Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Chiroptické metody a analýza chirálních léčiv Chiroptické metody Sylabus na www Literatura: Urbanová M., Maloň P.: Circular Dichroism Spectroscopy v Analytical.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Chiroptické metody a analýza chirálních léčiv Chiroptické metody Sylabus na www Literatura: Urbanová M., Maloň P.: Circular Dichroism Spectroscopy v Analytical."— Transkript prezentace:

1 Chiroptické metody a analýza chirálních léčiv Chiroptické metody Sylabus na www Literatura: Urbanová M., Maloň P.: Circular Dichroism Spectroscopy v Analytical Methods in Supramolecular Chemistry (Schalley C. A., Ed.), Wiley VCH: Weinheim, Germany, 2007, str. 265–304, 2nd edition, Wiley-VCH 2012, pp. 337-369. 8. kapitola (CD) http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/9783527610273.ch8/pdf celá kniha http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/9783527610273 Analýza chirálních sloučenin (Tesařová E., Ed.), Pražské analytické centrum inovací: Praha, 2007, kapitoly 8-11. http://www.vscht.cz/anl/paci/PAC/skripta.htm CH M 2014 přednáška 11

2 Chiroptické metody a analýza chirálních léčiv Chiroptické metody Literatura: Setnička V., Urbanová M. Spektroskopie cirkulárního dichroismu v Moderní přístupy k farmaceutické analýze (Dohnal J., Jampílek J., Král V., Řezáčová A., Eds.), Farmaceutická fakulta Veterinární a farmaceutické univerzity Brno: Brno, 2010, kapitola 4.6. Presentace přednášek + literatura na http://vscht.prague-cdlab.cz/ http://vscht.prague-cdlab.cz/ Organizace semestru, zkouška Kontakt: marie.urbanova@vscht.cz, tel. 22044 3036, B217 (pro e-mailový kontakt používat doménu @vscht) marie.urbanova@vscht.cz CH M 2014 přednáška 12

3 Přednáška 1 1.Úvod – chiroptické metody 2.Molekulární chiralita 2.1 Definice molekulární chiralita na základě molekulární symetrie 2.2 Absolutní konfigurace 2.3 Enantioméry, diasteroméry, racemáty 3.Základní pojmy 3.1 Polarizace elektromagnetického záření 3.2 Definice optické aktivity 3.3 Klasické formy optické aktivity 3.4 Pozorovatelné veličiny CH M 2014 přednáška 13

4 1.Úvod – chiroptické metody Optická aktivita – všechny jevy spojené s odlišnou interakcí chirálních vzorků s vlevo a vpravo cirkulárně polarizovaným zářením Metody, která studuji optickou aktivitu - chiroptické metody: Cirkulární dichroismus (CD) otická rotační disperze (ORD) Ramanova optická aktivita (ROA) Polarizované záření (vlevo a vpravo cirkulárně polarizované, LCP, RCP) – rozšiřují informace oproti konvenčním spektroskopiím Aplikovatelné pouze na chirální vzorky Výzkum 3-rozměrného stavu hmoty Chirální varianty konvenčních spektroskopických technik CH M 2014 přednáška 14

5 2.Molekulární chiralita Optická aktivita vs. molekulární chiralita Optická aktivita měřitelná molekulární vlastnost, která vznikla při interakci hmoty a záření, zahrnuje všechny jevy spojené s rozdílnou interakcí objektu RCP a LCP Molekulární chiralita je obecnější vlastnost, která je spojená s molekulou, nezávislá na interakci se zářením. Řada úrovní definice Molekula je chirální, pokud není ztotožnitelná se svým zrcadlovým obrazem nejpreciznější def. pomocí anti-částic a slabých jaderných interakcí (přesný zrcadlový obraz navíc je tvořen antičásticemi) historie: o 19. stol – stáčení lin. polar. světla 1811, o Pasteurova ruční separace tartrátových krystalů (1848), o 3D struktura asymetrického C (Le Bel, 1874), o termín chiralita, z řečtiny – Lord Kelvin 1904: “I call any geometrical figure, or any group of points, chiral, and say that it has chirality, if its image in a plane mirror, ideally realized, cannot be brought to coincide with itself” CH M 2014 přednáška 15

6 2.1 Molekulární chiralita na základě molekulární symetrie Prvky symetrie: n-četná rotační osa C n rovina symetrie  střed symetrie i n-četná rotačně-inverzní osa S n S 1 ≡  S 2 ≡ i Tvrzení: Molekule je chirální tehdy a jen tehdy, jestliže nemá žádnou rotačně inverzní osu S n asymetrická molekula – žádný prvek symetrie, je chirální disymetrická molekula – jen rotační osu, je chirální Bodové grupy symetrie C 1 – asymetrická molekula, je chirální C n, n > 1 – disymetrická molekula, je chirální D n – disymetrická, je chirální T, O, I- tetrahedral, octahedral, icosahedral CH M 2014 přednáška 16

7 2.2 Absolutní konfigurace vyjadřována vzhledem k strukturním elementům: Chiraliní centrum, C-I-P systém S a R (sinister, rectus) šroubovice, helix, P -helicita, M -helicita Def.: Od bližší části k vzdálenější části po směru hod. ručiček – P –helicita chirální osa, buď R, S systém, nebo helicita P, M chirální rovina M -helicita P -helicita 7

8 2.3 Enantioméry, diasteroméry, racemáty Enantiomér - jeden člen páru chirálních molekul, které jsou svým zrcadlovým obrazem, avšak jinak jsou stejné. „Opačný smysl chirality“ Stejné fyzikální vlastnosti? Diastereoméry – týká se molekul s více než jedním strukturním prvkem chirality; liší se konfigurací alespoň jednoho chirálního prvku, ale nejsou zrcadlovými obrazy ? Všechny isomery se dvěma chirálními centry, stejné vlastnosti ? Racemát – vztahuje se k souboru molekul, nevztahuje se k jedné molekule enantiomerní přebytek - ee, ee (čistý enantimér) = ?, ee (racemát) = ?, Perfektní racemát? energie chirální molekuly a jeho enantioméru – 10 -17 části celkové energie rozdíl způsoben slabými jadernými interakcemi, “parity violation” (Quack, Stohner, 2005, Barron 1994) „true pair of enantiomers“ CH M 2014 přednáška 18

9 3.Základní pojmy 3.1 Polarizace elektromagnetického záření záření  elektromagnetické vlnění, elektromag. vlnění – příčné Pro příčné vlnění můžemem zavést pojem polarizace Př. elektromagnetické vlnění lineárně polarizované šířící se podél osy x: Lineárně polarizované vlnění: Nepolarizované vlnění : CH M 2014 přednáška 19

10 zkřížené polarizátory I 0 …intenzita dopadajícího lineárně polarizovaného záření I …intenzita prošlého  … úhel mezi rovinou kmitů dop. zář. a směrem polarizace filtru Lineárně polarizované vlnění, způsob polarizace a)Polarizační filtry Malusův zákon: 10

11 Lineárně polarizované vlnění, způsob polarizace b)Polarizace odrazem při odrazu dochází vždy k částečné polarizaci Brewsterův úhel – úhel dopadu, kdy odražený a lomený paprsek jsou kolmé → odražený paprsek je úplně polarizován CH M 2014 přednáška 111

12 Lineárně polarizované vlnění, způsob polarizace c)Polarizace použitím dvojlomu anizotropní prostředí – vstupující paprsek v jiném směru než tzv. optická osa se štěpí na řádný (o) a mimořádný (e), ty jsou lineárně polarizované v kolmých směrech oddělení obou paprsků → polarizace Nicolův polarizační hranol CH M 2014 přednáška 112

13 Skládání lineárně polarizovaného vlnění v kolmých směrech vlnová rovnice tabule vlnění v rov. xy: vlnění v rov. xz: a) fázový rozdíl  = 0, ,... tabule → lineárně polarizované CH M 2014 přednáška 113

14 CH M 2014 přednáška 114

15 Skládání lineárně polarizovaného vlnění b)E 1, max = E 2,max = E 0, fázový rozdíl  =  /2 – vlevo cirkulárně polarizované LCP  = -  /2 – vpravo cirkulárně polarizované RCL CH M 2014 přednáška 115

16 Cirkulárně polarizované vlnění http://www.enzim.hu/~szia/cddemo/ CH M 2014 přednáška 116

17 Jak se v jednotlivých spektrálních metodách získává cirkulárně polarizované záření – v přednášce o metodologii CD CH M 2014 přednáška 117

18 CH M 2014 přednáška 118

19 Popis interakce chirálního vzorku s cirkulárně polarizovaným zářením, dva nejpoužívanější případy Experimentální fakt – chirální molekuly reagují odlišně s LCP a RCP: 1.odlišná absorpce energie LCP a RCP, 2.odlišná rychlost šíření LCP a RCP, tj. odlišné indexy lomu n L a n R Ad 1) Odlišná absorpce LCP a RCP je měřena jako cirkulární dichroismus  A= A L -A R nebo někdy vyjadřován jako elipticita  sledováno spektrálně Ad 2) Odlišné n L a n R se se měří stáčením roviny lineárně polarizovaného vlnění tabule - optická rotace, optical rotation, je-li pozorováno u jedné vln. délky, zpravidla vlnová délka sodíkové čáry D (žlutá 589 nm) - optická rotační disperze, optical rotatory dispersion (ORD), je-li sledována spektrálně CH M 2014 přednáška 119

20 3.3 Klasické formy optické aktivity historicky: optická rotace (OR) optická rotační disperze (ORD) cirkulární dichroismus (CD) v 70. letech objevena optická aktivita ve vibračním oboru (IČ) - vibrační optická aktivita (VOA) proto se rozlišuje elektronový cirkulární dichroismus (ECD), a vibrační cirkulární dichroismus (VCD) elektronová rotační disperze (EORD), vibrační rotační disperze (VORD) Jestliže sledujeme přechody mezi elektronovými hladinami – elektronová optická aktivita (EOA) CH M 2014 přednáška 120

21 Optická rotace a optická rotační disperze historicky první optická aktivita (1935) Důvody: Instrumentální 1.lineárně polarizované záření, LP, snazší než cirkulárně polarizované záření, CP, 2.ve vid. oboru bezbarvých vzorků mimo absorpci v UV často standard pro popis chirální látky často měřeno pro sodíkovou čáru D (589 nm), kyveta 1 dm, vyjádřeno na jednotkovou hustotu (g cm -3 ) nebo koncentraci (g ml -1 ) při určité teplotě OR při určité vlnové délce je výsledný jev, do něhož přispívají všechny přechody, spektrálně bližší přechody více než vzdálenější => ORD komplikovaná interpretace obtížněji počitatelná CH M 2014 přednáška 121

22 Cirkulární dichroismus měření rozdílu absorbance  A = A L - A R dnes komerčně dostupné ve dvou spektrálních oborech – jako elektronový cirkulární dichroismus (ECD) a vibrační cirkulární dichroismus (VCD), CD se míní většinou ECD, pozor taky cyklodextrin měří se v absorbanci nebo jako molární cirkulární dichroismus  uvidíme, že elipticita používaná v ECD je jen historická rutinní měření v začalo v 60. létech, vztah ORD a CD objeven teprve v 60. létech min. století CH M 2014 přednáška 122

23 3.4 Pozorovatelné veličiny Presentace na http://vscht.prague-cdlab.cz/http://vscht.prague-cdlab.cz/ CH M 2014 přednáška 123


Stáhnout ppt "Chiroptické metody a analýza chirálních léčiv Chiroptické metody Sylabus na www Literatura: Urbanová M., Maloň P.: Circular Dichroism Spectroscopy v Analytical."

Podobné prezentace


Reklamy Google