Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vlastnosti a použití jazyka Java přednáška č. 1 Programovací jazyk Java.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vlastnosti a použití jazyka Java přednáška č. 1 Programovací jazyk Java."— Transkript prezentace:

1 Vlastnosti a použití jazyka Java přednáška č. 1 Programovací jazyk Java

2 2 Podmínky ukončení předmětu Co bude hodnoceno: –testy, aktivita a samostatná práce ve cvičeních (celkem až 30 bodů), –semestrální projekt (až 30 bodů), –zkouškový test rozdělený na teoretickou a praktickou část (až 40 bodů). Podmínky zkoušky: –min. 50 % bodů z každé ze tří výše uvedených položek (tzn. 15-15- 20) Hodnocení zkoušky – podle dosažených bodů: –90–100 bodů – A 80–89 bodů – B 70–79 bodů – C – 60–69 bodů – D 50–59 bodů – E 0–49 bodů – F

3 3 Semestrální projekt V podstatě jakýkoliv smysluplný program odpovídající svým rozsahem celosemestrální přípravě Podrobné požadavky, pokyny a termíny budou zveřejněny ve formě samostatného dokumentu.

4 4 Studijní zdroje Herout, P. Učebnice jazyka Java. 5. vyd. České Budějovice: Kopp, 2010. 381 s. ISBN 978-80-7232- 398-2. Obsah knihy ZDE.ZDE

5 5 Studijní zdroje Herout, P.: Java – grafické uživatelské prostředí a čeština. 3. vyd. České Budějovice: Kopp, 2004. 320 s. ISBN 978- 80-7232-328-9. Obsah knihy ZDE.ZDE

6 6 Studijní zdroje Pecinovský, R.: Myslíme objektově v jazyku Java. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, 2004. 576 s. ISBN 80-247- 2653-3. Myslíme objektově v jazyku Java

7 7 Další studijní zdroje Herout, P.: Java – bohatství knihoven. 3. vyd. České Budějovice: Kopp, 2008. 256 s. 978- 80-7232-368-5. Obsah knihy ZDE.Java – bohatství knihovenZDE Pecinovský, R.: Návrhové vzory. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2007. 527 s. ISBN 978-80-251-1582-4.Návrhové vzory Beck, K.: Programování řízené testy. 1. vyd. Praha: Grada, 2004. 204 s. ISBN 80-247-0901- 5.Programování řízené testy

8 8 Další studijní zdroje http://www.oracle.com/technetwork/java/index.html http://v1.dione.zcu.cz/java/sbornik/toc.html http://dione.zcu.cz/java/ http://www.ibiblio.org/java/course/ http://www.dcs.bbk.ac.uk/~keith/oopintro/lecture%20notes /Lecture1.pdfhttp://www.dcs.bbk.ac.uk/~keith/oopintro/lecture%20notes /Lecture1.pdf http://www.dcs.bbk.ac.uk/~keith/oopintro/lecture%20notes /Lecture2.pdfhttp://www.dcs.bbk.ac.uk/~keith/oopintro/lecture%20notes /Lecture2.pdf http://www.dcs.bbk.ac.uk/~keith/oopintro/lecture%20notes /Lecture3.pdfhttp://www.dcs.bbk.ac.uk/~keith/oopintro/lecture%20notes /Lecture3.pdf http://www.linuxsoft.cz/article.php?id_article=244

9 9 Obsah 1. přednášky Vlastnosti a použití jazyka Java Implementace zásad objektově orientovaného programování v jazyce Java

10 10 Co je Java? Java je moderní, univerzální, objektově orientovaný programovací jazyk, vyvinutý firmou Sun Microsystems určený zejména pro vývoj internetových aplikací. Název jazyka odvozen od slangového označení kávy (viz logo). Tvůrce Javy – firma Sun – Javu charakterizuje jako jednoduchý, objektově orientovaný, distribuovaný, interpretovaný, robustní, bezpečný, nezávislý na architektuře, přenositelný, výkonný, víceprocesní a dynamický jazyk.

11 11 Java – jazyk jednoduchý Nízký počet jazykových konstrukcí Na základě jazyka C  pro mnoho programátorů snadno osvojitelný Nepoužívá prostředky a metody, které jsou náchylné k chybám, např. ukazatele, příkaz nepodmíněného skoku (goto) a další Automaticky uvolňuje nepotřebné objekty z paměti a slučuje volné části paměti

12 12 Java – jazyk objektově orientovaný Známé výhody OO programovacích jazyků, např. –rozhraní, –generické třídy, –anotace, –reflexe.reflexe Podpora výjimek. S výjimkou osmi primitivních datových typů jsou všechny ostatní datové typy objektové

13 13 Bohatství standardních knihoven –java.awt (Abstract Windowing Toolkit) – nástroje pro tvorbu oken a GUI –java.awt.image – podpora zpracování obrázků –java.io – třídy pro IO operace objektů –java.lang – „ústřední“ třídy Javy, např. třídy pro objekty datových typů, procesy, programová vlákna, … –java.net – balík pro práci v počítačových sítích –java.util – balík utilit jako je generátor pseudonáhodných čísel nebo různé kontejnery („chytrá pole “), např. typu LIFO nebo FIFO

14 14 Java – jazyk distribuovaný Podpora pro práci v síti (TCP, UDP,...). Umožňuje vytvářet distribuované klientské aplikace a servery. Práce se vzdálenými soubory. Možnost zavádění vzdálených tříd přes sít’. Podpora multitaskingu.

15 15 Java – jazyk interpretovaný V Javě je možné psát tři druhy aplikací: –samostatně spustitelné programy, –applety pro spuštění ve webovském prohlížeči, –kontejnerové aplikace běžící v režii jiné aplikace, typicky serveru (Tomcat, Glassfish,...) nebo aplikačního kontejneru (EJB, Spring,...) Ve všech případech se zdrojový text přeloží do přenositelného bajtkódu (bytekód, bytecode), který lze spustit na kterékoliv platformě (OS + HW), na které je nainstalováno prostředí Java Runtime Environment.

16 16 Java – jazyk robustní Je určen pro psaní vysoce spolehlivého softwaru. Vylučuje určité typy programátorských chyb: –neumožňuje některé programátorské konstrukce, které bývají častou příčinou chyb (např. správa paměti, příkaz goto, používání ukazatelů), –používá tzv. silnou typovou kontrolu – veškeré používané proměnné musí mít definovaný svůj datový typ, který pak již nelze změnit. Správa paměti je realizována pomocí automatického Garbage collectoru který automaticky vyhledává již nepoužívané části paměti a uvolňuje je pro další použití. Propracovaný systém ošetření výjimek

17 17 Java – jazyk bezpečný Kompilátor nerozhoduje o rozvržení paměti, odkazy do paměti se převedou na reálné adresy až při běhu programu Run-time systém kontroluje dodržování omezení Javy ze strany bytekódu Třídy načtené z bytekódu se ukládají mimo lokální třídy, takže je nemohou přepsat

18 18 Java – jazyk přenositelný a nezávislý na architektuře Vlastnost dána používáním přenositelného bajtkódu. Vytvořená aplikace běží na libovolném OS nebo libovolné HW architektuře. Ke spuštění programu je potřeba pouze to, aby byl na dané platformě instalován správný virtuální stroj.

19 19 Java – jazyk výkonný Jako interpretovaný jazyk by neměl dosahovat rychlosti kompilovaných jazyků, ale: –díky Just-In-Time kompilátorům rychlost oproti minulosti rapidně vzrostla, –rychlost lze podpořit hardwarově, dnes jsou důležitější jiné rysy jazyka, než rychlost. JIT kompilace probíhá při spuštění a je možné zvolit mezi delší kompilací s lepší optimalizací kódu (serverové aplikace) nebo kratší kompilací s horší optimalizací kódu (desktopové aplikace).

20 20 Java – jazyk víceprocesní a dynamický Poskytuje podporu pro tvorbu programových vláken Umožňuje synchronizaci procesů a vláken Lze zavádět třídy podle potřeby a to i po síti, i dynamicky do běžícího systému

21 21 K čemu se Java hodí a k čemu ne? Hodí se pro –všechny druhy klientských aplikací, –pro serverové aplikace včetně webových aplikací (servlety, JSP, …)  náplní předmětu Java aplikace Java aplikace Nehodí se pro –systémové programování, protože zde bývá závislost na operačním systému nebo přímý přístup k hardwaru.

22 22 Kompilace a běh programu

23 23 Java aplikace a applety Java aplikace –samostatné programy, obdoba standardních programů –spouští se z příkazové řádky pomocí interpretu java Applety –programy stahované přes WWW a spouštěné v prostředí webového prohlížeče

24 24 Java Runtime Environment – JRE (Java platforma) Prostředí pro běh programů v Javě, má 2 části: 1.Java Virtual Machine – JVM Abstraktní počítač – virtuální stroj, tvořen runtime systémem (realizuje vazbu na hardware) a interpretem (vykonává bytový kód). Pro urychlení může být interpret volitelně nahrazen JIT (Just-In-Time) kompilátorem, který při běhu programu provádí nejprve překlad do strojového kódu příslušného procesoru. 2.Java Core API Aplikační programové rozhraní. Základní knihovny pro psaní programů. Výhoda: tyto knihovny nemusí být s programem distribuovány, neboť jsou povinnou součástí Java Platformy.

25 25 Java Development Kit – JDK Obsahuje JRE plus překladač a další vývojové nástroje. Číslování verzí JRE a JDK je shodné a má tento význam:Číslování verzí JDK 1.6.16 | | | | | +--- bug fix number (větší číslo  méně chyb) | +----- minor version (mění se, dojde-li ke změnám | či rozšířením v jazyce nebo knihovnách) +------- major version (zatím vždy 1) Java SE (Standard Edition) je platforma pro psaní klasických programů pro osobní počítače (desktopových aplikací)  náplní tohoto předmětuJava SE (Standard Edition) Java EE (Enterprise Edition) je platforma pro psaní rozsáhlejších (distribuovaných) aplikací. V podstatě se jedná o rozšíření platformy Java SE.Java EE (Enterprise Edition) Java ME (Micro Edition) je určena speciálně k psaní aplikací pro mobilní zařízení (telefony, PDA apod.).Java ME (Micro Edition) Java Card – pro aplikace provozované v rámci tzv. „chytrých“ karet (např. platební a kreditní karty atp.)Java Card JavaFX – nová platforma pro tvorbu RIA (Rich Internet Application), které kombinují širokou dostupnost webu s uživatelským komfortem desktopových aplikacíJavaFX

26 26 Přehled použití platforem ME, SE a EE jazyka Java

27 27 Java platformy

28 28 Tvorba aplikace Překlad se provádí kompilátorem javac, zadává se celý název souboru. Spuštění se provádí příkazem java, zadává se název souboru s bytekódem bez přípony. Příklad: Zdrojový text: Program.java Překlad: javac Program.java Výsledek: Program.class Spuštění: java Program

29 29 Způsob zápisu identifikátorů Třídy a rozhraní –identifikátor začíná velkým písmenem, ostatní jsou malá. Pokud je utvořen z více slov, je počáteční písmeno každého slova velké. Např. String, StringBuffer. Metody a proměnné –pouze malá písmena, pokud z více slov, pak začátek dalšího velkým písmenem, např. pocet, pocetPrvku, getSize() Balíky –pouze malá písmena, ve složených názvech slova oddělena tečkou. Např. java.lang, java.awt.image Konstanty –pouze velká písmena, pokud z více slov  podtržítka. Např. PI, MAX_VALUE

30 30 Objekt Jednotlivé prvky modelované reality (jak data, tak související funkčnost) jsou v programu seskupeny do entit, nazývaných objekty. Objekty si pamatují svůj stav a navenek poskytují operace (přístupné jako metody pro volání). Co je to stav objektu? Stav objektu = hodnoty atributů. Objekty mezi sebou komunikují pomocí zpráv. Co je to zpráva? Zpráva = identifikátor objektu + identifikátor metody + případné parametry metody. Otázka: Může objekt poslat zprávu sám sobě?

31 31 Třída Abstrakce objektu, která v programu podchycuje na obecné úrovni podstatu všech objektů podobného typu. Objekt je instancí třídy. Co to znamená? Objekt je konkrétní realizací obecného vzoru definovaného v příslušné třídě. Všechny instance jedné třídy mají stejnou strukturu (atributy a metody). V čem se tedy liší? Instance téže třídy se mohou lišit ve svých stavech.

32 32 Třída v Javě class MojeTrida { tělo třídy } Zdrojový kód třídy zpravidla ukládáme do souboru se stejným názvem (včetně velikosti písmen) a příponou java. Např. MojeTrida.java. Tato shoda je nutná u veřejných tříd (hlavička třídy začíná slovem public ), které jsou pak dostupné i mimo svůj balíček. V jednom souboru může být zapsáno i více tříd za sebou (každá je pak zkompilována do samostatného.class souboru). Třídy lze i vnořovat, pro vnitřní třídy však platí určitá omezení. Lze použít i anonymní třídy (beze jména), definované až v místě použití. Třída obsahuje především definice metod a deklarace proměnných.

33 33 Základní datové typy celočíselné –pouze znaménkové –byte (1 B), short (2 B), int (4 B), long (8 B) reálné –float (4 B), double (8 B) znakové –char (2 B) – Java implicitně používá kódování Unicode logické –boolean prázdný typ void

34 34 Deklarace proměnných Formát: datovýTyp jménoProměnné; Příklad: int i; Po deklaraci by ještě před použitím proměnné mělo dojít k její inicializaci : –při deklaraci: int i = 5; nebo –později: i = 5; Překladač nepovolí použití neinicializované proměnné jinde než na levé straně přiřazovacího příkazu

35 35 Zápis čísel Zapsané celé číslo je automaticky chápáno jako číslo typu int, reálné číslo jako číslo typu double. Chceme-li, aby bylo zapsané celé číslo chápáno jako typ long, zapíšeme za něj „L“: –int x = 5; je OK, ale int x = 5L; nelze. Chceme-li, aby bylo zapsané reálné číslo chápáno jako typ float, zapíšeme za něj „F“ (implicitně je double): –float x = 5.5; je chyba, float x = 5.5F; je OK. Můžeme používat i čísla v šestnáctkové soustavě, před číslo umístíme „0x“ nebo „0X“ : –int j = 0x1c; // číslo 28 v šestnáctkové soustavě. Můžeme používat i čísla v osmičkové soustavě, před číslo umístíme nulu: –int j = 034; // číslo 28 v osmičkové soustavě.

36 36 Deklarace proměnných se statickou konstantou V podstatě se jedná o konstanty Jako deklarace proměnné, navíc se použije klíčové slovo final Příklad: final int MAX = 10; Konstantě poté již nelze přiřadit žádnou hodnotu (ani stejnou), s výjimkou: final int MAX;... MAX = 10;

37 37 Výraz, přiřazení, příkaz Terminologie: –L-hodnota = něco, co má adresu v paměti (Písmeno L znamená, že se nachází na levé straně přiřazovacího příkazu.). Je: proměnná x. Není: konstanta 526, výraz (x + 9) českyanglickysymbolickyprakticky výrazexpressionvýrazx * 5 + 8 přiřazeníassigmentL-hodnota = výrazy = x * 5 + 8 příkazstatementL-hodnota = výraz;y = x * 5 + 8;

38 38 Operátor přetypování (konverze) Jako operátor použijeme název typu v závorce (tzv. explicitní konverze) Příklad: double d = 5; int i; i = (int) d; V případě rozšiřující konverze možno použít implicitní konverze ( d = i; ) Rozšiřující konvence pro základní datové typy: byte  short  int  long  float  double Přetypování má nejvyšší prioritu

39 39 Aritmetické operátory Unární – +, – (prefix, tedy např. +5, -j ) – ++, –- (prefix nebo postfix, tedy např. x++, --i ) Nelze však napsat např. 5++, protože zde musí být l-hodnota. Binární –+, -, *, /, % (dělení modulo) Přiřazovací –L-hodnota = l-hodnota operátor výraz –lze zkrátit na L-hodnota operátor= výraz –např: x = x / z lze zapsat jako x /= z

40 40 Další operátory Relační –, =, ==, != Logické –&& – logické A –|| – logické NEBO –! – negace Bitové –^ – bitová negace(např. 9 ^ 3 = 10, 9 ^ 7 = 14) –& – bitové A(např. 9 & 3 = 1, 13 & 11 = 9) –| – bitové NEBO(např. 9 | 3 = 11, 9 | 7 = 15)

41 41 Priorita operátorů

42 42 Zápis třídy Třída je definována v souboru (Xy.java). Jeden soubor může obsahovat lib. počet neveřejných tříd. Jeden soubor může obsahovat max. jednu veřejnou třídu. Jméno souboru odpovídá jménu veřejné třídy. Zápis třídy: [public] class Jmeno {}

43 43 Zápis třídy – příklady // Soubor Point.java public class Point {... } // Soubor Y.java class X {...} class Z {...} public class Y {...}

44 44 Organizace tříd do balíků Třídy a rozhraní organizujeme do balíků (packages) V balíku jsou vždy umístěny „související“ třídy. Jméno balíku + jméno třídy = plně kvalifikované jméno třídy a tedy jednoznačná identifikace třídy. Třídy ze stejného balíku jsou navzájem viditelné. Třídy z různých balíků je třeba: –adresovat plně kvalifikovaným jménem. NEBO –importovat.

45 45 Organizace tříd do balíků Balík složen z dílčích jmen, která jsou oddělena tečkami. Fyzická reprezentace balíku je adresářová struktura. Ve cvičeních tomto předmětu budeme pojmenovávat balíčky podle tohoto vzoru: cz.mendelu.pef.pjj. xnovak.cv1

46 46 Import třídy Pokud je třeba použít jinou třídu, než z aktuálního balíku nebo balíku java.lang, je možné provést import. Import provede zpřístupnění jmenného prostoru třídy. Klíč. slovo import nazev.baliku; –import balik.Trida; –import balik.*;

47 47 Struktura souboru zdrojového kódu Sekce balíku – nepovinný: package balik; Sekce importu – nepovinný: –import balik.Trida; –import balik.*; Sekce zápisu definice tříd. package cz.mendelu.pef.pjj.xnovak.cv2; import cz.mendelu.pef.pjj.xnovak.cv1.*; import java.io.File; class Xyz {... }

48 48 Metody Program v Javě obsahuje jednu nebo více definic metod. Metody v OOP zastupují podprogramy typu procedura a funkce. Jaký je rozdíl mezi procedurou a funkcí? V těle jedné metody nesmíme definovat jinou metodu, můžeme ji pouze volat.

49 49 Definice metody Zahrnuje hlavičku (typ návratové hodnoty, jméno metody, příp. jména a typy formálních parametrů) a tělo metody. Minimální syntaxe: NávratovýTyp jménoMetody ([p1[, p2[, p3[, …]]]]) { // tělo metody } Tělo může také obsahovat příkaz return (v podobě return; ), který okamžitě ukončí běh metody.

50 50 Použití metody Příklad: public class Metody1 { int max(int a, int b) { if (a > b) return (a); else return (b); } void vypis() { int a, b, c, d, i = 1, j = 2; a = max(i, j); b = max(i + 3, j); c = max(i, 5); d = max(10 * i, j - 15); } }

51 51 Metoda bez parametrů Musí být definována i volána včetně kulatých závorek (v tomto případě prázdných). Např. metoda int secti2CislaZeStdIn() { int a, b; a = Vstup.ctiInt(); b = Vstup.ctiInt(); return (a + b); } je volána j = secti2CislaZeStdIn();

52 52 Metoda bez návratového typu (obdoba procedury) má v hlavičce uveden typ void (= prázdný). Např. void tiskniCenuCZK(int koruny) { System.out.println("Cena: " + koruny + " Kc."); } Může být současně bez parametrů (např. pro tisk hlavičky), např. void tiskni () { System.out.println("- - - SEZNAM - - -"); } Voláme pouze tiskniCenuCZK(20); resp. tiskni();

53 53 Metoda s více parametry různých typů Parametry se zapisují jednotlivě včetně typů, oddělují se čárkami. Pořadí parametrů může být v hlavičce libovolné, při volání však musí být dodrženo. Správně definované metody double secti(int a, double b) { return a + b; } int secti(int a, int b) { return a + b; } Nesprávně definovaná metoda int secti(int a, b) { return a + b; }

54 54 Rekurzivní metody Žádná zvláštní omezení, metoda prostě ve svém těle volá sama sebe (přímá rekurze) nebo se více metod volá cyklicky navzájem (nepřímá rekurze). long fakt(long n) { if (n > 1) return n * fakt(n - 1); else return 1; } }

55 55 Parametry metod V případě odlišnosti typu skutečného a formálního parametru lze počítat pouze s implicitní rozšiřující konverzí, zužující konverzi je třeba zadat explicitně. Pokud předáváme jako parametry primitivní datové typy, předávají se výhradně hodnotou. public class Konverze { int konv1(double d) { return (int) d; } double konv2(int d) { return d; } void vypis() { int k = konv1(4); double j = konv2((int)4.5); System.out.println("k = " + k + ", j = " + j); } }

56 56 Přetížené metody jsou metody, které mají stejná jména, ale různé hlavičky. Formální parametry se musí lišit počtem, typem nebo pořadím, příp. kombinací předchozích. Metodu nelze přetížit pouhou změnou návratové hodnoty. Kdykoliv je přetížená metoda volána, kompilátor vybere tu z metod, která přesně odpovídá počtu, typům a pořadí skutečných parametrů. Pozor na volání přetížených metod s využitím implicitní rozšiřující konverze. Zde je někdy potřeba při volání explicitně přetypovat skutečné parametry, aby typy přesně odpovídaly typům formálních parametrů.

57 57 Přetížení metod – příklad class Pretizeni1 { int ctverec(int i) { return i * i; } double ctverec(double i) { return i * i; } // long ctverec(int i) {...} // chyba long ctverec(long i) { return i * i; } void vypis() { int j = ctverec(5); double d = ctverec(5.5); long l = ctverec(12345L); System.out.println("j = " + j + ", d = " + d + ", l = " + l); } }

58 58 Parametry přetížených metod – příklad Máme přetíženou metodu s uvedenými formálními parametry: void id(int a, double b) {System.out.println("id");} void id(int a, int b) {System.out.println("ii");} void id(double a, int b) {System.out.println("di");} Co bude vypsáno v případě volání metody id s následujícími skutečnými parametry? id(2,5);id(2,5.3);id(2,5.0); id(2L,5);id(2L,5.0); Máme přetíženou metodu s uvedenými formálními parametry: void id(int a, double b) {System.out.println("id");} void id(double a, int b) {System.out.println("di");} Co bude vypsáno v případě volání metody id s následujícími skutečnými parametry? id(2,5);id(2,(double)5);

59 59 Umístění definic metod Pokud voláme metody z téže třídy, mohou být tyto metody implementovány i za místem volání. void vypocet() { int i = 8; int j = naDruhou(i);... } int naDruhou (int x) { return (i * i); }


Stáhnout ppt "Vlastnosti a použití jazyka Java přednáška č. 1 Programovací jazyk Java."

Podobné prezentace


Reklamy Google