Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Aktuální otázky daňového práva Změny daňového práva od 1. ledna 2014

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Aktuální otázky daňového práva Změny daňového práva od 1. ledna 2014"— Transkript prezentace:

1 Aktuální otázky daňového práva Změny daňového práva od 1. ledna 2014
doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. 14. dubna 2014

2 Osnova Obecně ke změnám daňového práva od 1. ledna 2014
Přehled hlavních změn Terminologické rekodifikační změny Věcné rekodifikační změny Daň z nabytí nemovitých věcí Integrace daně dědické a daně darovací do daní z příjmů 2

3 1. Obecně ke změnám daňového práva od 1. ledna 2014 1/2
největší změna daňového práva od roku 1993 zrušení a zavedení daní vysoký počet změn důvody: rekodifikace soukromého práva včetně doprovodné legislativy přijetí dalších právních předpisů např. zákon o investičních společnostech a investičních fondech změny vyplývající z programového prohlášení vlády např. integrace daně dědické a daně darovací do daní z příjmů nebo jedno inkasní místo 3

4 Rekodifikace soukromého práva
nový občanský zákoník zákon č. 89/2012 Sb. zákon o obchodních korporacích zákon č. 90/2012 Sb. zákon o mezinárodním právu soukromém zákon č. 91/2012 Sb. účinnost od 1. ledna 2014 4

5 Doprovodná legislativa
katastrální zákon a jeho změnový zákon zákony č. 256/2013 Sb. a č. 257/2013 Sb. zákon o zvláštních řízeních soudních zákon č. 292/2013 Sb. novela občanského soudního řádu zákon č. 293/2013 Sb. novela insolvenčního zákona zákon č. 294/2013 Sb. doprovodný zákon k rekodifikaci soukromého práva hmotného zákon č. 303/2013 Sb. zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob zákon č. 304/2013 Sb. zákon o převodu vlastnického práva k jednotkám zákon č. 311/2013 Sb. novela zákona o matrikách zákon č. 312/2013 Sb. 5

6 1. Obecně ke změnám daňového práva od 1. ledna 2014 2/2
forma změn daňového práva = zákonná opatření Senátu zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí (ZOS DNNV) zákonné opatření Senátu o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva (ZOS REK) 6

7 2. Přehled hlavních změn Terminologické rekodifikační změny
Daň z nabytí nemovitých věcí Věcné rekodifikační změny Integrace daně dědické a daně darovací do daní z příjmů 7

8 3. Terminologické rekodifikační změny
3029 NOZ (1) Dovolávají-li se právní předpisy ustanovení, která se tímto zákonem zrušují, vstupují na jejich místo jim odpovídající ustanovení tohoto zákona. (2) Nestanoví-li tento zákon něco jiného, nejsou dotčena ustanovení právních předpisů z oboru práva veřejného, jakož i ustanovení jiných právních předpisů upravujících zvláštní soukromá práva. 8

9 Příklady terminologických změn v daňových zákonech
obchodní společnost a družstvo  obchodní korporace sdružení bez právní subjektivity  společnost závazek  dluh půjčka  zápůjčka byt  jednotka podnik  obchodní závod nemovitost  nemovitá věc domácnost  společně hospodařící domácnost jméno a příjmení  jméno atd. 9

10 Obecné přechodné ustanovení
Není-li stanoveno jinak, vztahují se na skutečnosti, poměry, vztahy, subjekty, předměty, práva a povinnosti soukromého práva podle právních předpisů účinných přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu ode dne nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu stejná ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu, jako na skutečnosti, poměry, vztahy, subjekty, předměty, práva a povinnosti soukromého práva podle právních předpisů účinných ode dne nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu, které jsou jim svou povahou a účelem nejbližší. 10

11 4. Věcné rekodifikační změny
Svěřenský fond Superficies solo cedit Jednotky Právo stavby Vzájemné darování Věc v právním smyslu 11

12 A) Svěřenský fond 1/3 Vymezení svěřenského fondu:
Majetek vyčleněný z vlastnictví zakladatele svěřený do správy správci za určitým účelem Vzniká oddělené a nezávislé vlastnictví vyčleněného majetku Majetek není ničí, je ve svěřenském fondu Správce svěřenského fondu má majetek v držbě vykonává vlastnická práva vlastním jménem na účet fondu Anonymizovaný, formalizovaný a organizovaný útvar, který je souborem majetku bez právní subjektivity 12

13 A) Svěřenský fond 2/3 Hmotněprávní rovina
„poplatníkem DPPO je svěřenský fond podle občanského zákoníku“ (§ 17 odst. 1 písm. f) ZDP) „poplatníkem daně z pozemků je, jde-li o pozemek ve svěřenském fondu, tento fond“ (§ 3 odst. 2 písm. b) ZDNV) „poplatníkem daně ze staveb a jednotek je, jde-li o zdanitelnou stavbu nebo jednotku, která je ve svěřenském fondu, tento fond“ (§ 8 odst. 2 písm. b) ZDNV) svěřenský fond je poplatník DNNV, pokud je převodcem nebo nabyvatelem (§ 1 ZosDNNV) „pro účely tohoto zákona se na svěřenský fond…hledí jako na právnickou osobu“ (§ 4b odst. 2 ZDPH) 13

14 A) Svěřenský fond 3/3 Procesní rovina
práva a povinnosti svěřenského fondu jako daňového subjektu za něj vykonává svěřenský správce § 20 odst. 3 DŘ: „Osoby ustanovené podle zákona, které plní povinnosti stanovené daňovým subjektům, zejména osoba spravující pozůstalost, svěřenský správce a insolvenční správce, mají stejná práva a povinnosti jako daňový subjekt.“ § 24 odst. 6 DŘ: Pro jednotky bez právní osobnosti platí obdobně to, co pro právnické osoby 14

15 B. Superficies solo cedit 1/3
§ 506 NOZ: součástí pozemku jsou stavby zřízené na pozemku a jiná zařízení přechodná ustanovení (§ NOZ) dualita staveb stavby, které jsou součástí pozemku (§ 3054) stavby, které jsou nemovitou věcí (§ 3055) 15

16 B. Superficies solo cedit 2/3
daň z nemovitých věcí nové vymezení předmětu daně ze staveb a jednotek zdanitelné stavby jednotky Na zdanitelnou stavbu, která není samostatnou nemovitou věcí, se pro účely daně z nemovitých věcí hledí jako na nemovitou věc, jejímž vlastníkem je ten, kdo vlastní věc, jejíž je tato stavba součástí. 16

17 B. Superficies solo cedit 3/3
daň z nabytí nemovitých věcí vymezení předmětu daně: Předmětem daně z nabytí nemovitých věcí je úplatné nabytí vlastnického práva k nemovité věci, která je a) pozemkem, stavbou, částí inženýrské sítě nebo jednotkou nacházejícími se na území České republiky, … 17

18 C. Jednotky 1/5 dichotomie jednotek 18 Jednotky podle 72/1994 Sb.
Jednotky podle NOZ Podíl NP (B) B B NB 18

19 C. Jednotky 2/5 režim „nových“ jednotek i režim nemovitých věcí se obdobně aplikuje pro „staré“ jednotky, s nimi spojený podíl na společných částech domu, případný podíl na pozemku upraveno v zákoně o daních z příjmů (§ 21b odst. 4), zákoně o dani z nemovitých věcí (§ 12b) a zákonném opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí (§ 56) obdobně v zákoně o dani z přidané hodnoty (§ 4b odst. 3) 19

20 C. Jednotky 3/5 nové pojmy jednotka, která nezahrnuje nebytový prostor jednotka, která zahrnuje družstevní byt nebo družstevní nebytový prostor, který je garáží, sklepem nebo komorou, a nezahrnuje jiný nebytový prostor jednotka, která zahrnuje nebytový prostor jiný než sklep nebo komoru jednotka, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru 20

21 C. Jednotky 4/5 Byt Jednotka, která nezahrnuje nebytový prostor 21 Byt
Byt (B) Podíl na domu a pozemku B B Podíl na domu a pozemku B Nebytový prostor Nebytový prostor (NP) Podíl na domu a pozemku NP NP Podíl na domu a pozemku NP B Podíl na domu a pozemku NP NP 21

22 C. Jednotky 5/5 Byt Jednotka, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru B B Podíl na domu a pozemku NBG NBK Podíl na domu a pozemku B NBS B NBG Podíl na domu a pozemku B 22

23 D. Právo stavby 1/2 nehmotná nemovitá věc
§ 1240 NOZ – pozemek může být zatížen věcným právem jiné osoby mít na povrchu nebo pod povrchem pozemku stavbu § 1242 NOZ - stavba vyhovující právu stavby je jeho součástí 23

24 D. Právo stavby 2/2 daň z nemovitých věcí daň z nabytí nemovitých věcí
stavebník (vlastník práva stavby) poplatník daně z pozemků (§ 3 odst. 2 písm. e)) poplatník daně ze staveb a jednotek (§ 8 odst. 1, § 7 odst. 3) daň z nabytí nemovitých věcí úplatné nabytí vlastnického práva k právu stavby je předmětem daně (§ 2 odst. 1 písm. b)) daň z přidané hodnoty právo stavby je zbožím (§ 4 odst. 2 písm. b)) specificky stanoveno místo plnění (§ 7 odst. 6, § 10 odst. 2) 24

25 E. Vzájemné darování 1/2 § 2061 NOZ část koupě nebo směna
Bylo-li ujednáno, že i dárce bude navzájem obdarován, jedná se o darování jen vzhledem k tomu, oč hodnota plnění jedné strany převyšuje hodnotu plnění druhé strany část koupě nebo směna část darování 25

26 E. Vzájemné darování 2/2 daň z příjmů daň z nabytí nemovitých věcí
pro účely daní z příjmů vždy půjde v plné výši pouze o směnu či o koupi (§ 21c odst. 2) daň z nabytí nemovitých věcí pro účely daně z nabytí nemovitých věcí půjde v plné výši pouze o směnu či o koupi (§ 53) 26

27 lidské tělo nebo části lidského těla
G. Věc v právním smyslu 1/2 živé zvíře není věcí, ustanovení o věcech se použijí obdobně jen v rozsahu, ve kterém to neodporuje jeho povaze věc v právním smyslu obdobně Ovladatelné přírodní síly, se kterými se obchoduje přiměřené použití ustanovení o věcech hmotných hmotná ovladatelná část vnějšího světa, která má povahu samostatného předmětu nehmotná práva, jejichž povaha to připouští, a jiné věci bez hmotné podstaty přiměřeně lidské tělo nebo části lidského těla nemovitá pozemky, podzemní stavby se samostatným účelovým určením, jakož i věcná práva k nim, práva, která za nemovité věci stanoví zákon movitá veškeré další věci, ať je jejich podstata hmotná nebo nehmotná 27

28 G) Věc v právním smyslu 2/2
definice zboží pro účely DPH: hmotná věc s výjimkou peněz a cenných papírů právo stavby živé zvíře lidské tělo a části lidského těla plyn, elektřina, teplo a chlad 28

29 5. Daň z nabytí nemovitých věcí
Základní informace Obsah ZOS DNNV Struktura ZOS DNNV Hlavní změny Osoba poplatníka Základ daně Změny snižující administrativní náročnost Zvláštní procesní ustanovení 29

30 I. Základní informace daň z nabytí nemovitých věcí nahradila daň z převodu nemovitostí daň dědická a daň darovací – integrace do daní z příjmů zákonné opatření Senátu z obsahového hlediska vychází ze zamítnutého návrhu zákona - senátního tisku 170 (tj. včetně pozměňovacího návrhu přijatého PS) k věcné změně došlo pouze v otázce poplatníka daně 30

31 změny související s rekodifikací soukromého práva
II. Obsah ZOS DNNV změny související s rekodifikací soukromého práva ostatní změny 31

32 III. Struktura ZOS DNNV 32 Část první Daň Subjekt daně Předmět daně
Osvobození od daně Základ daně Sazba, výpočet a rozpočtové určení daně Část druhá Správa daně Obecná ustanovení Základní ustanovení Daňové přiznání Stanovení a placení daně Zvláštní ustanovení pro tvrzení, stanovení a placení daně Část třetí Společná ustanovení Vzájemné darování Odstoupení od smlouvy Neplatnost právního jednání Zánik daňové povinnosti Jednotky Část čtvrtá Přechodná a zrušovací ustanovení Přechodná ustanovení Zrušovací ustanovení Část pátá Účinnost 1. ledna 2014 32

33 IV. Hlavní změny vymezení předmětu daně dle nového pojetí nemovitých věcí v novém občanském zákoníku změna v osobě poplatníka daně redukce případů povinného předkládání znaleckých posudků možnost uplatnit odměnu a náklady zaplacené znalci jako uznatelný výdaj změny snižující administrativní náročnost daně 33

34 V. Změna v osobě poplatníka daně
návrh zákona sjednocení osoby poplatníka na nabyvatele zjednodušení pro správce i daňové subjekty možnost zrušení institutu ručitele daně soulad právní úpravy s úpravou platnou ve většině zemí EU ZOS DNNV nabytí vlastnického práva koupí nebo směnou poplatníkem je převodce, nabyvatel je ručitelem smluvní strany se mohou dohodnout, že poplatníkem je nabyvatel nabytí vlastnického práva jiným způsobem poplatníkem je nabyvatel 34

35 35

36 srovnávací daňová hodnota
VI. Základ daně nabývací hodnota snížená o uznatelné výdaje zvláštní cena taxativně stanovené případy (exekuce prodejem nemovité věci, vklad nemovité věci do obchodní korporace atd.) sjednaná cena vyšší nebo rovna srovnávací daňové hodnotě výlučnost sjednané ceny srovnávací daňová hodnota vyšší než sjednaná cena srovnávací daňová hodnota = 75 % zjištěné ceny nebo směrné hodnoty zjištěná cena není-li nabývací hodnotou sjednaná cena nebo srovnávací daňová hodnota výlučnost zjištěné ceny 36

37 VII. Změny snižující administrativní náročnost
zjednodušení postupu při stanovení základu daně u nejčastěji převáděných nemovitých věcí (platba zálohy na daň) možnost uplatnit odměnu a náklady zaplacené znalci jako uznatelný výdaj redukce počtu povinných příloh daňového přiznání přílohy daňového přiznání postačí v prostých kopiích 37

38 VII. Zvláštní procesní ustanovení
Podání daňového přiznání a platba zálohy ve výši 4 % sjednané ceny Sjednaná cena ≥ srovnávací daňová hodnota Srovnávací daňová hodnota > sjednaná cena Platební výměr na daň i zálohu Platební výměr na daň i zálohu Vyměřená záloha = tvrzená záloha Vyměřená záloha  tvrzená záloha Vyměřená záloha = tvrzená záloha Vyměřená záloha  tvrzená záloha Platební výměr se založí do spisu (možnost doručení na žádost) Platební výměr se doručí Platební výměr se doručí Platební výměr se doručí Platba rozdílu záloh v náhradní lhůtě 30 dnů od doručení platebního výměru Platba rozdílu mezi daní a zálohou ve lhůtě 30 dnů od doručení platebního výměru Platba rozdílu záloh v náhradní lhůtě 30 dnů od doručení platebního výměru 38

39 6. Integrace daně darovací a daně dědické do daní z příjmů
vypuštění příjmů z darování a dědění jako příjmů, které nejsou předmětem daně § 3 odst. 4 písm. a) a § 18 odst. 2 písm. a) osvobození bezúplatných příjmů z nabytí dědictví nebo odkazu od daní z příjmů § 4b písm. a) a § 19b odst. 1 písm. a) osvobození bezúplatných příjmů osob v I. a II. skupině od daně z příjmů fyzických osob § 10 odst. 3 písm. d) zvýšení základu daně o hodnotu bezúplatného příjmu, pokud se o tomto příjmu neúčtuje ve výnosech § 23 odst. 3 písm. a) bod 16 39

40 Děkuji za pozornost ! doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. katedra finančního práva a finanční vědy PF UK nám. Curieových Praha 1 tel.: 40


Stáhnout ppt "Aktuální otázky daňového práva Změny daňového práva od 1. ledna 2014"

Podobné prezentace


Reklamy Google