Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Právo jako normativní systém

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Právo jako normativní systém"— Transkript prezentace:

1 Právo jako normativní systém
Úvodní přednáška Úvod do studia práva FVS (1) – Právo jako normativní systém Mgr. Pavel Pražák

2 Právní normy Právo – soubor právních norem
Právo objektivní (x subjektivní) Právní norma = Obecně závazné pravidlo chování, které je stanoveno nebo uznáno státem a státem vynucováno a které nabývá formy pramene práva. Rysy právní normy závaznost formální určitost (nabývá formy pramene práva) obecnost (x individuální právní akt) adresáti podle druhu (čl. 62 písm i) Ústavy – Prezident podepisuje zákony. vynutitelnost (sekundární povinnost sankční povahy) lex imperfectca Právní normy

3 Právní normy Právní norma není shodná s textem pramene práva!
Interpretace Lex Beneš – č. 292/2004 Sb. § §1012 NOZ = náhrada škody na majetku § 2910 NOZ Škůdce, který vlastním zaviněním poruší povinnost stanovenou zákonem a zasáhne tak do absolutního práva poškozeného, nahradí poškozenému, co tím způsobil. Povinnost k náhradě vznikne i škůdci, který zasáhne do jiného práva poškozeného zaviněným porušením zákonné povinnosti stanovené na ochranu takového práva. § 1012 NOZ Vlastník má právo se svým vlastnictvím v mezích právního řádu libovolně nakládat a jiné osoby z toho vyloučit. Vlastníku se zakazuje nad míru přiměřenou poměrům závažně rušit práva jiných osob, jakož i vykonávat takové činy, jejichž hlavním účelem je jiné osoby obtěžovat nebo poškodit. (část III – Absolutní majetková práva). Právní normy

4 Právní normy Modality normativnosti V právu rozhodující zákaz příkaz
dovolení V právu rozhodující zákaz Princip legální licence Každý může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá. čl. 2 odst. 3 Listiny Princip enumerativnosti veřejnoprávních pretenzí Státní moc lze uplatňovat jen v případech a v mezích stanovených zákonem, a to způsobem, který zákon stanoví – čl. 2 odst. 2 Listiny Právní normy

5 Právní normy Struktura právní normy - klasická Trichotomická
H – D – S Tetrachotomická H – D I nonD – S Hypotéza – podmínky, za nichž se uplatní D Dispozice – vlastní zákaz / příkaz / dovolení Sankce – postih za porušení D Právní normy

6 Právní normy Zvl. struktura Blanketové Kolizní
Další podmínky výkonu volebního práva, organizaci voleb a rozsah soudního přezkumu stanoví zákon. (čl. 20 Listiny). V případě zmocnění k vydání vyhlášky - extenze exekutivy do legislativy Zrušení části § 289 (2) TZk (větší než malé množství omamných látek nařízením vlády 467/2009 Sb.) Kolizní § 29 ZMPS 91/2012 (1) Právní osobnost a svéprávnost se řídí, nestanoví- li se v tomto zákoně něco jiného, právním řádem státu, v němž má osoba obvyklý pobyt. (2) Nestanoví-li tento zákon něco jiného, stačí, jestliže fyzická osoba činící právní jednání je k němu způsobilá podle právního řádu platného v místě, v němž fyzická osoba právní jednání činí. Kompetenční (§ 108 odst. 1 písm. g) z. 127/2005 Sb.) Úřad podle tohoto zákona rozhoduje ve sporech, stanoví-li tak tento zákon. (ČTÚ – faktury za telefon) Teleologické – typicky směrnice EU Právní normy

7 Právní normy Působnost právních norem Věcná Časová Osobní Teritoriální
lex specialis derogat legi generali Časová platnost (publikce) účinnost (po legisvakanci) přechodná ustanovení (§ 3054 a § 3055 NOZ) Osobní imunity a exempce Teritoriální Právní normy

8 Obecné právní zásady – právní principy
Vyšší míra abstraktnosti – obecné regulativní ideje Kontradiktornost (právní jistota x spravedlnost) Vyvažování Právní positivismus právo = příkazy zákonodárce, st kodifikace (H. Hart, K. F. von Savigny, H. Kelsen, F. Weyr) Přirozenoprávní teorie právu pozitivnímu je nadřazeno nepsané a v zásadě neměnné právo, jež odpovídá lidské přirozenosti – soulad s morálkou, hodnotovým systémem. Po 2. sv. válce (Lon L. Fuller, R. Dworkin) Riggs vs. Palmer (nemo turpitudinem suam allegans auditur; ex iniuria ius non oritur; nemo ex suo delicto meliorem suam conditionem facere potest) § 6 (2) NOZ (Nikdo nesmí těžit ze svého nepoctivého nebo protiprávního činu. Nikdo nesmí těžit ani z protiprávního stavu, který vyvolal nebo nad kterým má kontrolu.) Obecné právní zásady – právní principy

9 Obecné právní zásady – právní principy
Čl. 20 III GG BRD „Die Gesetzgebung ist an die verfassungsmäßige Ordnung, die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung sind an Gesetz und Recht gebunden.“ Prozařování obecných právních zásad do právního řádu Vyjádření principů v platném právu § 3(1) OZ Výkon práv a povinností vyplývajících z občanskoprávních vztahů nesmí bez právního důvodu zasahovat do práv a oprávněných zájmů jiných a nesmí být v rozporu s dobrými mravy. § 39 OZ Neplatný je právní úkon, který svým obsahem nebo účelem odporuje zákonu nebo jej obchází anebo se příčí dobrým mravům. § 3 (1) NOZ Soukromé právo chrání důstojnost a svobodu člověka i jeho přirozené právo brát se o vlastní štěstí a štěstí jeho rodiny nebo lidí jemu blízkých takovým způsobem, jenž nepůsobí bezdůvodně újmu druhým. Obecné právní zásady – právní principy

10 Obecné právní zásady – právní principy
Hmotněprávní Pacta sunt servanda. Ignorantia legis non excusat. Nullum crimen sine lege, nulla poena sinne lege scripta, stricta, certa et praevia. Neminem laedere. Procesní Nemo iudex in causa sua. Nemo iudex sine actore. Obecné právní zásady – právní principy

11 Prameny práva Typy právní kultury Soustava pramenů práva – právní řád
Kontinentální Anglosaský Islámský Soustava pramenů práva – právní řád Právní předpis (statute law) + normativní smlouvy Hierarchická struktura – právní síla Kodexy Interní normativní akty Precedenty Stare decisis Distinkce Obyčeje Prameny práva

12 Prameny práva Povinnosti jen zákonem Nálezy ÚS o zrušení z.
Prameny práva EU Nařízení vlády - čl. 78 Ú Vyhl. min – čl. 79 (3) Ú Prameny práva

13 Výklad pramene práva (textu), ale i např. smlouvy, závěti...
Účel – zejména pro aplikaci práva Hermeneutická funkce interpretace práva – proces poznání. Oslabení interpretačního pluralismu a relativismu v zájmu právní jistoty a materiální spravedlnosti. Metody interpretace Standardní výklad Jazykový (gramatika, sémantika), logický (a contrario, per eliminationem, per analogiam, a fortiori), systematický Př.: Nahlížení do spisu advokátem bez prověrky NBÚ Nadstandardní výklad Historický, teleologický, komparativní Interpretace práva

14 KONEC Dotazy a připomínky na pavel@iprazak.cz
Informace o přednáškách na KONEC


Stáhnout ppt "Právo jako normativní systém"

Podobné prezentace


Reklamy Google