Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obsah prezentace I. Význam operačních programů a jejich klíčové postavení pro žadatele o podporu ze strukturálních fondů Proces tvorby a vyjednávání programových.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obsah prezentace I. Význam operačních programů a jejich klíčové postavení pro žadatele o podporu ze strukturálních fondů Proces tvorby a vyjednávání programových."— Transkript prezentace:

1 Programové dokumenty, implementační struktura, význam operačních programů

2 Obsah prezentace I. Význam operačních programů a jejich klíčové postavení pro žadatele o podporu ze strukturálních fondů Proces tvorby a vyjednávání programových dokumentů (NRP -> NSRR -> OP) Programové dokumenty pro období Obsah a struktura operačních programů

3 Obsah prezentace II. Související dokumenty operačních programů
Institucionální zajištění čerpání pomoci ze strukturálních fondů – implementační struktura Modelový příklad předkládání a posuzování projektů konečných příjemců podpory u operačních programů Reforma implementačního systému pro období

4 Filosofie Evropské unie
Posilování hospodářské a sociální soudržnosti, tj. snižování rozdílů mezi jednotlivými regiony EU Harmonický rozvoj celé EU Rozdělování finančních prostředků prostřednictvím projektů

5 Regiony soudržnosti NUTS II
7 NUTS II (Cíl Konvergence, Cíl Evropská územní spolupráce – kromě přeshraniční spolupráce u Středočeského kraje) Hl. město Praha (Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost, Cíl Evropská územní spolupráce - vyjma přeshraniční spolupráce)

6 Význam operačních programů a jejich klíčové postavení pro žadatele o podporu ze strukturálních fondů

7 K čemu operační programy slouží
Proč jsou operační programy pro nejrůznější subjekty tak důležité Jaké podmínky musí členské státy či regiony splnit, aby získaly finanční prostředky ze strukturálních fondů Evropské unie

8 Úloha projektů v rámci strukturální politiky
Operační programy slouží k získání finančních prostředků ze strukturálních fondů V rámci operačních programů jsou předkládány projekty do jeho výzev či programů Projekty musí být v souladu s prioritami a oblastmi podpory operačních programů (výzev, programů)

9 Povinnost členských států pro využívání strukturální pomoci
Musí vzniknout systém pravidel pro efektivní využití finančních prostředků ze strukturálních fondů EU Vytvoření nejrůznějších dokumentů a příruček Definování aktivit podporovaných ze SF

10 Základní podmínky EU pro poskytování zdrojů ze SF
Závazek spolufinancování finančních prostředků ze SF Průhledný systém rozdělování veřejných zdrojů Monitoring projektů Důsledná kontrola

11 Proces tvorby a vyjednávání programových dokumentů
(Národní rozvojový plán -> Národní strategický referenční rámec -> Operační programy)

12 Jakým způsobem probíhají vyjednávání o operačních programech
Druhy programových dokumentů (struktura dokumentů v ČR) Národní rozvojový plán 2007 – 2013 Národní strategický referenční rámec 2007 – 2013 Operační programy připravované pro programovací období 2007 – 2013

13 Princip programování v EU
Programování v EU funguje na principu zpracovávání víceletých rozvojových programů

14 Druhy programovacích dokumentů
Vícestupňový systém Plán rozvoje (v ČR Národní rozvojový plán) Národní strategický referenční rámec (Rámec podpory společenství) Operační programy Do roku 2006 mohl být využívaný Zjednodušený systém (původní Cíle 2 a 3, Cíl 1 v případě vyjednávání podpory ES < 1 mld €) Jednotný programový dokument

15 Plán rozvoje (Development Plan)
Dokument připravený členským státem založený na příslušných prioritách států a regionů (reflexe všech potenciálních oblastí intervence HSS) Základní vodící rámec pro implementaci a koordinaci politiky HSS a pro zpracování OP Pokud zahrnuje celý stát (případ ČR), hovoří se o Národním rozvojovém plánu

16 Národní strategický referenční rámec (National Strategic Reference Framework)
Rámcová rozvojová strategie na úrovni státu, základ pro sektorové (tematické) a regionální programy navrhuje členský stát při použití principu partnerství struktura dána všeobecným nařízením a dalšími doporučeními EK vyjednáván s Evropskou komisí, jeho schválení je podmínkou pro projednávání operačních programů

17 Operační program (Operational Programme)
Nástroj pro realizaci podpory politiky HSS, dokument schválený EK Soubor priorit a oblastí podpory Financován z ERDF, ESF či Fondu soudržnosti Obsah je rozpracován v navazujících příručkách, pokynech, metodikách …..

18 Programové dokumenty pro období 2007 - 2013
Strategické obecné zásady Společenství Rámcový strategický dokument pro politiku soudržnosti; navrhuje Komise, přijímá Rada a schvaluje Evropský Parlament 2 Národní rozvojový plán tvoří členský stát při použití principu partnerství 3 Národní strategický referenční rámec Rámcová rozvojová strategie na úrovni státu, základ pro sektorové (tematické) a regionální programy; navrhuje členský stát při použití principu partnerství; předmět vyjednávání s Komisí 4 Operační programy jeden program na fond a členský stát nebo region NUTS II, popis souhrnných priorit, řízení a finanční zdroje; nakonec o něm rozhoduje Komise Programové dokumenty pro období Strategie hospodářského růstu Úřad vlády

19 Strategická část NRP/NSRR 2007-2013
Strategické cíle Konkurence- schopná česká ekonomika Otevřená, flexibilní a soudržná společnost Atraktivní prostředí Vyvážený rozvoj území Posilování konkurence-schopnosti čes- ké ekonomiky Rozvoj moderní a konkurence-schopné společnosti Životní prostředí a dostupnost Vyvážený a harmonický rozvoj území České republiky Prioritní osy

20 STRATEGICKÉ CÍLE NSRR ČR 2007-2013
Konkurenceschopná česká ekonomika Otevřená, flexibilní a soudržná společnost Atraktivní prostředí Vyvážený rozvoj území PRIORITY NAPLŇUJÍCÍ PRIORITNÍ OSY NSRR ČR Konkurenceschopný podnikatelský sektor Vzdělávání Ochrana a zlepšení kvality životního prostředí Vyvážený rozvoj regionů Zvyšování zaměstnanosti a zaměstnatelnosti Rozvoj městských oblastí Podpora kapacit V&V pro inovace Zlepšení dostupnosti dopravou Rozvoj venkovských oblastí Rozvoj udržitelného cestovního ruchu Posilování sociální soudržnosti Regionální konkurenceschop. a zaměstnanost - Praha Rozvoj informační společnosti Chytrá veřejná správa Evropská územní spolupráce

21 Kompletní seznam připravovaných OP v ČR I.
Operační program Podnikání a inovace Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Operační program Životní prostředí Operační program Doprava

22 Kompletní seznam připravovaných OP v ČR II.
Integrovaný operační program Operační program Technická pomoc Regionální operační program NUTS II Střední Čechy Regionální operační program NUTS II Jihozápad Regionální operační program Regionu soudržnosti NUTS II Severozápad Regionální operační program NUTS II Severovýchod

23 Kompletní seznam připravovaných OP v ČR III.
Regionální operační program pro NUTS II Jihovýchod Regionální operační program pro NUTS II Střední Morava Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko Operační program Praha – Konkurenceschopnost Operační program Praha - Adaptabilita

24 Kompletní seznam připravovaných OP v ČR IV.
Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika – Polsko Operační program Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Operační program Svobodný stát Sasko – Česká republika Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika – Rakousko Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Slovenská republika

25 Odpovědné ministerstvo / Regionální rada
Připravované operační programy pro programovací období 2007 – 2013 (Cíl Konvergence) Operační program Odpovědné ministerstvo / Regionální rada OP Podnikání a inovace MPO OP Výzkum a vývoj pro inovace MŠMT OP Lidské zdroje a zaměstnanost MPSV OP Vzdělání pro konkurenceschopnost OP Životní prostředí MŽP OP Doprava MD Integrovaný operační program MMR Regionální operační programy (7 NUTS II) Úroveň NUTS II OP Technická pomoc

26 Finanční alokace pro OP
2007 – 2013 Mil EUR 41,5% 20,0% OP Životní prostředí 5 176,5 21,5% OP Doprava 5 564,7 19,75% 11,75% OP Podnikání a inovace 3 041,2 8,0% OP Výzkum a vývoj pro inovace 2 070,6 17,0% 10,0% OP LZ a Zaměstnanost 2 588,2 7,0% OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1 811,8 20,75% 7,5% IOP 1 941,2 13,25% ROP 3 429,4 1,00% 1,0% OP Technická pomoc 258,8

27

28 Obsah a struktura operačních programů I.
Analýza území včetně vymezení silných a slabých stránek a stanovení celkové strategie rozvoje území Globální cíl, specifické a operační cíle Závazné indikátory Priority, oblasti podpory, aktivity (co bude podporováno, kdo může být příjemcem podpory…)

29 Obsah a struktura operačních programů II.
Indikativní finanční plán (pro celý OP, dle priorit a opatření, finanční tabulky pro jednotlivé roky s uvedením zdrojů financování) Systém monitorování, hodnocení, finančního řízení a kontroly Výsledek hodnocení ex-ante Seznam použitých zkratek …..

30 Obsah Operačního programu Podnikání a inovace I.
Úvod Sociálně ekonomická analýza a popis sektoru průmyslu a služeb Rozvojové cíle pro období 2007 – 2013, strategické zaměření OPPI Priority OPPI Očekávané dopady operačního programu a jejich kvantifikace Indikativní finanční plán

31 Obsah Operačního programu Podnikání a inovace II.
Implementace OPPI Ex-ante hodnocení OPPI Hodnocení SEA OPPI Seznam použitých zkratek

32 Související dokumenty operačních programů
Pokyny pro žadatele Příručky Metodiky …… Všechny tyto dokumenty často obsahují přílohy

33 Obsah Pokynů pro žadatele I.
Základní informace o programech vyhlášených v rámci operačního programu Formulář projektové žádosti Termín a kontaktní místo pro příjem žádostí Hodnocení projektu

34 Obsah Pokynů pro žadatele II.
Termín pro rozhodnutí o poskytnutí či neposkytnutí podpory Podmínky pro vlastní realizaci projektu Výběrová řízení, publicita projektu apod. Podání žádosti o platbu Seznam potenciálních kontrol a příprava na jejich průběh

35 Přílohy k Pokynům pro žadatele o podporu z OPPP (2004 – 2006) I.
Pravidla etapizace projektu Pravidla pro výběr dodavatelů Seznam kontaktních míst Bezdlužnost žadatele Definice malého a středního podnikání

36 Přílohy k Pokynům pro žadatele o podporu z OPPP (2004 – 2006) II.
Průběžná zpráva Pravidla pro publicitu v rámci OPPP Žádost o platbu Daňové a účetní postupy

37 Institucionální zajištění čerpání pomoci ze strukturálních fondů
Implementační struktura platná pro všechny programy Charakteristika veškerých subjektů zapojených do čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů Modelový příklad předkládání a posuzování projektů konečných příjemců podpory u OP

38 Implementační struktura OP
Řídící orgán Zprostředkující subjekt Konečný příjemce Konečný uživatel Platební a certifikační orgán Monitorovací orgány Kontrolní orgány, Auditní orgán

39 Řídící orgán Nese celkovou odpovědnost za realizaci OP
Připravuje implementační strukturu OP – vymezuje pravomoci a úkoly Odpovědnost za poskytování aktuálních informací ohledně realizace programu (zejména všem potenciálním předkladatelům projektů)

40 Zprostředkující subjekt
Veřejný nebo soukromý subjekt jednající v odpovědnosti ŘO Provádí jménem ŘO činnosti týkající se konečných příjemců Zodpovědný za vymezení obsahu oblastí podpory, aktivit, programů Poskytuje informace konečným příjemcům o náležitostech projektových žádostí

41 Konečný příjemce Veřejný nebo soukromý subjekt, který na základě předložené projektové žádosti obdrží finanční prostředky ze SF Odpovědný za realizaci projektu, zajišťuje financování projektu Odpovídá za dodržení základních principů politik EU (publicita, výběrová řízení, monitorovací zprávy…) Předkládá žádost o platbu (pouze uznatelné náklady)…

42 Konečný uživatel Subjekt, který obdrží dotaci ze SF od konečného příjemce a který realizuje projekt (v rámci grantového schématu) Odpovědný konečnému příjemci (garantovi GS) za dodržení podmínek GS Většinou malý subjekt, který by sám o sobě neměl šanci stát se konečným příjemcem S výjimkou GS je KU totožný s KP

43 Platební a certifikační orgán
Odpovídá za vypracování a předkládání žádostí o platby a přijímání plateb od EK Spravuje fin. prostředky ČR z rozpočtu EU Dříve některé funkce a aktivity delegoval na tzv. platební jednotku (v ČR Platební agenturu) – zřízena pro každý OP -> zpomalení čerpání, přílišná administrativa

44 Monitorovací orgány Monitorovací výbory OP, Monitorovací výbor NSRR
Sledují proces realizace operačního programu resp. celého NSRR Stanovují kritéria pro výběr projektů Schvalují výroční zprávu o realizaci OP zpracovanou ŘO, kterou poté předkládají EK

45 Kontrolní orgány, Auditní orgán
Provádějí průběžnou a konečnou kontrolu všech procesů souvisejících s čerpáním SF Kontrolní systém tvoří celá struktura Kontrola probíhá zejména na úrovni Platebního a Řídícího orgánu Nezávislou kontrolu provádí také NKÚ ČR a orgány EU (EK a Evropský účetní dvůr) Auditní orgán je zodpovědný za provádění auditů v rámci daného operačního programu

46 Modelový příklad předkládání a posuzování projektů konečných příjemců podpory u operačních programů

47

48 Reforma implementačního systému pro období 2007 - 2013
Podpora strategičtějšího přístupu k programování Zachování základních principů politiky soudržnosti: programování partnerství spolufinancování hodnocení Další decentralizace odpovědností partnerstvím na úrovni členských států, regionů i na místní úrovni

49 Řízení a koordinace politiky HSS 2007 - 2013
Usnesení vlády č. 198/2006 Ministerstvo pro místní rozvoj – centrální koordinátor - koordinační role RPS - centrální koordinace ROP - gesce nastavení informačního systému Ministerstvo financí - centrální platební, certifikační a auditní orgán koordinační nástroj – Operační program Technická pomoc

50 Metodické řízení a koordinace politiky HSS
Ministerstvo financí Ministerstvo pro místní rozvoj Evropská komise Programování CSG Platební orgán Metodiky Certifikační orgán Nařízení Monitoring Auditní orgán Schválení OP OP Schvalovací proces Evaluace Publicita Absorpční kapacita


Stáhnout ppt "Obsah prezentace I. Význam operačních programů a jejich klíčové postavení pro žadatele o podporu ze strukturálních fondů Proces tvorby a vyjednávání programových."

Podobné prezentace


Reklamy Google