejrůznější opatření k podpoře zdraví na pracovišti  různé zdroje a různé požadavky umožňují obsah kritérií přizpůsobit organizačním možnostem konkrétní firmy  všechny aktivity, opatření směřující k podpoře zdraví na pracovišti jsou dobrý začátek a krok správným směrem  popisují ideální organizaci podporující zdraví, která ve skutečnosti pravděpodobně nebude existovat

24 Podpora zdraví na pracovišti Kritéria kvality podpory zdraví na pracovišti 1. Podpora zdraví na pracovišti a politika závodu 2. Lidské zdroje a organizace práce 3. Plánování podpory zdraví na pracovišti 4. Společenská zodpovědnost 5. Uplatňování podpory zdraví na pracovišti 6. Výsledky podpory zdraví na pracovišti

25 Podnik podporující zdraví V roce 2005 byly poprvé oceněny podniky: 1. Česká rafinérská, a.s. 2. Pražská energetika a.s., Penam a.s., Glaverbel Czech a.s. 3. Eurotel Praha spol. s. r. o., Tarmac CZ a.s., Siemens Elektromotory s.r.o, Mittal Steel Ostrava a.s., Automotive Lighting s.r.o.

26 Podnik podporující zdraví Státní zdravotní ústav v roce 2006 opět vyhlásil soutěž o titul Podnik podporující zdraví Společnost Kardia s.r.o. se opět zapojila

27 Děkuji za pozornost MUDr. Helena Kotalová


Stáhnout ppt "Systémy zdravotní péče o zaměstnance MUDr. Helena Kotalová."

Podobné prezentace


Reklamy Google