Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technologie staveb 11 122 Vjačeslav Usmanov II Projekt byl řešen s podporou FRVŠ číslo 1276/2013/G1 na ČVUT v Praze,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technologie staveb 11 122 Vjačeslav Usmanov II Projekt byl řešen s podporou FRVŠ číslo 1276/2013/G1 na ČVUT v Praze,"— Transkript prezentace:

1 1 ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technologie staveb 11 122 Vjačeslav Usmanov II Projekt byl řešen s podporou FRVŠ číslo 1276/2013/G1 na ČVUT v Praze, FSv, 2013 I BOZP v automatizované formě ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ Katedra Technologie staveb Vjačeslav Usmanov 2013 ‏

2 2 ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technologie staveb 11 122 Vjačeslav Usmanov II Projekt byl řešen s podporou FRVŠ číslo 1276/2013/G1 na ČVUT v Praze, FSv, 2013 I Úvod V současné době se v České republice přebírají evropské normy a směrnice. Následkem tohoto jsou přísnější požadavky na zpracování agend přípravy jednotlivých staveb. To znamená, že každá stavba bude muset být během své realizace řízena a spravována podle dokumentů, daných jednak zvyklostmi užívanými u dané stavební firmy, jednak požadavky investora a dále respektováním norem ISO (základní dokumenty stavebně technologického projektu včetně síťového grafu a časového plánu, plán jakosti – kontrolní a zkušební plán atd.), vzhledem k vlivům stavební činnosti na životní prostředí a zejména bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

3 3 ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technologie staveb 11 122 Vjačeslav Usmanov II Projekt byl řešen s podporou FRVŠ číslo 1276/2013/G1 na ČVUT v Praze, FSv, 2013 I Přehled základních norem pro bezpečnost práce ve stavebnictví

4 4 ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technologie staveb 11 122 Vjačeslav Usmanov II Projekt byl řešen s podporou FRVŠ číslo 1276/2013/G1 na ČVUT v Praze, FSv, 2013 I Pracovní prostředí BOZP je multidisciplinární obor, který se spolupodílí na úkolech uložených legislativou pro ochranu zdraví a bezpečnosti práce. Samotný systém pro zabezpečení služeb pro zdraví při práci je samozřejmě širší a komplexní, zahrnuje péči poskytovanou řadou oborů a služeb lékařských, medicínské povahy, psychology práce ale i odborníky pro bezpečnost práce, technickými profesemi. Se zvyšujícími se ekonomickými potížemi podniků klesá jejich zájem o tuto oblast. Je zřejmá preference udržení pracovních míst a zachování nebo zlepšení platových podmínek před zvyšováním úrovně bezpečnosti práce.

5 5 ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technologie staveb 11 122 Vjačeslav Usmanov II Projekt byl řešen s podporou FRVŠ číslo 1276/2013/G1 na ČVUT v Praze, FSv, 2013 I Základní terminologie Uvádíme zde definici základních pojmů v této oblasti: Nebezpečnost (hazard) Scénář nebezpečí(hazard scenario) Riziko (risk) Expozice (exposition) Hodnocení rizika (risk assesmnet) Skoro nehoda (near hits) Identifikace nebezpečí (risk identification) Řízení rizika (risk management)

6 6 ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technologie staveb 11 122 Vjačeslav Usmanov II Projekt byl řešen s podporou FRVŠ číslo 1276/2013/G1 na ČVUT v Praze, FSv, 2013 I Identifikace a hodnocení zdravotních rizik při práci Hodnocení rizik je proces kvalitativního a kvantitativního určení rizika při práci pro zdraví a bezpečnost pracovníka. Celý systém managementu rizik je tvořen třemi základními částmi: Vyhledáváním rizik Hodnocením rizik Stanovením opatření Základem pro analýzu rizik při práci je systematické sledování všech faktorů pracovního prostředí a pracovních podmínek z hlediska zátěže lidského zdraví, bezpečnost pracovníku při práci a předpověď možností vzniku pracovního úrazu, nemocí z povolání či jiných poškození zdraví souvisejících s práci a pracovními podmínkami.

7 7 ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technologie staveb 11 122 Vjačeslav Usmanov II Projekt byl řešen s podporou FRVŠ číslo 1276/2013/G1 na ČVUT v Praze, FSv, 2013 I Identifikace a hodnocení zdravotních rizik při práci Analýza rizik probíhá v následujících krocích: Vymezit pracovní systém a zpracovat seznam činností Na seznam prostorů a pracovních míst navazuje seznam (přehled) činností, které jsou v jednotlivých pracovních prostorech prováděny. Vyhledat (identifikovat) nebezpečí Stanovit a ohodnotit rizika Odstranit / omezit rizika Vyhodnotit zdravotní rizika (kategorizace prací) Pravidelné hodnocení rizik Projednání zjištěných rizik se zaměstnanci

8 8 ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technologie staveb 11 122 Vjačeslav Usmanov II Projekt byl řešen s podporou FRVŠ číslo 1276/2013/G1 na ČVUT v Praze, FSv, 2013 I Kategorizace prací V ČR byl zaveden v hygienické službě systém kategorizace prací. Kategorie 1: Není zvlášť vymezená Kategorie 2 a 3: Definovány rozpětím hygienických limitů, přičemž v kategorii 2 nesmí být překročen přípustný limit Kategorie 4: Není definována u faktorů jako je Pracovní poloha Zátěž chladem Psychická zátěž Zraková zátěž

9 9 ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technologie staveb 11 122 Vjačeslav Usmanov II Projekt byl řešen s podporou FRVŠ číslo 1276/2013/G1 na ČVUT v Praze, FSv, 2013 I Kategorizace prací Práce spojená s expozici několika faktorů se zařazuje do kategorie odpovídající nejnepříznivější hodnocenému faktoru. Kategorizace prací vychází z identifikace nebezpečí pro zdraví pracovníka a z hodnocení rizika práce. Proto jsou v soustavě faktorů především ty, které mají v této souvislosti dominující význam: hluk, vibrace, prach, mikroklima, chemické látky, ionizující záření, neionizující záření, fyzická zátěž, pracovní poloha, psychická zátěž, zraková zátěž, práce s biologickými činiteli. Charakteristika stupňů zátěže, faktory pracovního prostředí První stupeň zátěže – minimální zdravotní riziko Druhý stupeň zátěže – únosná míra zdravotního rizika Třetí stupeň zátěže – významná míra zdravotního rizika Čtvrtý stupeň zátěže – vysoká míra zdravotního rizika

10 10 ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technologie staveb 11 122 Vjačeslav Usmanov II Projekt byl řešen s podporou FRVŠ číslo 1276/2013/G1 na ČVUT v Praze, FSv, 2013 I Rizikové faktory a jejích hodnocení Hluk Vibrace Prach Chemické látky a přípravky v pracovním prostředí Neionizující záření Ionizující záření Tepelně vlhkostní podmínky – mikroklima (zátěž teplem a chladem) Ergonomie – fyzická zátěž Psychická záťež Zraková zátěž Biologické činitele

11 11 ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technologie staveb 11 122 Vjačeslav Usmanov II Projekt byl řešen s podporou FRVŠ číslo 1276/2013/G1 na ČVUT v Praze, FSv, 2013 I Možnosti využití osobních počítačů v procesu přípravy a realizace staveb Princip tvorby věty databáze BOZP aspektů spočívá v postupném spárování věty z registru BOZP aspektů a věty z databáze činností stavebních procesů, výpočtu významu dopadu položky na BOZP

12 12 ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technologie staveb 11 122 Vjačeslav Usmanov II Projekt byl řešen s podporou FRVŠ číslo 1276/2013/G1 na ČVUT v Praze, FSv, 2013 I

13 13 ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technologie staveb 11 122 Vjačeslav Usmanov II Projekt byl řešen s podporou FRVŠ číslo 1276/2013/G1 na ČVUT v Praze, FSv, 2013 I

14 14 ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technologie staveb 11 122 Vjačeslav Usmanov II Projekt byl řešen s podporou FRVŠ číslo 1276/2013/G1 na ČVUT v Praze, FSv, 2013 I

15 15 ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technologie staveb 11 122 Vjačeslav Usmanov II Projekt byl řešen s podporou FRVŠ číslo 1276/2013/G1 na ČVUT v Praze, FSv, 2013 I

16 16 ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technologie staveb 11 122 Vjačeslav Usmanov II Projekt byl řešen s podporou FRVŠ číslo 1276/2013/G1 na ČVUT v Praze, FSv, 2013 I BOZP - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

17 17 ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technologie staveb 11 122 Vjačeslav Usmanov II Projekt byl řešen s podporou FRVŠ číslo 1276/2013/G1 na ČVUT v Praze, FSv, 2013 I

18 18 ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technologie staveb 11 122 Vjačeslav Usmanov II Projekt byl řešen s podporou FRVŠ číslo 1276/2013/G1 na ČVUT v Praze, FSv, 2013 I Literatura [1] 309/2006 Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) [2] 591/2006 Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích [3] 592/2006 Nařízení vlády o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti [4] 251/2005 Zákon o inspekci práce [5] 362/2005 Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky [6] 101/2005 Nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí [7] 258/2000 Zákon o ochraně veřejného zdraví [8] 178/2001 Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci [9] 183/2006 Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) [10] 499/2006 Vyhláška o dokumentaci staveb

19 19 ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technologie staveb 11 122 Vjačeslav Usmanov II Projekt byl řešen s podporou FRVŠ číslo 1276/2013/G1 na ČVUT v Praze, FSv, 2013 I Plán BOZP v automatizované formě Ze základních dokumentů přípravy staveb zobrazuje sled stavebních prací v technologické struktuře dílčích stavebních procesů technologický rozbor, někdy nazývaný technologický normál. Technologické normály v požadované technologické struktuře jsou při automatizovaném zpracování jedním z výstupů vypočteného stavebně technologického síťového grafu systému CONTEC. Na základě sestaveného registru rizik BOZP bude dále sestavena databáze rizik BOZP, ve které budou uvedeny konkrétní rizika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci u jednotlivých dílčích stavebních procesů.

20 20 ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technologie staveb 11 122 Vjačeslav Usmanov II Projekt byl řešen s podporou FRVŠ číslo 1276/2013/G1 na ČVUT v Praze, FSv, 2013 I Děkuji za pozornost Přednáška ke stažení na: www.celysvet.cz/bozp ČVUT v Praze, Fakulta Stavební Katedra technologie staveb Vjačeslav Usmanov tel.: 224 354 621 e-mail: usmanov@seznam.cz Místnost B530


Stáhnout ppt "1 ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technologie staveb 11 122 Vjačeslav Usmanov II Projekt byl řešen s podporou FRVŠ číslo 1276/2013/G1 na ČVUT v Praze,"

Podobné prezentace


Reklamy Google