Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tvarové vlastnosti.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tvarové vlastnosti."— Transkript prezentace:

1 Tvarové vlastnosti

2 Typ Třídění hospodářských zvířat, jejich plemen dle typů řeší - typologie hospodářských zvířat. Jedná se o nauku, která pomáhá utřídit rozsáhlé informace o vlastnostech, užitkovosti a plemenitbě hospodářských zvířat. Typ: - obecně souhrn exterierových vlastností charakteristických určité části populace, - v zootechnice je považován za soubor hlavních morfologických znaků svědčících o: - příslušnosti zvířete k určitému plemeni, - příslušnosti zvířete k určitému užitkovému směru.

3 Rozeznáváme čtyři základní typy:
Podle stupně vyjádření těchto znaků hovoříme o zvířeti: - vyrovnaném, - méně vyrovnaném, - atypickém. Rozeznáváme čtyři základní typy: 1.1 Plemenný 1.2 Užitkový 1.3 Konstituční 1.4 Intenzity vývinu

4 1.1. Plemenný typ 1.2.Užitkový typ
Souhrn exterierových a užitkových vlastností odpovídajících danému standardu. V tomto ohledu plemenných typů je tolik, kolik je plemen, zemí a záměrů k jejich šlechtění. 1.2.Užitkový typ Charakterizován jako plemenný typ ve vztahu k výkrmnosti a jatečné hodnotě. Je vyjádřen charakteristickým poměrem mezi šířkou, výškou, délkou a hloubkou těla a do značné míry také vztahem k činnosti a vývinu vnitřních orgánů, které ovlivňují konstituci a užitkovost. Užitkový typ je založen geneticky, nicméně dá se ovlivnit prostředím.

5 a) sádelný b) kombinovaný c) masný
Na základě vyšlechtění kulturních plemen prasat na různou ranost a schopnost tvorby masa a tuku je možno rozlišovat následující užitkové typy prasat: a) sádelný - raný, - pozdní, b) kombinovaný - masosádelný, - sádelnomasný, c) masný - typ LW,L, - belgický, - americký, - bekonový.

6 Prasata raného sádelného užitkového typu Představitel - čínská pratasa
- malý tělesný rámec, - krátká, široká hlava, - v nosní části silně prosedlaná, - válcovitý, krátký trup, - široký, hluboký, krátký hrudník, - široká záď, - dobře vyvinuté kýty, - slabé, krátké končetiny, - ranost- intenzivní růst svaloviny kg kdy ukončují vývin a nastává ukládání tuku, - vysoká plodnost, - značná náročnost na krmení, ustájení, ošetřování.

7 Prasata pozdně sádelného užitkového typu
Představitel - evropské divoké prase - velký tělesný rámec, - delší, těžší, klínovitá hlava, - přiměřeně hluboký a široký trup, - slabě vyvinuté hřbetní svalstvo a kýta, - vysoké, silné končetiny, - tělesný vývin ukončen v 1,5 - 2 letech, - v hmotnosti kg, - reprodukce nízká, - vhodná k pastvě, - nenáročná.

8 Prasata kombinovaného užitkového typu
Tvoří přechod mezi sádelným a masným typem. - střední až větší tělesný rámec, - přiměřeně dlouhá hlava, - v čele dosti široká, - mírně prosedlaná, - středně dlouhý, dostatečně široký a hluboký trup, - záď je široká s dobře osvalenou kýtou, nohy suché, pevné, středně vysoké, ukončují vývin v hmotnosti 90 kg, - výborná plodnost a výkrmnost, - středně náročná.

9 Masosádelný užitkový typ

10 Sádelnomasný užitkový typ

11 Masný užitkový typ - nadprůměrný vývin masitých částí,
- střední až velký tělesný rámec, - vzniklo cíleným šlechtěním prasat kombinovaného typu, - hlava lehká, středně dlouhá, pevná, suchá, - hluboký a široký trup, - velmi dobře vyvinuté hřbetní a bederní svalstvo, - výborně utvářená kýta a těžší zmasilá plec, - končetiny přiměřeně dlouhé, pevné, suché, - náročná na krmení, ustájení a ošetřování.

12 Typ LW - větší až velký tělesný rámec, - jemnější, ale pevná kostra,
- dlouhý, válcovitý trup, - dobře zmasilý, - vyšší, pevné, suché končetiny.

13 Typ belgický - supermasný typ, - střední až větší rámec,
- charakteristický houslový tvar těla, - mediální hřbetní rýha, - představitelé BL a Pn, - nižší reprodukce, - superzmasilost při nižší kvalitě masa, - velice náročný typ, - intenzivní růst ukončen v 90kg ž.hm.

14 Typ americký - představitelé D a H, - větší až velký tělesný rámec,
- středně dlouhý trup, - záď mírně sražená, - končetiny pevné, suché, strmější postoj zadních končetin, - pevná konstituce, - zmasilost lepší, - kvalita masa vynikající, - stresu odolná zvířata.

15 Bekonový typ - představitel dánská landrase, - pro produkci bekonů,
- střední až větší tělesný rámec, - hlava jemná, delší, v čele užší, lehká, - dlouhý trup, - tuk pravidelně rozložen na hřbetě v tenké vrstvě, - hrudník plošší, přiměřeně hluboký a široký, - trup velmi dobře osvalený v oblasti hřbetu a zádě, - tvar těla hruškovitý, - vysoký podíl svaloviny, - porážková hmotnost 90kg, - lehká prázdná plec, - výborná plodnost, - vynikající mléčnost, náročné na krmení, ošetřování a ustájení.

16 1.3.Konstituční typ Z praktického hlediska lze ideální konstituční typ charakterizovat harmonickou tělesnou stavbou, pevnou kostrou, dobrým zdravotním stavem, přizpůsobivostí podmínkám prostředí,schopnosti odolávat nepříznivým stresovým faktorům,chorobám a poskytovat v daných podmínkách standardně vysokou užitkovost.

17 Podle typu tělesné stavby u prasat rozlišujeme
základní konstituční typy: - respiratorní, dýchací typ, typickým představitelem je plemeno landrace. Prasata tohoto typu se vyznačují: - protáhlým hrudníkem a širokým postavením žeber, - hlava, krajina rypáku, krk a končetiny jsou poměrně dlouhé, - hlava je v čele užší, hrudník plošší, - velkou kapacitou plic, velkým srdcem a široce rozvětvenými cévami svědčícími o intenzivní přeměně látek a vysoké spotřebě kyslíku.

18 - digestivní, zažívací typ,
jehož typickým představitelem je anglické plemeno berkshire, střední bíle anglické a raná asijská plemena prasat. Vyznačuje se: - krátkým a širokým hrudníkem, - hlava, rypák, krk a končetiny jsou kratší, - hlava je v čele široká, - plíce jsou relativně malé, cévy široké a málo rozvětvené, - vlivem snížené oxidace dochází ke značnému a brzkému ukládání tuku ve hřbetní a břišní partii, - sudovitým hrudním košem s kolmým postavením žeber, - vysokou raností, - zpravidla malým tělesným rámcem.

19 Určen obdobím intenzivního ukládání tuku,
1.4.Typ intenzity vývinu Určen obdobím intenzivního ukládání tuku, tedy ukončením tělesného vývinu. Těsně souvisí s raností fyziologickou a raností užitkovou. - fyziologická ranost limituje věk při dosažení pohlavní dospělosti zvířete, - užitková ranost určuje dobu ukončení vývinu (jatečná zralost), kdy se začíná snižovat intenzita tvorby svalové tkáně a zvyšuje se intenzita tvorby tukové tkáně.

20 Z hlediska typu intenzity vývinu rozlišujeme prasata:
- velmi raná, - raná, - středně raná, - pozdní.

21 2. Konstituce Konstituce je v širším slova smyslu stupeň zdraví
jedince, který vyjadřuje jeho životní energii. Projevuje se určitou reaktivností zvířat vůči škodlivým klimatickým vlivům a některým nakažlivým chorobám, a je podmíněna anatomicko-morfologickou stavbou těla a jeho orgánů. Je to vlastnost druhová, plemenná a individuální, spojená s celou řadou vnějších znaků a známek, z nichž lze usuzovat na konstituční typ zvířete. Rozeznáváme konstituci: pevnou, jemnou, slabou, hrubou, měkkou (lymfatickou).

22 Při klasifikaci konstituce na jednotlivé typy lze vycházet z:
- morfologických znaků, - funkčních zvláštností organismu, - typu nervové soustavy, - velikosti buněk, - habitu, komplexe, temperamentu, kde: habitus = vnější vzezření jedince, komplexe = vrozená a během života získaná činnost orgánů výměny látkové a žláz s vnitřní sekrecí, projevující se zdravím a odolností zvířete, temperament = stupeň reaktivnosti organismu na vnější podněty.

23 3.Zevnějšek Nauka o zevnějšku, tedy exterieru hospodářských zvířat
pojednává o vnějších tvarech hospodářských zvířat ve vztahu k biologickým zvláštnostem, užitkovým vlastnostem a k hospodářské hodnotě zvířat. Na exteriér nahlížíme jako na účelný doplněk posouzení užitkovosti zvířete, jeho konstituční odolnosti a zdraví. Exteriérové znaky poukazují zpravidla jen na charakter užitkového směru, nelze však dle nich určit výši produkce.

24 Z obecného hlediska má být exteriér výrazem:
- plemenné příslušnosti a ustálenosti plemenných znaků, - vysoké výkonnosti v požadovaném užitkovém směru, - pohlavní příslušnosti s charakteristickým výrazným vyjádřením sekundárních pohlavních znaků, - konstituční odolnosti a dobrého zdravotního stavu, - harmoničnosti stavby těla podřízené principu účelnosti.

25 Subjektivní hodnocení exteriéru
Tělesné proporce různých plemen prasat jsou rozdílně utvářeny. Požadavky na ideální exteriér prasete jsou vyjádřeny v plemenném standardu, tedy souhrnu požadavků konkretizujících chovný cíl v dané etapě. Je rozdělen na: - standard užitkových vlastností určuje reprodukční a produkční užitkovost daného plemene, - standard morfologických vlastností a znaků obsahuje charakteristiku tělesné stavby, typu, rámce, hlavních tělesných parametrů, zbarvení, - standard růstový definuje hmotnosti prasat ve vztahu k věku.

26 Hodnocení prasat podle typu konstituce a zevnějšku (TKZ)
Při tomto hodnocení se jedinec ohodnotí odpovídajícím počtem bodů od 1 do 5, přičemž se hodnotí: - zdraví, - pohlavní výraz a vyjádření sekundárních pohlavních znaků, - počet a kvalita struků, - utváření a funkčnost končetin, - tělesný rámec, plemenný a užitkový typ. Hodnocení je součástí KU a tedy i PH zvířete. Celkové hodnocení Počet bodů Vysoce nadprůměrný Nadprůměrný Průměrný Podprůměrný Vysoce podprůměrný

27 Základem praktického hodnocení prasat podle
exteriéru je: 1.Přesná a podrobná znalost názvů krajin těla prasete a masných partií prasete. 2.Znalost posouzení zevnějšku prasat a žádoucích či nežádoucích odchylek. 3.Znalost užití značkovacího klíče a jeho využití při popisu exteriéru. 4.Znalost plemenného standardu.

28 Krajiny těla prasete Díky poměrně vysoké dědivosti tělesných tvarů je možná jejich korekce pomocí jednoduchých selekčních metod. 1. hlava, 2. líce, 3. lalok, 4. týl, 5. krk, 6. kohoutek, 7. plec, 8. koleno, 9. spěnka, 10.spárky 11. hřbet, 12. hrudník, 13. bedra, 14. bok, 15. břicho, 16. př.slabina 17. z.slabina 18. kříž, 19. kýta, 20. hlezno, 21. spěnka, 22. spárky.

29 Masné partie prasete 7.kýta, 1.hlava, 8 a 9.kolínko, 2.lalok,
10 a 11.nožička, 12.ocásek, 13.hřbetní sádlo, 14.plstní sádlo. 1.hlava, 2.lalok, 3.krkovička, 4.plec, 5a.pečeně přední, 5b.pečeně zadní, 6a.bůček horní, 6b.bůček dolní,

30 Hlava dobrá dospělého kance.
Posuzování zevnějšku prasat Hlava Hlava dobrá. Hlava dobrá dospělého kance. Vadná hlava - dlouhá. Méně dobrá hlava. Vadná hlava -krátká .

31 Hřbet Hřbet pevný. Hřbet dobrý - hlava sehnutá. Hřbet měkký.
Hřbet za lopatkou propadlý.

32 Hřbet Hřbet dobrý. Hřbet ztučnělý. Hřbet úzký.

33 Hrudník Hruď dobrá. Hruď vadná - mělká. Hruď dobrá. Hruď vadná - úzká.

34 Hrudník Hruď táhle oválná. Hruď plochá, mělká. Hruď válcovitá.

35 Záď ( pánev, kříž, kýta ) Záď vadná- sražená, úzká Záď dobrá Záď vadná

36 Končetiny Dobrá končetina Vadná končetina.

37 Pohlavní orgány Dobrý tvar předkožky. Vadná předkožka.
Ztučnělá předkožka.

38 Mléčná žláza Dobrá vemínka v laktaci - vystouplá.
Dobrá vemínka v laktaci - nevystupující. Vadná vemínka v laktaci.

39 Tvary vemínek A - dobré, B - méně dobré, C - vrostlé,
D - vadné, ploché, E - prázdné, F - těžce zvětšený struk, G - zakrnělý struk, H - nepravidelně vyvinuté, J - zraněný struk, K - nemocné.

40 Značkovací klíč: Typ : T+ - velmi typický Konstituce: Kp - pevná
T typický Kj - jemná T málo typický Kl - lymfatická T netypický Kh - hrubá Ks - slabá Rámec: F+ - velký Osvalení: O+ - velmi dobré F střední O - dobré F malý O- - špatné Ušlechtilost: U+ - velmi ušlechtilý Harmonie: H+ - harmonický U - ušlechtilý H - neharmonický U- - málo ušlechtilý U - neušlechtilý Temperament: L+ - živý Kondice: V - dobrá L - klidný V- - špatná L- - flegmatický W - žírná Lx - nervózní

41 Trup Značky na vyjádření celkového vývinu těla, nebo některých částí
5.vysoký, 6.nízký, 7.jemný, ušlechtilý, 8.hrubý, těžký, 9.slabý vývin partie, 10.silný vývin partie, 11.silný vývin určité vady. 1.dlouhý, 2.krátký, 3.hluboký a široký, 4.plytký a úzký,

42 Hlava 1.štičí, 2.dlouhá, 3.krátká, 4.široká, 5.úzká, 6.těžká.

43 Krk 1. dlouhý, 2. krátký, 3.býčí zátylek,
4.silně vyvinutý lalok, 5.slabě vyvinutý lalok.

44 Hrudník 6.široký klenutý, 1.hluboký, 7.prázdný v srdeční krajině.
2.mělký, 3.zaškrcený za lopatkou, 4.plochý, 5.úzký,

45 Plece 1.strmá lopatka, 2.dlouhá šikmá lopatka, 3.volná,
4.vyplecená lopatka.

46 Kohoutek 1.vysoký, 2.rozštěpený, 3.nízký, 4.ostrý.

47 Hřbet 1.dlouhý, 2.krátký, 3.široký, 4.úzký, 5.přehnutý, 6.kapří,
7.sedlovitý, 8.ostrý, 9.rovný, 10.pevný.

48 Bedra 1.dlouhá, 6.kapří, 2.krátká, 7.volná, 3.široká, 8.odsazená,
4.úzká, 5.zapadnutá, 6.kapří, 7.volná, 8.odsazená, 9.dobře navázaná.

49 Kříž 1.dlouhý, 5.přestavěný, 2.krátký, 6.vysoký, 3.rovný, 7.zvednutý,
4.sražený, 5.přestavěný, 6.vysoký, 7.zvednutý, 8.ostrý.

50 Kříž při pohledu zezadu
1.široký, 2.úzký, 3.střechovitý, 4.oválný, 5.rohatý, 6.rozštěpený, 7.zúžený.

51 Kořen ocasu 1. vysoko nasazený, 2. nízko nasazený, 3. vpíchnutý,
4. holubí, 5. vroubkovaný a vysoko nasazený.

52 Kůže 1.zřasená, 2.jemná, 3.hrubá, 4.hrubá tvrdá.

53 Břicho Svalstvo kýty 1.svěšené, 2.jelení. 1.plná kýta, 2.prázdná kýta.

54 Vemeno 1.malé, 2.velké, 3.dlouhé, 4.krátké,

55 Postoje a postavení končetin při pohledu zepředu a zezadu
1.úzký, 2.široký, 3.sbíhavý, 4.rozbíhavý, 5.vbočený, 6.sevřený, 7.francouzský, 8.kravský, 9.sudovitý.

56 Postoje a skloubení končetin při pohledu ze strany
1.předkročený, 2.zakročený, 3.šavlovitý, 4.strmý.

57 Záprstí 1.zaškrcené, 2.jemné, 3.silné.

58 Patní kloub 1.slabý, 2.silný.

59 Spěnky 1.dlouhé, 2.strmé, 3.medvědí.

60 Způsoby chůze 1.pravidelná, 2.široká, 3.úzká v předu,
4.rozhazuje pánevní končetiny, 5.rozhazuje hrudní končetiny, 6.rozhazuje hrudní i pánevní končetiny.

61 Objektivní hodnocení exteriéru
a) intervalové vážení prasat pro posouzení jejich intenzity růstu, b) intervalové měření tělesných rozměrů prasat s určením tělesných indexů, c) fotografování.

62 Ad a. Intervalové vážení a měření prasat
pro posouzení jejich intenzity růstu Musí splňovat u všech kategorií prasat: - pravidelnost, - přesnost, - dostatečný počet. Význam zjištěné živé hmotnosti: určení ukazatelů růstu prasat a jeho intenzity, porovnání intenzity růstu s normovanou křivkou, optimalizace krmné dávky.

63 Ad b: Intervalové měření tělesných rozměrů prasat s určením tělesných indexů

64 1) výška v kohoutku, měřena od nejvyššího bodu kohoutku
kolmo k zemi - měrná hůl, 2) délka těla, měřena od týlu po kořen ocasu - pásmo, 3) hloubka hrudníku, měřena od nejvyššího místa kohoutku po spodní okraj hrudníku - měrná hůl, 4) obvod hrudi, představuje obvod hrudi za lopatkou - pásmo, 5) šířka hrudníku, měřena za zadním úhlem lopatky - měrná hůl, 6) výška v kříži, měřena v nejvyšším bodu v kříži kolmo k zemi - měrná hůl, 7) šířka pánve, měřena v nejširší části zadotrupí - měrná hůl, 8) obvod holeně, představuje obvod přední nohy v zápěstí – pásmo.

65 Tělesné indexy: obvod hrudníku
Index tvaru trupu = x 100, délka těla Index kompaktnosti = x 100, Index délky těla = x 100, výška v kohoutku šířka hrudníku Index šířky hrudníku = x 100, obvod holeně Index síly kostry = x 100, výška v kohoutku – hloubka hrudníku Index délky nohy = x výška v kohoutku

66 Ad c: Fotografování Je pomůckou v objektivizaci posuzování prasat představující nezkreslený popis zvířete. Prasata se fotografují: jednotlivě ze strany, zepředu a zezadu, skupinově.


Stáhnout ppt "Tvarové vlastnosti."

Podobné prezentace


Reklamy Google