Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vybrané diagnostické metody Kateřina Lišková Ontogenetická psychologie.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vybrané diagnostické metody Kateřina Lišková Ontogenetická psychologie."— Transkript prezentace:

1 Vybrané diagnostické metody Kateřina Lišková Ontogenetická psychologie

2 Metody vývojové dg Osobní kontakt Dg interview Dotazníkové metody a posuzovací škály Baterie testů (testové baterie profilové vs. testové sestavy) Projektivní metody (asociace, konstruování, doplňování, výběr, exprese) Přístrojové metody (reakční časy) (Švancara, 1980)

3 Osnova Rané dětství: Gesell Předškolní a školní věk: Vineland, Bender-Gestalt Speciál: Feuerstein

4 Rané dětství Vývojové škály Gesellova vývojová škála Bühlerové-Hetzerové Kleinkindertest Škály N.Bayleyové (BSID) Mnichovská vývojová dg Griffithové škála Testy kognitivních schopností Novorozenecké škály

5 Maturace (úroveň zralosti) 5 oblastí: –Adaptivní chování- Řeč –Hrubá motorika- Sociální chování –Jemná motorika Gesellova vývojová škála 4 týdny – 36 měsíců „klíčový věk“ „zóna zralosti“ „bazální věk“ X „strop“ 416 Zóna lehu na zádech Splní všechny úkoly Nesplní žádný úkol

6

7 24 hodinová pozorování malých dětí 6 dimenzí: –Smyslové vnímání –Tělesné pohyby –Sociálně řečový kontakt –Učení a nápodoba –Zacházení s materiálem –Duševní produkce Bühlerové-Hetzerové Kleinkindertest Narození – 6 let Testové úkoly = životní situace Počet vyřešených úkolů dá vývojový věk dítěte

8 Standardizováno (podobné Wechsleru) = tabulky norem pro porovnání Testový soubor: –Mentální stupnice (percepční bystrost, diskriminační schopnosti, vokalizace/řeč, řešení problémů) –Motorická stupnice (koordinace velkých svalových skupin, jemná i hrubá motorika, pohyblivost) –Záznam o chování dítěte (aktivita, zájem, pozornost, energie, interpersonální chování, sociální orientace, emoční ladění, bázlivost cílesměrnost chování, vytrvalost, zájem o specifické smyslové zkušenosti) Škály N.Bayleyové 1 měsíc – 3,6 let

9 ?

10 Infant Psychological Development Scale Vývoj zrakového vnímání a permanence objektu Vývoj prostředků k dosažení žádoucí události v prostředí Vývoj imitace Vývoj operacionální kauzality Konstrukce vztahů předmětů v prostoru Vývoj schémat pro manipulaci s předměty Testy kognitivních schopností V útlém věku Brazeltonova novorozenecká škála Do 30 dní věku Ve spánku i bdělém stavu = reakce na zrakové, sluchové, ne/sociální podněty, až mírně averzivní stimulace (zakrytí obličeje)

11 Předškolní a školní věk Školní zralost Inteligence, paměť, pozornost, řeč Percepce, motorika, lateralita Sociální schopnosti

12 –Kresba mužské postavy („Tady nakresli nějakého pána, tak jak to umíš.“) –Napodobení psacího písma („Podívej se, tady je něco napsáno, ty ses ještě psát neučil, ale zkus to, jestli bys to taky uměl; hezky se dívej, jak je to napsané a tady vedle to tak napiš.“) –Obkreslení skupiny bodů („Tady jsou takové puntíky, zkus to tadyhle vedle nakreslit zrovna tak“) Školní zralost Jiráskův test školní zralosti

13

14 Barevné progresivní matice –Set A (pochopit změny) –Set AB (najít chybějící část celku obrazce) –Set B (schopnost abstraktního úsudku – analogie) Inteligence Ravenovy testy Již od 5 let Standardní progresivní matice –Set A (statická představivost, pozornost, vizuální diskriminace) –Set B (pochopení analogie obrazců) –Set C (představivost, pochopení vertikálních/horizontálních změn) –Set D (postřeh v souborných změnách obrazce) –Set E (abstrakce – podobné aritmetickým operacím)

15

16 Intelektová úroveň 95 a více: intelektově superiorní vzhledem k příslušné věkové skupině 75 – 94: nadprůměrná inteligence 26 – 74: průměrná inteligence 6 – 25: podprůměrná inteligence 0 – 5: intelektově defektní

17 Schopnost analýzy, syntézy a mentálních kombinací Kohsovy kostky

18 Percepce a pozornost Edfeldtův reverzní test

19 Pohyby rukou, nohou a jazyka Dítě napodobuje examinátora Motorika a lateralita Orientační test dynamické praxe Vytvořit z drátu stejný vzor, jako je předloha Dodržování: rovnosti, délky úseček, správnosti úhlů, rovnoběžnosti linií, kvality oblouků, provedení Horní, dolní končetiny, oči, uši Hra se vzdálenými a blízkými předměty Zkouška laterality (Matějček) Test ohýbání drátu

20 Sociální dovednosti Vinelandská škála sociální vyspělosti 0 – 9 - 11 - 25 let 36 položek Soběstačnost – všeobecně Soběstačnost – jídlo Soběstačnost – oblékání SamostatnostZaměstnáníKomunikaceMotorika Sociální začleněnost

21

22 Vývoj percepce a senzomotorické koordinace Dg organických změn CNS Ukazovat obrázky a chceme, aby nám je nakreslilo Hodnocení: 51 položek (až 105 bodů) Kvalita tvaru, lokalizace v prostoru, vzájemné umístění jednotlivých částí, počet částí, velikost detailů obrazce Bender – Gestalt test Kresebný test

23

24

25

26 Vývoj grafických projevů - kresba

27 Knoxovy kostky Sequinova zasouvačka (vkládání geometrických tvarů do desky) Stencilovy šablony Porteusova bludiště Healyho obrázkový doplňovací test (sociální úsudek) Grace Arthurové výkonový test 4,5 – dospělost Kompletní test

28 Dospívání a adolescence Projektivní techniky Osobnostní testy Dotazníky Posuzovací škály

29 Zkouška kreativity = –divergentní mentální schopnosti (figurální a sémantické) – originalita –sebehodnocení –zájmová zaměřenost a CH/T tendence –kreslířská výkonnost - estetická senzitivita a grafomotorika Kresebné a projektivní testy KREATOS 6 bodů x 12 položek ( vynechané, atematické, primitivní, běžné, originální tematické, konfigurované, originální konfigurované)

30

31

32 Emotivita ( bohatství, hloubka a síla; zralost a stabilita; egocentrická a sociální ) –Emoční ladění ( depresivnost a radostnost; poklidnost a vzrušivost ) –Ovládání emocí Úvod do Rorschachovy metody Interpersonální vztahy –Celková charakteristika dispozic –Vztahy k rodině –Erotické vztahy –Vztahy k sobě

33 Percepčně kognitivní fce –Teoreticko abstraktní myšlení –Praktický rozum –Disciplinovaná logika –Kreativita, intuice, fantazie, nadání –Flexibilita X rigidita Úvod do Rorschachovy metody Psychické poruchy –Úzkostnost, neuróza –Psychóza –Psychopatie

34 Verbalizace (ne)uvědomovaných zážitků, představ, snů, přání, konfliktů… Význam barev ( emotivita ) „Pohyblivost“ skvrn ( extra-, introverze ) Tvarové aspekty ( realita=racionalita ) Princip „ homologie “ ( jak v testu, tak v životě ) Čas, protokol, dotazování na konci ( dovysvětlování, lokalizace, signovaní ) Úvod do Rorschachovy metody

35

36

37 Speciální dg metody Bukurešť, Ženeva, Francie, Izrael Vývojová, klinická, kognitivní Ψ Handicapované děti (pedag. Ψ) Speciální pedagog s dětmi, které přežily holocaust Problém kulturní deprivace, rozdílů Potenciální možnosti změn u dětí s nižšími výkony Intervenční program instrumentálního obohacení Reuvena Feuersteina

38 Program instrumentálního obohacení Teorie strukturální kognitivní modifikovatelnosti –Kritika standardních testů inteligence –Jen aktuální výkon, ne schopnost učit se –Inteligence není neměnná –Kulturní, sociální a ekonomický kontext

39 Program instrumentálního obohacení Dynamické hodnocení učební kapacity LPAD – skryté možnosti jedince Hodnocení procesu změny (upravený Raven) Intervence a interakce Zjistit i nepatrné změny v mentální aktivitě – zda získalo zkušenost Ne standardizace, ale individualita Která kognitivní fce odpovědná za nezdar

40 Program instrumentálního obohacení Rozvíjení řeči, vnitřní motivace, naučit se reflektovat své myšlení a vhled Uspořádání bodů

41 Instrumentální obohacování Orientace v prostoru Porovnávání

42 Instrumentální obohacení Analytické vnímání

43 Instrumentální obohacení 7 dimenzí: –Všeobecnost obsahu –Jazyk prezentace –Fáze mentální činnosti –Druh myšlenkové operace –Úroveň abstrakce –Úroveň složitosti –Stupeň účinnosti

44 Děkuji za pozornost Děkuji za pozornost 9.4.2008


Stáhnout ppt "Vybrané diagnostické metody Kateřina Lišková Ontogenetická psychologie."

Podobné prezentace


Reklamy Google