Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vybrané diagnostické metody

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vybrané diagnostické metody"— Transkript prezentace:

1 Vybrané diagnostické metody
Kateřina Lišková Ontogenetická psychologie

2 Metody vývojové dg Osobní kontakt Dg interview
Dotazníkové metody a posuzovací škály Baterie testů (testové baterie profilové vs. testové sestavy) Projektivní metody (asociace, konstruování, doplňování, výběr, exprese) Přístrojové metody (reakční časy) (Švancara, 1980)

3 Osnova Rané dětství: Gesell
Předškolní a školní věk: Vineland, Bender-Gestalt Speciál: Feuerstein

4 Rané dětství Vývojové škály Gesellova vývojová škála
Bühlerové-Hetzerové Kleinkindertest Škály N.Bayleyové (BSID) Mnichovská vývojová dg Griffithové škála Testy kognitivních schopností Novorozenecké škály

5 Gesellova vývojová škála
4 týdny – 36 měsíců Maturace (úroveň zralosti) 5 oblastí: Adaptivní chování - Řeč Hrubá motorika - Sociální chování Jemná motorika Nesplní žádný úkol „klíčový věk“ „zóna zralosti“ „bazální věk“ X „strop“ 4 Zóna lehu na zádech 16 Splní všechny úkoly

6

7 Bühlerové-Hetzerové Kleinkindertest
Narození – 6 let 24 hodinová pozorování malých dětí 6 dimenzí: Smyslové vnímání Tělesné pohyby Sociálně řečový kontakt Učení a nápodoba Zacházení s materiálem Duševní produkce Testové úkoly = životní situace Počet vyřešených úkolů dá vývojový věk dítěte

8 Škály N.Bayleyové 1 měsíc – 3,6 let Standardizováno (podobné Wechsleru) = tabulky norem pro porovnání Testový soubor: Mentální stupnice (percepční bystrost, diskriminační schopnosti, vokalizace/řeč, řešení problémů) Motorická stupnice (koordinace velkých svalových skupin, jemná i hrubá motorika, pohyblivost) Záznam o chování dítěte (aktivita, zájem, pozornost, energie, interpersonální chování, sociální orientace, emoční ladění, bázlivost cílesměrnost chování, vytrvalost, zájem o specifické smyslové zkušenosti)

9 ?

10 Testy kognitivních schopností
V útlém věku Infant Psychological Development Scale Vývoj zrakového vnímání a permanence objektu Vývoj prostředků k dosažení žádoucí události v prostředí Vývoj imitace Vývoj operacionální kauzality Konstrukce vztahů předmětů v prostoru Vývoj schémat pro manipulaci s předměty Brazeltonova novorozenecká škála Do 30 dní věku Ve spánku i bdělém stavu = reakce na zrakové, sluchové, ne/sociální podněty, až mírně averzivní stimulace (zakrytí obličeje)

11 Předškolní a školní věk
Školní zralost Inteligence, paměť, pozornost, řeč Percepce, motorika, lateralita Sociální schopnosti

12 Jiráskův test školní zralosti
Kresba mužské postavy („Tady nakresli nějakého pána, tak jak to umíš.“) Napodobení psacího písma („Podívej se, tady je něco napsáno, ty ses ještě psát neučil, ale zkus to, jestli bys to taky uměl; hezky se dívej, jak je to napsané a tady vedle to tak napiš.“) Obkreslení skupiny bodů („Tady jsou takové puntíky, zkus to tadyhle vedle nakreslit zrovna tak“) Jiráskův test školní zralosti

13

14 Inteligence Ravenovy testy Barevné progresivní matice
Již od 5 let Barevné progresivní matice Set A (pochopit změny) Set AB (najít chybějící část celku obrazce) Set B (schopnost abstraktního úsudku – analogie) Standardní progresivní matice Set A (statická představivost, pozornost, vizuální diskriminace) Set B (pochopení analogie obrazců) Set C (představivost, pochopení vertikálních/horizontálních změn) Set D (postřeh v souborných změnách obrazce) Set E (abstrakce – podobné aritmetickým operacím)

15

16 Intelektová úroveň 95 a více: intelektově superiorní vzhledem k příslušné věkové skupině 75 – 94: nadprůměrná inteligence 26 – 74: průměrná inteligence 6 – 25: podprůměrná inteligence 0 – 5: intelektově defektní

17 Kohsovy kostky Schopnost analýzy, syntézy a mentálních kombinací

18 Edfeldtův reverzní test
Percepce a pozornost Edfeldtův reverzní test

19 Orientační test dynamické praxe
Motorika a lateralita Orientační test dynamické praxe Pohyby rukou, nohou a jazyka Dítě napodobuje examinátora Test ohýbání drátu Vytvořit z drátu stejný vzor, jako je předloha Dodržování: rovnosti, délky úseček, správnosti úhlů, rovnoběžnosti linií, kvality oblouků, provedení Zkouška laterality (Matějček) Horní, dolní končetiny, oči, uši Hra se vzdálenými a blízkými předměty

20 Vinelandská škála sociální vyspělosti
Sociální dovednosti Vinelandská škála sociální vyspělosti 0 – let 36 položek Soběstačnost – všeobecně Soběstačnost – jídlo Soběstačnost – oblékání Samostatnost Zaměstnání Komunikace Motorika Sociální začleněnost

21

22 Kresebný test Bender – Gestalt test
Vývoj percepce a senzomotorické koordinace Dg organických změn CNS Ukazovat obrázky a chceme, aby nám je nakreslilo Hodnocení: 51 položek (až 105 bodů) Kvalita tvaru, lokalizace v prostoru, vzájemné umístění jednotlivých částí, počet částí, velikost detailů obrazce

23

24

25

26 Vývoj grafických projevů - kresba

27 Grace Arthurové výkonový test
Kompletní test Grace Arthurové výkonový test 4,5 – dospělost Knoxovy kostky Sequinova zasouvačka (vkládání geometrických tvarů do desky) Stencilovy šablony Porteusova bludiště Healyho obrázkový doplňovací test (sociální úsudek)

28 Dospívání a adolescence
Projektivní techniky Osobnostní testy Dotazníky Posuzovací škály

29 Kresebné a projektivní testy
KREATOS Zkouška kreativity = divergentní mentální schopnosti (figurální a sémantické) – originalita sebehodnocení zájmová zaměřenost a CH/T tendence kreslířská výkonnost - estetická senzitivita a grafomotorika 6 bodů x 12 položek (vynechané, atematické, primitivní, běžné, originální tematické, konfigurované, originální konfigurované)

30

31

32 Úvod do Rorschachovy metody
Emotivita (bohatství, hloubka a síla; zralost a stabilita; egocentrická a sociální) Emoční ladění (depresivnost a radostnost; poklidnost a vzrušivost) Ovládání emocí Interpersonální vztahy Celková charakteristika dispozic Vztahy k rodině Erotické vztahy Vztahy k sobě

33 Úvod do Rorschachovy metody
Percepčně kognitivní fce Teoreticko abstraktní myšlení Praktický rozum Disciplinovaná logika Kreativita, intuice, fantazie, nadání Flexibilita X rigidita Psychické poruchy Úzkostnost, neuróza Psychóza Psychopatie

34 Úvod do Rorschachovy metody
Verbalizace (ne)uvědomovaných zážitků, představ, snů, přání, konfliktů… Význam barev (emotivita) „Pohyblivost“ skvrn (extra-, introverze) Tvarové aspekty (realita=racionalita) Princip „homologie“ (jak v testu, tak v životě) Čas, protokol, dotazování na konci (dovysvětlování, lokalizace, signovaní)

35

36

37 Speciální dg metody Intervenční program instrumentálního
obohacení Reuvena Feuersteina Bukurešť, Ženeva, Francie, Izrael Vývojová, klinická, kognitivní Ψ Handicapované děti (pedag. Ψ) Speciální pedagog s dětmi, které přežily holocaust Problém kulturní deprivace, rozdílů Potenciální možnosti změn u dětí s nižšími výkony

38 Program instrumentálního obohacení
Teorie strukturální kognitivní modifikovatelnosti Kritika standardních testů inteligence Jen aktuální výkon, ne schopnost učit se Inteligence není neměnná Kulturní, sociální a ekonomický kontext

39 Program instrumentálního obohacení
Dynamické hodnocení učební kapacity LPAD – skryté možnosti jedince Hodnocení procesu změny (upravený Raven) Intervence a interakce Zjistit i nepatrné změny v mentální aktivitě – zda získalo zkušenost Ne standardizace, ale individualita Která kognitivní fce odpovědná za nezdar

40 Program instrumentálního obohacení
Rozvíjení řeči, vnitřní motivace, naučit se reflektovat své myšlení a vhled Uspořádání bodů

41 Instrumentální obohacování
Orientace v prostoru Porovnávání

42 Instrumentální obohacení
Analytické vnímání

43 Instrumentální obohacení
7 dimenzí: Všeobecnost obsahu Jazyk prezentace Fáze mentální činnosti Druh myšlenkové operace Úroveň abstrakce Úroveň složitosti Stupeň účinnosti

44 Děkuji za pozornost 


Stáhnout ppt "Vybrané diagnostické metody"

Podobné prezentace


Reklamy Google