Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Společný regionální operační program (SROP) GRANTOVÁ SCHÉMATA KARLOVARSKÉHO KRAJE určená pro malé a střední podnikatele.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Společný regionální operační program (SROP) GRANTOVÁ SCHÉMATA KARLOVARSKÉHO KRAJE určená pro malé a střední podnikatele."— Transkript prezentace:

1 Společný regionální operační program (SROP) GRANTOVÁ SCHÉMATA KARLOVARSKÉHO KRAJE určená pro malé a střední podnikatele

2 Grantová schémata Karlovarského kraje pro MSP Opatření 1.1 SROP: Podpora podnikání ve vybraných regionech Program na podporu malého a středního podnikání v hospodářsky slabých a strukturálně postižených regionech Karlovarského kraje pro období 2004 - 2006 Program na podporu drobného podnikání v hospodářsky slabých a strukturálně postižených regionech Karlovarského kraje pro období 2004 - 2006 Podopatření 4.1.2 SROP: Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu Podpora místních a regionálních služeb cestovního ruchu v Karlovarském kraji pro malé a střední podnikatele Podpopatření 4.2.2 SROP: Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu v Karlovarském kraji pro malé a střední podnikatele

3 Průběh 1. kola výzvy VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ AKCÍ V RÁMCI GRANTOVÝCH SCHÉMAT: 3.3.2005 - 2.5.2005 Předloženo 40 žádostí Opatření 1.1 SROP Program na podporu malého a středního podnikání Smlouva uzavřena s 9 konečnými uživateli v celkové výši grantu 51 807 197 Kč Program na podporu drobného podnikání Smlouva uzavřena se 4 konečnými uživateli v celkové výši grantu 4 839 836 Kč Podopatření 4.1.2 SROP Podpora místních a regionálních služeb cestovního ruchu v Karlovarském kraji pro malé a střední podnikatele Smlouva neuzavřena s žádným konečným uživatelem Podpopatření 4.2.2 SROP Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu v Karlovarském kraji pro malé a střední podnikatele Smlouva uzavřena s 5 konečnými uživateli v celkové výši grantu 38 700 583 Kč (vyčerpána celá alokace)

4 Průběh 2. kola výzvy VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ AKCÍ V RÁMCI GRANTOVÝCH SCHÉMAT: 10.10.2005 - 9.12.2005 Předloženo 19 žádostí Opatření 1.1 SROP Program na podporu malého a středního podnikání Veřejná podpora určená pro 2. kolo výzvy: 9 884 995 Kč Podána 1 žádost – schválena k podpoře Program na podporu drobného podnikání Veřejná podpora určená pro 2. kolo výzvy: 28 379 038 Kč Podáno 17 žádostí – k podpoře schváleno 10 akcí Podopatření 4.1.2 SROP Podpora místních a regionálních služeb cestovního ruchu v Karlovarském kraji pro malé a střední podnikatele Veřejná podpora určená pro 2. kolo výzvy: 3 384 058 Kč Podány 2 žádosti – k podpoře schváleny 2 akce Probíhá uzavírání smluv

5 3. kolo výzvy VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ AKCÍ V RÁMCI GRANTOVÝCH SCHÉMAT: Opatření 1.1 SROP: Podpora podnikání ve vybraných regionech Program na podporu malého a středního podnikání v hospodářsky slabých a strukturálně postižených regionech Karlovarského kraje pro období 2004 – 2006 Veřejná podpora určená pro 3. kolo výzvy: 18 778 116 Kč Program na podporu drobného podnikání v hospodářsky slabých a strukturálně postižených regionech Karlovarského kraje pro období 2004 – 2006 Vyhlášení: předpoklad do konce dubna Veřejná podpora určená pro 3. kolo výzvy: 11 962 580 Kč Podopatření 4.1.2 SROP: Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu Podpora místních a regionálních služeb cestovního ruchu v Karlovarském kraji pro malé a střední podnikatele Vyhlášení: 15.2.2006 Ukončení příjmu žádostí: 16.3.2006 – přijaty 4 žádosti, probíhá hodnocení

6 Program na podporu malého a středního podnikání v hospodářsky slabých a strukturálně postižených regionech Karlovarského kraje pro období 2004 - 2006 VŠEOBECNÝ CÍL GS: Zvýšení prosperity vybraných regionů rozvojem malých a středních podniků a vytvářením nových pracovních příležitostí na území těchto regionů. ZAMĚŘENÍ: Podpora investičních akcí malých a středních podniků a) s důrazem na využití místních zdrojů a rozvoj tradičních odvětví b) se zaměřením na modernizaci, rozšíření a výstavbu výrobních kapacit c) v oblasti inovačního podnikání a technologického rozvoje (náklady na inovace nepřekročí 40 % celkových uznatelných nákladů. Ve 3. kole výzvy se předpokládá vyčerpání veškerých finančních prostředků. Vyhlášení případného 4. kola výzvy se předpokládá pouze v případě, že: s některým z žadatelů z předchozích kol nebude možné podepsat Smlouvu o poskytnutí grantu v rámci 3. kola výzvy nebude přijat dostatečný počet kvalitních akcí v rámci 3. kola výzvy bude vyřazena některá z akcí z dalšího procesu administrace z důvodu nesplnění podmínek stanovených programem

7 Program na podporu drobného podnikání v hospodářsky slabých a strukturálně postižených regionech Karlovarského kraje pro období 2004 - 2006 VŠEOBECNÝ CÍL GS: Zvýšení prosperity vybraných regionů rozvojem drobných podniků a řemesel a vytvářením nových pracovních příležitostí na území těchto regionů. ZAMĚŘENÍ: Podpora investičních akcí drobných podniků a) s důrazem na využití místních zdrojů a rozvoj tradičních řemesel b) se zaměřením na modernizaci, rozšíření a výstavbu výrobních kapacit c) v oblasti inovačního podnikání a technologického rozvoje (náklady na inovace nepřekročí 40 % celkových uznatelných nákladů. Vyhlášení případného 4. kola výzvy se předpokládá pouze v případě, že: v rámci 3. kola výzvy nebude přijat dostatečný počet kvalitních akcí s některým z žadatelů z předchozích kol nebude možné podepsat Smlouvu o poskytnutí grantu v rámci 3. kola výzvy bude vyřazena některá z akcí z dalšího procesu administrace z důvodu nesplnění podmínek stanovených programem

8 Podpora místních a regionálních služeb cestovního ruchu v Karlovarském kraji pro malé a střední podnikatele VŠEOBECNÝ CÍL GS: Přispění k dosažení trvalého a vyváženého rozvoje a růstu kvality života obyvatel Karlovarského kraje na základě povzbuzování nových ekonomických aktivit s důrazem na tvorbu pracovních míst v regionálním i místním měřítku. ZAMĚŘENÍ: a) vytváření regionálních a místních propagačních materiálů pro podporu cestovního ruchu a lázeňství b) vytváření nových produktů v cestovním ruchu využívajících potenciálu regionu c) poradenství pro malé a střední podniky operující v oblastech cestovního ruchu d) vytváření marketingových studií na podporu rozvoje cestovního ruchu v Karlovarském kraji e) konání seminářů a sympozií o cestovním ruchu na regionální úrovni f) vytváření místních a regionálních systémů informování turistů o přírodních a kulturních zajímavostech g) konání propagačních a informačních kampaní při medializaci Karlovar. kraje Jedná se pouze o jednoleté GS, tzn. na rok 2004 (akce musí být zrealizovány do 30. 6. 2006). Na přelomu dubnu a května 2006 bude vyhlášeno nové grantové schéma na rok 2005 – 2006 se stejným zaměřením a obdobnými podmínkami.

9 Grantová schémata Karlovarského kraje v rámci opatření 1.1 SROP pro MSP 1.Program na podporu DROBNÉHO podnikání v hospodářsky slabých a strukturálně postižených regionech Karlovarského kraje pro období 2004-2006 (Nařízení Komise (ES) č. 69/2001) – podpora je poskytována v souladu s pravidlem „de minimis“ 2.Program na podporu MALÉHO A STŘEDNÍHO podnikání v hospodářsky slabých a strukturálně postižených regionech Karlovarského kraje pro období 2004-2006 - Nařízení Komise (ES) č. 70/2001 ve znění Nařízení Komise (ES) č. 364/2004 – skupinová výjimka

10 Cíle grantových schémat Všeobecným cílem grantových schémat je zvýšení prosperity vybraných regionů Karlovarského kraje rozvojem drobných, malých a středních podniků a řemesel a vytvářením nových pracovních příležitostí na území těchto regionů. Specifickými cíli grantového schématu jsou: Rozvoj stávajících drobných, malých a středních podniků s cílem vytváření nových pracovních míst v hospodářsky slabých a strukturálně postižených oblastech Karlovarského kraje. Diverzifikace ekonomické základny ve strukturálně postižených oblastech Karlovarského kraje.

11 Územní působnost GS 1.1 Správní obvody obcí s pověřenými obecními úřady: Horní Slavkov, Chodov, Loket, Kraslice, Kynšperk nad Ohří, Sokolov, Karlovy Vary, Ostrov, Toužim, Žlutice. Nově podporováno území: Cheb, Mariánské Lázně, Nejdek. V rámci tohoto grantového schématu budou podpořeny akce, které budou realizovány na takto vymezeném území a které budou mít pozitivní dopad na zaměstnanost v uvedených regionech. Je podporováno území celého kraje kromě obce Aš.

12 Podmínka účasti v grantových schématech GS 1.1 Podmínkou pro účast v grantovém schématu bude závazek na zvýšení celkového počtu zaměstnanců příjemce dotace (tato podmínka platí pro jednotlivé akce v rámci grantového schématu), kdy pro drobné podnikatele bude muset závazek činit minimálně 1 zřízené a obsazené pracovní místo pro každou jednotlivou akci, pro malé podnikatele 3 pracovní místa a pro střední podnikatele 10 pracovních míst. K navýšení počtu zaměstnanců musí dojít nejpozději do 1 roku po dokončení realizace projektu. Další podmínkou je nárůst obratu podpořeného konečného uživatele, a to v hodnotě nejlépe 20%. Výchozím stavem je obrat společnosti za poslední uzavřené účetní období. Závazek udržení této zvýšené zaměstnanosti a obratu musí trvat minimálně 5 let ode dne podpisu smlouvy mezi žadatelem a krajem.

13 Oprávnění žadatelé GS 1.1 - I Malé a střední podniky (MSP) včetně drobných (tj. s méně než 250 zaměstnanci) - definice MSP viz Nařízení Komise (ES) č. 70/2001 ve znění Nařízení Komise (ES) č. 364/2004. Drobní podnikatelé (tzv. mikropodniky) – zaměstnávají méně než 10 osob, jejich roční obrat, případně celková roční bilanční suma, nepřevyšuje 2 000 000 EUR. Malí podnikatelé (malé podniky) – zaměstnávají méně než 50 osob, jejich roční obrat, případně celková roční bilanční suma, nepřevyšuje 10 000 000 EUR. Střední podnikatelé – zaměstnávají méně než 250 osob, vykazují roční obrat do 50 000 000 EUR, případně celkovou roční bilanční sumu, nepřesahující 43 000 000 EUR.

14 Oprávnění žadatelé GS 1.1 - II Pouze existující podniky s minimálně tříletou účetní historií. Projekty realizované ve VYBRANÝCH problémových regionech Karlovarského kraje – spádové obvody 13 obcí s pověřenými obecními úřady. Pro přiznání podpory je rozhodující místo realizace projektu (akce v rámci GS), nikoliv sídlo podniku. Z podpory vyloučeni: začínající podnikatelé (tj. s účetní historií kratší než 3 roky), neživotaschopné podniky, zemědělská výroba či prvovýroba, soukromí zemědělci, podnikatelé v cestovním ruchu, přímé zahraniční investice.

15 Podporované aktivity GS 1.1 Investiční akce drobných, malých a středních podniků s důrazem na využití místních zdrojů a rozvoj tradičních řemesel (odvětví) – včetně podpory nákupu služeb spojených s rozvojem podniku Investičních akce drobných, malých a středních podniků se zaměřením na modernizaci, rozšíření a výstavbu výrobních kapacit – včetně podpory nákupu služeb spojených s rozvojem podniku Investiční akce drobných, malých a středních podniků v oblasti inovačního podnikání a technologického rozvoje – náklady na inovace výrobků či technologií nepřekročí 40 % celkových uznatelných nákladů akce

16 Další odvětvové omezení veřejné podpory Veřejná podpora se vztahuje na podporu poskytnutou podnikům ve všech odvětvích s výjimkou : činností, které se týkají výroby, zpracování a uvádění na trh výrobků uvedených v Příloze 1 Smlouvy o založení ES (vymezení odvětví pro veřejnou podporu je přílohou Pokynů pro žadatele), podpory při činnosti spojené s vývozem, zejména podpory přímo spojené s vyváženým množstvím, se zavedením a provozem distribuční sítě nebo s jinými běžnými výdaji při vývozní činnosti, podpory podmiňující použití domácího zboží na úkor dováženého zboží, uhelného průmyslu (jen v případě malých a středních podniků), podnikatelských subjektů v odvětví dopravy v případě nákladů na nákup dopravních prostředků a zařízení. V případě drobných podniků nesmí být podpora do odvětví dopravy poskytnuta vůbec.

17 Uznatelné náklady GS 1.1 - I „PROGRAM NA PODPORU DROBNÉHO PODNIKÁNÍ…“ mezi uznatelné náklady patří: Investiční náklady projektová dokumentace do 5 % celkových uznatelných nákladů projektu, vznikla-li po 1. 5. 2004 (např. projektová dokumentace včetně rozpočtu k územnímu a stavebnímu řízení, dokumentace EIA) nákup pozemku (do max. výše 10 % celkových uznatelných nákladů) stavební a technologická část stavby náklady na pořízení strojního a technologického zařízení základní vnitřní vybavení Neinvestiční náklady mohou maximálně dosáhnout výše 10 % celk. uzn. nákladů konzultační a jiné služby a činnosti, odborné posudky DPH za podmínky, že podnikatel není plátcem DPH a nemá nárok na odpočet DPH na vstupu

18 Uznatelné náklady GS 1.1 - II „PROGRAM NA PODPORU MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ…“ mezi uznatelné náklady patří: Investiční náklady, tzn.: hmotné investice - náklady týkající se pozemků, budov, strojů a zařízení nehmotné investice - náklady na nákup technologií náklady spojené s pořízením nehmotných aktiv (patenty, licence, know-how) náklady na konzultační služby – musí se jednat o služby poskytnuté externími konzultanty a nesmí mít charakter stálé nebo pravidelné činnosti, nesmí souviset s obvyklými provozními náklady. V PŘÍPADĚ UZNATELNÝCH NÁKLADŮ VŠEOBECNĚ PLATÍ: náklady, které vzniknou v průběhu realizace akce a mají charakter uznatelných nákladů, avšak půjdou nad rámec rozpočtových nákladů akce (tzv. vícenáklady), je konečný uživatel povinen hradit ze svých vlastních finančních zdrojů. je nezbytné vždy doložit souvislost uznatelných nákladů s realizací projektu. lze je uplatňovat nejdříve od doby registrace žádosti na RK CI (výjimka se vztahuje na náklady k projektové dokumentaci v případě Programu na podporu drobných podnikatelů)

19 Struktura financování GS 1.1 EU (ERDF) KrajVeřejné zdroje celkem Soukromé zdroje Zdroje celkem 34%11%45%55% 100%

20 Velikost akcí GS 1.1 Program na podporu DROBNÉHO podnikání Minimální výše celkových uznatelných nákladů akce: 500 000,-- Kč (min. výše grantu 225 000,-- Kč) Maximální výše celkových uznatelných nákladů akce: 3 000 000,-- Kč (max. výše grantu 1 350 000,-- Kč) Program na podporu MALÉHO A STŘEDNÍHO podnikání Minimální výše celkových uznatelných nákladů akce: 2 000 000,-- Kč (min. výše grantu 900 000,-- Kč) Maximální výše celkových uznatelných nákladů akce: 13 300 000,-- Kč (max. výše grantu 5 985 000,-- Kč)

21 Povinné přílohy k žádosti GS 1.1 Podrobný rozpočet akce (elektronická i tištěná verze) Čestné prohlášení o bezdlužnosti (generované programem ELZA) Podklady pro ekonomické hodnocení akce (studie proveditelnosti dle metodiky - zjednodušeno) Doklady o právní subjektivitě žadatele oklad o zplnomocnění zástupce žadatele Podklady pro posouzení finančního zdraví žadatele (formuláře k dispozici na http://srop.czechinvest.org) Výpis z rejstříku trestů Doklad o prokázání vlastnických vztahů (výpis z katastru nemovitostí + snímek z katastr. mapy; upozornění – zástavní právo) Doklad o posouzení vlivu projektu na životní prostředí (vyjádření odboru životního prostředí KÚ KK) Územní rozhodnutí nebo sdělení stavebního úřadu o sloučení územního a stavebního řízení Soulad s rozvojovou strategií (národní, krajské a obecní priority rozvoje) Seznam příloh

22 Další přílohy předkládané buď při podání žádosti nebo při podpisu smlouvy Týká se akcí, u nichž je vyžadováno územní rozhodnutí i stavební povolení Projektová dokumentace do úrovně pro územní rozhodnutí – předkládá se spolu s předložením Žádosti o poskytnutí grantu na RK CI. Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení – předkládá se nejpozději při podpisu Smlouvy o poskytnutí grantu.

23 Další přílohy předkládané nejpozději při podpisu smlouvy Stavební povolení Smlouva o vedení účtu Doklad o zajištění finančního krytí akce

24 Nepovinné přílohy předkládané spolu s žádostí Reference projektů Personální zajištění Jedná se o nepovinné přílohy žádosti, jejich vyplnění přispěje k uvedení jasných a přehledných faktů, na jejich základě bude možno přidělit maximální počet bodů.

25 Způsob doručení žádostí GS 1.1 Žádosti se předkládají osobně na Agenturu pro podporu podnikání a investic CzechInvest, regionální kancelář pro Karlovarský kraj v zalepené obálce s přelepením spojů samolepkou s podpisem, popř. razítkem žadatele. Obsah obálky 3x tištěná verze žádosti (1 orig. + 2 kopie) 1x elektronická verze žádosti (CD nebo disketa) 3x povinné přílohy žádosti (1 orig. + 2 kopie)

26 Náležitosti obálky úplná adresa RK CI: CzechInvest Regionální kancelář pro Karlovarský kraj Na Vyhlídce 53 360 01 Karlovy Vary název grantového schématu číslo výzvy název operačního programu, priority a opatření úplný název a adresa žadatele název akce místo realizace akce (obec, obec s pověřeným obecním úřadem, kraj)

27 Doplňující informace Veřejné zakázky pokud cena zakázky přesáhne 0,5 mil. Kč bez DPH, je nutné postupovat dle pokynů pro žadatele (oslovení 3 dodavatelů) nad 2 mil. Kč – dle zákona o veřejných zakázkách

28 Hodnocení akcí GS 1.1 Založeno na principu soutěže mezi předloženými akcemi (každá akce je bodována dle výběrových kritérií). Probíhá ve třech fázích: kontrola formálních náležitostí, kontrola přijatelnosti a hodnocení kvality akce (musí dosáhnout určené prahové úrovně 60%).

29 Nejčastější chyby v žádostech o poskytnutí grantu Nesprávný výběr monitorovacích ukazatelů nebo přeceňování možností ze strany žadatelů tyto ukazatele splnit Vyplněné nerelevantní zkušenosti s řízením projektů – nutno postupovat dle pokynů pro žadatele Rozpočet akce – na základě pokynů pro žadatele a případně konzultace na odboru investic a grantových schémat určit, které náklady akce jsou uznatelné a které neuznatelné Chybně uvedená doba realizace akce – datem ukončení akce (etapy akce) je datum předložení závěrečné monitorovací zprávy (etapové monitorovací zprávy) Shoda žádosti, studie proveditelnosti a projektové dokumentace Pokusit se ohodnotit zpracovanou žádost dle výběrových kritérií (příloha pokynů pro žadatele)

30 Programovací období 2007 – 2013 NÁVRH STRUKTURY OPERAČNÍCH PROGRAMŮ PRO ČR Oblast Podíl na celkových financích přiznaných z EU Životní prostředí20 % Doprava20 % Podpora zaměstnanosti a vzdělanosti 20 % Podnikání, výzkum, inovace18 % Regionální programy12 % Podpora cestovního ruchu a kultury 8 % Technická pomoc2 % Zdroj: Dotační věstník 11/2005

31 GRANTOVÁ SCHÉMATA KARLOVARSKÉHO KRAJE Další informace na: http://www.kr-karlovarsky.cz/ kraj_cz/EU/SROP_gs/

32 Děkuji vám za pozornost Kontakt Odbor investic a grantových schémat Ing. Petr Stoklasa tel.: 353 502 511 e-mail: petr.stoklasa@kr-karlovarsky.cz Bc. Tomáš Lafek tel.: 353 502 401 e-mail: tomas.lafek@kr-karlovarsky.cz e-mail: tomas.lafek@kr-karlovarsky.cz Jitka Lapešová Tel.: 353 502 278 e-mail: jitka.lapesova@kr-karlovarsky.cz


Stáhnout ppt "Společný regionální operační program (SROP) GRANTOVÁ SCHÉMATA KARLOVARSKÉHO KRAJE určená pro malé a střední podnikatele."

Podobné prezentace


Reklamy Google