Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Římský proces civilní I.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Římský proces civilní I."— Transkript prezentace:

1 Římský proces civilní I.
Pátá přednáška zimního semestru. ©Mgr. Petr Dostalík Ph.D.

2 Základní pojmy Oddělení jurisdikce od nalézání práva (judikace)
Soukromý porotce (iudex privatus) Dvě stádia procesu In iure Apud iudicem Iniciativa stran

3 Iniciativa stran Strany si volí porotce
Strany navrhují znění (formuli žaloby) Praetor ji pouze povoluje Žalovaný spolupracuje na sestavení žaloby Procesní smlouva mezi stranami Cum aliquo agere

4 Litiskontestace Ustavení sporu– před svědky
Formální potvrzení smlouvy praetorem Začíná druhé stadium apud iudicem Zvolený rozhodce Provede dokazování Vynese rozsudek ve věci

5 Žaloba ŘP nemá obecný pojem žaloby Každé kauze odpovídá jiná žaloba
Koupě, darování, krádež Žaloba je subjektivní nárok nebo povinnost Žaloba je i hmotně-právní neuspokojený nárok

6 Žaloba Žaloba je i činnost
Je to činnost stran od litiskontestace do rozsudku Není možné jednostranné zpětvzetí žaloby Není možné v jedné věci žalovat dvakrát

7 Základní pojmy shrnutí
Dvě stadia Účast laického prvku Iniciativa stran Ingerence státního orgánu

8 Vývojová stadia římského procesu
Proces legisakční Proces formulový Proces kogniční

9 Legisakční proces Podle norem civilního práva
Zákony a právní obyčeje Proces musel být ustaven pronesením slov zákona – legis agere Předepsaný formalismus slov a symbolů Žalobce uvádí nárok slovy zákony Formalizovanou odpovědí praetora před svědky je ustaven spor

10 Legisakční proces Tři druhy žalob – legisakce Legisakce exekuční
Legisactio sacramento Legisactio iudicis arbitrive postulationem Legisactio per condictionem Legisakce exekuční L. per manus inectionem L. per pignoris capionem

11 Soudní orgány- vývojový přehled
Nositelé státní moci Král Konzulové Praetor urbanus (od r. 346 př. Kr.) Kurulští aedilové (pro trhové věci) Mimo Řím Městští prefekti Místodržící v provinciích

12 Průběh sporu Obeslání žalovaného Zjištění podmínek řízení
Nebylo zajišťováno státem Si in ius vocat, ito – musel zajistit žalobce Klidně i pomocí násilí Poskytnutí vindika (vindex) rukojemníka Zjištění podmínek řízení

13 Průběh sporu Strany sporu jsou římští občané
Nároky žalobce se zakládají na ius civile Protichůdné stanovisko stran Žalovaný nepopírá U věcných sporů ztrácí vlastnictví U sporů obligačních mu vzniká defenzní povinnost – musí se podílet na ustavení sporu

14 Jednotlivé druhy legisakcí
L. per sacramento Předměte sporu mohl být jakýkoli nárok ius civile Spor byl učiněn předmětem sázky mezi žalobcem a žalovaným Žalobce prohlásil, že otrok patří jemu podle práva Quiritů a vložil na něj hůlku

15 Jednotlivé druhy legisakcí
Žalovaný také prohlásil, že otrok patří jemu a také na něj vložil hůl Žalobce vyzval žalovaného k sázce částky podle hodnoty sporu Vsazený obnos byl vložen do chrámu Praetor přiřknul věc do držby tomu, kdo se zavázal, že věc vydá v případě prohry i s plody

16 L. per sacramento Předal věc rozhodci s příkazem jak má postupovat
Soudce rozhodoval o tom, zda peníz byl vsazen po právu nebo protiprávně Strany přítomny osobně, provádí se dokazování V případě prohry vsazená částka propadala ve prospěch chrámu

17 L. per sacramento Spory in personam
Žalobce tvrdil nějakou povinnost žalovaného Žalovaný ji popřel, tím byl ustaven spor

18 Zvláštní případy legisakcí
Legisactio per iudicis postulationem pouze v případech, kdy to zákon umožňoval rozdělení dědictví mezi dědice rozdělení věci mezi spoluvlastníky dluh ze stipulace formule zněla jako žádost o ustavení soudce Odpadala povinnost procesní sázky

19 Zvláštní případy legisakcí
Legisactio per condictionem konkrétní věc nebo peněžitá částka odpadá povinnost sázky Po popření žalovaným je hned jmenován soudce

20 Exekuční řízení Legisactio per manus iniectionem
pro nesplnění povinnosti z rozsudku pokud žalovaný svou povinnost uznal pro privilegovanou pohledávku Žalovaný byl odveden do domu žalobce Mohl být držen v okovech, prodán do otroctví nebo i zabit

21 Exekuční řízení Pokoření dlužníka a msta žalobce
Žalovaný nemohl popřít nárok, mohla to udělat třetí osoba, pokud prosoudila, musela nahradit dvojnásobek Lex Poetelia věřitel se uspokojuje z majetku povinného v některých případech může žalovaný odporovat žalobci přímo, bez třetí osoby

22 Exekuční řízení Legisactio per pignoris capionem
Pouze pro veřejné pohledávky Exekuce směřuje přímo proti konkrétnímu kusu majetku povinného

23 Procesní reforma Legisakce byly v nenávisti Soudní reforma
Lex Aebutia Lex Iulia Ustavení sporu se neděje slovy zákona, ale písemnou instrukcí praetora soudci za jakých podmínek má odsoudit žalovaného

24 Písemná instrukce lat. formula (fomule) actio (žaloba)
Procesní dohoda stran Nároky podle civilního nebo podle práva praetorského Použitelný i pro peregriny

25 Písemná instrukce Vývoj snad přes praetora peregrina, který nemohl jmenovat soudce strany se musely shodnout na soukr. rozhodci

26 Průběh sporu Obeslání stran
Žalovaný trestán pokutou, pokud se nedostaví Žalobce musel oznámit, pro jaký nárok hodlá žalovat žalovaný předloží praetorovi formuli podle které chce žalovat

27 Průběh sporu Procení podmínky Denegatio actiones
Strany musí být způsobilé být stranou procesu Musí mít schopnost samostatně jednat (ne synové alieni iuris) Postulační způsobilost (samostatně vystupovat na soudě) Denegatio actiones

28 Průběh sporu Vyjádření žalovaného
Popírá tvrzení žalobce – předmětem dokazování v II. stadiu Navrhuje jiný typ formule – podle ediktu nebo in factum – posoudí praetor Navrhuje k posouzení další skutečnosti, které nejsou uvedeny – exceptiones (námitky)

29 Průběh sporu Praetor podle vyj. žalovaného formuli Určení soudce
Potvrdí Odmítne Pozmění Vloží námitky Určení soudce Na základě dohody stran

30 Průběh sporu Litiskontestace
Žalobce vydává formuli a žalovaný ji přijímá Praetor jí autorizuje Strany se zavazují podle této formule vést spor Praetor zasílá formuli soudci, který podle ní rozhodne

31 Struktura formule Intence
Stanovení kladné a záporné podmínky odsouzení Intentio in ius concepta založená na normě civilního práva

32 Příklady formulí Intence in ius concepta
Si paret rem, de qua agitur ex iure Quiritum Auli Agerii esse Jestliže je zřejmé, že předmět sporu náleží podle práva Kviritů žalobci

33 Příklady formulí Intence in ius concepta
Si paret Numerium Negidium A.Agerio centum dare oportere Jestliže je zřejmé, že žalovaný je povinen dát žalobci sto.

34 Příklady formulí Intentio in factum
neexistuje nárok podle civilního práva Praetor uznává právní význam jisté skutečnosti

35 Příklady formulí Si paret, N. Negidium A.Agerio sestertium
decem millia constituisse se soluturum eove nomine se satisfacturum esse, neque per A.A. stetisse quominus fieret, quod constitutus est, eamque pecuniam cum constituebatur debitam fuisse.

36 Příklady formulí Jestliže je zřejmé, že se žalovaný zavázal
žalobci deset tisíc sesterciů zaplatit nebo ze stejného důvodu dát rukojmí a jelikož nebylo žalobci splněno ani jedno z toho, k čemu se žalovaný zavázal, ať dluží žalovaný žalobci totéž, co se žalobce zavázal zaplatit.

37 Intentio in ius concepta
Intence určitá (certa) Si paret N. Negidio A .Ageriae sestertium decem millia dare oportere. Jestliže se prokáže, že je povinen dát Hs Závazky, kde není nutno dokazovat cuasu právního jednání Stipulatio, expensilatio, mutuum

38 Intentio in ius concepta
Intence neurčitá (incerta) Quidquid ob eam rem, (sc. quod A. Agerius N. Negidio rem vendidt)N. Negidius A. Agerio ex fide bona dare facere oportet. Cokoli kvůli této věci (rozumí se z toho důvodu, že žalobce prodal věc žalovanému) na základě dobré víry přísluší žalovanému dát žalobci.

39 Další součásti formule
Demostrace Při neurčité intenci Popis kauzy (právního důvodu) daného závazku sc. quod A. Agerius N. Negidio rem vendidit Protože žalobce prodal věc žalovanému

40 Další součásti formule
Kondemnace Zmocnění soudce k odsouzení žalovaného pokud se prokáže to, co je tvrzeno v intenci Kondemnace může znít pouze na peníze Konkrétní částka Stanovení max. hranice Podle přísahy žalobce

41 Další součásti formule
Kondemnace Podle hodnoty věci (kondemnatio incerta) Pokud je intentio incerta nebo je intentio incerta ex fide bona Rozhodná doba Doba litiskontestace žaloby stricti iuris Doba rozsudku

42 Další součásti formule
Rozhodná doba Doba rozsudku Žaloby bona fides a žaloby in factum Úskalí pekuniární kondemnace Žalobce nedostane zpět věc i když zvítězí ve sporu, ale pouze její hodnotu v penězích Řešení arbitrární doložka

43 Arbitrární doložka Mezi intenci a kondemnaci
u většiny žalob in rem a několika žalob obligačních reivindicatio, actio doli Si paret rem, de qua agitur ex iure Quiritum Auli Agerii esse, nisi ea res arbitratu tuo restituetur, quanti ea res est, tantam pecuniam N.Negidium A.Agerio condemna, si non paret, absolve.

44 Arbitrární doložka Jestliže je zřejmé, že věc, o kterou je žalováno,
náleží podle práva Quiritů žalobci, a pokud tato věc nebude vydána dobrovolně podle tvého spravedlivého uvážení, odsuď žalovaného k zaplacení takové částky, která odpovídá hodnotě věci v penězích. Pokud to nebude zřejmé, osvoboď jej.

45 Další součásti formule
Adiudikace Opravňuje soudce k rozdělení věci a přisouzení jejích částí do vlastnictví stranám sporu Žaloba na vymezení hranic Žaloba na rozdělení společné věci

46 Praeiudicium Žaloba obsahuje pouze intenci Má pouze určovací charakter
zda je XY propuštěncem AB

47 Třídění formulí Podle struktury formule In ius conceptae a in factum
Formule certae a incertae Formule arbitrariae a ty ostatní Žaloby civilní a praetorské

48 Žaloby civilní Intence je založena na zákoně, podle norem práva civilního

49 Žaloby praetorské Založeny na výkonné a soudní moci praetora
Pozměněná intence civilní žaloby Žaloby s fikcí Žaloby se záměnou subjektů Žaloby na základě analogie Žaloby in factum

50 Žaloby s fikcí Praetor přikáže soudci, aby si přimyslel skutečnost, která neexistuje a podle této skutečnosti rozhodl spor Actio Publiciana

51 Žaloby s fikcí Si quem hominem A.Agerius emit isque ei
traditus est anno possedisset tum si eum hominem qua de agitur, eius ex iure Quiritum esse oporteret, si ea res arbitratu tuo Aulo Agerio non restituetur, quanti ea res erit, tantae pecuniae N. Negidium A. Agerio condemna. Si non paret absolve.

52 Žaloby s fikcí Jestliže žalobce koupil otroka a tento
mu byl předán a byl by jej měl žalobce rok ve své držbě, tehdy, jestliže náleží žalobci tento otrok,o kterého je veden spor, podle práva kviritského, a jestliže nebude vydán žalobci podle tvého spravedlivého uvážení

53 Žaloby s fikcí odsuď soudce žalovaného na zaplacení
takové částky, jaká bude hodnota otroka v době vydání rozsudku. Jestliže to nebude zřejmé, osvoboď žalovaného.

54 Žaloby s fikcí Gaius 4.37. Peregrin může žalovat nebo být žalován z krádeže (delikt civilního práva), jako by byl římský občan.

55 Žaloby se záměnou subjektů
Jiná osoba žalobce je uvedena v intenci a jiná v kondemnaci Při procesním zastupování Gaius 4.86.

56 Žaloby s analogií Actiones utiles
Rozšíření žaloby civilní na případ, na který se původně nevztahovala Lex Aequillia trestá zabití otroka nebo dobytčete pokutou Zabít znamená fyzicky, tělesně působit

57 Žaloby s analogií Celsus – někdo podá otrokovi místo léku omylem jed. Bude trestán podle A. zákona? Žalobu založenou na zákoně použít nelze – nedošlo k fyzickému kontaktu. Ulpián – ať praetor poskytne actio utile na základě podobnosti obou případů

58 Žaloby in factum Nebyla nalezena žádná vhodná žaloba civilního práva (civilní právo tuto situaci neupravuje)

59 Žaloby in factum Praetor dá žalobu na konkrétní případ
Si paret A. Agerium apud N.N. mensam argenteam deposuisse eamque dolo malo N.N. A.A. reditam non esse, quanti ea res erit, tantam pecuniam iudex, N.N. A.A. condemnato. Si non paret, absolve.

60 Žaloby in factum Jestliže je zřejmé, že si uložil žalobce u
žalovaného stříbrný stolek a tento stolek nebyl ze zlého úmyslu žalovaným žalobci vrácen, odsuď soudce žalovaného na takovou částku, jaká se rovná hodnotě věci v době vynesení rozsudku. Pokud to není zřejmé, osvoboď žalovaného!

61 Žaloby in factum Byly zařazovány do praetorského ediktu (pramen práva)
Pokud se osvědčily, tak byly přebírány i dalšími praetory Tak se mohl s faktického poměru stát poměr právní

62 Žaloby in factum V praetorském ediktu máme u stříbrného stolku ještě jednu žalobu:

63 Žaloby in factum Protože si žalobce u žalovaného
uschoval stříbrný stolek a jelikož se o tento stolek vede spor, na cokoli, co z této věci přísluší žalovanému na základě dobré víry dát nebo konat odsuď soudce žalovaného

64


Stáhnout ppt "Římský proces civilní I."

Podobné prezentace


Reklamy Google