Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úvodní přednáška Mgr. Pavel Pražá k Základy ekonomie a práva (1) – Právo jako normativní systém.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úvodní přednáška Mgr. Pavel Pražá k Základy ekonomie a práva (1) – Právo jako normativní systém."— Transkript prezentace:

1 Úvodní přednáška Mgr. Pavel Pražá k Základy ekonomie a práva (1) – Právo jako normativní systém

2 * Právo – soubor právních norem. (x subjektivní pr.) * Právní norma = Obecně závazné pravidlo chování, které je stanoveno nebo uznáno státem a státem vynucováno a které nabývá formy pramene práva. * Svět preskriptivních vět -„má býti“ * Čl. 13 Ústavy - Hlavním městem České republiky je Praha. * § 140 (1) TZ - Kdo jiného úmyslně usmrtí, bude potrestán na deset až osmnáct let. * Rysy právní normy * závaznost * formální určitost (nabývá formy pramene práva) * obecnost (x individuální právní akt) * vynutitelnost

3 * Monopol moci státu * Jiné normativní systémy * Právo subjektivní a objektivní * Působení na snižování společenské entropie, resp. udržování společenské homeostázy PrávoMorálka

4 * Vyšší míra abstraktnosti – obecné regulativní ideje * Kontradiktornost (právní jistota x spravedlnost) * Vyvažování * Právní positivismus * právo = příkazy zákonodárce, 18.-19. st kodifikace (H. Hart, K. F. von Savigny, H. Kelsen, F. Weyr) * Přirozenoprávní teorie * právu pozitivnímu je nadřazeno nepsané a v zásadě neměnné právo, jež odpovídá lidské přirozenosti – soulad s morálkou, hodnotovým systémem. Po 2. sv. válce (Lon L. Fuller, R. Dworkin) * Riggs vs. Palmer (nemo turpitudinem suam allegans auditur; ex iniuria ius non oritur; nemo ex suo delicto meliorem suam conditionem facere potest) * § 6 (2) NOZ (Nikdo nesmí těžit ze svého nepoctivého nebo protiprávního činu. Nikdo nesmí těžit ani z protiprávního stavu, který vyvolal nebo nad kterým má kontrolu.)

5 * Čl. 20 III GG BRD „Die Gesetzgebung ist an die verfassungsmäßige Ordnung, die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung sind an Gesetz und Recht gebunden.“ * Prozařování obecných právních zásad do právního řádu * Vyjádření principů v platném právu * § 3(1) OZ Výkon práv a povinností vyplývajících z občanskoprávních vztahů nesmí bez právního důvodu zasahovat do práv a oprávněných zájmů jiných a nesmí být v rozporu s dobrými mravy. * § 39 OZ Neplatný je právní úkon, který svým obsahem nebo účelem odporuje zákonu nebo jej obchází anebo se příčí dobrým mravům. * § 3 (1) NOZ Soukromé právo chrání důstojnost a svobodu člověka i jeho přirozené právo brát se o vlastní štěstí a štěstí jeho rodiny nebo lidí jemu blízkých takovým způsobem, jenž nepůsobí bezdůvodně újmu druhým.

6 * 1. Nic - chování tehdy po právu * 2. Nic – tehdy bezvládí, absence práva (boj o život) * 3. Je třeba rozlišovat (vražda) * 4. Přijetí zvl. zákona – jasná pravidla * 5. Volný průběh

7 * Právo veřejné a soukromé * Zájmová teorie * Publicum ius est, quod ad statum rei Romanae spectat, privatum quod ad singulorum utilitatem“ (Veřejné právo je to, které se týká římského státu, soukromé to, které se týká prospěchu jednotlivců) – Ulpianus * Teorie subordinační * Veřejnou mocí se rozumí taková moc, která autoritativně rozhoduje o právech a povinnostech subjektů, ať již přímo, nebo zprostředkovaně. Subjekt o jehož právech a povinnostech rozhoduje orgán veřejné moci není v rovnoprávném postavení... a obsah rozhodnutí tohoto orgánu nezávisí na vůli subjektu. (ÚS 147/1998 Sb.)

8 PrávoSoukroméObčanskéObchodníPracovníVeřejnéÚstavníSprávníFinanční Sociálního zabezpečení Životního prostředí Trestní PrávoHmotnéProcení

9 * Typy právní kultury * Kontinentální * Anglosaský * Islámský * Soustava pramenů práva – právní řád * Právní předpis (statute law) + normativní smlouvy * Hierarchická struktura – právní síla * Kodexy * Interní normativní akty * Precedenty * Stare decisis * Distinkce * Obyčeje * Prameny práva

10 * Prameny práva ČR * Povinnosti jen zákonem * Nálezy ÚS o zrušení z. * Prameny práva EU * Nařízení vlády - čl. 78 Ú * Vyhl. min – čl. 79 (3) Ú

11 * Interpretace práva * Výklad pramene práva (textu), ale i např. smlouvy, závěti... * Účel – zejména pro aplikaci práva * Hermeneutická funkce interpretace práva – proces poznání. * Oslabení interpretačního pluralismu a relativismu v zájmu právní jistoty a materiální spravedlnosti. * Metody interpretace * Standardní výklad * Jazykový (gramatika, sémantika), * logický (a contrario, per eliminationem, per analogiam, a fortiori), * systematický * Př.: Nahlížení do spisu advokátem bez prověrky NBÚ * Nadstandardní výklad * Historický, teleologický, komparativní

12 * Dotazy a připomínky na pavel@iprazak.cz * Informace o přednáškách na www.iprazak.cz


Stáhnout ppt "Úvodní přednáška Mgr. Pavel Pražá k Základy ekonomie a práva (1) – Právo jako normativní systém."

Podobné prezentace


Reklamy Google