Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PRÁVNÍ FORMY VSTUPU ČESKÝCH FIREM NA RUSKÝ TRH A SOUVISEJÍCÍ PROBLÉMY

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PRÁVNÍ FORMY VSTUPU ČESKÝCH FIREM NA RUSKÝ TRH A SOUVISEJÍCÍ PROBLÉMY"— Transkript prezentace:

1 PRÁVNÍ FORMY VSTUPU ČESKÝCH FIREM NA RUSKÝ TRH A SOUVISEJÍCÍ PROBLÉMY
Fórum 2013: Hledání investičních příležitostí v Evropě a Asii a možnosti jejich investování Praha, Mgr. David Šimek, partner PETERKA & PARTNERS LLC Moskva

2 PRÁVNÍ PROSTŘEDÍ V RUSKU

3 PRÁVNÍ PROSTŘEDÍ V RUSKU
Systém právních norem ústava a ústavní zákony mezinárodní smlouvy federální zákony zákony subjektů federace podzákonné normy Centralizované federální úřady Federální ministerstva (MID, MVD, MINFIN, MINPROMTORG, MINENERGO….) Federální služby(FNS, FMS, FAS, FSFR, ROSPATENT, ROSZDRAVNADZOR, ROSREESTR, ROSTRUD) Federální agentury (Federální kosmická agentura, FA pro technickou regulaci a metrologii) Soudní systém obchodní (arbitrážní) soudy / soudy obecné jurisdikce 4-instanční soustava: Soud Prvního Stupně > Apelační Soud > FAS > VAS

4 PRÁVNÍ PROSTŘEDÍ V RUSKU
Smlouva o právní pomoci a právních vztazích v občanských, rodinných a trestních věcech ze dne vzájemné uznávání veřejných listin, notářských doložek vzájemné uznávání a výkon soudních rozsudků Dohoda o podpoře a vzájemné ochraně investic ze dne Relativně široký standard ochrany, Možnost obrátit se k různým rozhodčím tribunálům v případě zmaření investic Dohoda o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku ze dne Definice stavební stálé provozovny (staveniště na území RF nebo stavební, montážní nebo instalační projekt nebo dozor s tím spojený, trvající déle než 12 měsíců) 10% srážková daň na dividendu vyplácenou ruskou dceřinou společností společníkům do ČR

5 PRÁVNÍ PROSTŘEDÍ V RUSKU
ELEKTRONICKÉ INFORMAČNÍ ZDROJE A DATABÁZE Obchodní rejstřík: (Základní údaje: název, ID kódy – OGRN, INN, KPP, adresa, údaje o probíhajících registracích a zápisech do Obchodního věstníku) Databáze soudních rozhodnutí: (Rozhodnutí všech obchodních soudů, informace o účastnících řízení a soudcích, chronologie řízení, kalendář nařízených jednání a lhůt, publikace soudních rozsudků a usnesení, procesních rozhodnutí a hodnoty sporu. Obsahuje tři typy sporů: (a) Obchodní spory (podnikatel-podnikatel), (b) Správní spory (podnikatel-úřad, např. FNS), (c) Insolvenční řízení (úpadce) Insolvenční rejstřík: (Údaje o společnostech, na které byl prohlášen konkurz, tj. nikoliv pouze podán návrh; v rejstříku se publikují údaje o úpadcích, rozhodnutích v konkursním řízení)

6 PRÁVNÍ PROSTŘEDÍ V RUSKU
Databáze dominantních subjektů: (Federální antimonopolní úřad vede rejstřík hospodářských subjektů (vyjma finančních institucí), které mají podíl na trhu určitého zboží ve výši 35% a více. Do rejstříku jsou zařazeny subjekty působící celostátně i subjekty s příslušným podílem na lokálním trhu. Katastr nemovitostí – katastrální mapa RF: Jednotný státní rejstřík práv k nemovitému majetku a právních úkonů vede Federální služba státní registrace, katastru a kartografie (Possreestr) . Evidují se vlastnická a jiná práva k nemovitostem a také jejich omezení (např. zástava). Smlouvy jejichž předmětem je nemovitost nabývají své účinnosti až registrací v Rosreestru.

7 PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ V RF

8 PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ V RF
Bez založení samostatného subjektu práv a povinností (právnické osoby podle ruského práva) Organizační složka zahraniční osoby. Typicky ve formě vyžadující úřední registraci (akreditaci) zastoupení (представителство) nebo pobočky (филиал) zahraniční osoby. Založení právnické osoby podle práva RF Dceřiná společnost založená zahraničními zakladateli nejčastěji ve formě společnosti s ručením omezeným (ООО) uzavřené akciové společnosti (ЗАО) otevřené akciové společnosti (ОАО)

9 PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ V RF
I. Krátkodobá činnost české firmy v RF bez úřední registrace (bez vzniku stálé provozovny, bez založení organizační složky ve formě pobočky nebo zastoupení) Je-li působení zahraniční společnosti na území RF krátkodobé a společnost nevytváří tzv. stacionární pracovní místa, není povinna v souvislosti s dodávkou zboží či zařízení do RF se zaregistrovat v evidenci  ruských daňových úřadů, ani si obstarávat jakákoliv jiná povolení pro svou činnost. (dovoz zboží, popř. krátkodobá montáž do 30 dnů) Podle Daňového zákoníku RF se pracovní místo považuje za stacionární, jestliže je vytvořeno na dobu delší než 1 měsíc.

10 PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ V RF
Činnost české firmy v RF prostřednictvím faktické provozovny (bez založení organizační složky ve formě pobočky nebo zastoupení) Pod provozovnou zahraniční společnosti («обособленное подразделение») rozumí ruské právo „jakoukoliv jednotku teritoriálně vydělenou od zahraniční společnosti (centrály), na jejímž sídle vznikají stacionární pracovní místa“. Provozovna vzniká bez ohledu na to, zda její založení je či není upraveno v zakladatelských nebo jiných vnitřních dokumentech zahraniční společnosti, a nehledě na pravomoci, které jsou provozovně svěřeny. Zahraniční společnost je povinna zaregistrovat takovou provozovnu v daňových orgánech RF podle místa (sídla) provozovny nejpozději do 30 kalendářních dnů od zahájení činnosti provozovny.(«постановка на учёт в налоговых органах»). „Stálá provozovna“ - daňový pojem!

11 PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ V RF
III. Akreditace organizační složky zahraniční společnosti v RF ve formě zastoupení nebo pobočky Zastoupení («представительство») a pobočka («филиал») = provozovny zahraniční společnosti, které získaly oficiální státní povolení (akreditaci) k plnému či částečnému výkonu podnikatelské činnosti na území RF. Zastoupení má zpravidla funkce reprezentativní a slouží k ochraně zájmů společnosti v RF. Pobočka může vykonávat všechny funkce zahraniční společnosti, může podat žádost o licenci na některé specializované činnosti (např. bankovní, polygrafickou, sdělovací prostředky apod.) Stejně jako jiné provozovny, nejsou pobočky a zastoupení samostatnými právními subjekty a navenek mohou vystupovat jménem zahraniční společnosti pouze v souladu s Organizačním řádem pobočky (zastoupení). Vedoucí pobočky nebo zastoupení jedná na základě mu udělené plné moci zahraniční společností.

12 PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ V RF
III. Akreditace organizační složky zahraniční společnosti v RF ve formě zastoupení nebo pobočky Pobočka je oprávněna vykonávat podnikatelskou činnost pouze na základě oficiálního státního povolení – akreditace.  Akreditačními orgány : Obchodní a průmyslová komora RF (http://www.tpprf.ru) a Státní registrační komora při Ministerstvu spravedlnosti RF (http://www.palata.ru) Vyřízení akreditace trvá cca. 1 měsíc. Zastoupení lze založit na 1-3 roky/ pobočku až na 5 let, s možností prodloužení. (K žádosti se přikládají mimo jiné potvrzení o solventnosti, doporučující dopisy ruských partnerů, stanovy organizační složky, plná moc vedoucího, výpis z OR zahraniční společnosti, úhrada poplatku USD…) Výhody akreditovaného zastoupení nebo pobočky: = jasné a transparentní postavení vůči ruským orgánům = postavení zaměstnavatele a možnost uzavírání pracovních smluv s ruskými zaměstnanci = možnost registrace a provozování dopravních prostředků v RF = vyřízení 5 a více zjednodušených „pracovních víz“ pro zahraniční pracovníky zastoupení

13 PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ V RF
IV. Založení dceřiné obchodní společnosti podle ruského práva (OOO, ZAO, OAO) Samostatná právnická osoba, jejíž odpovědnost je oddělená od jejího zakladatele. Odpovědnost společníka se prolamuje jen ve výjimečných případech (insolvence nebo likvidace) Registračním orgánem je daňová služba Poměrně nízký práh minimálního základního kapitálu (u OOO a ZAO činí rublů / u OAO rublů) Registrace se provádí v zákonné lhůtě 5 pracovních dnů (+ cca. 1 měsíc na registraci emise akcií v případě ZAO a OAO) Orgány obchodních společností: Statutární orgán jednočlenný (popř. jednočlenný a současně kolektivní orgán) Dozorčí rada neboli rada ředitelů (совет директоров) Valná hromada společníků/akcionářů

14 PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ V RF
IV. Společnost s ručením omezeným = OOO (Общество с ограниченною ответственностью) Právní rámec: Zákon o OOO, Občanský zákoník, Zákon o registraci obchodních společností Proces založení společnosti se 100% zahraniční účastí se prakticky neliší od procesu, kdy je společnost zakládána ruskými zakladateli.   Minimální základní kapitál = rublů ( cca.6000,- Kč). Před podáním návrhu na zápis společnosti zakladatelé musí přijmout rozhodnutí o založení společnosti, schválit stanovy, výši a způsob splácení vkladů do základního kapitálu. Poté jeden ze zakladatelů osobně před notářem sepíše návrh na registraci a podává se registračnímu úřadu. Problematika zakládání SRO v Moskvě: Osobní podání návrhu na registraci zakladatelem vs. distanční podání

15 PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ V RF
V. Uzavřená akciová společnost = ZAO (Закрытое акционерное общество) Právní rámec: Zákon o akciových společnostech, Občanský zákoník, Zákon o registraci obchodních společností Minimální základní kapitál = rublů ( cca.6000,- Kč). Před podáním návrhu na zápis společnosti zakladatelé musí přijmout rozhodnutí o založení společnosti, schválit stanovy, výši a způsob splácení vkladů do základního kapitálu. Poté jeden ze zakladatelů osobně před notářem sepíše návrh na registraci a podává se registračnímu úřadu. Emise akcií musí být bezodkladně registrována u Federální služby pro finanční trhy Společnost vede seznam akcionářů. Vedení seznamu může být předáno profesionálnímu registrátoru.

16 PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ V RF
Kritéria Společnost s ručením omezeným Uzavřená akciová společnost Max. počet členů 50 Zakládací dokumenty Stanovy Min. výše základního kapitálu 10 000 rub. Lhůta pro registraci 1 týden Registrace vydávaní akcií Federální službou pro finanční trhy Ne (základní kapitál se skládá z podílů, které nejsou cennými papíry) Ano (akcie jsou cenné papíry) Použitelnost zákonů o cenných papírech a ochraně investorů použitelné pouze v případě, že s.r.o. vydá dluhopisy Vklad do majetku společnosti Způsob úhrady základního kapitálu 50% musí být uhrazeno před státní registrací (neplnění neznamená důvod pro zamítnutí státní registrace) / 50% v průběhu prvního roku 50% v průběhu prvních 3 měsíců po registraci/ 50% do konce prvního roku Nepeněžitý vklad do základního kapitálu Nezávislé hodnocení je třeba v případě, že hodnota majetku převyšuje rublů. Hodnocení je třeba vždycky Zvýšení základního kapitálu Registrace v Jednotném státním rejstříku právnických osob Registrace v Jednotném státním rejstříku právnických osob a FSFR Omezení zcizení akcií Předkupní právo společníků. Možnost stanovit omezení prostřednictvím Stanov. Předkupní právo akcionářů. Nelze omezit práva nakládat s akciemi

17 PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ V RF
Kritéria Společnost s ručením omezeným Uzavřená akciová společnost Další práva a povinnosti společníků/akcionářů Ano, pokud jsou stanoveny ve Stanovách (včetně nepoměrného rozdělení dividend a hlasů) Ne, práva a povinnosti jsou stejná pro všechny majitele jednoho typu akcii Vystoupení společníka/akcionáře ze společnosti Pouze pokud tak určují Stanovy (podíl se předává s.r.o. ve skutečné hodnotě = poměrný podíl čistých aktiv) Jenom prodej akcií jinému akcionáři nebo třetí osobě Vyloučení společníka/akcionáře Ano, na základě soudního rozhodnutí, pokud společník svým jednáním znemožňuje fungování společnosti (zaplatí se skutečná hodnota vkladu) Ne Zcizení akcii Povinné notářské ověření smlouvy (kupní, zástavní), registrace převodu práv v Jednotném státním rejstříku právnických osob Neověřená písemná smlouva (kupní, zástavní), převod vlastnických práv společnosti nebo vznik zástavy se registruje v rejstříku akcionářů, který vede sama a.s. nebo speciální registrační společnost Rezervní fond Pokud je stanoven ve Stanovách Povinný, nejméně 5% základního kapitálu Roční valná hromada Nejpozději ve 4. měsíci od skončení finančního roku Nejpozději v 6. měsíci od ukončení finančního roku Sčítání hlasů na valné hromadě Z celkového počtu účastníků ООО Z počtu přítomných akcionářů. Kvorum = 50% hlasů/ Kvorum na opakující se valné hromadě = 30% hlasů Jednohlasné hlasování Nutné po více než 10 otázkách Nutné po 3 otázkách Povinné orgány společnosti Valná hromada, Jednočlenný statutární orgán Právo jmenovat jednočlenný statutární orgán a jeho pravomoci přenést na jinou právnickou osobu nebo na fyzickou osobu - podnikatele (předsedu) Valná hromada nebo představenstvo (dozorčí rada), pokud je to staveno ve Stanovách Pouze valná hromada. Pokud existuje představenstvo, valná hromada může přijmout rozhodnutí o převodu pravomocí jednočlenného statutárního orgánu předsedovi pouze na návrh představenstva

18 PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ V RF
Kritéria Společnost s ručením omezeným Uzavřená akciová společnost Kolegiální statutární organ Není povinný, funguje společně s jednočlenným Rada ředitelů (dozorčí rada) Není povinná, funkční období, počet členů a pravomoci se řídí podle Stanov. Není povinná, funkční období je omezeno na 1 rok, minimální počet ředitelů je 5. Revizní komise nebo revizor Povinné pouze pokud je v s.r.o. více než 15 společníků. Funkce mohou být předány auditorovi, kterého zvolila valná hromada Povinné Velké transakce (jejichž hodnota převyšuje 25% hodnoty aktiv společnosti) podléhají schválení valné hromady nebo představenstvem Schvalovací limit může být změněn Stanovami. Nutnost schvalování lze také zrušit úplně. Limit nelze změnit Povinnost oznámit o snížení základního kapitálu Ne a.s. (ZAO) je povinno zaregistrovat oznámení o zahájení snižování základního kapitálu poté, co o něm bylo rozhodnuto, a rovněž dvakrát s pravidelností jednou za měsíc uveřejnit informace o snížení základního kapitálu v mediích, určených pro uveřejňování informací o státní registraci právnických osob. Povinnost registrovat výši čistých aktiv v Jednotném státním rejstříku právnických osob a.s. (ZAO) je povinno registrovat výši čistých aktiv na konci finančního roku v Jednotném státním rejstříku právnických osob

19 PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ V RF
VI. Otevřená akciová společnost = OAO (Открытое акционерное общество) Právní rámec: Zákon o AO, Občanský zákoník, Zákon o registraci obchodních společností. Akciová společnost s právem otevřeně upisovat akcie. Nejprve však musí být splacen základní kapitál (minimálně rublů) a zakladatelské akcie rozděleny mezi zakladatele. Počet akcionářů není omezen Akcionář má právo prodat své akcie bez souhlasu jiných akcionářů. V rámci transparentnosti na trhu cenných papírů OAO jsou povinny publikovat informace o svém obchodním a finančním stavu, tzn. zveřejňovat výroční zprávu, účetní závěrku, výkaz zisků a ztrát, informace o konání valné hromady apod.

20 PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ V RF
JOINT VENTURE S RUSKÝM PARTNEREM JV v RF nebo v zahraničí Formy SRO x ZAO Důkladná formulace stanov, hlasovacích poměrů atd. Dohody společníků/akcionářů

21 SOUTĚŽNÍ PRÁVO, KONTROLA FÚZÍ

22 SOUTĚŽNÍ PRÁVO Soutěžní právo a vstup na ruský trh/akvizice akcií
FZ č. 135 ze dne «O ochraně hospodářské soutěže» Podle čl. 28 v určitých případech nelze realizovat některé právní úkony s akciemi, obchodními podíly, majetkem bez předchozího souhlasu antimonopolního úřadu. Musí být však splněny následující podmínky:

23 SOUTĚŽNÍ PRÁVO Celková hodnota aktiv nabyvatele (akcií/podílů, majetku, práv) podle posledního účetního období a celé jeho skupiny propojených osob, a společnosti nabývané (a její skupiny) přesahuje 7 mld. RUB nebo jejich celkový obrat za poslední kalendářní rok přesahuje 10 mld. RUB; a Celková hodnota aktiv osoby, účast v níž se nabývá, a celé její skupiny, činila podle údajů za poslední účetní období přesáhla 250 mil. RUB; nebo pokud některá z výše uvedených osob je zapsaná do rejstříku FAS (podíl na trhu přes 35 %)

24 SOUTĚŽNÍ PRÁVO Jsou-li splněny výše uvedené podmínky, vyžaduje se předchozí souhlas antimonopolního úřadu pouze pro následující transakce: v případě Nabytí 25% akcií nebo obchodní podíl ve výši 1/3 (dosud nemá nic nebo méně než 25% či 1/3) Nabytí akcií nebo obchodního podílu za situace, že nabyvatel již vlastní alespoň 25% akcií nebo obchodní podíl ve výši 1/3 a novou akvizicí získá celkem více než 50% akcií nebo obchodní podíl ve výši 1/2 Nabytí akcií nebo obchodního podílu za situace, že nabyvatel již vlastní alespoň 50% akcií nebo obchodní podíl ve výši 1/2 a novou akvizicí získá celkem více než 75% akcií nebo obchodní podíl ve výši 1/3 I v případě, že nejsou dosaženy výše uvedené hodnoty, může vzniknout zúčastněným stranám povinnost oznámit transakci antimonopolnímu úřadu ex post po jejím uzavření.

25 PRACOVNÍ PRÁVO

26 PRACOVNÍ PRÁVO Kodifikace pracovního práva – FZ č.197 ze dne Zákoník práce Pracovní smlouva a vnitřní předpisy zaměstnavatele (např. pracovní řád, disciplinární řád, zkušební řád) Popis pracovní pozice zaměstnance (dolžnostnaja instrukcija)

27 PRACOVNÍ PRÁVO Pracovní poměr je v naprosté většině na dobu neurčitou (doba určitá pouze výjimečně v případech kdy to stanoví zákon – sezónní práce apod.) Zkušební doba na 3 měsíce. Pracovní poměr ve zkušební době lze rozvázat pouze při konkrétním zdokumentovaném pochybení zaměstnance nejpozději 3 dny před uplynutím zkušební doby. Zaměstnanci nelze dle soudní praxe zakázat výkon práce pro jiného zaměstnavatele ve volném čase (tzv. sovmestitělstvo) Při podepsání pracovní smlouvy zaměstnavatel převezme od zaměstnance pracovní knížku, ve které je zapsána zaměstnancova profesní historie (při skončení vyplněnou PK vydá) Zaměstnavatel je povinen platit mzdu ve dvou výplatních termínech jako zálohu a doplatek Srážková daň činí 13 procent (pro zaměstnance- nerezidenty 30), odvody na veřejné pojištění cca. 30,2 procent

28 PRACOVNÍ PRÁVO Pracovní povolení a pracovní víza pro zahraniční jednatele a manažery pracující v RF Kategorie vysoce-kvalifikovaného zahraničního zaměstnance Kvóty na obsazování pracovních pozic zahraničními zaměstnanci Vysoké sankce za zaměstnávání bez pracovního povolení. Výjimky z povinného režimu pracovního povolení

29 PRACOVNÍ PRÁVO Ukončení pracovního poměru
Výpověď zaměstnance – výpovědní doba 2 týdny Výpověď zaměstnavatele – opakované porušení pracovní disciplíny, špatný výsledek při testování kvalifikace, Popř. „okamžité rozvázání“ –jednorázové hrubé porušení – alkohol, absence na pracovišti, porušení obchodního tajemství. Při likvidaci nebo redukci personálu s odstupným až 1-3 násobek platu a dvouměsíční výpovědní dobou

30 Vstup Ruské federace do WTO

31 Základní principy WTO Odstraňování diskriminace v mezinárodním obchodu (doložka nejvyšších výhod) Svoboda a transparentnost obchodu Liberalizace trhu zboží (snížení celních sazeb, odstranění dovozních kvót a dalších netarifních omezení)  Zajištění rovného přístupu soukromých investorů k poskytování služeb (přepravních, stavebních, finančních, pojišťovacích apod.)

32 Přístupové dokumenty Protokol o přistoupení RF k Marakéšské dohodě o založení WTO podepsán v Ženevě Ratifikace Protokolu o přistoupení Federálním zákonem ze dne č. 126-FZ  Nabytí účinnosti Protokolu/RF členem WTO

33 Průměrná vázaná dovozní celní sazba
Základní závazky RF Postupné snížení dovozních celních sazeb podle parametrů sjednaných v Protokolu Přechodné období k vyrovnání celních sazeb a liberalizaci přístupu na trh činí většinou 2-3 roky, u některých položek až 5-7 let Průměrná vázaná dovozní celní sazba Počáteční úroveň Cílová úroveň Veškeré zboží 11,850 7,147 Zemědělské zboží 15,178 11,275 Průmyslové zboží 11,256 6,410

34 Závazky RF – konkrétní příklady
Farmaceutické zboží (kód 30...): snížení cla z 15-5% na 6,5-3% / přechodné období od 1 – 4 let  Pivo sladové (kód …): v sudech o objemu do 10 l snížení cla z 0,6 EUR/l. na 0,018 EUR/l - postupně do roku 2018; v obalech nad 10 l snížení z 0,6 EUR/l na 0,04 EUR/l postupně do roku 2017  Sklo (kód 70…): snížení z 15-5% na 14-0% po přechodné období od 1 do 4 let. Bižuterie (kód 7117…): snížení z 4 EUR/kg na 3 EUR/kg do roku 2016  Obráběcí stroje (kód 8457…): snížení z 15-5% na 10-5%, přechodné období 2 do 4 let.  Osobní automobily (kód 8703…): snížení cel z 25% na 15 % přechodné období 7 let (dovoz ojetých vozů stáří 3 -7 let snížená na 20%) Hračky z 15% na 7,5 -10%

35 Netarifní překážky obchodu
Příklady dalších překážek obchodu Dovozní DPH, spotřební daň Standardizace, certifikace Sanitární a fyto-sanitární opatření Ochrana práv průmyslového vlastnictví Antidumpingová, subvenční ochranná opatření Závazek RF postupně odstraňovat netarifní překážky a uvést do souladu ruské zákony s dohodami WTO

36 Vstup WTO – poskytování služeb
RF přijala závazky k liberalizaci trhu se službami v celé řadě odvětví Odstranění diskriminačních opatření (stavebnictví, pohostinství, IT služby, cestovní ruch apod.) Významné změny v bankovnictví a pojišťovacích službách

37 Vztah závazků RF vůči WTO a celní unie RU-BY-KZ
Smlouva ze dne «О fungování celní unie v rámci mnohostranného obchodního systému» Okamžikem přistoupení RF k WTO se závazky Protokolu staly součástí právního řádu CU; Sazby Jediného celního sazebníku CU nesmí převyšovat dovozní celní sazby uvedené v Protokolu; Právní řád CU bude uveden do souladu s dohodami uzavřenými v rámci WTO podle pravidel uvedených v Protokolu. Normy dohod WTO mají přednost před normami CU, pokud norma CU nestanoví výhodnější režim než Protokol.

38 Rozpor mezi normami WTO a CU
Po přistoupení RF k WTO se začínají objevovat první příklady nesouladu pravidel CU a dohod WTO, např.: Vyšší sazby za papír a karton podle celního tarifu CU než počáteční sazby podle Protokolu WTO (15 % oproti 5 %) Zavedení poplatku za likvidaci automobilů vůči dovozcům, který má fakticky kompenzovat výpadek dovozního cla po snížení celních sazeb dle Protokolu

39 Prostředky právní ochrany proti opatřením porušujícím dohody WTO
1) Mechanismus WTO: Zahraniční investor (exportér) se může obrátit na oprávněný orgán členského státy, ze kterého pochází, s požadavkem na zahájení sporného řízení v rámci WTO; Orgán pro rozhodování sporů WTO rozhodne o skutečnosti, zda došlo k porušení dohod WTO a uloží (doporučí) opatření k nápravě 2) Mechanismus CU: Investor (exportér) se obrátí na Soud Euro-Asijského ekonomického společenství s žalobou na platnost právních aktů CU nebo rozhodnutí orgánů CU; 3) Soudní ochrana poskytnutá ruskými soudy  žaloba poškozeného investora (exportéra) na úkony státních orgánů (diskriminační opatření) Žaloba na náhradu škody proti státu (např. rozdíl ve celním poplatku uhrazeném v RF a nižší sazbou WTO)

40 Děkuji za pozornost. David Šimek simek@peterkapartners.com
PRAHA . BRATISLAVA . KYJEV . SOFIE . MOSKVA . BUKUREŠŤ . VARŠAVA . MINSK l


Stáhnout ppt "PRÁVNÍ FORMY VSTUPU ČESKÝCH FIREM NA RUSKÝ TRH A SOUVISEJÍCÍ PROBLÉMY"

Podobné prezentace


Reklamy Google