Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obsah: Podnikání – druhy společností Podnikový management

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obsah: Podnikání – druhy společností Podnikový management"— Transkript prezentace:

1 Obsah: Podnikání – druhy společností Podnikový management
Bezpečnostní management

2 1. Podnikání Zákon č. 513/ 1991 Sb. Obchodního zákoníku
Definice podnikání: provádí podnikatel vlastním jménem na vlastní odpovědnost účel dosažení zisku

3 Podnikatel je: Osoba v obchodním rejstříku
(hlavně obchodní společnosti, družstva) Osoba s živnostenským oprávněním Osoba se zvláštním oprávněním Fyzická osoba – zemědělská výroba

4 Obchodní rejstřík: = veřejný seznam www.justice.cz
údaje o podnikatelích: Název a sídlo Identifikační číslo Předmět podnikání Právní forma právnické osoby Statutární orgán - jméno a bydliště osob Případně další

5 Podnikatelé v OR – podvojné účetnictví
Druhy podniků dle vlastnictví: Státní (včetně podniků s 50% vlivem státu) Soukromé Družstevní Komunální (majetek obcí) Obchodní společnosti a družstva: Veřejná obchodní společnost Komanditní společnost Společnost s ručením omezeným Akciová společnost Družstvo

6 1. Veřejná obchodní společnost
Založení společnosti- obecně: - společenskou smlouvou - dnem zápisu do OR - složení základního kapitálu 1. Veřejná obchodní společnost min. 2 osoby osoby ručí celým svým majetkem všichni oprávněni k řízení zisk i ztráta se dělí rovným dílem

7 2. Komanditní společnost
Zisk pro komanditisty Mezi jednotlivce dle výše vkladu Zisk se dělí dle společenské smlouvy Zisk pro komplementáře Mezi jednotlivce rovným dílem

8 3. Společnost s ručením omezeným
Vklad společníka min ,-Kč Základní kapitál ,-Kč Max. 50 společníků Ručí do výše nesplacených vkladů Povinný rezervní fond Nejvyšší orgán – valná hromada Statutární orgán - jednatel

9 4. Akciová společnost Založení: min. 1 právnická nebo 2 fyzické osoby
Základní kapitál Akcie – právo podílet se na řízení a zisku Akcionář neručí za společnost Při veřejné nabídce akcií – 20 mil. Kč Bez veřejné nabídky akcií – 2 mil. Kč

10 Emise: Veřejná nabídka upsání do listiny upisovatelů,
Nejvyšší orgán - valná hromada (při splacení 30% ZK,1x ročně) Dohled – dozorčí rada (min.3 členi na max. 5 let) Statutární orgán – představenstvo Emise: Veřejná nabídka upsání do listiny upisovatelů, splacení emisního ažia a min. 10% jmenovité hodnoty akcie

11 Emisní kurz (prodejní cena)
Jmenovitá hodnota - Emisní ažio = listinné Na jméno Akcie zaknihované Na majitele Povinný rezervní fond, do 20% ZK

12 5. Družstvo Neuzavřený počet osob
Min. 5 fyzických nebo 2 právnické osoby Družstvo ručí celým svým majetkem (členové ne) Základní kapitál min ,-Kč Nejvyšší orgán – Členská schůze (1x ročně) Dohled – Kontrolní komise Statutární orgán – představenstvo

13 Podnikání fyzických osob
Zákon č. 455/1991 Sb. O živnostenském podnikání Živnosti Koncesované Ohlašovací Koncesní listina řemeslné vázané volné Živnostenský list

14 Živnosti ohlašovací - řemeslné
Prokázání způsobilosti: výuční list + 3 roky praxe maturitní vysvědčení + 2 roky praxe VŠ diplom + 1 rok praxe Např.: zednictví, tesařství, klempířství

15 Živnosti ohlašovací - vázané
Skupina 213: Stavebnictví, provádění staveb, provádění změn a odstraňování: Prokázání způsobilosti: VŠ + 5 let praxe SŠ + 8 let praxe Autorizace

16 Živnosti ohlašovací - volné
nevyžaduje prokázání způsobilosti Volné živnosti obchodní výrobní služby např.: Výroba stavebních hmot a výrobků

17 Živnostenský rejstřík
Živnostenské úřady Zapisuje se: Jméno a příjmení Rodné číslo Identifikační číslo Předmět podnikání Druh živnosti Datum vzniku, zahájení činnosti, zániku Veřejně přístupný

18 2. Podnikový management Organizování Komunikace Plánování Zdroje: Lidé
Materiály Stroje Kapitál Metody Cíle Rozhodování Kontrola Motivace

19 Osobnost managera Méně technických znalostí, více znalostí řídících
Vrcholový management Střední management Operativní management Více technických znalostí, méně znalostí řídících Vlastnosti - vrozené: komunikativnost, racionální myšlení, respekt a vedení, kooperace, předvídání - získané: příslušné vzdělání

20 Manažerská činnost Charakteristiky: Konflikt cílů např.: zisk x mzdy
ekonomika x ekologie Rizika Odpovědnost za výsledky Kooperace a souhrn všech odvětví činností Závislost na komunikaci a předvídání

21 Plánování Stanovení cíle Stanovení způsobu (metody) dosažení cíle
Plány: Dlouhodobé = strategické (5 a více let), rámec podniku Střednědobé = taktické (1 – 5 let), rámec funkčních oblastí Krátkodobé = operativní (do 1 roku), na úrovni pracovišť

22 Hlavní úlohy managementu:
Stanovit poslání firmy a strategie Strategická pozice Strategická pozice: Analyzovat vnější prostředí Účel a očekávání spol. Analyzovat zdroje a možnosti společnosti Výběr strategie Realizace strategie Výběr strategie: Strategie na úrovni celé společnosti Strategie na úrovni podniku Metody Realizace strategie: Organizování Nalezení zdrojů Řízení změn

23 Hlavní úlohy managementu:
Podnikatelský záměr = strategický plán Plán vývoje Plán mezd Plán energií Plán oprav Plán odbytu Plán režie Plán investic Plán nákladů a výnosů Finanční plán Roční plán Operativní plán Plán nákupu Plán výroby

24 Organizování Vymezení vztahů pracovníků a prostředků
Dělba práce, pravomocí a zodpovědnosti Organizační struktury: Liniové Štábní Kombinované

25 Liniová struktura Jednoznačné vazby, jasné kompetence
Nadřízený – zodpovědnost za svou organizační jednotku

26 Liniově štábní struktura
vypomáhá vedoucímu odborní pracovníci nemá právo rozhodovat

27 Vedoucí projektového týmu
Maticová struktura Vedoucí projektového týmu Organizace k řešení projektu / úkolu Skupina odborných pracovníků z různých útvarů Dvojí podřízenost

28 Funkční struktura Seskupení podle podobných úkolů
Efektivní využívání zdrojů Dobrá koordinace Rozvoj kvalifikace Nejasnost podílu jednotlivých činností na celku

29 Divizionální struktura
Divize = 1 druh výrobku / služby nebo místo působení U velkých firem, zohledňuje lépe spotřebitele Nižší efektivnost využívání zdrojů a nižší specializace pracovníků

30 Organizační struktura Metrostav a.s.

31 Řízení lidských zdrojů
Ovlivňování zaměstnanců → zvýšení efektivnosti výroby Personální útvar Činnosti: Předpověď potřeb lidských zdrojů Získávání a výběr pracovníků Odměňování Vzdělávání Sociální péče

32 Omezování míry konfliktů:
Předcházení sporů: Jasný systém rozdělování úkolů Plynulý informační tok Spravedlivé hodnocení a odměňování Omezování míry konfliktů: Fyzická separace účastníků sporu Systém pravidel Omezení komunikace na společné cíle Zvolit zprostředkovatele konfliktu Přeřazování zaměstnanců mezi jednotlivými skupinami

33 Podporování konfliktů:
Podpora soupeření Podpora nejistoty mezi skupinami Změna systému odměňování Řízení lidských zdrojů: Vedení Motivace Komunikace

34 Motivace Vnitřní proces utváření cílů Uspokojování potřeb:
Prvotní: zachování lidského života (voda, vzduch, spánek, potrava) Druhotné: Ostatní (finance, seberealizace, společenské postavení)

35 Komunikace Formy komunikace Komunikační kanály
Písemná: existuje doklad Ústní: úspora času, bezprostřední zpětná vazba Komunikační kanály Formální Neformální Horizontální: koordinace činnosti Vertikální:↓porady, příkazy, ↑informace o produkci, zpětná vazba Diagonální

36 Charakteristiky správné komunikace
Dostupnost komunikačního kanálu (čas, místo) Spolehlivost komunikačního kanálu (bezpečnost a přesnost) Rychlost Zpětná vazba Modifikace kanálů Násobení kanálů

37 Kontrola Porovnání reality se záměry podniku
Informační zdroj pro rozhodování Preventivní kontroly – výhody: Určení osobní odpovědnosti Podpora sebekontroly Prevence problémů

38 Druhy kontroly: Podle manažerské aktivity: Podle místa:
Strategická kontrola - např.: postavení společnosti na trhu (SWOT) Operativní kontrola – např.: ekonomické ukazatele středisek Podněcovací a přikazovací kontrola – např.: kontrola docházky, kontrola jednotlivých pracovníků Podle místa: Kontrola přímá – např.: vybrání zmetků na místě Kontrola nepřímá – např.: vyplňování výkazů

39 Druhy kontroly: Podle času:
Následná kontrola – např.:dodržení výše nákladů Průběžná kontrola – např.:kontrola v průběhu stavby Předběžná kontrola – např.: kontrola projektových dokumentací, zkoušky materiálů Podle trvání: Nepřetržitá kontrola – např.: automatizované provozy Občasná pravidelná kontrola – např.: pravidelné inventury Občasná nepravidelná kontrola – např.: nečekaná návštěva vedení

40 Druhy kontroly: Podle rozsahu – komplexní a dílčí
Podle stejnorodosti činnosti – globální a individuální Podle způsobu vyjádření – slovní, hmotné a hodnotové Podle systému – vnitřní a vnější

41 Controlling Stupeň: funkce účetnictví
výkyvy v nákladech, návrhy na změny plánování, kontrola a informační systém

42 Rozhodování = volba optimální varianty Fáze přípravná Fáze rozhodnutí
Fáze realizace Fáze kontroly Identifikace problému Analýza a formulace příčin a stanovení cílů Stanovení kritérií Stanovení důsledků jednotlivých variant

43 Rozhodování Cíle řešení: Klasifikace rozhodování:
časově, věcně a objemově vymezené měřitelné kontrolovatelné Klasifikace rozhodování: dobře strukturované – jedno kritérium, operativní úroveň, standardy pro řešení špatně strukturované – více kritérií, vyšší úroveň řízení,intuice

44 Rozhodování Klasifikace rozhodování
Rozhodování za jistoty – známe důsledky variant a která nastane Rozhodování za rizika – známe důsledky variant a pravděpodobnosti Rozhodování za nejistoty – nejisté důsledky variant a jejich pravděpodobnosti

45 Kvalita rozhodování je dána:
Ne výsledkem Cíly Množstvím a kvalitou použitých informací Použitím teorie rozhodování Rozhodovacím procesem Kvalitou objektu rozhodování

46 Identifikace rozhodovacích problémů
Vyhledávání problémů v zárodku Rozpoznání situací potřebných zásah Oddělení nejasných a překrývajících se složek Stanovení priorit Vytvoření plánu řešení

47 Rozpoznání problémových situací
Stanovení cílů Sledování vývoje a odchylek cílů Vnímání změn ve vnějším a vnitřním prostředí (SWOT) Aktivní hledání zlepšení Oddělení překrývajících se problémů Práce v týmu Existuje pouze jediné řešení, jediná příčina, jediný problém?

48 Stanovení priorit Kritéria: Související zdroje
Vážnost negativních dopadů Čas Tendence vývoje problému Bodovací systém pořadí důležitosti dílčích problémů

49 Stanovení cílů – postup:
Koho ovlivním? Co po nás chtějí? (Cíle) Oddělit konečné a dílčí cíle Náplň cílů Odpovídají cíle zájmům? (Test)

50 Metody stanovení cílů:
Strom cílů – hierarchický rozklad cíle Delfská metoda – tým odborníků, řízená anketa Brainstorming – řízená skupinová diskuse odborníků Brainwriting – zápis návrhu na kolující papír

51 3. Bezpečnostní management
Předcházet nebezpečí je levnější než řešit následky. 5 cest prevence: Technika Organizace práce Výchova Dozor Normy

52 Bezpečnost v oblastech:
Obecné zásady: Zásada prevence Bezpečnost je věcí všech pracovníků Bezpečnost v oblastech: Ochrana zdraví při práci Požární ochrana Ochrana životního prostředí Vodní hospodářství Odpadové hospodářství Zabezpečení majetku

53 Zákoník práce Zajistit bezpečnost zaměstnance
Povinnost zaměstnavatele: Zajistit bezpečnost zaměstnance Hradit náklady spojené s ochranou Vyhledávat rizika, příčiny, zdroje a odstraňovat je Přidělovat práci dle schopností zaměstnance Zajistit školení BOZP Koordinace více zaměstnavatelů Vést evidenci úrazů

54 Práva a povinnosti zaměstnance:
Právo na informace o rizicích a ochraně Právo odmítnout rizikovou práci Povinnost dbát na bezpečnost Povinnost školení BOZP Povinnost lékařských prohlídek Povinnost ochranných pomůcek Povinnost dodržovat pracovní postupy Zákaz alkoholu apod. Povinnost nahlásit závady

55 Druhy pracovních úrazů:
Pracovní úraz - při plnění pracovních povinností - nezávisle na jeho vůli Druhy pracovních úrazů: Smrtelné Těžké Hromadné 3 osoby z toho 1 těžce Ostatní

56 Registrace úrazu Při neschopnosti nejméně 1 den Zahrnuje:
Zjištění příčin Záznam: formulář „Záznam o úrazu“ Opatření Kontrola plnění opatření Kniha úrazů

57 Postup při řešení pracovního úrazu:
„Lehké“ úrazy Odeslání do 5.dne následujícího měsíce Sepsání zprávy do 2 dnů (IČO, RČ) Ohlášení nadřízenému Smrtelné, těžké nebo hromadné úrazy Šetření + záznam 6x (odborová organizace, bezpečnostní technik) Odeslání: pracovník, mzdová účtárna, Inspektorát BP, zdravotní pojišťovna, příslušná pojišťovna, bezpečnostní technik Ohlášení policii, Inspektorátu BP, odborovému svazu

58 Bezpečnost na staveništi:
Kromě obecných pravidel: školení - základní - speciální používat vymezené komunikace zachovávat pořádek zákaz manipulace se zařízeními bez požadované způsobilosti nevzdalovat se z pracoviště dodržovat postupy používat ochranné pomůcky

59 Požární ochrana: Zákon č.91/1995 Sb. O požární ochraně Odpovědnost:
statutární zástupce nebo fyzická osoba Státní dozor: Ministerstvo vnitra obecní úřady Smlouva dodavatele se subdodavateli

60 Zabezpečení hmotného majetku:
Evidence: Průkazná Spolehlivá Pravdivá Úplná Pravidelné kontroly: Objednávání Spotřeby Evidence Výkonů Faktur

61 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Obsah: Podnikání – druhy společností Podnikový management"

Podobné prezentace


Reklamy Google