Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úvodní přednáška Mgr. Pavel Pražák 7.10.201 4 Úvod do studia práva FVS (1) – Právo jako normativní systém.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úvodní přednáška Mgr. Pavel Pražák 7.10.201 4 Úvod do studia práva FVS (1) – Právo jako normativní systém."— Transkript prezentace:

1 Úvodní přednáška Mgr. Pavel Pražák 7.10.201 4 Úvod do studia práva FVS (1) – Právo jako normativní systém

2 * Právo – soubor právních norem * Právo objektivní (x subjektivní) * Právní norma = Obecně závazné pravidlo chování, které je stanoveno nebo uznáno státem a státem vynucováno a které nabývá formy pramene práva. * Rysy právní normy * závaznost * formální určitost (nabývá formy pramene práva) * obecnost (x individuální právní akt) * adresáti podle druhu (čl. 62 písm i) Ústavy – Prezident podepisuje zákony. * vynutitelnost (sekundární povinnost sankční povahy) * lex imperfectca

3 * Právní norma není shodná s textem pramene práva! * Interpretace * Lex Beneš – č. 292/2004 Sb. * §2910 + §1012 NOZ = náhrada škody na majetku * § 2910 NOZ Škůdce, který vlastním zaviněním poruší povinnost stanovenou zákonem a zasáhne tak do absolutního práva poškozeného, nahradí poškozenému, co tím způsobil. Povinnost k náhradě vznikne i škůdci, který zasáhne do jiného práva poškozeného zaviněným porušením zákonné povinnosti stanovené na ochranu takového práva. * § 1012 NOZ Vlastník má právo se svým vlastnictvím v mezích právního řádu libovolně nakládat a jiné osoby z toho vyloučit. Vlastníku se zakazuje nad míru přiměřenou poměrům závažně rušit práva jiných osob, jakož i vykonávat takové činy, jejichž hlavním účelem je jiné osoby obtěžovat nebo poškodit. (část III – Absolutní majetková práva).

4 * Modality normativnosti * příkaz * zákaz * dovolení * V právu rozhodující zákaz * Princip legální licence * Každý může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá. čl. 2 odst. 3 Listiny * Princip enumerativnosti veřejnoprávních pretenzí * Státní moc lze uplatňovat jen v případech a v mezích stanovených zákonem, a to způsobem, který zákon stanoví – čl. 2 odst. 2 Listiny

5 * Struktura právní normy - klasická * Trichotomická * H – D – S * Tetrachotomická * H – D I nonD – S * Hypotéza – podmínky, za nichž se uplatní D * Dispozice – vlastní zákaz / příkaz / dovolení * Sankce – postih za porušení D

6 * Zvl. struktura * Blanketové * Další podmínky výkonu volebního práva, organizaci voleb a rozsah soudního přezkumu stanoví zákon. (čl. 20 Listiny). * V případě zmocnění k vydání vyhlášky - extenze exekutivy do legislativy * Zrušení části § 289 (2) TZk (větší než malé množství omamných látek nařízením vlády 467/2009 Sb.) * Kolizní * § 29 ZMPS 91/2012 (1) Právní osobnost a svéprávnost se řídí, nestanoví- li se v tomto zákoně něco jiného, právním řádem státu, v němž má osoba obvyklý pobyt. (2) Nestanoví-li tento zákon něco jiného, stačí, jestliže fyzická osoba činící právní jednání je k němu způsobilá podle právního řádu platného v místě, v němž fyzická osoba právní jednání činí. * Kompetenční (§ 108 odst. 1 písm. g) z. 127/2005 Sb.) * Úřad podle tohoto zákona rozhoduje ve sporech, stanoví-li tak tento zákon. (ČTÚ – faktury za telefon) * Teleologické – typicky směrnice EU

7 * Působnost právních norem * Věcná * lex specialis derogat legi generali * Časová * platnost (publikce) * účinnost (po legisvakanci) * přechodná ustanovení (§ 3054 a § 3055 NOZ) * Osobní * imunity a exempce * Teritoriální

8 * Vyšší míra abstraktnosti – obecné regulativní ideje * Kontradiktornost (právní jistota x spravedlnost) * Vyvažování * Právní positivismus * právo = příkazy zákonodárce, 18.-19. st kodifikace (H. Hart, K. F. von Savigny, H. Kelsen, F. Weyr) * Přirozenoprávní teorie * právu pozitivnímu je nadřazeno nepsané a v zásadě neměnné právo, jež odpovídá lidské přirozenosti – soulad s morálkou, hodnotovým systémem. Po 2. sv. válce (Lon L. Fuller, R. Dworkin) * Riggs vs. Palmer (nemo turpitudinem suam allegans auditur; ex iniuria ius non oritur; nemo ex suo delicto meliorem suam conditionem facere potest) * § 6 (2) NOZ (Nikdo nesmí těžit ze svého nepoctivého nebo protiprávního činu. Nikdo nesmí těžit ani z protiprávního stavu, který vyvolal nebo nad kterým má kontrolu.)

9 * Čl. 20 III GG BRD „Die Gesetzgebung ist an die verfassungsmäßige Ordnung, die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung sind an Gesetz und Recht gebunden.“ * Prozařování obecných právních zásad do právního řádu * Vyjádření principů v platném právu * § 3(1) OZ Výkon práv a povinností vyplývajících z občanskoprávních vztahů nesmí bez právního důvodu zasahovat do práv a oprávněných zájmů jiných a nesmí být v rozporu s dobrými mravy. * § 39 OZ Neplatný je právní úkon, který svým obsahem nebo účelem odporuje zákonu nebo jej obchází anebo se příčí dobrým mravům. * § 3 (1) NOZ Soukromé právo chrání důstojnost a svobodu člověka i jeho přirozené právo brát se o vlastní štěstí a štěstí jeho rodiny nebo lidí jemu blízkých takovým způsobem, jenž nepůsobí bezdůvodně újmu druhým.

10 * Hmotněprávní * Pacta sunt servanda. * Ignorantia legis non excusat. * Nullum crimen sine lege, nulla poena sinne lege scripta, stricta, certa et praevia. * Neminem laedere. * Procesní * Nemo iudex in causa sua. * Nemo iudex sine actore.

11 * Typy právní kultury * Kontinentální * Anglosaský * Islámský * Soustava pramenů práva – právní řád * Právní předpis (statute law) + normativní smlouvy * Hierarchická struktura – právní síla * Kodexy * Interní normativní akty * Precedenty * Stare decisis * Distinkce * Obyčeje * Prameny práva

12 * Povinnosti jen zákonem * Nálezy ÚS o zrušení z. * Prameny práva EU * Nařízení vlády - čl. 78 Ú * Vyhl. min – čl. 79 (3) Ú

13 * Interpretace práva * Výklad pramene práva (textu), ale i např. smlouvy, závěti... * Účel – zejména pro aplikaci práva * Hermeneutická funkce interpretace práva – proces poznání. * Oslabení interpretačního pluralismu a relativismu v zájmu právní jistoty a materiální spravedlnosti. * Metody interpretace * Standardní výklad * Jazykový (gramatika, sémantika), * logický (a contrario, per eliminationem, per analogiam, a fortiori), * systematický * Př.: Nahlížení do spisu advokátem bez prověrky NBÚ * Nadstandardní výklad * Historický, teleologický, komparativní

14 * Dotazy a připomínky na pavel@iprazak.cz * Informace o přednáškách na www.iprazak.cz


Stáhnout ppt "Úvodní přednáška Mgr. Pavel Pražák 7.10.201 4 Úvod do studia práva FVS (1) – Právo jako normativní systém."

Podobné prezentace


Reklamy Google