Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

JUDr. Filip Melzer, LL.M., Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "JUDr. Filip Melzer, LL.M., Ph.D."— Transkript prezentace:

1 JUDr. Filip Melzer, LL.M., Ph.D.
Soukromoprávní řád II. Právní principy a normy, subjektivní soukromá práva a jejich ochrana JUDr. Filip Melzer, LL.M., Ph.D.

2 Právní normy Pravidla a principy Existují nepsané právní principy?
Terminologie Existují nepsané právní principy? Rozpor právních pravidel a kolize právních principů

3 Tzv. derogační pravidla
I. Lex posterior derogat legi priori II. Lex specialis derogat legi generali III. Lex generalis non derogat legi priori specialis IV. Lex superior derogat legi inferiori

4 Kolize právních principů
Poměřování (Srv. Pl. ÚS 4/94; Sb.n.u.ÚS sv.2, nález č. 46) Vhodnost Jinými slovy: skutečně se jedná o kolizi Principy musí být stejné právní síly. Potřebnost Cíl: zásah do jednoho principu může být přípustný jen v té míře, v jaké je nezbytně potřebný k ochraně jiného principu Proporcionalita v u.s.s.

5 Subjektivní práva Objektivní a subjektivní právo
Objektivní právo: právní normy a jejich soubor Subjektivní právo: váže se k určitému subjektu Praktický problém zejména v právu veřejném. Př.: právní řád ukládá určitému orgánu nějakou povinnost. Je však otázka, zda této povinnosti odpovídá subjektivní právo soukromoprávním subjektům. Význam: mohou se tyto subjekty domáhat soudní cestou, aby daný orgán takto jednal? Např. povinnost uklízet ulice: lze se domáhat, aby obec uklidila?

6 Ochrana subjektivních práv
Soudní ochrana subjektivních práv § 4 OZ § 12 NOZ Mocenský monopol státu Př.: A, který si pronajal nebytový prostor od B, odmítá po skončení nájmu, které nepopírá, tento prostor vyklidit. A má již nového zájemce. Může A vyklidit věci B, když je řádné uskladní na svůj náklad?

7 Svépomoc jako výjimka z mocenského monopolu státu
§ 6 OZ § 14 NOZ Svépomoc defenzivní (obranná) a ofenzivní (útočná) Zda je reakce: omisivní X komisivní Pb.: protiprávní stav (-) Klasická koncepce: Pb.: dikce § 6 Extenzivní aplikace: Pb.: vztah k nutné obraně?

8 Relikt socialistického práva: § 5 OZ: ochrana pokojného stavu
Došlo-li ke zřejmému zásahu do pokojného stavu, lze se domáhat ochrany u příslušného orgánu státní správy. Ten může předběžně zásah zakázat, nebo uložit, aby byl obnoven předešlý stav. Tím není dotčeno právo domáhat se ochrany u soudu. Nejde o ochranu soukromého práva, nýbrž faktického stavu! Klasická koncepce: posesorní ochrana

9 Účel: Zabezpečení mírného soužití, spory je třeba řešit pokojnými prostředky; důsledek mocenského monopolu státu místní podmínky znají místní úřady Pb.: lokální vazby omezují akceschopnost Cíl: Předběžný zákaz do zásahu o pokojného stavu Uložení povinnosti obnovit předešlý stav

10 Předpoklady: Pokojný stav
Zásah: jakékoli jednání, které mění dosud pokojný stav. Zřejmost: seznatelnost pro třetí osoby jako příčina narušení pokojného stavu Aktivní legitimace: (srov. § 6) z účelu tohoto ustanovení: ten, kdo je zásahem do pokojného stavu dotčen Pb.: může úřad ex offo, nebo jen k žádosti? Pb.: mohou třetí osoby? Pasivní legitimace: ten, jemuž je zásah přičitatelný, zejména ten, kdo jej způsobil (kausalita)

11 Proces: správní řízení
Pb.: opravné prostředky Příslušnost: § 11 zákona č. 102/1992 Sb.: pověřené obecní úřady Vztah k soudnímu řízení: jen funkce předběžného řešení Nijak neomezuje v právu domáhat se ochrany soudní cestou Po právní moci soudního rozhodnutí ztrácí předchozí správní rozhodnutí účinnost. Vztah k předběžným opatřením vydaným v občanském soudním řízení (Slovanská epopej, Praha vs. Moravský Krumlov) Srov. III. ÚS 142/98


Stáhnout ppt "JUDr. Filip Melzer, LL.M., Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google