Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Britský den.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Britský den."— Transkript prezentace:

1 Britský den

2 Hradec Králové je univerzitní město….
Univerzita Hradec Králové Fakulta pedagogická Fakulta Informatiky a managementu, Fakulta přírodovědecká Fakulta filosofická Ústav sociální práce Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta Lékařská fakulta Univerzita obrany Fakulta vojenského zdravotnictví V úzké vazbě na poslední dvě instituce a jejich fakulty je Fakultní nemocnice v Hradci Králové

3 Charakteristika institucí
Výuka Studia bakalářská, magisterská, doktorská Kvalitní pedagogický sbor (práva habilitační i jmenovací v profilových oborech) Rozsáhlý výzkum ( základní i aplikovaný), je umožněn koncentrací akademických pracovníků , výzkumníků, včetně studentů PhD programů, potenciálem firem v rámci kraje i mimo něj rozsahem kontaktů mezinárodních i domácích

4 Spolupráce institucí v rámci města a kraje…
Existuje zejména ve výzkumu, využití kapacit i v rámci společných projektů např. Centrum pro inovace v biomedicíně spolupráce v rámci „ hradeckých “ fakult (UHK + LF UK + FaF UK + FVZ UO + TC HK + FN HK) Centrum pro transfer technologií společný projekt FN HK + UHK + FVZ UO

5 Zdroje financování výzkumu
celostátní poskytovatelé ČR GA ČR, TAČR, resortní ministerstva, prioritní je MŠMT, MZ, MO,… Evropská unie v rámci svých grantových schémat ( rámcové programy, Horizon, Strukturální fondy) regionální instituce v rámci společných aktivit ( Vouchery kraje) podnikatelská sféra

6 Univerzita Hradec Králové

7 Univerzita Hradec Králové, zdroje pro výzkum 2013
Granty různých poskytovatelů ČR: Kč Zdroje MŠMT: rozvoj infrastruktury 345 mil Kč. (nová budova Přírodovědecké fakulty ) Zdroje poskytovatel EU: 142 mil Kč 671 akademiků ( 41 prof., 76 doc., 231 odb. as.) 10 DSP ( 69 doktorandů)

8 Univerzita Hradec Králové
Pedagogická fakulta vzdělávání podle učitelských i neučitelských studijních programů v oblasti humanitní, pedagogické, sociální, technické, tělovýchovné a umělecké 4 500 studentů v bakalářských, magisterských i doktorských studijních programech v prezenční i v kombinované formě studia 1 700 účastníků různých forem celoživotního vzdělávání

9 Univerzita Hradec Králové
Fakulta informatiky a managementu oblast informatiky a věd ekonomicko-manažerských, výzkum a spolupráce s aplikovanou sférou (Hradecký IT klastr, …) a pod. Jde např. o hardwarové a softwarové systémy, mobilní systémy, znalostní technologie, investice do vyspělých technologií..) 2 400 studentů v bakalářských, magisterských i doktorských studijních programech v prezenční i v kombinované formě studia

10 Univerzita Hradec Králové
Filosofická fakulta vědecká činnost v oblastech historie, archivnictví, politologie, archeologie, filozofie a sociologie specializaci na Latinskou Ameriku a Afriku uplatnění digitálních technologií v humanitních vědách 1 000 studentů v bakalářských, magisterských i doktorských studijních programech v prezenční i v kombinované formě studia

11 Univerzita Hradec Králové
Přírodovědecká fakulta studijní programy prakticky zaměřené na přírodovědné obory přírodovědné vzdělání studentů Pedagogické fakulty a Filozofické fakulty UHK výzkum v oblastech: biologie, fyzika, chemie, informatika, matematika

12 Univerzita Hradec Králové
Ústav sociální práce společensky potřebná studia zaměřená na nejrůznější oblasti sociální práce 600 studentů v bakalářských a magisterských studijních programech v prezenční i v kombinované formě studia

13 Příklady projektů: Analýza mnohorozměrných časových řad nejen v biomedicíně
Řešitel: prof. RNDr. Petr Šeba, Dr.Sc. Řešitelský tým: RNDr. Jan Kříž, Ph.D., Mgr. Filip Studnička, Ph.D., RNDr. Daniel Jezbera, Ing. Jan Hlúbik

14 Analýza mnohorozměrných časových řad nejen v biomedicíně
Zde je již vedle grantové podpory i podpora smluvním výzkumem mezi univerzitou a firmou Rozpočet: 500 tis Kč/rok pro výzkumníky UHK (velmi hrubý odhad) Partneři stávající: Linet, spol. s r.o.; IWMC, s.r.o. Partneři potenciální (se kterými proběhly předběžné kontakty): Ella-cs, s. r. o.; EMPLA AG spol. s r. o.; Tepelné hospodářství Hradec Králové, a. s.

15 Analýza mnohorozměrných časových řad nejen v biomedicíně
Anotace: Příklady mnoharozměrných časových řad nalezneme v různých oblastech fyziky (geofyzika, astronomie, meteorologie a klimatologie, teorie deterministického a kvantového chaosu), ale i v jiných oblastech (biomedicína, radarové/sonarové systémy, ekonomie, sociologie, politické vědy, ekologie a mnoho dalších). V medicíně např. vznikají tyto řady měřením jistých fyziologických procesů jako je EKG, EEG nebo třeba balistokardiografie. K extrakci relevantních informací z naměřených dat, které jsou často typické velmi nízkým poměrem signálu k šumu lze použít různé matematické přístupy. Použití matematických technik známých z fyziky – teorie náhodných matic (kvantový chaos), metoda maximální věrohodnosti (kvantová rekonstrukce stavů) a především diferenciální geometrie (obecná teorie relativity, teorie kvantových vlnovodů). Dosavadní výsledky jsou velmi nadějné.

16 Tradice a úspěšně završené granty k tomuto směru …
Výzkumné centrum LC: Dopplerův ústav pro matematickou fyziku a aplikovanou matematiku hlavní řešitel: prof. RNDr. Pavel Exner, DrSc., Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i. řešitel z UHK: prof. RNDr. Petr Šeba, DrSc., Přírodovědecká fakulta UHK originální vědecké výsledky v oblastech kvantové a klasické mechaniky, kvantové optiky, teoretické informatiky, aplikací fyzikálních metod ke společenským systémům a dalších

17 Tradice a úspěšné granty k tomuto směru …
Systém pro diagnostiku kardiovaskulární dynamiky hlavní řešitel: Ing. Tomáš Kolář, L I N E T spol. s r.o. řešitel z UHK: prof. RNDr. Petr Šeba, DrSc., Přírodovědecká fakulta UHK Systém pro monitorování vlastností a parametrů kardiovaskulární dynamiky. Diagnostické lůžko, které je schopné detekovat různé mechanické události související s kardiovaskulární dynamikou. Technické řešení včetně aplikovaného software umožnilo důkladnější výzkum měření pulzní vlny srdce a některých biometrických signálů. Po rozpracování jsou výsledky aplikovatelné v praxi

18 Příprava sloučenin ovlivňujících mitochondriální enzymy jako potenciálních léčiv Alzheimerovy nemoci
Řešitel: : doc. PharmDr. Kamil Musílek a kol. Ph.D. Patent: Inhibitory amyloid vázající dehydrogenasy (ABAD),

19 Spolupráce s FN HK a dalšími institucemi HK
Příprava sloučenin ovlivňujících mitochondriální enzymy jako potenciálních léčiv Alzheimerovy nemoci Granty k tomuto směru COST CZ (MŠMT) doc. PharmDr. Kamil Musílek, Ph.D.: Příprava sloučenin ovlivňujících mitochondriální enzymy jako potenciálních léčiv Alzheimerovy nemoci KONTAKT (MŠMT) doc. PharmDr. Kamil Musílek, Ph.D.: Výzkum modifikovaných reaktivátorů cholinesteras pro léčbu intoxikací organofosforovými pesticidy Spolupráce s FN HK a dalšími institucemi HK

20 Potravní doplněk a jeho způsob výroby
Doc. Ing. Štěpán Hubálovský,. Granty k tomuto směru RNDr. Štěpán Hubálovský, Ph.D.: Vývoj technologického zpracování ve světě nově zaváděných vysoce nutričně hodnotných luštěnin pro využití k přípravě běžných potravin i dietních a výživových výrobků. Řešení: hlavní řešitel: EXTRUDO Bečice s.r.o.

21 Stanovení parametrů uměle řízeného termického rozkladu oxo-biodegradabilních plastů
Řešitel Doc. Ing. Ondřej Krejcar Ph.D. TH - Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON Podprogram: 2 - Podprogram 2 - Energetika a materiály Doba řešení: 02/ /2017

22 Výzkum primární sukcese a environmentálních interakcí na nerekultivovaných skládkách a odkalištích.
Řešitel: prof. RNDr. Pavel Kovář, CSc. Řešitelský kolektiv: Přf UHK prof. Kovář, doc. Tůma, doc Dohnal, Dr. Prausová, Dr. Pech, Dr. Bogusch, Dr. Košnar aj. doktorandi katedry biologie Spolupráce s UK Přírodovědecká fakulta Praha, Elektrárnou Chvaletice, Opatovice aj. Náklady cca 2,5 mil. Kč ročně (mimo potřebného přístrojového vybavení) výzkum min. 5 let.

23 Výzkum primární sukcese a environmentálních interakcí na nerekultivovaných skládkách a odkalištích
Poznání přirozených procesů na průmyslových deponiích hraje klíčovou roli v tvorbě konceptů ekologie obnovy. Návrh staví na souborech studií (Kovář 2004, Neustupa et al. 2008) zahrnujících výzkum sukcese bioty na opuštěných odkalištích. Cíle obsahují důraz na studium ekotoxikologického vlivu substrátu na významné skupiny organismů, jež se podílejí na vzniku biologické krusty. Ta tvoří hraniční povrchovou vrstvu, jež má mimořádný význam pro zmírnění stresových podmínek prostředí a urychluje kolonizaci toxického substrátu dalšími organismy. Projekt se zaměří do následujících okruhů: (1) oblasti molekulární genetiky u populací komponent biologických krust – kryptogam resp. klonů dominantních fanerogam (zjištění adaptivní selekce), (2) oblasti terénních manipulativních pokusů na interakce: rostlinná biomasa/diaspory – druhy hmyzu ve vzájemných vztazích (např. mravenci - šiřitelé semen ovlivňující i substrátové vlastnosti) – rozklad stařiny – vliv na toxicitu substrátu a tvorbu půdy, (3) oblasti ekofyziologických pokusů testujících toleranci přítomných druhů k rizikovým faktorům.

24 Řešitel: doc. Ing. Jiří Tůma, CSc.
Minerální výživa, fyziologicky aktivní látky a kvalitativní parametry ovoce Řešitel: doc. Ing. Jiří Tůma, CSc. Řešitelský kolektiv za PřF UHK, doc. Tůma, doc. Dohnal, Ing. Dvořák, doktorandi katedry biologie Spolupráce s VSUO Holovousy a pěstiteli ovoce – nutné ještě projednat ???

25 Minerální výživa, fyziologicky aktivní látky a kvalitativní parametry ovoce
Minerální výživa a vstupy cizorodých látek do životního prostředí se řadí mezi vnější faktory, které mohou výrazně ovlivnit výnosové a kvalitativní parametry ovoce. Výživný stav rostlin je možné ovlivnit nejen aplikací hnojiv a navíc současnou aplikací fyziologicky aktivních látek lze docílit zvýšení rostlinné produkce, její kvality i zdravotního stavu rostlin. Může ovlivnit množství obsahových látek i zvýšit toleranci rostlin ke stresovým podmínkám (např. suchu, mrazu aj.)

26 Lékařská fakulta UK -zdroje 2013
domácí poskytovatelé 76 mil Kč EU mil Kč akademičtí pracovníci (věda a výuka) - 221,3 úvazku (fyzicky 467 osob) studenti DSP - 254 absolventi DSP projektech POST-DOC – 11 20 oborů (základní oblasti až klinicky orientované), některé jediné v ČR

27 Lékařská fakulta UK - Klíčové projekty z prostředků OP na rozvoj infrastruktury
MEPHARED - Výukové a výzkumné centrum UK v Hradci Králové, OP VaVpI, společný projekt LF UK a FaF UK, v r investice 155 mil. Kč. z celkové částky 420 mil. Kč, dokončení 2014, jde o první etapu nového komplexu MOTUL - Modernizace budovy teoretických ústavů LF UK v HK, projekt OP VVI

28 Lékařská fakulta Univerzity Karlovy
Profilové oblasti témat výzkumu: onemocnění kardiovaskulárního a gastrointestinálního traktu onkologie a hematoonkologie stárnutí a regenerace

29 Dosažené úspěchy Patenty, průmyslové vzory (2013)
Zrakový stimulátor Mobilní zařízení pro dlouhodobé monitorování zrakových a mozkových funkcí Sloučenina pro fotodynamickou inaktivaci současně grampozitivních bakterií, gramnegativních bakterií a patogenních kvasinek, na bázi derivátu ftalocyaninu, a použití této sloučeniny (spolupráce s VÚOS Rybitví) Zařízení k provádění měření intrakardiálních zkratů a chlopenních regurgitací

30 Farmaceutická fakulta UK Základní údaje - 2013
Akademičtí pracovníci – 145 profesoři 18, docenti 35, odborní asistenti 56, asistenti 33 Postdok pozice – 32 (z toho 1/3 zahraniční) Doktorandi – 171 Zdroje na výzkum: tis Kč od českých poskytovatelů

31 Základní orientovaný výzkum
Rozvoj výzkumných týmů v oblastech: Syntézy potenciálních léčiv a studium vztahů mezi jejich chemickou strukturou, biologickou aktivitou a toxicitou. Farmaceuticko-analytické hodnocení léčiv a dalších biologicky aktivních látek. Studium účinků léčiv u experimentálně navozených patologických stavů. Studium obsahových látek farmaceuticky významných rostlin, hodnocení jejich biologické aktivity a toxicity, možnosti biotechnologické produkce.

32 Základní orientovaný výzkum
Studium farmakokinetického profilu léčiv zejména s ohledem na interakce s transportními a biotransformačními proteiny a jejich význam v lékových interakcích. Využití polymerů a speciálních lipidů pro přípravu biodegradabilních, nanočásticových lékových forem s ohledem na řízené uvolňování a cílenou biodistribuci léčiv. Analýza faktorů, které ovlivňují terapeutickou hodnotu, spotřebu a potřebu léčiv po jejich zavedení do praxe. Rozpočet: mil. Kč ročně

33 Projekty zaměřené na vzdělávací činnost a projekty ve spolupráci s praxí
zvýšení kvality vzdělávání a jeho relevance pro potřeby na trhu práce řešení problémů firem v oblasti chemie, analytické chemie, pěstování léčivých rostlin aj. formou diplomových prací, rigorózních prací a disertačních prací pozice postdoc – vyškolení, výzkum na FaF UK a jejich převod do firem nastavení mezinárodních zkušeností a jejich přenos do regionu internacionalizace široké oblasti vědních disciplín navázání a rozšíření současné spolupráce s firmami (VÚO Holovousy, Fakultní nemocnice, Contipro, CBO Těchonín a další) Rozpočet: 10 mil. Kč ročně

34 Investiční projekty Projekt Kampus UK v Hradci Králové
Jedná se o dostavbu celého kampusu UK v HK, který bude společným projektem Lékařské a Farmaceutické fakulty UK, přispěje k integraci pracovišť a odstraňování duplicit, bude polyfunkční, tj. umožní uspokojit potřeby nejen špičkového vědeckého výzkumu a ale také kvalitní výuky a vytvoří komunitní atmosféru umožňující plně využívat zázemí fakult. Rozpočet: cca 2 mld. Kč Modernizace Botanické zahrady léčivých rostlin Farmaceutické fakulty UK v HK a Pajkrovy flošny (Studentský klub) Rozpočet: 45 mil. Kč

35 Fakultní nemocnice Hradec Králové - stanovené perspektivní směry výzkumu
Bioindikátory v klinické medicíně Prof. MUDr. Jaroslav Malý, CSc. Chirurgické operační trauma, onkochirurgie a transplantologie Prof. MUDr. Alexander Ferko, CSc. Stárnutí a péče o starou populaci, zlepšení kvality života ve stáří Prof. MUDr. Zdeněk Zadák, CSc. Pokročilé metody diagnostiky Prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc. Neurodegenerativní onemocnění Prof. Ing. Kamil Kuča, Ph.D.

36 Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany
Výzkumníků: 137 Dotace na výzkumné projekty: 55 mil Kč Podíl na výzkumu UO z hlediska výsledků: 46%

37 Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany směry výzkumu (obory habilitačního a jmenovacího řízení) Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie Toxikologie Vojenská chirurgie Vojenská radiobiologie Vojenské vnitřní lékařství Molekulární patologie Lékařská mikrobiologie Infekční biologie


Stáhnout ppt "Britský den."

Podobné prezentace


Reklamy Google