Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ekonomický a regulatorní Vývoj pojistného trhu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ekonomický a regulatorní Vývoj pojistného trhu"— Transkript prezentace:

1 Ekonomický a regulatorní Vývoj pojistného trhu 2011 - 2012
Konference pojišťovacích makléřů 2012 Ing. Tomáš Síkora, MBA 31. října 2012, Praha

2 Vývoj předepsaného pojistného*
Ekonomický vývoj trhu Vývoj předepsaného pojistného* Pokles celkového tempa růstu, který byl v roce 2010 zastaven zásluhou výraznější poptávky pro produktech životních pojištění, se v minulém roce opět projevil a zaznamenal celkový pokles o 2,0 %, a to především vlivem neživotního pojištění (pokles -4,1 %). Při zohlednění jednorázového pojistného činil celkový pokles smluvního pojistného -2,1 %. 2011 – ŽP = +2,3% NŽP = -1,8% Celkem = -0,2% 3. Q ŽP = +2,3 NŽP = -1,2 Celkem = -0,2 * Smluvní pojištění se započtením jedné desetiny jednorázově placeného životního pojištění

3 Hlavní vývojové trendy
Ekonomický vývoj trhu Hlavní vývojové trendy Pojištění motorových vozidel kombinovaný škodní poměr = 101% 2011 – POV (-9%) ; HAV (-5%) 3. čtvrtletí POV (-5,5%); HAV (-2%) TREND: růst cen; uplatňování bonusů; konec otevřených flotil Neživotní pojištění (bez pojištění motorových vozidel) pojištění majetku/odpovědnosti občanů = +6% 2011 – podnikatelská pojištění = +4% TREND: růst cen (OZ); segmentace; nové technologie Životní pojištění – mírný růst 2011 resp. 3. čtvrtletí 2012 = + 2,7% resp. +2,3% celkem; JP = -3% resp. +1% Kmen pokles o 173 tis. ks (-3%) ; Nové smlouvy nárůst o 5700 ks (+0,6 %) TREND: růst cen (gender; OZ); stagnace JP; koncentrace na pojištění rizik Celkový vývoj podle výsledků členů ČAP za 2011: POV – minus 9 %, havárie téměř minus 5 %. Podíl vozidel na NŽP – pod 50 %. U POV – kombinovaný škodní poměr ,86 %, tj. vznik deficitu Životní pojištění – po výkyvu v roce 2010 pokles jednorázového pojistného o 3% Růst jen u investičního pojištění (+ 16,7 %) a doplňkových pojištění – úraz, nemoc (+11 %) Obchodní produkce – proti roku 2010 výrazné zpomalení v hodnotě i v počtu smluv, zejména u smluv s jednorázovým pojistným Indikace pro ok 2012 – podle údajů členů ČAP za 1-9/ 2012: NŽP – další meziroční pokles: v POV (-5,5 %) i havárii (-2,0%), celkově tedy smluvní pojištění -1,2 % ŽP – růst založen na smlouvách s běžným pojistným (+2,4 %), jednorázové pojistné +1,0 % - V jednorázovém pojistném zejména u samostatných jednorázových smluv (předpis +7,8 %)

4 Legislativní vývoj v ČR
Schválené právní předpisy Nový občanský zákoník Důsledně vychází z obecných principů soukromého práva Vyšší míra smluvní volnosti Obsahuje komplexní úpravu pojistné smlouvy jako jednoho ze smluvních typů Zásadně novelizuje principy náhrady majetkové a nemajetkové újmy Dosavadní úprava smlouvy o obchodním zastoupení zůstává v podstatě zachována Účinnost od Důchodová reforma Zákon o důchodovém spoření Technická novela vetována Prezidentem republiky Zákon o doplňkovém penzijním spoření „Předdůchody“ Účinnost od

5 Legislativní vývoj v ČR
projednávané právní předpisy Zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích (PZ) Návrh schválen LRV Hlavní oblasti úpravy Rozšíření působnosti i na zaměstnance pojišťoven Zpřísnění požadavků na odbornou způsobilost Nová úprava způsobu registrace PZ a podmínek obnovy oprávnění k podnikání Rozšíření odpovědnosti pojišťoven za činnost PZ Předpokládaná účinnost ? Novela zákona o pojišťovnictví a souvisejících zák. Uvedení v soulad s rozhodnutím SD EU ve věci „Test-Achats“ (rozhodné datum ) Novela ZPOJ a ZPS projednávána ve výborech PSP ČR Přípravy pojistitelů na změnu způsobu stanovení výše pojistného a pojistného plnění od rozhodného data Účinnost vyhlášením ve Sb. z. (do konce roku?)

6 Legislativní vývoj v ČR
projednávané právní předpisy Novela zákona o provozu na pozemních komunikacích Změna pravidel registrace vozidel Změna pravidel přidělování RZ RZ na přání Rezervace a převoditelnost RZ Předpokládaná účinnost od pol. 2013 Novela zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (ZPOV) Změny související s novelou zákona o provozu na pozemních komunikacích Zpřísnění úpravy pravidel pro inkaso příspěvku nepojištěných do GF ČKP Zábrana vzniku „otevřených flotil“ Povinný odvoz HSZ ve výši 6% z předpisu POV Předpokládaná účinnost od pol. 2013

7 Legislativní vývoj v ČR
připravované právní předpisy Novela zákona o pojišťovnictví Implementace rámcové směrnice Solventnost II Nové požadavky na Řídicí a kontrolní systém Obezřetnostní a kapitálové požadavky Informační povinnosti Bude patrně odložena s ohledem na prodlení Omnibus II Úrazové pojištění zaměstnanců – „demonopolizace“ Zpracována analýza MF ČR s návrhem věcného řešení Zavedení komerčního pojištění Přechod ze systému průběžného financování na systém tvorby rezerv na budoucí závazky Dalším krokem by měla být příprava zákona o pojištění odpovědnosti zaměstnavatele Realizace před 2014 je ohrožena

8 Legislativní vývoj v ČR
připravované právní předpisy Návrh nové právní úpravy vstupu a pobytu cizinců na území ČR Návrh zahrnutí cizinců – OSVČ do veřejného zdravotního pojištění Věcný záměr schválen Vládou ČR v únoru 2012 Novela zákona o některých podmínkách podnikání v cestovním ruchu Úprava podmínek pro sjednání pojištění Stanovení limitu pojistného plnění a způsobu určení jeho výše Ve stavu před projednáním Vládou ČR

9 Legislativní vývoj v EU
projednávané právní předpisy Směrnice o zprostředkování pojištění (IMD 2) a nařízení PRIPs Rozšíření působnosti směrnice na všechny distribuční kanály (vč. „direct writers“) a samostatné likvidátory pojistných událostí Definice „pojistných investičních produktů“ (veškeré rezervotvorné produkty ŽP), na jejichž distribuci se vztahují přísnější kritéria Rozšíření požadavků na odbornost „distributorů“ a zavedení požadavku jejich průběžného odborného rozvoje Povinnost členských států zajistit vytvoření postupů pro mimosoudní řešení sporů (dle definovaných pravidel) s povinným zapojením pojišťoven a zprostředkovatelů Obecně rozšíření předsmluvních informačních povinností vůči klientům, specificky pro „pojistné investiční produkty“ Povinnost zveřejňování výše provize (v ŽP automaticky, v NŽP dočasně na žádost) a zákaz provizí „makléřům“ při zprostředkování ŽP jako nástroj eliminace konfliktu zájmů Zmocnění k vydávání prováděcích předpisů pro EK a EIOPA Termín transpozice resp. datum účinnosti nejsou v návrzích stanoveny

10 Legislativní vývoj v EU
projednávané právní předpisy Návrh směrnice k zajištění rovného přístupu z hlediska věku a zdravotního stavu Hrozí zákaz zohledňování věku a zdravotního stavu v komerčním pojištění Legislativní postup blokován nečinností Rady EU Není prioritou současného předsednictví Radě EU Předpokládaná účinnost ?

11 Legislativní vývoj v ČR A EU
NEGATIVNÍ dopady legislativního vývoje Zahlcení spotřebitelů nadměrným rozsahem povinně poskytovaných informací Kvalita vs. kvantita informací, zvýšení nákladů na plnění informačních povinností Nabourávání základních principů pojišťovnictví v důsledku rigidního přístupu EU k „antidiskriminační“ legislativě Relevantní hodnocení rizika na základě pojistně-matematických faktorů je označováno za diskriminaci Právní nejistota a nejednotnost při určování výše pojistného plnění za nemajetkové újmy Počet národních právních předpisů připomínkovaných ČAP je 25 od počátku roku, což nevypovídá o objemu práce s tím spojené. Počet právních předpisů EU připomínkovaných ČAP nemá výpovědní hodnotu. Objem regulatorních aktivit orgánů EU významně narostl vlivem vytvoření dalších regulatorních a dohledových struktur. Důsledkem je zásadní nárůst regulatorních aktů EU v oblasti obezřetnosti a ochrany spotřebitele!

12 Děkuji Vám za pozornost!
Česká asociace pojišťoven Na Pankráci 1724/129 Praha 4 tel:


Stáhnout ppt "Ekonomický a regulatorní Vývoj pojistného trhu"

Podobné prezentace


Reklamy Google