Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OK GROUP a.s. | Mánesova 3014/16, 612 00 Brno | tel.: +420 542 216 235 | | XIII. Exportní fórum.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OK GROUP a.s. | Mánesova 3014/16, 612 00 Brno | tel.: +420 542 216 235 | | XIII. Exportní fórum."— Transkript prezentace:

1 OK GROUP a.s. | Mánesova 3014/16, 612 00 Brno | tel.: +420 542 216 235 | e-mail: okgroup@okgroup.cz www.okgroup.cz | www.okgroup.sk XIII. Exportní fórum 6.11.2014 – 7.11.2014 Ing. Jan Maloch obchodní ředitel, prokurista Neustále v pohybu… … Vaším směrem … již 15 let! 1999 – 2014

2 OK GROUP a.s. | Mánesova 3014/16, 612 00 Brno | tel.: +420 542 216 235 | e-mail: okgroup@okgroup.cz www.okgroup.cz | www.okgroup.sk 1) Dopad změn legislativy - Nového občanského zákoníku (z. č. 89/2012 Sb.), Zákona o obchodních korporacích (z. č. 90/2012 Sb.), na odpovědnost členů statutárních, dozorčích orgánů, manažerů D&O pojištění 2) Pojištění odpovědnosti za škody, újmy způsobené členy statutárních, dozorčích orgánů a manažery - D&O pojištění 3) Pojištění odpovědnosti členů orgánů společnosti v souvislosti s výkonem funkce Neustále v pohybu… … Vaším směrem … již 15 let! 1999 – 2014

3 OK GROUP a.s. | Mánesova 3014/16, 612 00 Brno | tel.: +420 542 216 235 | e-mail: okgroup@okgroup.cz www.okgroup.cz | www.okgroup.sk Jaká je odpovědnost člena orgánu, manažera společnosti ?  Osobní, neomezená (ručí celým svým majetkem, do plné výše škody, újmy)  Objektivní ( bez ohledu na zavinění )  Solidární: odpovídají společně a nerozdílně - poškozený může nárokovat celou újmu po kterémkoli z členů kolektivního orgánu (následně se musí vypořádat mezi sebou)  Důkazní břemeno nese člen orgánu, manažer - aby se zprostil odpovědnosti, musí prokázat, že jednal s „péčí řádného hospodáře“  Není možné ji smluvně omezit  Neomezeně ručí za závazky společnosti §68 ZOK  Povinnost vydat prospěch §62 ZOK  Odpovídá i po skončení funkce Odpovědnost členů statutárních a dozorčích orgánů, manažerů v návaznosti na NOZ, ZOK

4 OK GROUP a.s. | Mánesova 3014/16, 612 00 Brno | tel.: +420 542 216 235 | e-mail: okgroup@okgroup.cz www.okgroup.cz | www.okgroup.sk Ve spolupráci s pojistiteli máme připraven produkt, který kryje osobní odpovědnost členů orgánů, manažerů společnosti D&O pojištění,,,, Pojištění odpovědnosti za škody, újmy způsobené členy statutárních, dozorčích orgánů, manažery - D&O pojištění,, zkratka D&O: z anglického „Directors and Officers Liability Insurance“ D&O pojištění Pojištění odpovědnosti za škody, újmy způsobené členy statutárních, dozorčích orgánů a manažery - D&O pojištění

5 OK GROUP a.s. | Mánesova 3014/16, 612 00 Brno | tel.: +420 542 216 235 | e-mail: okgroup@okgroup.cz www.okgroup.cz | www.okgroup.sk Vůči komu nese člen orgánu společnosti, manažer odpovědnost ? Přímo společnosti Třetí osobě Kdo může uplatnit nárok vůči členovi orgánu, manažerovi ?  Sama společnost  Majitelé společnosti (společníci, akcionáři)  Věřitelé společnosti  Insolvenční správci  Orgány veřejné správy  Zaměstnanci ( porušení pracovně právních předpisů, např. žaloby z důvodu neoprávněné výpovědi, diskriminace ) D&O pojištění Pojištění odpovědnosti za škody, újmy způsobené členy statutárních, dozorčích orgánů a manažery - D&O pojištění

6 OK GROUP a.s. | Mánesova 3014/16, 612 00 Brno | tel.: +420 542 216 235 | e-mail: okgroup@okgroup.cz www.okgroup.cz | www.okgroup.sk Co je pojištěním kryto ? Finanční škody, které vzniknou porušením povinnosti při výkonu funkce společnosti, společníkům, třetím osobám, vč. státu.. (= jiná újma, než na věci, zdraví nebo životě; např. ušlý zisk, špatná investice, pokles hodnoty akcií) Z pojištění se hradí:  Náhrada škody( skutečná škoda stanovená v rozsudku, či mimosoudním vyrovnáním )  Náklady na vedení sporu ( obrana proti nároku, právní zastoupení ) Další náklady a rozšířená rizika náklady v souvislosti se zabavením majetku, pokuty, penále, náklady na očištění dobrého jména, náklady na kauci a další rizika….. Ručení za závazky společnosti Vydání prospěchu D&O pojištění Pojištění odpovědnosti za škody, újmy způsobené členy statutárních, dozorčích orgánů a manažery - D&O pojištění

7 OK GROUP a.s. | Mánesova 3014/16, 612 00 Brno | tel.: +420 542 216 235 | e-mail: okgroup@okgroup.cz www.okgroup.cz | www.okgroup.sk Příklad škody – porušení pracovněprávních předpisů  Jednatel ukončil pracovní poměr s obchodním ředitelem společnosti v rozporu se zákoníkem práce  Bývalý obchodní ředitel se vůči společnosti domáhal žalobou určení neplatnosti výpovědi a ve sporu uspěl  Společnost byla povinna uhradit zaměstnanci náhradu mzdy za celou dobu a doplatit pojistné na zdravotní a sociální pojištění – náhradu těchto částek pak nárokovala vůči jednateli D&O pojištění Pojištění odpovědnosti za škody, újmy způsobené členy statutárních, dozorčích orgánů a manažery - D&O pojištění

8 OK GROUP a.s. | Mánesova 3014/16, 612 00 Brno | tel.: +420 542 216 235 | e-mail: okgroup@okgroup.cz www.okgroup.cz | www.okgroup.sk Příklad škody – insolvenční řízení  Členové statutárního orgánu nepodali insolvenční návrh, ačkoli bylo zřejmé, že společnost naplnila znaky úpadku podle insolvenčního zákona  Společnost na sebe nadále brala další závazky, které nebyla schopná plnit  V následně proběhlém konkursním řízení se nepodařilo uspokojit značnou část pohledávek  Věřitelé společnosti se domáhají vůči členům statutárního orgánu náhrady škody spočívající v rozdílu mezi výší jejich pohledávek přihlášených do insolvenčního řízení a částkami, které v insolvenčním řízení obdrželi D&O pojištění Pojištění odpovědnosti za škody, újmy způsobené členy statutárních, dozorčích orgánů a manažery - D&O pojištění

9 OK GROUP a.s. | Mánesova 3014/16, 612 00 Brno | tel.: +420 542 216 235 | e-mail: okgroup@okgroup.cz www.okgroup.cz | www.okgroup.sk Příklad škody  Dva členové představenstva odsouhlasili a podepsali nabídku do výběrového řízení, ve které byla chybně uvedena cena  Společnost musela z výběrového řízení odstoupit, protože za nabídnutou cenu by se jim nevyplatilo vyrábět  Společnosti propadla kauce ve výši cca 60.000 EUR, kterou nyní akcionáři požadují po podepisujících členech představenstva  Akcionáři zároveň požadují dalších 60.000 EUR za poškození dobrého jména společnosti D&O pojištění Pojištění odpovědnosti za škody, újmy způsobené členy statutárních, dozorčích orgánů a manažery - D&O pojištění

10 OK GROUP a.s. | Mánesova 3014/16, 612 00 Brno | tel.: +420 542 216 235 | e-mail: okgroup@okgroup.cz www.okgroup.cz | www.okgroup.sk Proč vůbec D&O pojištění sjednat ? Toto pojištění je opravdu účinnou ochranou před následky vzneseného nároku ( žaloby ) Je přímou ochranou pro manažery a současně nepřímou ochranou pro společnost D&O pojištění Pojištění odpovědnosti za škody, újmy členů statutárních, dozorčích orgánů a manažerů - D&O pojištění

11 OK GROUP a.s. | Mánesova 3014/16, 612 00 Brno | tel.: +420 542 216 235 | e-mail: okgroup@okgroup.cz www.okgroup.cz | www.okgroup.sk  Zákon o obchodních korporacích s účinností od 1.1.2014 ukládá povinnost pro členy orgánů společnosti uzavřít nebo upravit smlouvu o výkonu funkce, jinak je výkon funkce bezplatný  Funkci člena orgánu společnosti nelze vykonávat na základě pracovní smlouvy  Přípustné je pouze, aby člen orgánu společnosti byl současně zaměstnán, pokud je jeho pracovní náplň odlišná od funkce v orgánu společnosti  Členům orgánů společnosti tak již není poskytována stejná ochrana jako zaměstnanci  Jejich povinnost nahradit škodu je neomezená  Neplatnost pracovní smlouvy je i důvodem toho, že člen orgánu společnosti není pojištěn v případě, že utrpí pracovní úraz nebo nemoc z povolání dle vyhlášky 125 / 93 Sb. Odpovědnost členů orgánů společnosti v souvislosti s výkonem funkce

12 OK GROUP a.s. | Mánesova 3014/16, 612 00 Brno | tel.: +420 542 216 235 | e-mail: okgroup@okgroup.cz www.okgroup.cz | www.okgroup.sk Č lenové orgánů jsou vystaveni těmto rizikům  Nejsou zahrnuti do zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání – vyhl.125/93 Sb.  Zaměstnavatel neodpovídá za věcnou škodu vzniklou zaměstnanci při plnění pracovních úkolů  Nevztahuje se na ně pojištění odpovědnosti zaměstnance vůči zaměstnavateli Odpovědnosti členů orgánů společnosti v souvislosti s výkonem funkce

13 OK GROUP a.s. | Mánesova 3014/16, 612 00 Brno | tel.: +420 542 216 235 | e-mail: okgroup@okgroup.cz www.okgroup.cz | www.okgroup.sk Ve spolupráci s pojistiteli jsme připraveni ošetřit tato rizika a nabídnout zajímavé produkty pojištění :  Pojištění odpovědnosti společnosti za újmu, kterou při výkonu funkce nebo v souvislosti s ním utrpí členů statutárních orgánů (úraz, nemoc) nebo sjednáním individuálního komerční úrazového pojištění  Pojištění majetkové újmy na hmotném majetku členů orgánů obchodní korporace  Pojištění odpovědnosti za škody na věcech svěřených nebo užívaných k výkonu funkce členů statutárních orgánů Pojištění odpovědnosti členů orgánů společnosti v souvislosti s výkonem funkce

14 OK GROUP a.s. | Mánesova 3014/16, 612 00 Brno | tel.: +420 542 216 235 | e-mail: okgroup@okgroup.cz www.okgroup.cz | www.okgroup.sk Závěr Jsme připraveni ošetřit rizika odpovědnosti hrozící členům statutárních a dozorčích orgánů, manažerům v návaznosti na Nový občanský zákoník a Zákon o obchodních korporacích pojištěním  odpovědnosti za škody, újmy způsobené členy statutárních, dozorčích orgánů a manažery  odpovědnosti za škody, újmy  odpovědnosti za škody, újmy společnosti (obchodní korporace) vzniklou členům jejich orgánů Závěr

15 OK GROUP a.s. | Mánesova 3014/16, 612 00 Brno | tel.: +420 542 216 235 | e-mail: okgroup@okgroup.cz www.okgroup.cz | www.okgroup.sk Děkuji za pozornost sídlo společnosti: OK GROUP a.s. Mánesova 3014/15, 612 00 Brno tel.: +420 542 216 235 e-mail – okgroup@okgroup.cz www.okgroup.cz Kontakt Ing. Jan Maloch tel.: +420 728 418 355 e-mail – jmaloch@okgroup.cz


Stáhnout ppt "OK GROUP a.s. | Mánesova 3014/16, 612 00 Brno | tel.: +420 542 216 235 | | XIII. Exportní fórum."

Podobné prezentace


Reklamy Google