Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zaměstnanost a sociální práce

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zaměstnanost a sociální práce"— Transkript prezentace:

1 Zaměstnanost a sociální práce
Seminář - Karlovy Vary 31.října 2014

2 Předsedkyně : Ing Edita Schrehardt
Dynamic Society, z.s Motto: Nemůžeme pomoci každému, ale každý může pomoci někomu Předsedkyně : Ing Edita Schrehardt

3 Vstupy statistiky – důležitý nástroj pro směrování a rozhodování
V dlouhodobém kontextu ekonomického vývoje České republiky znamenal rok 2013 pokračování ekonomické recese a výkonnost hospodářství ukázala třetí nejméně příznivý výsledek od roku 1995 Recesi doprovázela relativní stabilita ekonomiky Došlo ke zmínění strukturální nerovnováhy na trhu práce Nižší výkonnost zaznamenalo v roce 2013 dvanáct odvětví z dvaceti hlavních Nadále se zmenšující primární sektor ztratil desetinu, zpracovatelský průmysl v první polovině roku zasažený slabou zahraniční poptávkou klesl o 0,4 %. Výkon stavebnictví sužovaného skomírající stavební činností se snížil o 1,6 %

4 Vstupy Míra nezaměstnanosti byla v ČR v roce 2013 šestá nejnižší v EU
V podílu nízkopříjmových zaměstnanců na celkovém počtu zaměstnanců je však pozice ČR (18,2 % v roce 2010) horší než je průměr EU (16,9 %) a jeden z největších negativních rozdílů je i v disproporci mezi mzdami mužů a mzdami žen (gender gap), která byla v roce 2012 v rámci EU 4. největší Stárnutí lidí v ČR představuje pro většinu z nich zhoršení kvality života – průměrný starobní důchod stoupl v letech ,9krát na korun, čistá mzda 4,3krát na korun. Příjmová distribuce důchodů ukazuje, že vzhledem k vyšší délce života žen než mužů je jejich ohroženost příjmovou chudobou v seniorském věku palčivější.

5 Zaměstnanost a trh práce
Celková míra zaměstnanosti činila v 2.Q ,6 % - (míra zaměstnanosti je definována jako poměr počtu zaměstnaných k celkovému počtu pracovních sil (v procentech) Míra zaměstnanosti osob se základním vzděláním a bez vzdělání je výrazně pod průměrem EU-27 Míra zaměstnanosti mladých osob (20-29 let) má dlouhodobě klesající tendenci (v roce 2000 byla 66 %, v roce 2012 již pouze 57,8 %) Český trh práce je dosud poznamenán dopady ekonomické krize z let , která způsobila výrazný úbytek pracovních míst. Obecná míra nezaměstnanosti stále vysoké hodnoty (k 30. červnu činila 6%, evidováno bylo uchazečů o zaměstnání v ČR a v Karlovarském kraji to bylo osob) Nezaměstnanost je převážně strukturálního charakteru, jejíž řešení je obtížné a finančně náročné Výdaje na Aktivní politiku zaměstnanosti (APZ) vyjádřené podílem k HDP jsou jedny z nejnižších v EU-27

6 Zaměstnanost a trh práce - Příčiny
Nedostatečná tvorba volných pracovních míst Kvalifikace uchazečů a zájemců o zaměstnání neodpovídá požadavkům trhu práce Nedostatečná nabídka částečných úvazků a jiných flexibilních forem práce Nedostatečný hospodářský růst, který negeneruje nová pracovní místa Nízká mobilita pracovní síly, neochota stěhovat se za prací Existence alternativních příjmů v podobě podpor a dávek a vysoká tolerance nelegální práce Nízká míra zaměstnanosti žen v ČR, především žen, které pečují o malé děti či žen ve vyšším věku Nedostatečné podmínky pro slaďování pracovního a soukromého života v ČR Diskriminace na trhu práce, vertikální a horizontální segregace a rozdíl v odměňování žen a mužů ale i OZP.

7 Adaptabilita podniků a pracovní síly
Jedním ze základních předpokladů ekonomického růstu je zvýšení adaptability podniků a jejich zaměstnanců na měnící se strukturu ekonomiky (přechod na znalostní ekonomiku, technologické změny, výzkum a vývoj, nové zdroje energií atd.) Základní roli v procesu posilování adaptability pracovní síly hraje vzdělávání K hlavním bariérám rozvoje vzdělávání zejména u malých, ale i středních podniků patří hlavně nedůvěra k potřebnosti vzdělávání, finanční náročnost a nutnost uvolnit zaměstnance pro účast na školení. Projevuje se nesoulad mezi kvalifikační poptávkou zaměstnavatelů na jedné straně a kvalifikační úrovní pracovní síly na straně druhé, Malý zájem pracovní síly se dále vzdělávat s cílem doplnit/změnit si kvalifikaci Nedostatečně funkční systém dalšího vzdělávání (nedostatečné předvídání kvalifikačních potřeb, nedostatečné poradenství k volbě povolání a kariérové poradenství) Rychlé technologické změny na globálním trhu, které neustále mění požadavky trhu práce na pracovní sílu

8 Sociální začleňování Chudoba a sociální vyloučení mají velmi úzkou souvislost s nezaměstnaností a to zejména dlouhodobou. Téměř polovina (46,7 %) domácností bez pracujících osob byla ohrožena chudobou Dlouhodobá a opakovaná nezaměstnanost je v podmínkách ČR spojena především s nízkou kvalifikací, zdravotním znevýhodněním a s diskriminací ze strany zaměstnavatelů – zvláště vůči etnickým skupinám, ženám s malými dětmi a vůči osobám ve věku 50+ Dlouhodobě nezaměstnaní ztrácejí pracovní návyky a jejich šance na uplatnění na trhu práce proto dále klesají Narůstá specifická skupina mladistvých a mladých lidí, kteří nepokračují ve studiu na středních školách, jsou po ukončení povinné školní docházky v evidenci Úřadu práce a pracovní návyky vůbec nezískají Zvyšují se regionální disproporce na trhu práce, územní odloučenost a zhoršená dopravní dostupnost

9 Identifikované problémy
Malá uplatnitelnost a nízká zaměstnanost osob sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením ohrožených na trhu práce Nastavení a dostupnost sociálních služeb neodpovídá potřebám osob vyloučených nebo vyloučením ohrožených pro jejich zařazení na trh práce Sociální ekonomika není dostatečně rozvinuta a neodpovídá tak potřebám osob sociálně vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených Nedostatečná provázanost služeb zaměstnanosti a sociálních služeb, sociálních a zdravotních služeb, jakož i dalších návazných služeb podporujících sociální začleňování osob Přetrvávající nízká nabídka komunitních, terénních a ambulantních (popřípadě kvalitních pobytových) služeb poskytovaných v přirozeném prostředí osob a reagujících na jejich aktuální potřeby Nízká informovanost o potenciálu sociálního podnikání jak mezi veřejností, tak i mezi potenciálními zakladateli těchto podniků

10 Sociální inovace V ČR existují přetrvávající sociální problémy, které se nedaří řešit pomocí tradičních nástrojů sociální politiky a politik trhu práce, Míra využívání sociálních inovací a jejich přínosech je nízká. Důsledkem tohoto stavu je i minimum finančních prostředků a roztříštěnost inovační nabídky a nově vzniklých nástrojů je v ČR nízká (v podstatě nulová). Chybějící spolupráce v oblasti sociálních inovací, neexistence platformy pro podporu sociálních inovací konkrétních problémových oblastí Příklad soc. inovace – změna koncepce financování sociálních služeb, která v České republice stojí především na veřejných zdrojích.

11 Mezinárodní spolupráce
Mezinárodní spolupráce umožňuje jednotlivým účastníkům získat podněty a kontakty v rámci mezinárodních sítí a pomáhá budovat kapacity participujících organizací a orgánů na regionální a národní úrovni Je to nákladově efektivní způsob pro ověření návrhů politik a pro šíření zkušeností, který poskytuje základ pro mezinárodní srovnávání V ČR existují oblasti, ve kterých stále chybí know-how již využívané a osvědčené v zahraničí. Zároveň běžně nedochází ke zjišťování dopadů jednotlivých politik (evidence-based policy) a zkušenosti a zjištění ze zahraničí by tak mohly být v ČR velmi přínosné Role mezinárodní spolupráce je nezastupitelná a v současnosti nedostatečná

12 Mezinárodní spolupráce
Inovací je třeba : V oblasti uplatňování starších pracovníků na trhu práce s cílem posílit jejich zaměstnatelnost Zapojení mladých lidí do aktivních činností na trhu práce Zavedení ve větší míře tzv. green economy pro tvorbu nových pracovních míst Větší míra podpory sociálního podnikání Důsledné zavádění sociálně odpovědného podnikání

13 Aktivity Dynamic Society, z.s.– jak pomoci
Co chceme : Vytvářet výzkumy a analýzy v oblasti sociální práce, sociální ekonomie, politik zaměstnanosti, trhu práce, rodiny, rovných příležitostí, sociálních a společenských věd se zvláštním zřetelem na udržitelný rozvoj regionů a s cílem snižování regionálních disparit Přispět k vytváření sociálních inovací Pomáhat při realizaci sociálního podnikání Prakticky spolupracovat s jinými subjekty na národní i mezinárodní úrovni Pořádat vzdělávací kurzy, diskusních fóra, workshopy s odborníky z akademického prostředí i veřejného života Vydávat publikace (periodické a neperiodické, brožury, letáky aj. Zabývat se poradenskou a konzultační činností Účastnit se konzultačních a rozhodovacích procesů Realizovat vlastní projekty a účastnit se v projektech jiných subjektů

14 Děkuji za pozornost PhDr. Blažena Křížová


Stáhnout ppt "Zaměstnanost a sociální práce"

Podobné prezentace


Reklamy Google