Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Římský proces civilní II.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Římský proces civilní II."— Transkript prezentace:

1 Římský proces civilní II.
Šestá přednáška zimního semestru. ©Mgr.Petr Dostalík, PhD.

2 Další třídění žalob Podle hmotně-právní funkce Actiones in rem
Reivindicatio, hereditatis petitio Actiones in personam Actio ex locati, actio empti Actiones ex contractu Žaloba z koupi, žaloba z jednatelství bez příkazu

3 Další třídění žalob Actiones reipersecutoriae, poenales, mixtae
Actiones ex delicto Žaloba z krádeže, žaloba z bezprávného poškození cizí věc Actiones reipersecutoriae, poenales, mixtae Podle prvotní, předprocesní povinnosti žalovaného Reipersecutoriae - slouží pouze k získání věci

4 Další třídní žalob Poenales zaplacení pokuty za soukromý delikt
Mixtae – slouží jak k vydání věci, tak k zaplacení pokuty. Např. actio legis aquilliae – nejvyšší cena otroka v uplynulém roce

5 Další třídění žalob Actiones temporales Actiones perpetuae
Mohou být vzneseny pouze do 1 roku Žaloby in factum Žaloby praetorského práva Actiones perpetuae Nemohou být promlčeny Žaloby s intencí in ius conceptae Žaloby praetorského práva založené na změněné formuli in ius conceptae

6 Další třídění žalob Actiones privatae et populares Actiones ficticiae
Actiones privatae žalovat může pouze ten, kdo má zájem na vynesení rozsudku Srov. §81c) osř. Naléhavý právní zájem Actiones populares rozsudek chránil veřejný zájem mohl žalovat kterýkoli způsobilý římský občan

7 Další třídění žalob Např. de effusis et deiectis Nebo pokud došlo k poškození vyhlášky magistráta Pokud žaloba sledovala jak zájem veřejný, tak zájem soukromý Příbuzný měl přednost V případě úspěchu si mohl veřejný žalobce

8 Další třídění žalob Actiones arbitrariae Actiones noxales
Částku, ke které byl odsouzen žalovaný Actio de sepulchro violato Actiones arbitrariae Žaloba s arbitrážní doložkou Actiones noxales Žalovaný se mohl vyhnout odsouzení tím, že vydal otroka, který způsobil škodu Nebo osobu alieni iuris

9 Další třídění žalob Actiones preiudiciales
Obsahují pouze intenci, nikoli kondemnaci Mají určující charakter

10 Námitky Žalovaný musí spolupracovat při ustanovování sporu
Formule jej chrání před svévolí žalobce Žalovaný popírá nárok žalobce Pokud nebude zřejmé, že je žalobcův nárok oprávněný soudce jej v druhém stadiu rozsudkem osvobodí Žalobce již nebude moci žalovat znovu

11 Námitky Žalovaný však nemusí popírat
Může uvádět jiné skutečnosti, které nejsou uvedeny v intenci Nedotýkají se právního základu intence, ale přesto vyžadují, aby byl žalovaný osvobozen Praetor tyto skutečnosti učiní předmětem sporu pomocí námitky

12 Námitky – příklad Žalobce žaluje ze zápůjčky 1000 sest.
Intence žaloby zní takto: Si paret N.N. A.A. sest. M dare oportere Jestliže je zřejmé, že žalovaný je povinen dát žalobci 1000 sest. Co když žalovaný nepopírá povinnost a netvrdí, že bylo zaplaceno?

13 Námitky - příklad Ale uvádí, že byla uzavřena ústní dohoda, kterou mu věřitel dluh odpustil? Z hlediska intence není tato skutečnost relevantní, soudce by musel žalovaného odsoudit Praetor nemůže rušit normy civilního práva

14 Námitky příklad Zároveň chce, aby byly úmluvy respektovány
Praetor vloží do formule námitku, která soudce přiměje, aby se uzavřením úmluvy zabýval Intence s námitkou bude znít intence žaloby takto:

15 Námitky příklad Si paret N.N. A.A. sest. M dare oportere, si inter A.A. et N.N. non convenit non ea pecunia peteretur, iudex, N.N.A.A. condemna. Jestliže je zřejmé, že žalovaný je povinen dát žalobci 1000 sesterciů a jestliže mezi žalobcem a žalovaným nebylo ujednáno, že peníze nebudou požadovány, pak odsuď soudce žalovaného na zaplacení 1000 sesterciů.

16 Námitky - příklad Soudce odsoudí žalovaného k zaplacení pouze tehdy, pokud se prokáže ve druhém stadiu, že taková úmluva nebyla uzavřena

17 Námitky – 2.příklad Mohou být použity ve sporech in rem
Si paret rem, de qua agitur esse A. A. ex iure Quiritum Jestliže je zřejmé, že věc má A. A ve vlastnictví podle práva Quiritů Žalovaný nepopírá vlastnictví žalobce

18 Námitky 2.příklad Praetor pozmění formuli, vloží námitku
Žalovaný nechce věc vydat, protože měl užitečné náklady, které žalobce nechce proplatit Praetor pozmění formuli, vloží námitku Si paret rem, de qua agitur esse A. A. ex iure Quiritum, si in ea re nihil dolo malo A.A. factum sit neque fiat

19 Námitky 2. Příklad Jestliže je zřejmé, že věc má A. A ve vlastnictví podle práva Quiritů, a jestliže se v této věci nic nestalo nebo nestalo ze zlého úmyslu žalobcova, odsuď soudce žalovaného,…, jestliže to není zřejmé, osvoboď jej.

20 Námitky 2.příklad Pokud žalobce neuhradí žalovanému náklady nezbytné a užitečné Soudce to posoudí jako jednání ve zlém úmyslu Žalovaný bude osvobozen. Námitky rozšiřují rámec intence

21 Funkce a užití námitek Tam, kde byla intence civilního formulována příliš široce Usufruktář by bez námitky musel vydat věc vlastníku dříve než by skončil ususfruktus Civilní právo v intenci je v rozporu s novými právními názory Omezení platnosti civilního práva

22 Funkce a užití námitek Omezování bezohledného formalismu civilního práva Námitku bylo možno vložit i do žalob stricti iuris , které jinak nepřipouštěly zohlednění jiných skutečností. Žaloby bonae fidei námitky nepotřebovaly.

23 Funkce a užití námitek Tehdy, pokud žalobce jedná proti imperfektnímu jednání Jednání je sice platné, ale praetor poskytuje námitku Proti žalobě in factum, pokud žalovaný uváděl skutečnost, která by vedla k odsouzení

24 Funkce a užití námitek Vytčení procesní vady, která potřebuje dalšího dokazování Nedostatek zastoupení Praetor nařídil soudci, aby se zabýval existencí této vady Zeslabení účinků odsouzení Žalovaný bude odsouzen jen na to,co může splnit

25 Replicatio Žalobce může uvádět skutečnosti, které vyvrátí námitku žalovaného Musí být uvedena v intenci Námitka proti námitce Gaius

26 Druhy námitek Exceptiones utiles et in factum
Vzory námitek byly vyhlášeny v ediktu Vzhledem k okolnostem mohl vydat bu´d námitku analogickou, založenou na námitce ediktní (in factum) Nebo vydat námitku ad hoc (in factum) Exceptiones dilatoriae et peremptoriae

27 Druhy námitek Peremptorní námitky mohou být použity bez časového omezení Pokud věřitel jednou prominul dluh, bude navždy odražen námitkou pacti conventi Dilatorní námitky slouží k odložení žaloby Nesmělo být žalováno do určité doby

28 Druhy námitek Pokud žalobce žaloval předčasně, ztrácel spor

29 Denegatio Před předložením formule musel praetor ověřit zda jsou splněny podmínky řízení Způsobilí účastníci Věcná a místní příslušnost praetora Pokud nejsou splněny podmínky, praetor žalobu odmítne Pokud je nárok žalobce zjevně nespravedlivý – praetor žalobu odmítne

30 Denegatio Nespravedlivé a zavrženíhodné uplatnění civilního práva
Bezohledné vymáhání civilního nároku Denegatio je starší prostředek než námitka Později byla námitka používána tam, kde bylo nutné prokázat, že nárok žalobce je bezohledý a zavrženíhodný

31 Denegatio Denegatio byla používána tam, kde byla „zavrženíhodnost“ jednoznačná Účinky denegatio jsou podobné jako u osvobozujícího rozsudku, chybí však konsumpční účinky litiskontestace a může být žalováno znovu Praetor mohl žalobu odmítnout pouze prozatímně, než se splní podmínka

32 Litiskontestace Vyvrcholení stadia in iure
Hmotně-právní poměr mezi stranami se mění v procesně-právní, tak jak je vyjádřen ve formuli Hmotně-právní poměr zaniká, původní povinnost žalovaného bude nahrazena povinností vyjádřenou v rozsudku Nebo zaniká (odsuzující rozsudek)

33 Konsumpční účinek Pokud bude žalovaný odsouzen, ne ke splnění původní povinnosti, ale k zaplacení částky vyjádřené v rozsudku Kolik podle povahy věci Kolik je hodnota věci v době rozsudku Podle oceňovací přísahy žalobce 4násobek hodnoty věci

34 Konsumpční účinek Povinnost zaplatit bude vymáhána ne původní žalobou, ale žalobou z rozsudku – actio iudicati Konsumpce je automatická, nemůže být vyloučena dohodou stran U žalob založených na praetorském právu se dosahuje pomocí námitek

35 Konsumpční účinek U žalob in rem Vlastnictví trvá nadále
Zaniká relativní povinnost žalovaného vydat věc – praetor by poskytl námitku rozsouzené věci Je možno žalovat třetí osobu, pokud náhodou získá věc

36 Další účinky Protože je odsouzení nebo osvobození závislé na formulaci intence Právo žalobce musí existovat již v době litiskontestace Problém, pokud žalovaný splní v době od litiskontestace do rozsudku Gaius 4.414

37 Další účinky Žalovaný musí plnit povinnost v rozsahu v době litiskontestace Nesmí do žaloby pojmout více, než kolik je povinnost žalobce Pokud dluží a žaluje žalobce na bude žalovaný odsouzen (pluspetice věcí) Pokud žalobce žaluje před splatností (pluspetice časem)

38 Další účinky Žaluje na splnění jinde než bylo ujednáno (pluspetice místem) Podrobnosti viz Gaius Pokud žalobce žaloval na jiný předmět, žalovaný bude osvobozen, ale žalobce může žalovat znovu Pokud žaluje o méně, než na kolik má nárok, bude v částce úspěšný a na zbytek může žalovat znovu

39 Další účinky Vzhledem k charakteru litiskontestace jako procesní dohody Žaloby se nepromlčují Povinnosti dané žalobou přecházejí na dědice Zákaz zcizení věci, která je předmětem sporu

40 Řízení apud iudicem Na základě znění formule odsoudí nebo osvobodí žalovaného Strany ve druhém stadiu přednáší svá tvrzení a provádějí dokazování Pokud je soudce přesvědčen o pravdivosti intence, odsoudí žalovaného Pokud ne, osvobodí jej

41 Dokazování Soudce hodnotí nejsou-li dány důvody dodatečné důvody neplatnosti nebo zániku procesního poměru Stricti iuris podle znění námitek Žaloby bonae fidei podle své úvahy Prominutí dluhu Započtení Právní hodnocení podle norem civ. práva

42 Dokazování Důkazní prostředky Zásada volného oceňování důkazů
Svědectví Přísaha žalovaného Zásada volného oceňování důkazů Důkaz nediktuje soudci stanovisko, pokud je v rozporu s jeho logickým uvažováním

43 Dokazování Více platí argumenty než svědky
Podle rozhodnutí své duše musí soudce ocenit, co bude považovat za dokázané První omezení soudcovské volnosti se objeví až za Konstantina Důkazní břemeno leží na tom, kdo tvrdí, ne kdo popírá

44 Dokazování Žalovaný nese důkazní břemeno ohledně skutečnosti, která tvoří právní základ jeho námitky Žalobce musí obdobně dokazovat u replicatio Nedokazují se skutečnosti všeobecně známé

45 Dokazování Nedokazují se ani skutečnosti, které rozumně vyplývají z jiných nesporných skutečností Právní domněnky Připouštějí důkaz opaku

46 Rozsudek Před vynesením se poradil s přísedícími
Pokud nebyla soudci věc ani po dokazování jasná zprostil se úkoly soudce přísahou „sibi non liquet“ Byl jmenován nový soudce Nebylo nutno vyhlašovat odůvodnění Vyhlášení před stranami

47 Rozsudek Pokud se strana nedostavila k vyhlášení rozsudku, ztrácela spor Právní moc rozsudku Neodvolatelně končí jednání Není možné odvolání, není možná opětovná žaloba Právní otázka je řešena autoritativně a rozsudek musí být proveden, i kdyby byl založen na právním omylu

48 Rozsudek Res iudicata pro veritate accipitur.
Kvůli konsumpčnímu účinku litiskontestace – předprocesní obligace zanikla Důsledky právní moci rozsudku pro žaloby in rem Neúspěšný žalobce nemůže již znovu vindikovat, i kdyby chtěl z jiného právního důvodu Může vindikovat pouze pokud byl právní důvod vyjádřen v žalobě (demostrace) a jiný právní důvod vyjádří v žalobě

49 Rozsudek Důsledky právní moci rozsudku pro žaloby in personam
Není možné žalovat na základě stejného právního důvodu Pokud je možné použít ze stejného právní důvodu více žalobami, použitím jedné se znemožňuje použití ostatních žalob Žaloby založené na držbě

50 Rozsudek Pokud žalovaný ztratí držbu bez vlastní viny, bude osvobozen
Pokud držbu po vynesení rozsudku znovu nabude, může být znovu žalován Pozitivní právní moc rozsudku Pokud žalobce nezvítězí v rozsudku, může žalovaný znovu zahájit spor o vlastnictví

51 Rozsudek Otázka obnovu řízení
Z hlediska právní moci rozsudku nebyla možná (Neratius) Ulpián tvrdí, že pokud se objeví nové skutečnosti a důkazy k jejich prokázání, musí být případ znovu otevřen Dig

52 Rozsudek Subjektivně působí pouze mezi stranami
Zavazuje ale i ty, kteří odvozují své postavení od strany sporu Pokud je rozsudkem určen intestátní dědic, zanikají práva jak dědice ze závěti, tak odkazovníků

53 Exekuční řízení Pomocí lex Poetelia byla zavedena majetková exekuce
Nejprve jako mimořádná forma tam, kde osobní byla obtížně proveditelná, později jako volba pro věřitele Lex Iulia byla dána dlužníku možnost vyhnout se osobní exekuci dobrovolným vydáním majetku věřitelů

54 Exekuční řízení Osobní exekuce byla zeslabena pomocí beneficia competentiae Privilegium pro určité skupiny obyvatel Později bylo spojeno s určitými druhy pohledávek Oslabení majetkové exekuce

55 Princip majetkové exekuce
Povinný přenechává celý svůj majetek tomu, kdo zaplatí největší procento z pohledávek jeho věřitelů Nabyvatel majetku se stává právním nástupcem povinného

56 Průběh exekuce V rozsudku byla vyměřena 30 denní lhůta na splnění
Pokud nezaplatil, musel jej věřitel dovést před praetora a tam oznámit, že hodlá žalovat pomocí actio iudicati Pokud povinný neodpíral, praetor uvedl věřitele do detence majetku povinného

57 Průběh exekuce Pokud povinný namítal neexistenci povinnosti nebo neplatnost rozsudku Byla uzavřena nová litiskontestace mezi věřitelem a povinným Proběhlo druhé řízení s dokazováním Pokud žalovaný uspěl, byl jednou pro vždy osvobozen Pokud neuspěl, byl odsouzen na dvojnásobek

58 Prodej majetku Po 30 dnech po uvedení držitele do detence přikročeno k prodeji majetku Vyhlášeno ediktem, že dojde k prodeji majetku a mají se přihlásit ke konkurzu Věřitelé si zvolí správce, který zvolí podmínky prodeje a prodá jej nabyvateli majetku

59 Nabyvatel majetku Ten, kdo nabídne za pohledávky věřitelů
Univerzální sukcese Za dluhy odpovídá pouze do částky, kterou zaplatil věřitelům Může vymáhat pohledávky Vlastník k jednotlivým kusům podle praetorského práva

60 Povinný Konkurzem nezaniká jeho povinnost plnit
Věřitelé mohou žalovat až do výše svých pohledávek Povinnému přísluší beneficium competentiae do doby 1 roku po konkurzu

61 Změna podle Lex Iulia Cessio bonorum
Povinný přenechává svůj majetek dobrovolně přímo věřitelům Povinný není infamován Přísluší mu beneficium competentiae bez omezení

62 Počátky singulární exekuce
Jako výjimka pro určité skupiny obyvatel Senátoři, choromyslní, šílenci Distractio bonorum Věřitel prodá jen určité kusy z majetku dlužníka věřitelů

63 Soudcovské zástavní právo
Pignus in causa iudicati captum Za Antonia Pia Úřadem jsou zabrány jednotlivé kusy majetku povinného Je k nim zřízeno zástavní právo Pokud povinný po dvou měsících nebyl dluh uhrazen, byly věci prodány a z jejich ceny uspokojeni věřitelé


Stáhnout ppt "Římský proces civilní II."

Podobné prezentace


Reklamy Google