Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obsah: Podnikání Osobité postavení stavebnictví Podnikový management

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obsah: Podnikání Osobité postavení stavebnictví Podnikový management"— Transkript prezentace:

1 Obsah: Podnikání Osobité postavení stavebnictví Podnikový management
ISO normy

2 1. Podnikání Zákon č. 513/ 1991 Sb. Obchodního zákoníku
Definice podnikání: provádí podnikatel vlastním jménem na vlastní odpovědnost účel dosažení zisku

3 Podnikatel je: Osoba v obchodním rejstříku
(hlavně obchodní společnosti, družstva) Osoba s živnostenským oprávněním Osoba se zvláštním oprávněním Fyzická osoba – zemědělská výroba

4 Obchodní rejstřík: = veřejný seznam www.justice.cz
údaje o podnikatelích: Název a sídlo Identifikační číslo Předmět podnikání Právní forma právnické osoby Statutární orgán - jméno a bydliště osob Případně další

5 Podnikatelé v OR – podvojné účetnictví
Druhy podniků dle vlastnictví: Státní (včetně podniků s 50% vlivem státu) Soukromé Družstevní Komunální (majetek obcí) Obchodní společnosti a družstva: Veřejná obchodní společnost Komanditní společnost Společnost s ručením omezeným Akciová společnost Družstvo

6 1. Veřejná obchodní společnost
Založení společnosti- obecně: - společenskou smlouvou - dnem zápisu do OR - složení základního kapitálu 1. Veřejná obchodní společnost min. 2 osoby osoby ručí celým svým majetkem všichni oprávněni k řízení zisk i ztráta se dělí rovným dílem

7 2. Komanditní společnost
Zisk pro komanditisty Mezi jednotlivce dle výše vkladu Zisk se dělí dle společenské smlouvy Zisk pro komplementáře Mezi jednotlivce rovným dílem

8 3. Společnost s ručením omezeným
Vklad společníka min ,-Kč Základní kapitál ,-Kč Max. 50 společníků Ručí do výše nesplacených vkladů Povinný rezervní fond Nejvyšší orgán – valná hromada Statutární orgán - jednatel

9 4. Akciová společnost Založení: min. 1 právnická nebo 2 fyzické osoby
Základní kapitál Akcie – právo podílet se na řízení a zisku Akcionář neručí za společnost Při veřejné nabídce akcií – 20 mil. Kč Bez veřejné nabídky akcií – 2 mil. Kč

10 Emise: Veřejná nabídka upsání do listiny upisovatelů,
Nejvyšší orgán - valná hromada (při splacení 30% ZK,1x ročně) Dohled – dozorčí rada (min.3 členi na max. 5 let) Statutární orgán – představenstvo Emise: Veřejná nabídka upsání do listiny upisovatelů, splacení emisního ažia a min. 10% jmenovité hodnoty akcie

11 Emisní kurz (prodejní cena)
Jmenovitá hodnota - Emisní ažio = listinné Na jméno Akcie zaknihované Na majitele Povinný rezervní fond, do 20% ZK

12 5. Družstvo Neuzavřený počet osob
Min. 5 fyzických nebo 2 právnické osoby Družstvo ručí celým svým majetkem (členové ne) Základní kapitál min ,-Kč Nejvyšší orgán – Členská schůze (1x ročně) Dohled – Kontrolní komise Statutární orgán – představenstvo

13 Podnikání fyzických osob
Zákon č. 455/1991 Sb. O živnostenském podnikání Živnosti Koncesované Ohlašovací Koncesní listina řemeslné vázané volné Živnostenský list

14 Živnosti ohlašovací - řemeslné
Prokázání způsobilosti: výuční list + 3 roky praxe maturitní vysvědčení + 2 roky praxe VŠ diplom + 1 rok praxe Např.: zednictví, tesařství, klempířství

15 Živnosti ohlašovací - vázané
Skupina 213: Stavebnictví, provádění staveb, provádění změn a odstraňování: Prokázání způsobilosti: VŠ + 5 let praxe SŠ + 8 let praxe Autorizace

16 Živnosti ohlašovací - volné
nevyžaduje prokázání způsobilosti Volné živnosti obchodní výrobní služby např.: Výroba stavebních hmot a výrobků

17 Živnostenský rejstřík
Živnostenské úřady Zapisuje se: Jméno a příjmení Rodné číslo Identifikační číslo Předmět podnikání Druh živnosti Datum vzniku, zahájení činnosti, zániku Veřejně přístupný

18 2. Osobité postavení stavebnictví
Trh služeb Trh práce Trh výrobků Stavebnictví Finanční trh Funkce dodavatelská Funkce odběratelská

19 Statistika (2004) 381 600 zaměstnanců ve stavebnictví
mil. Kč - stavební práce Investice Zvýšení výroby Pokles výroby → nejvíce a nejdříve klesá stavební výroba, citlivá na kolísání poptávky

20 Multiplikační efekt: 1 mld. stavebních prací = 17 tis. prac míst:
5 tis. prac. míst ve stavebnictví 1 tis. prac. míst v dopravě 11 tis. prac. míst ostatní

21 Rozdíly Stavebnictví Průmysl Mechanizace výroby Klimatické vlivy
Pohyblivé pracoviště Roztříštěnost výroby Individuální výroba Velká hmotnost výrobku Fluktuace pracovníků Průmysl Automatizace výroby Chráněné prostory Stabilní pracoviště Koncentrace výroby Sériová, hromadná výroba Menší hmotnost výrobku Relativní stabilita pracovníků

22 Charakteristiky stavebního díla a výroby
Nepohyblivý, velký, drahý, těžký, dlouhá životnost Trvale spojen s pozemkem Dlouhá doba realizace Kusový charakter → důkladná příprava Projektován dle zákazníka Nejsou zásoby → nutnost obstarávat plynule zakázky Zákazník předem znám Rozmanitost, různé obory

23 Charakteristiky stavebního díla a výroby
Rozptýlenost stavenišť → doprava pracovníků a strojů Přemisťující výroba → dynamičtí činitelé výroby Klimatické vlivy → zvýšená rizika, sezónnost Vysoká spotřeba materiálu → nároky na dopravu, evidenci a náklady Různé profese → nároky na organizaci Pohyblivé stroje Projekce oddělena od výroby Ekonomická rizika

24 Charakteristiky stavebního trhu
Investiční charakter Investor soukromý i veřejný Různé zadávání staveb → nároky na organizaci a smlouvy Dodavatel nezná soutěžící Smlouva o dílo na základě projektu Místně ohraničený trh

25 Charakteristiky stavebního trhu
Velký počet zaměstnanců, techniky Značný podíl na HDP Kolísavost a rozmanitost poptávky Vázanost kapitálu, pomalý obrat Autorizace Certifikace

26 Charakteristiky ceny stavebního díla
Tvorba ceny před realizací Tvorba ceny projektu odlišná od tvorby cen stavebních prací Individuální tvorba ceny pro každou cenu Konkurence starých a nových staveb (dlouhodobá životnost) Vliv mnoha faktorů mimo stavebnictví

27 3. Podnikový management Organizování Komunikace Plánování Zdroje: Lidé
Materiály Stroje Kapitál Metody Cíle Rozhodování Kontrola Motivace

28 Osobnost managera Méně technických znalostí, více znalostí řídících
Vrcholový management Střední management Operativní management Více technických znalostí, méně znalostí řídících Vlastnosti - vrozené: komunikativnost, racionální myšlení, respekt a vedení, kooperace, předvídání - získané: příslušné vzdělání

29 Manažerská činnost Charakteristiky: Konflikt cílů např.: zisk x mzdy
ekonomika x ekologie Rizika Odpovědnost za výsledky Kooperace a souhrn všech odvětví činností Závislost na komunikaci a předvídání

30 Plánování Stanovení cíle Stanovení způsobu (metody) dosažení cíle
Plány: Dlouhodobé = strategické (5 a více let), rámec podniku Střednědobé = taktické (1 – 5 let), rámec funkčních oblastí Krátkodobé = operativní (do 1 roku), na úrovni pracovišť

31 Hlavní úlohy managementu:
Stanovit poslání firmy a strategie Strategická pozice Strategická pozice: Analyzovat vnější prostředí Účel a očekávání spol. Analyzovat zdroje a možnosti společnosti Výběr strategie Realizace strategie Výběr strategie: Strategie na úrovni celé společnosti Strategie na úrovni podniku Metody Realizace strategie: Organizování Nalezení zdrojů Řízení změn

32 Hlavní úlohy managementu:
Podnikatelský záměr = strategický plán Plán vývoje Plán mezd Plán energií Plán oprav Plán odbytu Plán režie Plán investic Plán nákladů a výnosů Finanční plán Roční plán Operativní plán Plán nákupu Plán výroby

33 Organizování Vymezení vztahů pracovníků a prostředků
Dělba práce, pravomocí a zodpovědnosti Organizační struktury: Liniové Štábní Kombinované

34 Liniová struktura Jednoznačné vazby, jasné kompetence
Nadřízený – zodpovědnost za svou organizační jednotku

35 Liniově štábní struktura
vypomáhá vedoucímu odborní pracovníci nemá právo rozhodovat

36 Vedoucí projektového týmu
Maticová struktura Vedoucí projektového týmu Organizace k řešení projektu / úkolu Skupina odborných pracovníků z různých útvarů Dvojí podřízenost

37 Funkční struktura Seskupení podle podobných úkolů
Efektivní využívání zdrojů Dobrá koordinace Rozvoj kvalifikace Nejasnost podílu jednotlivých činností na celku

38 Divizionální struktura
Divize = 1 druh výrobku / služby nebo místo působení U velkých firem, zohledňuje lépe spotřebitele Nižší efektivnost využívání zdrojů a nižší specializace pracovníků

39 Organizační struktura Metrostav a.s.

40 Řízení lidských zdrojů
Ovlivňování zaměstnanců → zvýšení efektivnosti výroby Personální útvar Činnosti: Předpověď potřeb lidských zdrojů Získávání a výběr pracovníků Odměňování Vzdělávání Sociální péče

41 Omezování míry konfliktů:
Předcházení sporů: Jasný systém rozdělování úkolů Plynulý informační tok Spravedlivé hodnocení a odměňování Omezování míry konfliktů: Fyzická separace účastníků sporu Systém pravidel Omezení komunikace na společné cíle Zvolit zprostředkovatele konfliktu Přeřazování zaměstnanců mezi jednotlivými skupinami

42 Podporování konfliktů:
Podpora soupeření Podpora nejistoty mezi skupinami Změna systému odměňování Řízení lidských zdrojů: Vedení Motivace Komunikace

43 Motivace Vnitřní proces utváření cílů Uspokojování potřeb:
Prvotní: zachování lidského života (voda, vzduch, spánek, potrava) Druhotné: Ostatní (finance, seberealizace, společenské postavení)

44 Komunikace Formy komunikace Komunikační kanály
Písemná: existuje doklad Ústní: úspora času, bezprostřední zpětná vazba Komunikační kanály Formální Neformální Horizontální: koordinace činnosti Vertikální:↓porady, příkazy, ↑informace o produkci, zpětná vazba Diagonální

45 Charakteristiky správné komunikace
Dostupnost komunikačního kanálu (čas, místo) Spolehlivost komunikačního kanálu (bezpečnost a přesnost) Rychlost Zpětná vazba Modifikace kanálů Násobení kanálů

46 Informační zdroje Vnější Vnitřní plánování Statistické systémy EU
Statistické systémy ČR Normy Legislativy Vnitřní plánování kalkulace rozpočetnictví účetnictví operativní evidence vnitropodniková statistika stavební deník smlouva o dílo

47 Informační zdroje Budoucí jevy Minulé jevy Sledování v čase plánování
účetnictví rozpočetnictví statistika Sledování jednoho výkonu výsledná kalkulace předběžná kalkulace

48 Kontrola Porovnání reality se záměry podniku
Informační zdroj pro rozhodování Preventivní kontroly – výhody: Určení osobní odpovědnosti Podpora sebekontroly Prevence problémů

49 Druhy kontroly: Podle manažerské aktivity: Podle místa:
Strategická kontrola - např.: postavení společnosti na trhu (SWOT) Operativní kontrola – např.: ekonomické ukazatele středisek Podněcovací a přikazovací kontrola – např.: kontrola docházky, kontrola jednotlivých pracovníků Podle místa: Kontrola přímá – např.: vybrání zmetků na místě Kontrola nepřímá – např.: vyplňování výkazů

50 Druhy kontroly: Podle času:
Následná kontrola – např.:dodržení výše nákladů Průběžná kontrola – např.:kontrola v průběhu stavby Předběžná kontrola – např.: kontrola projektových dokumentací, zkoušky materiálů Podle trvání: Nepřetržitá kontrola – např.: automatizované provozy Občasná pravidelná kontrola – např.: pravidelné inventury Občasná nepravidelná kontrola – např.: nečekaná návštěva vedení

51 Druhy kontroly: Podle rozsahu – komplexní a dílčí
Podle stejnorodosti činnosti – globální a individuální Podle způsobu vyjádření – slovní, hmotné a hodnotové Podle systému – vnitřní a vnější

52 Controlling Stupeň: funkce účetnictví
výkyvy v nákladech, návrhy na změny plánování, kontrola a informační systém

53 Rozhodování = volba optimální varianty Fáze přípravná Fáze rozhodnutí
Fáze realizace Fáze kontroly Identifikace problému Analýza a formulace příčin a stanovení cílů Stanovení kritérií Stanovení důsledků jednotlivých variant

54 Rozhodování Cíle řešení: Klasifikace rozhodování:
časově, věcně a objemově vymezené měřitelné kontrolovatelné Klasifikace rozhodování: dobře strukturované – jedno kritérium, operativní úroveň, standardy pro řešení špatně strukturované – více kritérií, vyšší úroveň řízení,intuice

55 Rozhodování Klasifikace rozhodování
Rozhodování za jistoty – známe důsledky variant a která nastane Rozhodování za rizika – známe důsledky variant a pravděpodobnosti Rozhodování za nejistoty – nejisté důsledky variant a jejich pravděpodobnosti

56 Kvalita rozhodování je dána:
Ne výsledkem Cíly Množstvím a kvalitou použitých informací Použitím teorie rozhodování Rozhodovacím procesem Kvalitou objektu rozhodování

57 Identifikace rozhodovacích problémů
Vyhledávání problémů v zárodku Rozpoznání situací potřebných zásah Oddělení nejasných a překrývajících se složek Stanovení priorit Vytvoření plánu řešení

58 Rozpoznání problémových situací
Stanovení cílů Sledování vývoje a odchylek cílů Vnímání změn ve vnějším a vnitřním prostředí (SWOT) Aktivní hledání zlepšení Oddělení překrývajících se problémů Práce v týmu Existuje pouze jediné řešení, jediná příčina, jediný problém?

59 Stanovení priorit Kritéria: Související zdroje
Vážnost negativních dopadů Čas Tendence vývoje problému Bodovací systém pořadí důležitosti dílčích problémů

60 Stanovení cílů – postup:
Koho ovlivním? Co po nás chtějí? (Cíle) Oddělit konečné a dílčí cíle Náplň cílů Odpovídají cíle zájmům? (Test)

61 Metody stanovení cílů:
Strom cílů – hierarchický rozklad cíle Delfská metoda – tým odborníků, řízená anketa Brainstorming – řízená skupinová diskuse odborníků Brainwriting – zápis návrhu na kolující papír

62 4. ISO normy Mezinárodní - International Organization for Standardization Český normalizační institut (www.csni.cz) Systém kvality – certifikát Mezinárodní označení ISO evropská verze EN ISO česká verze ČSN EN ISO Norma ISO systém managementu jakosti Norma ISO systém environmentálního managementu

63

64 Technické normy - obecně
Dokumentované dohody Pravidla, směrnice, pokyny nebo charakteristiky činností Zajišťují kvalitu materiálů, výrobků, postupů a služeb Doporučení, dobrovolné

65 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Obsah: Podnikání Osobité postavení stavebnictví Podnikový management"

Podobné prezentace


Reklamy Google