Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obsah: 1.Podnikání 2.Osobité postavení stavebnictví 3.Podnikový management 4.ISO normy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obsah: 1.Podnikání 2.Osobité postavení stavebnictví 3.Podnikový management 4.ISO normy."— Transkript prezentace:

1 Obsah: 1.Podnikání 2.Osobité postavení stavebnictví 3.Podnikový management 4.ISO normy

2 1. Podnikání Zákon č. 513/ 1991 Sb. Obchodního zákoníku Definice podnikání: provádí podnikatel vlastním jménem na vlastní odpovědnost účel dosažení zisku

3 Podnikatel je: Osoba v obchodním rejstříku (hlavně obchodní společnosti, družstva) Osoba s živnostenským oprávněním Osoba se zvláštním oprávněním Fyzická osoba – zemědělská výroba

4 Obchodní rejstřík: = veřejný seznam www.justice.cz údaje o podnikatelích:  Název a sídlo  Identifikační číslo  Předmět podnikání  Právní forma právnické osoby  Statutární orgán - jméno a bydliště osob  Případně další

5 Podnikatelé v OR – podvojné účetnictví Druhy podniků dle vlastnictví: Státní (včetně podniků s 50% vlivem státu) Soukromé Družstevní Komunální (majetek obcí) Obchodní společnosti a družstva: 1.Veřejná obchodní společnost 2.Komanditní společnost 3.Společnost s ručením omezeným 4.Akciová společnost 5.Družstvo

6 Založení společnosti- obecně: - společenskou smlouvou - dnem zápisu do OR - složení základního kapitálu 1. Veřejná obchodní společnost  min. 2 osoby  osoby ručí celým svým majetkem  všichni oprávněni k řízení  zisk i ztráta se dělí rovným dílem

7 2. Komanditní společnost 2 druhy společníků Komplementáři ručí celým svým majetkem statutární orgán – řídí společnost Komanditisté ručí do výše nesplaceného vkladu vklad min. 5 000,-Kč Zisk se dělí dle společenské smlouvy Zisk pro komanditisty Zisk pro komplementáře Mezi jednotlivce dle výše vkladu Mezi jednotlivce rovným dílem

8 3. Společnost s ručením omezeným  Vklad společníka min. 20 000,-Kč  Základní kapitál 200 000,-Kč  Max. 50 společníků  Ručí do výše nesplacených vkladů  Povinný rezervní fond  Nejvyšší orgán – valná hromada  Statutární orgán - jednatel

9 4. Akciová společnost  Založení: min. 1 právnická nebo 2 fyzické osoby  Základní kapitál  Akcie – právo podílet se na řízení a zisku  Akcionář neručí za společnost Při veřejné nabídce akcií – 20 mil. Kč Bez veřejné nabídky akcií – 2 mil. Kč

10 Nejvyšší orgán - valná hromada (při splacení 30% ZK,1x ročně) Statutární orgán – představenstvo Dohled – dozorčí rada (min.3 členi na max. 5 let)  Emise: Veřejná nabídka upsání do listiny upisovatelů, splacení emisního ažia a min. 10% jmenovité hodnoty akcie

11  Akcie listinné zaknihované Na jméno Na majitele Emisní kurz (prodejní cena) Jmenovitá hodnota Emisní ažio - =  Povinný rezervní fond, do 20% ZK

12 5. Družstvo Neuzavřený počet osob Min. 5 fyzických nebo 2 právnické osoby Družstvo ručí celým svým majetkem (členové ne) Základní kapitál min. 50 000,-Kč Nejvyšší orgán – Členská schůze (1x ročně) Statutární orgán – představenstvo Dohled – Kontrolní komise

13 Podnikání fyzických osob Zákon č. 455/1991 Sb. O živnostenském podnikání Živnosti Ohlašovací Koncesované 1.řemeslné 2.vázané 3.volné Živnostenský list Koncesní listina

14 Živnosti ohlašovací - řemeslné Prokázání způsobilosti: výuční list + 3 roky praxe maturitní vysvědčení + 2 roky praxe VŠ diplom + 1 rok praxe Např.: zednictví, tesařství, klempířství

15 Skupina 213: Stavebnictví, provádění staveb, provádění změn a odstraňování: Prokázání způsobilosti: VŠ + 5 let praxe SŠ + 8 let praxe Autorizace Živnosti ohlašovací - vázané

16 Živnosti ohlašovací - volné nevyžaduje prokázání způsobilosti obchodnívýrobníslužby Volné živnosti např.: Výroba stavebních hmot a výrobků

17 Živnostenské úřady Zapisuje se: Jméno a příjmení Rodné číslo Identifikační číslo Předmět podnikání Druh živnosti Datum vzniku, zahájení činnosti, zániku Veřejně přístupný Živnostenský rejstřík

18 2. Osobité postavení stavebnictví Stavebnictví Trh práce Finanční trh Trh výrobků Trh služeb Funkce dodavatelská Funkce odběratelská

19 Statistika (2004) 381 600 zaměstnanců ve stavebnictví 394 305 mil. Kč - stavební práce www.czso.cz InvesticeZvýšení výroby Pokles výroby → nejvíce a nejdříve klesá stavební výroba, citlivá na kolísání poptávky

20 Multiplikační efekt: 1 mld. stavebních prací = 17 tis. prac míst: 5 tis. prac. míst ve stavebnictví 1 tis. prac. míst v dopravě 11 tis. prac. míst ostatní

21 Rozdíly Stavebnictví Mechanizace výroby Klimatické vlivy Pohyblivé pracoviště Roztříštěnost výroby Individuální výroba Velká hmotnost výrobku Fluktuace pracovníků Průmysl Automatizace výroby Chráněné prostory Stabilní pracoviště Koncentrace výroby Sériová, hromadná výroba Menší hmotnost výrobku Relativní stabilita pracovníků

22 Charakteristiky stavebního díla a výroby Nepohyblivý, velký, drahý, těžký, dlouhá životnost Trvale spojen s pozemkem Dlouhá doba realizace Kusový charakter → důkladná příprava Projektován dle zákazníka Nejsou zásoby → nutnost obstarávat plynule zakázky Zákazník předem znám Rozmanitost, různé obory

23 Rozptýlenost stavenišť → doprava pracovníků a strojů Přemisťující výroba → dynamičtí činitelé výroby Klimatické vlivy → zvýšená rizika, sezónnost Vysoká spotřeba materiálu → nároky na dopravu, evidenci a náklady Různé profese → nároky na organizaci Pohyblivé stroje Projekce oddělena od výroby Ekonomická rizika Charakteristiky stavebního díla a výroby

24 Investiční charakter Investor soukromý i veřejný Různé zadávání staveb → nároky na organizaci a smlouvy Dodavatel nezná soutěžící Smlouva o dílo na základě projektu Místně ohraničený trh Charakteristiky stavebního trhu

25 Velký počet zaměstnanců, techniky Značný podíl na HDP Kolísavost a rozmanitost poptávky Vázanost kapitálu, pomalý obrat Autorizace Certifikace

26 Charakteristiky ceny stavebního díla Tvorba ceny před realizací Tvorba ceny projektu odlišná od tvorby cen stavebních prací Individuální tvorba ceny pro každou cenu Konkurence starých a nových staveb (dlouhodobá životnost) Vliv mnoha faktorů mimo stavebnictví

27 3. Podnikový management Zdroje: Lidé Materiály Stroje Kapitál Metody Cíle Plánován í Organizován í Komunikac e Rozhodování Motivace Kontrola

28 Osobnost managera Vrcholový management Střední management Operativní management Více technických znalostí, méně znalostí řídících Méně technických znalostí, více znalostí řídících Vlastnosti - vrozené: komunikativnost, racionální myšlení, respekt a vedení, kooperace, předvídání - získané: příslušné vzdělání

29 Manažerská činnost Charakteristiky: –Konflikt cílů např.: zisk x mzdy ekonomika x ekologie –Rizika –Odpovědnost za výsledky – Kooperace a souhrn všech odvětví činností –Závislost na komunikaci a předvídání

30 Plánování Stanovení cíle Stanovení způsobu (metody) dosažení cíle = Plán Plány: –Dlouhodobé = strategické (5 a více let), rámec podniku –Střednědobé = taktické (1 – 5 let), rámec funkčních oblastí –Krátkodobé = operativní (do 1 roku), na úrovni pracovišť

31 Hlavní úlohy managementu: Stanovit poslání firmy a strategie Strategická pozice Výběr strategie Realizace strategie Strategická pozice: 1.Analyzovat vnější prostředí 2.Účel a očekávání spol. 3.Analyzovat zdroje a možnosti společnosti Výběr strategie: 1.Strategie na úrovni celé společnosti 2.Strategie na úrovni podniku 3.Metody Realizace strategie: 1.Organizování 2.Nalezení zdrojů 3.Řízení změn

32 Hlavní úlohy managementu: Podnikatelský záměr = strategický plán Roční plán Operativní plán Plán investic Plán nákladů a výnosů Finanční plán Plán vývoje Plán mezd Plán energií Plán oprav Plán odbytu Plán režie Plán nákupuPlán výroby

33 Organizování Vymezení vztahů pracovníků a prostředků Dělba práce, pravomocí a zodpovědnosti Organizační struktury:  Liniové  Štábní  Kombinované

34 Liniová struktura Vedoucí Podřízený APodřízený BPodřízený CPodřízený D Jednoznačné vazby, jasné kompetence Nadřízený – zodpovědnost za svou organizační jednotku

35 Liniově štábní struktura Vedoucí Podřízený A Podřízený B Podřízený C Podřízený D Štáb vypomáhá vedoucímu odborní pracovníci nemá právo rozhodovat

36 Maticová struktura Liniový vedoucí Podřízený A Podřízený B Podřízený C Podřízený D Vedoucí projektového týmu Organizace k řešení projektu / úkolu Skupina odborných pracovníků z různých útvarů Dvojí podřízenost

37 Funkční struktura Ředitel Výzkum a vývoj MarketingVýrobaFinance Seskupení podle podobných úkolů Efektivní využívání zdrojů Dobrá koordinace Rozvoj kvalifikace Nejasnost podílu jednotlivých činností na celku

38 Divizionální struktura Ředitel Divize A Výzkum Obchod Výroba Finance Divize B Výzkum Obchod Výroba Finance Divize C Výzkum Obchod Výroba Finance Divize D Výzkum Obchod Výroba Finance Divize = 1 druh výrobku / služby nebo místo působení U velkých firem, zohledňuje lépe spotřebitele Nižší efektivnost využívání zdrojů a nižší specializace pracovníků

39 Organizační struktura Metrostav a.s.

40 Řízení lidských zdrojů Ovlivňování zaměstnanců → zvýšení efektivnosti výroby Personální útvar Činnosti: –Předpověď potřeb lidských zdrojů –Získávání a výběr pracovníků –Odměňování –Vzdělávání –Sociální péče

41 Předcházení sporů: Jasný systém rozdělování úkolů Plynulý informační tok Spravedlivé hodnocení a odměňování Omezování míry konfliktů: Fyzická separace účastníků sporu Systém pravidel Omezení komunikace na společné cíle Zvolit zprostředkovatele konfliktu Přeřazování zaměstnanců mezi jednotlivými skupinami

42 Podporování konfliktů: Podpora soupeření Podpora nejistoty mezi skupinami Změna systému odměňování Řízení lidských zdrojů: Vedení Motivace Komunikace

43 Motivace Vnitřní proces utváření cílů Uspokojování potřeb:  Prvotní: zachování lidského života (voda, vzduch, spánek, potrava)  Druhotné: Ostatní (finance, seberealizace, společenské postavení)

44 Komunikace Formy komunikace  Písemná: existuje doklad  Ústní: úspora času, bezprostřední zpětná vazba Komunikační kanály  Formální  Neformální o Horizontální: koordinace činnosti o Vertikální:↓porady, příkazy, ↑informace o produkci, zpětná vazba o Diagonální

45 Charakteristiky správné komunikace  Dostupnost komunikačního kanálu (čas, místo)  Spolehlivost komunikačního kanálu (bezpečnost a přesnost)  Rychlost  Zpětná vazba  Modifikace kanálů  Násobení kanálů

46 Vnější –Statistické systémy EU –Statistické systémy ČR –Normy –Legislativy Informační zdroje Vnitřní – plánování – kalkulace – rozpočetnictví – účetnictví – operativní evidence – vnitropodniková statistika – stavební deník – smlouva o dílo

47 Informační zdroje Budoucí jevyMinulé jevy Sledování v čase plánování Sledování v čase účetnictví rozpočetnictví statistika Sledování jednoho výkonu plánování Sledování jednoho výkonu výsledná kalkulace předběžná kalkulace statistika

48 Kontrola  Porovnání reality se záměry podniku  Informační zdroj pro rozhodování  Preventivní kontroly – výhody: –Určení osobní odpovědnosti –Podpora sebekontroly –Prevence problémů

49 Druhy kontroly: Podle manažerské aktivity: 1.Strategická kontrola - např.: postavení společnosti na trhu (SWOT) 2.Operativní kontrola – např.: ekonomické ukazatele středisek 3.Podněcovací a přikazovací kontrola – např.: kontrola docházky, kontrola jednotlivých pracovníků Podle místa: 1.Kontrola přímá – např.: vybrání zmetků na místě 2.Kontrola nepřímá – např.: vyplňování výkazů

50 Druhy kontroly: Podle času: 1.Následná kontrola – např.:dodržení výše nákladů 2.Průběžná kontrola – např.:kontrola v průběhu stavby 3.Předběžná kontrola – např.: kontrola projektových dokumentací, zkoušky materiálů Podle trvání: 1.Nepřetržitá kontrola – např.: automatizované provozy 2.Občasná pravidelná kontrola – např.: pravidelné inventury 3.Občasná nepravidelná kontrola – např.: nečekaná návštěva vedení

51 Podle rozsahu – komplexní a dílčí Podle stejnorodosti činnosti – globální a individuální Podle způsobu vyjádření – slovní, hmotné a hodnotové Podle systému – vnitřní a vnější Druhy kontroly:

52 Controlling I.Stupeň: funkce účetnictví II.Stupeň: výkyvy v nákladech, návrhy na změny III.Stupeň: plánování, kontrola a informační systém

53 Rozhodování = volba optimální varianty Fáze přípravná Fáze rozhodnutí Fáze realizace Fáze kontroly 1.Identifikace problému 2.Analýza a formulace příčin a stanovení cílů 3.Stanovení kritérií 4.Stanovení důsledků jednotlivých variant

54 Rozhodování Cíle řešení: –časově, věcně a objemově vymezené –měřitelné –kontrolovatelné Klasifikace rozhodování: –dobře strukturované – jedno kritérium, operativní úroveň, standardy pro řešení –špatně strukturované – více kritérií, vyšší úroveň řízení,intuice

55 Klasifikace rozhodování –Rozhodování za jistoty – známe důsledky variant a která nastane –Rozhodování za rizika – známe důsledky variant a pravděpodobnosti –Rozhodování za nejistoty – nejisté důsledky variant a jejich pravděpodobnosti Rozhodování

56 Kvalita rozhodování je dána: Ne výsledkem Cíly Množstvím a kvalitou použitých informací Použitím teorie rozhodování Rozhodovacím procesem Kvalitou objektu rozhodování

57 Identifikace rozhodovacích problémů Vyhledávání problémů v zárodku Rozpoznání situací potřebných zásah Oddělení nejasných a překrývajících se složek Stanovení priorit Vytvoření plánu řešení

58 Rozpoznání problémových situací Stanovení cílů Sledování vývoje a odchylek cílů Vnímání změn ve vnějším a vnitřním prostředí (SWOT) Aktivní hledání zlepšení Oddělení překrývajících se problémů Práce v týmu Existuje pouze jediné řešení, jediná příčina, jediný problém?

59 Kritéria: –Související zdroje –Vážnost negativních dopadů –Čas –Tendence vývoje problému Bodovací systém pořadí důležitosti dílčích problémů Stanovení priorit

60 Koho ovlivním? Stanovení cílů – postup: Co po nás chtějí? (Cíle) Oddělit konečné a dílčí cíle Náplň cílů Odpovídají cíle zájmům? (Test)

61 1.Strom cílů – hierarchický rozklad cíle 2.Delfská metoda – tým odborníků, řízená anketa 3.Brainstorming – řízená skupinová diskuse odborníků 4.Brainwriting – zápis návrhu na kolující papír Metody stanovení cílů:

62 Mezinárodní - International Organization for Standardization Český normalizační institut (www.csni.cz)www.csni.cz Systém kvality – certifikát Mezinárodní označení ISO evropská verze EN ISO česká verze ČSN EN ISO Norma ISO 9001 - systém managementu jakosti Norma ISO 14001 - systém environmentálního managementu 4. ISO normy

63

64 Technické normy - obecně -Dokumentované dohody -Pravidla, směrnice, pokyny nebo charakteristiky činností -Zajišťují kvalitu materiálů, výrobků, postupů a služeb -Doporučení, dobrovolné

65 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Obsah: 1.Podnikání 2.Osobité postavení stavebnictví 3.Podnikový management 4.ISO normy."

Podobné prezentace


Reklamy Google