Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mgr. Bc. Hana Kazdová JUDr. Radim Boháč, Ph.D. 8. října 2013 – IFA.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mgr. Bc. Hana Kazdová JUDr. Radim Boháč, Ph.D. 8. října 2013 – IFA."— Transkript prezentace:

1 Mgr. Bc. Hana Kazdová JUDr. Radim Boháč, Ph.D. 8. října 2013 – IFA

2 1. Stav legislativního procesu rekodifikace soukromého práva 2. Důsledky nepřijetí daňových zákonů 3. Možné varianty řešení 4. Obecně k zákonným opatřením Senátu 5. Zákonná opatření Senátu v daňové oblasti 2

3 3 A. Zákony přijaté v roce 2012 B. Zákony přijaté v roce 2013 C. Nepřijaté zákony

4 4  nový občanský zákoník ◦ zákon č. 89/2012 Sb.  zákon o obchodních korporacích ◦ zákon č. 90/2012 Sb.  zákon o mezinárodním právu soukromém ◦ zákon č. 91/2012 Sb.  účinnost od 1. ledna 2014

5 5  katastrální zákon a jeho změnový zákon ◦ zákony č. 256/2013 Sb. a č. 257/2013 Sb.  zákon o zvláštních řízeních soudních ◦ zákon č. 292/2013 Sb.  novela občanského soudního řádu ◦ zákon č. 293/2013 Sb.  novela insolvenčního zákona ◦ zákon č. 294/2013 Sb.  doprovodný zákon k rekodifikaci soukromého práva hmotného ◦ zákon č. 303/2013 Sb.  zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob ◦ zákon č. 304/2013 Sb.  zákon o převodu vlastnického práva k jednotkám ◦ zákon č. 311/2013 Sb.  novela zákona o matrikách ◦ zákon č. 312/2013 Sb.

6 6  zákon o dani z nabytí nemovitých věcí ◦ ST 1003, SenT 170  zákon o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů ◦ ST 1004, SenT 176  zákon o statusu veřejné prospěšnosti ◦ ST 989, SenT 167

7 7  nedojde k přijetí věcných a terminologických změn daňových zákonů přizpůsobujících je rekodifikaci soukromého práva ◦ propad inkasa veřejných rozpočtů (miliardy Kč) ◦ rozsáhlá právní nejistota ◦ nerovnost daňových subjektů ◦ v určitých případech zvýšení daňové zátěže ◦ nespravovatelnost

8 Z hlediska obsahu: a. změny daňových zákonů, nebo b. odložení účinnosti rekodifikace soukromého práva Z hlediska formy: a. zákonná opatření Senátu, nebo b. novely přijaté ve stavu legislativní nouze novou Poslaneckou sněmovnou 8

9 a. stav rozpuštění PS ◦ ZOS lze přijímat pouze tehdy, dojde-li k rozpuštění PS b. neodkladnost ◦ ZOS lze přijmout pouze ve věcech, které nesnesou odkladu c. výhrada zákona ◦ ZOS lze přijímat ve věcech, které by vyžadovaly jinak přijetí zákona d. zákaz přijímat ZOS v určitých věcech ◦ ZOS nelze přijímat ve věcech Ústavy, státního rozpočtu, státního závěrečného účtu, volebního zákona a mezinárodních smluv podle čl. 10 Ústavy e. navrhovatel ◦ ZOS může Senátu navrhnout jen vláda. f. ratihabice ◦ ZOS musí být schváleno na ustavující schůzi nové PS 9

10 10 zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí (ZOS DNNV) zákonné opatření Senátu o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva (ZOS REK)

11 I. Neodkladnost II. Obsah ZOS DNNV III. Obsah ZOS REK IV. Rizika 11

12 12 i. objektivně existuje nežádoucí stav ii. nežádoucí stav je nutné neprodleně zhojit iii. při nezhojení hrozí závažné negativní následky materiálního či hodnotového charakteru iv. nežádoucí stav je možné napravit pouze formou zákonného opatření Senátu v. zákonné opatření Senátu je způsobilé takový stav zhojit, aniž by vyvolalo obdobné nebo větší negativní následky

13 13  z obsahového hlediska vychází ze senátního tisku 170 (tj. včetně pozměňovacího návrhu přijatého PS)  po formální stránce došlo k přizpůsobení textu formě zákonného opatření Senátu  k věcné změně došlo pouze v otázce poplatníka daně

14  nabytí vlastnického práva koupí nebo směnou ◦ poplatníkem je převodce, nabyvatel je ručitelem ◦ smluvní strany se mohou dohodnout, že poplatníkem je nabyvatel  nabytí vlastnického práva jiným způsobem ◦ poplatníkem je nabyvatel 14

15 15

16  zákon  zákonné opatření Senátu ◦ v textu normy i v přechodných ustanoveních „§ 12 Postup určení nabývací hodnoty (1) Nabývací hodnotou je sjednaná cena, a)je-li vyšší nebo rovna srovnávací daňové hodnotě, nebo b)stanoví-li toto zákonné opatření Senátu, že nabývací hodnotou je výlučně sjednaná cena. …“ 16

17  z obsahového hlediska vychází ze senátního tisku 176 (tj. včetně pozměňovacích návrhů přijatých PS)  po formální stránce došlo k přizpůsobení textu formě zákonného opatření Senátu  k věcným změnám došlo pouze ve věci ◦ právní úpravy zdanění investičních fondů ◦ osvobození podílů na zisku od daní z příjmů ◦ reakce na nepřijetí návrhu zákona o statusu veřejné prospěšnosti 17

18  změna okruhu osob oprávněných odečíst si od základu daně z příjmů hodnotu bezúplatného plnění  znovuzavedení mimořádných odpisů hmotného majetku  odpočty na podporu odborného vzdělávání  omezení účasti členů zastupitelstev územních samosprávných celků na sociálním zabezpečení  oprava legislativně-technických nedostatků 18

19  návrat k právní úpravě navrhované MF do vlády ◦ zdanění na úrovni základního investičního fondu (§ 21f)  0 % (eliminace dividendové směrnice) ◦ srážková daň u podílníka - právnické osoby  19 % ◦ srážková daň u podílníka - fyzické osoby  15 % 19

20 Současný stav Zamítnutý návrh zákona Návrh MF daň na úrovni základního IF 5 % 0 % srážková daň u PO při aplikaci dividendové směrnice 0 % 19 % srážková daň u PO v ostatních případech 15 %0 %19 % srážková daň u FO 15 %0 %15 % 20

21  zrušení předsunutí účinnosti osvobození podílů na zisku z roku 2015 na rok 2014 ◦ zákon č. 458/2011 Sb.  § 4 odst. 1 písm. zf) a odst. 5 až 7  § 19a ◦ SenT 176  předsunutí účinnosti na rok 2014  provedení rekodifikačních a legislativně technických změn 21

22 22  nutno reagovat na absenci úpravy udělování statusu veřejné prospěšnosti  zůstává pojem „veřejně prospěšný poplatník“  obsah pojmu „veřejně prospěšný poplatník“ vychází z dosavadní úpravy „poplatníka, který není založen nebo zřízen za účelem podnikání“  explicitně upraveny rodinné nadace

23  zrušovací a přechodné ustanovení k zákonu č. 357/1992 Sb.  přizpůsobení zákona o daních z příjmů změně osoby poplatníka daně z nabytí nemovitých věcí  zákon  zákonné opatření Senátu ◦ v textu normy i v přechodných ustanoveních  drobné legislativně-technické opravy v interpunkci, aktualizace uvozovacích vět zákonů, apod. 23

24 i. nepřijetí ZOSů Senátem ii. „vetování“ ZOSů prezidentem? iii. neratihabice ZOSů novou PS iv. napadení ZOSů u Ústavního soudu 24

25 (BOHUŽEL…) 25

26 26 Děkuji za Vaši pozornost.


Stáhnout ppt "Mgr. Bc. Hana Kazdová JUDr. Radim Boháč, Ph.D. 8. října 2013 – IFA."

Podobné prezentace


Reklamy Google