Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. 14. dubna 2014. 1. Obecně ke změnám daňového práva od 1. ledna 2014 2. Přehled hlavních změn 3. Terminologické rekodifikační.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. 14. dubna 2014. 1. Obecně ke změnám daňového práva od 1. ledna 2014 2. Přehled hlavních změn 3. Terminologické rekodifikační."— Transkript prezentace:

1 doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. 14. dubna 2014

2 1. Obecně ke změnám daňového práva od 1. ledna 2014 2. Přehled hlavních změn 3. Terminologické rekodifikační změny 4. Věcné rekodifikační změny 5. Daň z nabytí nemovitých věcí 6. Integrace daně dědické a daně darovací do daní z příjmů 2

3  největší změna daňového práva od roku 1993 ◦ zrušení a zavedení daní ◦ vysoký počet změn  důvody: ◦ rekodifikace soukromého práva včetně doprovodné legislativy ◦ přijetí dalších právních předpisů  např. zákon o investičních společnostech a investičních fondech ◦ změny vyplývající z programového prohlášení vlády  např. integrace daně dědické a daně darovací do daní z příjmů nebo jedno inkasní místo 3

4 4  nový občanský zákoník ◦ zákon č. 89/2012 Sb.  zákon o obchodních korporacích ◦ zákon č. 90/2012 Sb.  zákon o mezinárodním právu soukromém ◦ zákon č. 91/2012 Sb.  účinnost od 1. ledna 2014

5 5  katastrální zákon a jeho změnový zákon ◦ zákony č. 256/2013 Sb. a č. 257/2013 Sb.  zákon o zvláštních řízeních soudních ◦ zákon č. 292/2013 Sb.  novela občanského soudního řádu ◦ zákon č. 293/2013 Sb.  novela insolvenčního zákona ◦ zákon č. 294/2013 Sb.  doprovodný zákon k rekodifikaci soukromého práva hmotného ◦ zákon č. 303/2013 Sb.  zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob ◦ zákon č. 304/2013 Sb.  zákon o převodu vlastnického práva k jednotkám ◦ zákon č. 311/2013 Sb.  novela zákona o matrikách ◦ zákon č. 312/2013 Sb.

6 6 zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí (ZOS DNNV) zákonné opatření Senátu o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva (ZOS REK)  forma změn daňového práva = zákonná opatření Senátu

7 Terminologické rekodifikační změny Daň z nabytí nemovitých věcí Věcné rekodifikační změny Integrace daně dědické a daně darovací do daní z příjmů 7

8  3029 NOZ (1) Dovolávají-li se právní předpisy ustanovení, která se tímto zákonem zrušují, vstupují na jejich místo jim odpovídající ustanovení tohoto zákona. (2) Nestanoví-li tento zákon něco jiného, nejsou dotčena ustanovení právních předpisů z oboru práva veřejného, jakož i ustanovení jiných právních předpisů upravujících zvláštní soukromá práva. 8

9  obchodní společnost a družstvo  obchodní korporace  sdružení bez právní subjektivity  společnost  závazek  dluh  půjčka  zápůjčka  byt  jednotka  podnik  obchodní závod  nemovitost  nemovitá věc  domácnost  společně hospodařící domácnost  jméno a příjmení  jméno  atd. 9

10 Není-li stanoveno jinak, vztahují se na skutečnosti, poměry, vztahy, subjekty, předměty, práva a povinnosti soukromého práva podle právních předpisů účinných přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu ode dne nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu stejná ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu, jako na skutečnosti, poměry, vztahy, subjekty, předměty, práva a povinnosti soukromého práva podle právních předpisů účinných ode dne nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu, které jsou jim svou povahou a účelem nejbližší. 10

11 A. Svěřenský fond B. Superficies solo cedit C. Jednotky D. Právo stavby E. Vzájemné darování F. Věc v právním smyslu 11

12 Vymezení svěřenského fondu: ◦ Majetek vyčleněný z vlastnictví zakladatele svěřený do správy správci za určitým účelem ◦ Vzniká oddělené a nezávislé vlastnictví vyčleněného majetku ◦ Majetek není ničí, je ve svěřenském fondu ◦ Správce svěřenského fondu  má majetek v držbě  vykonává vlastnická práva vlastním jménem na účet fondu  Anonymizovaný, formalizovaný a organizovaný útvar, který je souborem majetku bez právní subjektivity 12

13 A. Hmotněprávní rovina  „poplatníkem DPPO je svěřenský fond podle občanského zákoníku“ (§ 17 odst. 1 písm. f) ZDP)  „poplatníkem daně z pozemků je, jde-li o pozemek ve svěřenském fondu, tento fond“ (§ 3 odst. 2 písm. b) ZDNV)  „poplatníkem daně ze staveb a jednotek je, jde-li o zdanitelnou stavbu nebo jednotku, která je ve svěřenském fondu, tento fond“ (§ 8 odst. 2 písm. b) ZDNV)  svěřenský fond je poplatník DNNV, pokud je převodcem nebo nabyvatelem (§ 1 ZosDNNV)  „pro účely tohoto zákona se na svěřenský fond…hledí jako na právnickou osobu“ (§ 4b odst. 2 ZDPH) 13

14 Procesní rovina  práva a povinnosti svěřenského fondu jako daňového subjektu za něj vykonává svěřenský správce  § 20 odst. 3 DŘ: „Osoby ustanovené podle zákona, které plní povinnosti stanovené daňovým subjektům, zejména osoba spravující pozůstalost, svěřenský správce a insolvenční správce, mají stejná práva a povinnosti jako daňový subjekt.“  § 24 odst. 6 DŘ: Pro jednotky bez právní osobnosti platí obdobně to, co pro právnické osoby 14

15  § 506 NOZ: součástí pozemku jsou stavby zřízené na pozemku a jiná zařízení  přechodná ustanovení (§ 3054-3061 NOZ) ◦ dualita staveb  stavby, které jsou součástí pozemku (§ 3054)  stavby, které jsou nemovitou věcí (§ 3055) 15

16  daň z nemovitých věcí ◦ nové vymezení předmětu daně ze staveb a jednotek  zdanitelné stavby  jednotky  Na zdanitelnou stavbu, která není samostatnou nemovitou věcí, se pro účely daně z nemovitých věcí hledí jako na nemovitou věc, jejímž vlastníkem je ten, kdo vlastní věc, jejíž je tato stavba součástí. 16

17  daň z nabytí nemovitých věcí ◦ vymezení předmětu daně: Předmětem daně z nabytí nemovitých věcí je úplatné nabytí vlastnického práva k nemovité věci, která je a) pozemkem, stavbou, částí inženýrské sítě nebo jednotkou nacházejícími se na území České republiky, … 17

18  dichotomie jednotek 18 Podíl NP Podíl (B) Podíl B B B B B B NPNP NPNP NP Podíl B B NP B B NB Jednotky podle 72/1994 Sb. Jednotky podle NOZ

19  režim „nových“ jednotek i režim nemovitých věcí se obdobně aplikuje pro a) „staré“ jednotky, b) s nimi spojený podíl na společných částech domu, c) případný podíl na pozemku  upraveno v ◦ zákoně o daních z příjmů (§ 21b odst. 4), ◦ zákoně o dani z nemovitých věcí (§ 12b) a ◦ zákonném opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí (§ 56) ◦ obdobně v zákoně o dani z přidané hodnoty (§ 4b odst. 3) 19

20  nové pojmy ◦ jednotka, která nezahrnuje nebytový prostor ◦ jednotka, která zahrnuje družstevní byt nebo družstevní nebytový prostor, který je garáží, sklepem nebo komorou, a nezahrnuje jiný nebytový prostor ◦ jednotka, která zahrnuje nebytový prostor jiný než sklep nebo komoru ◦ jednotka, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru 20

21 Podíl na domu a pozemk u B B B B B B Byt Jednotka, která nezahrnuje nebytový prostor Byt Podíl na domu a pozemk u Byt (B) Nebyto vý prostor Podíl na domu a pozem ku Nebytový prostor (NP) Podíl na domu a pozem ku NP Podíl na domu a pozem ku B B NP 21

22 Podíl na domu a pozemk u B B B B B B Byt Jednotka, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru Podíl na domu a pozemk u NBG B B B B Podíl na domu a pozemk u NBK NBS NBG 22

23  nehmotná nemovitá věc  § 1240 NOZ – pozemek může být zatížen věcným právem jiné osoby mít na povrchu nebo pod povrchem pozemku stavbu  § 1242 NOZ - stavba vyhovující právu stavby je jeho součástí 23

24  daň z nemovitých věcí ◦ stavebník (vlastník práva stavby)  poplatník daně z pozemků (§ 3 odst. 2 písm. e))  poplatník daně ze staveb a jednotek (§ 8 odst. 1, § 7 odst. 3)  daň z nabytí nemovitých věcí ◦ úplatné nabytí vlastnického práva k právu stavby je předmětem daně (§ 2 odst. 1 písm. b))  daň z přidané hodnoty ◦ právo stavby je zbožím (§ 4 odst. 2 písm. b)) ◦ specificky stanoveno místo plnění (§ 7 odst. 6, § 10 odst. 2) 24

25  § 2061 NOZ ◦ Bylo-li ujednáno, že i dárce bude navzájem obdarován, jedná se o darování jen vzhledem k tomu, oč hodnota plnění jedné strany převyšuje hodnotu plnění druhé strany  část koupě nebo směna  část darování 25

26  daň z příjmů ◦ pro účely daní z příjmů vždy půjde v plné výši pouze o směnu či o koupi (§ 21c odst. 2)  daň z nabytí nemovitých věcí ◦ pro účely daně z nabytí nemovitých věcí půjde v plné výši pouze o směnu či o koupi (§ 53) 26

27 věc v právním smyslu hmotná ovladatelná část vnějšího světa, která má povahu samostatného předmětu nemovitá pozemky, podzemní stavby se samostatným účelovým určením, jakož i věcná práva k nim, práva, která za nemovité věci stanoví zákon movitá veškeré další věci, ať je jejich podstata hmotná nebo nehmotná nehmotná práva, jejichž povaha to připouští, a jiné věci bez hmotné podstaty živé zvíře není věcí, ustanovení o věcech se použijí obdobně jen v rozsahu, ve kterém to neodporuje jeho povaze Ovladatelné přírodní síly, se kterými se obchoduje přiměřené použití ustanovení o věcech hmotných obdobně přiměřeně lidské tělo nebo části lidského těla 27

28  definice zboží pro účely DPH: ◦ hmotná věc s výjimkou peněz a cenných papírů ◦ právo stavby ◦ živé zvíře ◦ lidské tělo a části lidského těla ◦ plyn, elektřina, teplo a chlad 28

29 I. Základní informace II. Obsah ZOS DNNV III. Struktura ZOS DNNV IV. Hlavní změny V. Osoba poplatníka VI. Základ daně VII. Změny snižující administrativní náročnost VIII. Zvláštní procesní ustanovení 29

30  daň z nabytí nemovitých věcí nahradila daň z převodu nemovitostí ◦ daň dědická a daň darovací – integrace do daní z příjmů  zákonné opatření Senátu ◦ z obsahového hlediska vychází ze zamítnutého návrhu zákona - senátního tisku 170 (tj. včetně pozměňovacího návrhu přijatého PS) ◦ k věcné změně došlo pouze v otázce poplatníka daně 30

31 změny související s rekodifikací soukromého práva ostatní změny 31

32 Část první Daň •Subjekt daně •Předmět daně •Osvobození od daně •Základ daně •Sazba, výpočet a rozpočtové určení daně Část druhá Správa daně •Obecná ustanovení •Základní ustanovení •Daňové přiznání •Stanovení a placení daně •Zvláštní ustanovení pro tvrzení, stanovení a placení daně Část třetí Společná ustanovení •Vzájemné darování •Odstoupení od smlouvy •Neplatnost právního jednání •Zánik daňové povinnosti •Jednotky Část čtvrtá Přechodná a zrušovací ustanovení •Přechodná ustanovení •Zrušovací ustanovení Část pátá Účinnost •1. ledna 2014 32

33  vymezení předmětu daně dle nového pojetí nemovitých věcí v novém občanském zákoníku  změna v osobě poplatníka daně  redukce případů povinného předkládání znaleckých posudků  možnost uplatnit odměnu a náklady zaplacené znalci jako uznatelný výdaj  změny snižující administrativní náročnost daně 33

34  návrh zákona ◦ sjednocení osoby poplatníka na nabyvatele  zjednodušení pro správce i daňové subjekty  možnost zrušení institutu ručitele daně  soulad právní úpravy s úpravou platnou ve většině zemí EU  ZOS DNNV ◦ nabytí vlastnického práva koupí nebo směnou  poplatníkem je převodce, nabyvatel je ručitelem  smluvní strany se mohou dohodnout, že poplatníkem je nabyvatel ◦ nabytí vlastnického práva jiným způsobem  poplatníkem je nabyvatel 34

35 35

36  nabývací hodnota snížená o uznatelné výdaje zvláštní cena •taxativně stanovené případy (exekuce prodejem nemovité věci, vklad nemovité věci do obchodní korporace atd.) sjednaná cena •vyšší nebo rovna srovnávací daňové hodnotě •výlučnost sjednané ceny srovnávací daňová hodnota •vyšší než sjednaná cena •srovnávací daňová hodnota = 75 % zjištěné ceny nebo směrné hodnoty zjištěná cena •není-li nabývací hodnotou sjednaná cena nebo srovnávací daňová hodnota •výlučnost zjištěné ceny 36

37  zjednodušení postupu při stanovení základu daně ◦ u nejčastěji převáděných nemovitých věcí (platba zálohy na daň)  možnost uplatnit odměnu a náklady zaplacené znalci jako uznatelný výdaj  redukce počtu povinných příloh daňového přiznání  přílohy daňového přiznání postačí v prostých kopiích 37

38 Podání daňového přiznání a platba zálohy ve výši 4 % sjednané ceny Sjednaná cena ≥ srovnávací daňová hodnota Srovnávací daňová hodnota > sjednaná cena Platební výměr na daň i zálohu Vyměřená záloha = tvrzená záloha Vyměřená záloha  tvrzená záloha Platební výměr se založí do spisu (možnost doručení na žádost) Platební výměr se doručí Platba rozdílu záloh v náhradní lhůtě 30 dnů od doručení platebního výměru Vyměřená záloha = tvrzená záloha Vyměřená záloha  tvrzená záloha Platební výměr se doručí Platební výměr se doručí Platba rozdílu mezi daní a zálohou ve lhůtě 30 dnů od doručení platebního výměru Platba rozdílu záloh v náhradní lhůtě 30 dnů od doručení platebního výměru 38

39  vypuštění příjmů z darování a dědění jako příjmů, které nejsou předmětem daně ◦ § 3 odst. 4 písm. a) a § 18 odst. 2 písm. a)  osvobození bezúplatných příjmů z nabytí dědictví nebo odkazu od daní z příjmů ◦ § 4b písm. a) a § 19b odst. 1 písm. a)  osvobození bezúplatných příjmů osob v I. a II. skupině od daně z příjmů fyzických osob ◦ § 10 odst. 3 písm. d)  zvýšení základu daně o hodnotu bezúplatného příjmu, pokud se o tomto příjmu neúčtuje ve výnosech ◦ § 23 odst. 3 písm. a) bod 16 39

40 doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. katedra finančního práva a finanční vědy PF UK nám. Curieových 7 116 40 Praha 1 email: bohac@prf.cuni.czbohac@prf.cuni.cz www.radimbohac.cz www.radimbohac.cz tel.: +420221005530 40


Stáhnout ppt "Doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. 14. dubna 2014. 1. Obecně ke změnám daňového práva od 1. ledna 2014 2. Přehled hlavních změn 3. Terminologické rekodifikační."

Podobné prezentace


Reklamy Google