Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Vzdělávací materiál/DUMVY_32_INOVACE_03B7_Ústava AutorIng. Věra Štverková Období vytvořeníListopad.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Vzdělávací materiál/DUMVY_32_INOVACE_03B7_Ústava AutorIng. Věra Štverková Období vytvořeníListopad."— Transkript prezentace:

1 Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Vzdělávací materiál/DUMVY_32_INOVACE_03B7_Ústava AutorIng. Věra Štverková Období vytvořeníListopad 2013 Ročník/věková kategorie4. ročník OA. EL, 3. ročník OA Vyučovací předmět/klíčová slova Právo Anotace Prezentace je zaměřena na popis a charakteristiku Ústavy České republiky, studenti budou seznámeni s jednotlivými částmi ústavy a jednotlivými druhy ústav.

2 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státním rozpočtem České republiky. CZ.1.07/1.5.00/34.0025

3

4  je ústavní zákon a nejvyšší právní předpis České Republiky  je tvořená preambulí a 113 články rozdělených do osmi částí, neboli tzv. hlav  8 hlav = Základní ustanovení, moc zákonodárná, moc výkonná, moc soudní, Nejvyšší kontrolní úřad, Česká národní banka, územní samospráva, přechodná a závěrečná ustanovení

5 Ústava byla přijata 16. 12. 1992 Vstoupila v platnost 1. 1. 1993

6 Obsah ústavy  zpravidla obsahuje 2 hlavní části - rozdělení a výkon státní moci - postavení člověka vůči státu

7 Měla by také určovat Státní zřízení Formu vlády Formu státu Politický systém Dělbu státní moci Katalog základních práv

8  Ústava zde charakterizuje ČR jako svrchovaný, jednotný a demokratický právní stát  v ČR vykonává lid veškerou státní moc prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní  je i možnost, kdy lid vykonává moc přímo formou referenda.

9  je to oprávnění vydávat zákony  je jednou z nezávislých větví státní moci  V ČR tuto moc vykonává Parlament  Parlament se skládá ze 2 komor – Senátu a Poslanecké sněmovny

10

11  neboli exekutiva je složka politické moci, která řídí státní aparát a administrativu.  nejvyššími orgány této moci jsou prezident republiky a vláda  Prezident republiky je hlavou státu

12  vrcholný kolektivní orgán státní moci a správy, který má výkonnou pravomoc  je odpovědná Poslanecké sněmovně  rozhoduje ve sboru a k přijetí jejího usnesení je nutný souhlas nadpoloviční většiny  v případě, že Poslanecká sněmovna vysloví nedůvěru, musí vláda podat demisi (odstoupit)

13  neboli judikativa či justice je třetí složka státní moci.  vykonávají ji specifické státní orgány, kterými jsou nezávislé soudy  ty zákonem stanoveným způsobem zajišťují v občansko-právním řízení ochranu subjektivních práv

14  v trestním řízení rozhodují o vině a trestu za trestné činy  ve správním soudnictví přezkoumávají akty orgánů veřejné správy  v ústavním soudnictví rozhodují o souladu právních předpisu i rozhodnutí s ústavou, případně rozhodují i o dalších věcech, které jsou jim zákonem svěřeny.  Soudce – občan ČR, bezúhonný, právnické vzdělání, požadovaný věk, jmenován prezidentem ČR, vázán pouze zákonem

15  Nejvyšší soud  Nejvyšší správní soud  Vrchní, krajské a okresní soudy  Ústavní soud – je nezávislým orgánem ochrany ústavnosti Nejvyšší soud ČR - Brno

16  nezávislý orgán ČR  kontroluje hospodaření se státním majetkem a plnění státního rozpočtu  NKÚ je obecně upraven v ústavě v samostatné hlavě (mimo složky státní moci), proto bývá někdy označován jako,,čtvrtý pilíř demokracie“ jako zárodek moci kontrolní

17

18  Centrální banka ČR  jejím hlavním úkolem je pečovat o cenovou stabilitu a dohlížet na finanční trh  veřejnoprávní subjekt  jsou jí svěřeny kompetence správního úřadu v rozsahu stanovené zákonem  hospodaří samostatně a do její činnosti lze zasahovat pouze na základě zákona

19  podporuje obecnou hospodářskou politiku vlády, pokud není tento vedlejší cíl v rozporu s cílem hlavním  určuje měnovou politiku, vydává bankovky a mince  řídí peněžní oběh, platební styk a zúčtování bank

20  bankovním sektorem  kapitálovým trhem  pojišťovnictvím  penzijním připojištěním  družstevními záložnami  institucemi elektronických peněz  devizový dohled

21 ← ČNB Brno ČNB Praha →

22  ČR se dělí na obce a kraje  obec – základní územní samosprávný celek  kraj – vyšší územní samosprávný celek  územní samosprávné celky jsou veřejnoprávní korporace (právnické osoby), mohou mít vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu  spravují je zastupitelstva, volená občany na čtyřletá období tajným hlasováním

23 Malá ústava Rozumí se jí zákon omezující se pouze na vytyčení základních principů fungování jednotlivých mocenských institucí a vymezení vztahů mezi nimi.

24 Druhy ústav:  podle formy  podle původu  podle způsobu přijetí  podle jejího dodržování  podle způsobu změny

25 Podle formy Psaná tvořená jedním nebo více zákony především ústavy zemí kontinentální Evropy a v USA Nepsaná vytvářená jinými formami práva např. historické dokumenty, ústavní zvyklosti, precedenty… klasickým příkladem je britská ústava

26 Podle původu Původní víceméně každá ústava Přenesená jestliže je její platnost přenesena na jiné území např. německá ústava po roce 1990 na území NDR

27 Podle způsobu přijetí Oktrojovaná ústava vydaná panovníkem bez souhlasu zastupitelského orgánu Revoluční vyhlášena revolučně Dohodnutá výsledkem dohody či kompromisu převážné části společnosti

28 Podle jejího dodržování Reálná je skutečně dodržována jde o základní znak právního státu Fiktivní formálně existující nedodržovaná

29 Podle způsobu změny Flexibilní lze ji změnit pouhým zákonem Rigidní obtížnější než u jiných právních norem pro odsouhlasení změny je potřeba více hlasů členů zákonodárného sboru

30 Zdroje  RYSKA, R., PUŠKINOVÁ, M., Právo pro střední školy. 2. vyd. Praha: EDUKO nakladatelství, s. r. o., 2013. ISBN 978-80-87204-76-4  JUDR. HRADIL, P., Právo pro gymnázia, obchodní akademie a střední odborné školy. Zlín: KODIAK print s. r..o., 2013. IČ 60708750  CODEXIS, právní informační systém. ATLAS, consulting spol., s. r. o., legislativa České republiky  Microsoft PowerPoint, kliparty  Ústava České republiky. http://cs.wikipedia.org/wiki/Ústava_České_republiky (accessed Sept 22, 2014).http://cs.wikipedia.org/wiki/Ústava_České_republiky  KANCELÁŘE POSLANCŮ. http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?akk=3 (accessed Sept 22, 2014).http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?akk=3

31 Zdroje KANCELÁŘE POSLANCŮ. http://www.psp.cz/kps/pi/gi/historie/ustava-1992.jpg (accessed Sept 22, 2014). http://www.psp.cz/kps/pi/gi/historie/ustava-1992.jpg https://encrypted- tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ8TVcKia9vptLxDQnQrOAlkQ53mBUSBOcjZM 23FbhmInFXDgIk4lnVD6eQ (accessed Sept 22, 2014). https://encrypted- tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ8TVcKia9vptLxDQnQrOAlkQ53mBUSBOcjZM 23FbhmInFXDgIk4lnVD6eQ MZV. http://www.mzv.cz/public/ca/a5/9e/126929_14883_Velky_statni_znak.jpg (accessed Sept 22, 2014).http://www.mzv.cz/public/ca/a5/9e/126929_14883_Velky_statni_znak.jpg Idnes. http://i.idnes.cz/08/081/gal/VEN24ed1a_cnb11.jpg (accessed Sept 22, 2014).http://i.idnes.cz/08/081/gal/VEN24ed1a_cnb11.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2a/Brno_-_%C4%8CNB.jpg (accessed Sept 22, 2014). http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2a/Brno_-_%C4%8CNB.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d1/Milo%C5%A1_Zeman_2013.JPG (accessed Sept 22, 2014). http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d1/Milo%C5%A1_Zeman_2013.JPG


Stáhnout ppt "Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Vzdělávací materiál/DUMVY_32_INOVACE_03B7_Ústava AutorIng. Věra Štverková Období vytvořeníListopad."

Podobné prezentace


Reklamy Google