Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Řídicí výbor OP VVV 5. května 2014. Souhrnná informace o přípravě OP VVV NM Petra Bartáková, MSc. 2.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Řídicí výbor OP VVV 5. května 2014. Souhrnná informace o přípravě OP VVV NM Petra Bartáková, MSc. 2."— Transkript prezentace:

1 Řídicí výbor OP VVV 5. května 2014

2 Souhrnná informace o přípravě OP VVV NM Petra Bartáková, MSc. 2

3 3 1.Aktuální informace – vývoj od posledního Řídicího výboru 2.Hlavní rizikové oblasti 3.Financování programu 4.SEA/ex-ante hodnocení 5.Harmonogram přípravy OP VVV 1.Aktuální informace – vývoj od posledního Řídicího výboru 2.Hlavní rizikové oblasti 3.Financování programu 4.SEA/ex-ante hodnocení 5.Harmonogram přípravy OP VVV Obsah

4 Aktuální informace – vývoj od posledního Řídicího výboru

5 Aktuální informace 1.Vyřešení situace ohledně IROP vs. OP VVV (28. 3. 2014) Předložení návrhu memoranda mezi MŠMT a MMR do MPŘ 2.Vyřešena otázka Agentury pro sociální začleňování – příprava memoranda k podpisu 3.Připraveno memorandum s MPSV 4.Upřesňování informací k pohledu EK na podporu Prahy 5.Řešení otázky spolufinancování s MF 6.Návrhy MMR k integrovaným přístupům 6.Zapracování připomínek pracovních skupin, EK, MMR do OP VVV 7.Neformální dialogy s EK (27. 1. 2014 – k OP, 19. 3. 2014 – k DoP) 1.Vyřešení situace ohledně IROP vs. OP VVV (28. 3. 2014) Předložení návrhu memoranda mezi MŠMT a MMR do MPŘ 2.Vyřešena otázka Agentury pro sociální začleňování – příprava memoranda k podpisu 3.Připraveno memorandum s MPSV 4.Upřesňování informací k pohledu EK na podporu Prahy 5.Řešení otázky spolufinancování s MF 6.Návrhy MMR k integrovaným přístupům 6.Zapracování připomínek pracovních skupin, EK, MMR do OP VVV 7.Neformální dialogy s EK (27. 1. 2014 – k OP, 19. 3. 2014 – k DoP) Vývoj od posledního Řídicího výboru

6 Hlavní rizikové oblasti

7 Vyjednávání s Evropskou komisí  Oddělení investic z Evropského sociálního fondu (ESF) a Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF) v oblasti regionálního školství (IROP)  Investice z ERDF do vysokých škol (prioritní osa 2)  Systémové projekty (zejména prioritní osa 3)  Financování projektů v Praze (ve všech prioritních osách)  Ex-ante kondicionality, zejména:  RIS3 strategie – riziko nedostatečného projednání na národní úrovni (princip partnerství)  Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020  Strategický rámec pro VŠ  Oddělení investic z Evropského sociálního fondu (ESF) a Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF) v oblasti regionálního školství (IROP)  Investice z ERDF do vysokých škol (prioritní osa 2)  Systémové projekty (zejména prioritní osa 3)  Financování projektů v Praze (ve všech prioritních osách)  Ex-ante kondicionality, zejména:  RIS3 strategie – riziko nedostatečného projednání na národní úrovni (princip partnerství)  Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020  Strategický rámec pro VŠ Hlavní rizika z věcného pohledu

8 Rizika přípravy a počátku realizace programu  Možné zpoždění dopracování a předložení OP VVV vládě z důvodu dosud nevyřešených oblastí  Nejasnosti ohledně zapojení zprostředkujícího subjektu do implementace (TA ČR)  Otázka veřejné podpory  Otázka spolufinancování  Otázka budoucích velkých projektů (v OP VVV pouze 2. fáze ELI)  Plnění předběžných podmínek  Možné zpoždění dopracování a předložení OP VVV vládě z důvodu dosud nevyřešených oblastí  Nejasnosti ohledně zapojení zprostředkujícího subjektu do implementace (TA ČR)  Otázka veřejné podpory  Otázka spolufinancování  Otázka budoucích velkých projektů (v OP VVV pouze 2. fáze ELI)  Plnění předběžných podmínek Další rizikové oblasti

9 Financování programu

10 10 Celková alokace OP Prioritní osaFondSpolufinancováníCelkem 85 %15 % 1. Posilování kapacit pro kvalitní výzkum ERDF1 006 198 263180 487 3321 186 685 595 2. Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj ERDF ESF 431 227 827 332 609 567 77 6351 713 62 553 692 508 579 541 395 163 259 3. Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání ESF899 277 718169 126 6491 068 404 367 4. Technická pomoc ERDF110 287 19619 462 446129 749 642 Celkem--------2 779 600 572508 981 8323 288 582 404

11 SEA/ex-ante hodnocení

12 12 SEA / ex-ante hodnocení SEA  7/2013 – smlouva podepsána se společnost RADDIT consulting s.r.o.  podána žádost o stanovisko k vlivu na EVL a PO dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. – vliv není vyloučen  12/2013 – MŽP vydalo závěr zjišťovacího řízení (musí být zpracováno vyhodnocení vlivů této koncepce na ŽP a veřejné zdraví)  Předpoklad předložení zpracovaného vyhodnocení vlivů na MŽP je během června 2014  7/2013 – smlouva podepsána se společnost RADDIT consulting s.r.o.  podána žádost o stanovisko k vlivu na EVL a PO dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. – vliv není vyloučen  12/2013 – MŽP vydalo závěr zjišťovacího řízení (musí být zpracováno vyhodnocení vlivů této koncepce na ŽP a veřejné zdraví)  Předpoklad předložení zpracovaného vyhodnocení vlivů na MŽP je během června 2014 ex-ante hodnocení  5/2013 – smlouva podepsána se sdružením firem Naviga 4, s.r.o. a HOPE-E.S., v.o.s.  11/2013 – akceptováno znění Průběžné zprávy, doporučení v OP reflektována  aktuálně připomínkována Závěrečná zpráva, většina z akceptovaných doporučení Závěrečné zprávy zapracována již do OP  Závěrečná zpráva ve formě manažerského shrnutí (dohoda s NOK) bude předložena společně s OP VVV vládě a následně EK  po negociacích s EK bude Závěrečná zpráva aktualizována  5/2013 – smlouva podepsána se sdružením firem Naviga 4, s.r.o. a HOPE-E.S., v.o.s.  11/2013 – akceptováno znění Průběžné zprávy, doporučení v OP reflektována  aktuálně připomínkována Závěrečná zpráva, většina z akceptovaných doporučení Závěrečné zprávy zapracována již do OP  Závěrečná zpráva ve formě manažerského shrnutí (dohoda s NOK) bude předložena společně s OP VVV vládě a následně EK  po negociacích s EK bude Závěrečná zpráva aktualizována

13 Harmonogram přípravy OP VVV

14 OP VVV  Konec dubna 2014 – nová verze OP VVV  5. května 2014 – Řídicí výbor OP VVV  Květen až červenec – neformální dialog s EK  Do 6/2014 – předložení vládě návrh OP VVV vč. SEA (UV č. 809/2013)  Do 22. 7. 2014 – formální zaslání OP VVV EK  Zahájení formálního dialogu s EK  Konec dubna 2014 – nová verze OP VVV  5. května 2014 – Řídicí výbor OP VVV  Květen až červenec – neformální dialog s EK  Do 6/2014 – předložení vládě návrh OP VVV vč. SEA (UV č. 809/2013)  Do 22. 7. 2014 – formální zaslání OP VVV EK  Zahájení formálního dialogu s EK Dohoda o partnerství  Duben 2014 – Dohoda o partnerství schválena vládou, zaslána na EK  Červen 2014 – pravděpodobné obdržení připomínek EK  Duben 2014 – Dohoda o partnerství schválena vládou, zaslána na EK  Červen 2014 – pravděpodobné obdržení připomínek EK

15 Děkuji za pozornost

16 Informace o přípravě prioritní osy 1 a prioritní osy 2 prof. Ing. Jaromír Veber, CSc. 16

17 17 Aktuální změny operačního programu Změny provedené na základě připomínek  Upřesnění textu v případě nejasností  Rozšíření orientace v PO 2 nejen na trh práce, ale obecně na společnost  Odstraněny principy původního návrhu novely VŠ zákona (profilace)  Upřesnění textu v případě nejasností  Rozšíření orientace v PO 2 nejen na trh práce, ale obecně na společnost  Odstraněny principy původního návrhu novely VŠ zákona (profilace) Další změny  Celoživotní vzdělávání – otázka veřejné podpory: příprava podmínek pro realizaci CŽV bez samostatné podpory infrastruktury  Sjednoceny kategorie potenciálních příjemců napříč prioritními osami  Doplněny aktivity z průřezového tématu popularizace (viz dále)  Celoživotní vzdělávání – otázka veřejné podpory: příprava podmínek pro realizaci CŽV bez samostatné podpory infrastruktury  Sjednoceny kategorie potenciálních příjemců napříč prioritními osami  Doplněny aktivity z průřezového tématu popularizace (viz dále)

18 18 Struktura PO 1 a PO 2 Upravené znění specifických cílů  Prioritní osa 1:  SC1: Posílit excelenci ve výzkumu  SC2: Zvýšit přínosy výzkumu pro společnost  Prioritní osa 2:  SC1 (ESF): Zvýšení kvality vzdělávání na vysokých školách a jeho relevance pro potřeby trhu práce a společnosti  SC2 (ESF): Zvýšení účasti studentů se specifickými potřebami a ze socio-ekonomicky znevýhodněných skupin na vysokoškolském vzdělávání, snížení studijní neúspěšnosti  SC3 (ESF): Zkvalitnit podmínky pro celoživotní vzdělávání na vysokých školách  SC4 (ESF): Nastavení a rozvoj systému hodnocení a zabezpečení kvality a strategického řízení vysokých škol  SC5 (ESF): Zlepšit podmínky pro výuku spojenou s výzkumem a pro rozvoj lidských zdrojů v oblasti výzkumu a vývoje  SC1 (ERDF): Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury na vysokých školách za účelem zajištění vysoké kvality výuky, zlepšení přístupu znevýhodněných skupin a zvýšení otevřenosti vysokých škol.  Prioritní osa 1:  SC1: Posílit excelenci ve výzkumu  SC2: Zvýšit přínosy výzkumu pro společnost  Prioritní osa 2:  SC1 (ESF): Zvýšení kvality vzdělávání na vysokých školách a jeho relevance pro potřeby trhu práce a společnosti  SC2 (ESF): Zvýšení účasti studentů se specifickými potřebami a ze socio-ekonomicky znevýhodněných skupin na vysokoškolském vzdělávání, snížení studijní neúspěšnosti  SC3 (ESF): Zkvalitnit podmínky pro celoživotní vzdělávání na vysokých školách  SC4 (ESF): Nastavení a rozvoj systému hodnocení a zabezpečení kvality a strategického řízení vysokých škol  SC5 (ESF): Zlepšit podmínky pro výuku spojenou s výzkumem a pro rozvoj lidských zdrojů v oblasti výzkumu a vývoje  SC1 (ERDF): Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury na vysokých školách za účelem zajištění vysoké kvality výuky, zlepšení přístupu znevýhodněných skupin a zvýšení otevřenosti vysokých škol.

19 19 Průřezové aktivity Přílohy OP VVV  Popularizace (příloha připravena, po připomínkách PS VaV a VŠ)  Rovnost mužů a žen (příloha v přípravě)  Podnikavost (příloha v přípravě – spolupráce s pracovní skupinou založenou pro PO 3)  Popularizace (příloha připravena, po připomínkách PS VaV a VŠ)  Rovnost mužů a žen (příloha v přípravě)  Podnikavost (příloha v přípravě – spolupráce s pracovní skupinou založenou pro PO 3)

20 Informace o přípravě prioritní osy 3 PhDr. Jindřich Fryč Mgr. Pavla Růžková 20

21 Změny k 20. 2. 2014  Zejména od Evropské komise a ex-ante evaluátora Podněty k úpravě Změny v prioritní ose 3  Tematický cíl 9 – Investiční priorita 1 – SC 1 „Rozvoj inkluzívního vzdělávání“ přejmenován na „Vzdělávání k sociální integraci dětí a žáků se SVP“ a obsah aktivit zaměřen na individuální podporu dětí a žáků se SVP, včetně zvýšení kvality poradenství  Upřesněno „podpora talentovaných dětí“ na „podpora potenciálu každého dítěte/žáka“ s důrazem na oblast „STEM“ (IP 2 / SC2)  Všechny specifické cíle: technická úprava – zacílení na popis výsledku  Upřesnění monitorovacích indikátorů  Tematický cíl 9 – Investiční priorita 1 – SC 1 „Rozvoj inkluzívního vzdělávání“ přejmenován na „Vzdělávání k sociální integraci dětí a žáků se SVP“ a obsah aktivit zaměřen na individuální podporu dětí a žáků se SVP, včetně zvýšení kvality poradenství  Upřesněno „podpora talentovaných dětí“ na „podpora potenciálu každého dítěte/žáka“ s důrazem na oblast „STEM“ (IP 2 / SC2)  Všechny specifické cíle: technická úprava – zacílení na popis výsledku  Upřesnění monitorovacích indikátorů

22  Podnět: průběžná evaluace OP VK, gestoři, jednání k územní dimenzi, IROP Implementační strategie skrze místní a krajské akční plány Informace Místní akční plány: Implementace cílů OP VVV do praxe. Řízený proces - sběr dat v území: analýzy a akční plány škol – ZŠ. MŠ. Témata: Kvalita. Otevřenost. Dostupnost. Krajské akční plány: řízený výběr a plánování intervencí v souladu se spec. cíli OP VVV. Témata: Spolupráce škol a zaměstnavatelů (ZŠ, SŠ, VOŠ) Zkvalitnění kariérového poradenství (informační centra mládeže, ZŠ, SŠ a koordinace s úřady práce a zaměstnavateli) Podpora polytechnického vzdělávání (MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ, neformální vzdělávání zaměstnavatelé) Podpora podnikavosti (MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ, neformální a zájmové vzdělávání, zaměstnavatelé, VŠ) Rozvoj sítí celoživotního učení (SŠ, zaměstnavatelé) Zvýšení zájmu o STEM (science, technology, engeneering, math) (MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ, neformální a zájmové vzdělávání, zaměstnavatelé, VŠ, VaV) Místní akční plány: Implementace cílů OP VVV do praxe. Řízený proces - sběr dat v území: analýzy a akční plány škol – ZŠ. MŠ. Témata: Kvalita. Otevřenost. Dostupnost. Krajské akční plány: řízený výběr a plánování intervencí v souladu se spec. cíli OP VVV. Témata: Spolupráce škol a zaměstnavatelů (ZŠ, SŠ, VOŠ) Zkvalitnění kariérového poradenství (informační centra mládeže, ZŠ, SŠ a koordinace s úřady práce a zaměstnavateli) Podpora polytechnického vzdělávání (MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ, neformální vzdělávání zaměstnavatelé) Podpora podnikavosti (MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ, neformální a zájmové vzdělávání, zaměstnavatelé, VŠ) Rozvoj sítí celoživotního učení (SŠ, zaměstnavatelé) Zvýšení zájmu o STEM (science, technology, engeneering, math) (MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ, neformální a zájmové vzdělávání, zaměstnavatelé, VŠ, VaV)

23 Změny k 29. 4. 2014  Podněty a připomínky Ing. Petr Pavlíka, Ph.D. Podněty k úpravě Změny v prioritní ose 3  Akceptováno: Doplněn Strategický dokument Střednědobý strategický plán v oblasti genderové rovnosti v resortu MŠMT. Příloha OP. Didaktické dovednosti učitelů Upřesněny intervence v SC5: Rozšíření „polytechnické výchovy“ v MŠ pro rozvoj kreativity, osobního vyjadřování, logiky, a manuální zručnosti a zvýšení kvality vzdělávání v technických a přírodovědných předmětech na ZŠ, SŠ a VOŠ Klíčové kompetence budou rozvíjeny napříč předměty Zvýšení kvality a efektivnosti systému pedagogicko-psychologického poradenství s důrazem na dobudování vazeb mezi školskými poradenskými zařízeními (PPP, SPC, SVP) a školními poradenskými pracovišti (ŠPP)  Akceptováno: Doplněn Strategický dokument Střednědobý strategický plán v oblasti genderové rovnosti v resortu MŠMT. Příloha OP. Didaktické dovednosti učitelů Upřesněny intervence v SC5: Rozšíření „polytechnické výchovy“ v MŠ pro rozvoj kreativity, osobního vyjadřování, logiky, a manuální zručnosti a zvýšení kvality vzdělávání v technických a přírodovědných předmětech na ZŠ, SŠ a VOŠ Klíčové kompetence budou rozvíjeny napříč předměty Zvýšení kvality a efektivnosti systému pedagogicko-psychologického poradenství s důrazem na dobudování vazeb mezi školskými poradenskými zařízeními (PPP, SPC, SVP) a školními poradenskými pracovišti (ŠPP)

24 Změny k 29. 4. 2014  Podněty a připomínky Ing. Petr Pavlíka, Ph.D. Podněty k úpravě Změny v prioritní ose 3 Akceptováno částečně – systémová transformace DVPP:  Akceptováno do SC 2.4: kvalitativní systémová transformace DVPP - provedenou ve spolupráci s učitelskými vysokoškolskými fakultami, školskou praxí (sítě fakultních učitelů), organizacemi ve vzdělávání i se zahraničními institucemi. Akceptováno částečně – systémová transformace DVPP:  Akceptováno do SC 2.4: kvalitativní systémová transformace DVPP - provedenou ve spolupráci s učitelskými vysokoškolskými fakultami, školskou praxí (sítě fakultních učitelů), organizacemi ve vzdělávání i se zahraničními institucemi.

25 Změny k 29. 4. 2014  Podněty a připomínky Partnerství NNO 2014+ Podněty k úpravě Změny v prioritní ose 3 Akceptováno Doplněny strategické dokumenty Doplněny občanské kompetence Rozvoj klíčových kompetencí nejen ve škole (prioritou je stále partnerství se školou) Doplněno uplatnění na trhu práce … i ve společnosti Rozsah a zacílení podpory NNO v jednání Akceptováno Doplněny strategické dokumenty Doplněny občanské kompetence Rozvoj klíčových kompetencí nejen ve škole (prioritou je stále partnerství se školou) Doplněno uplatnění na trhu práce … i ve společnosti Rozsah a zacílení podpory NNO v jednání Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky Státní program environmentálního vzdělávání, výchovy Národní strategie globálního rozvojového vzdělávání

26 Změny k 29. 4. 2014  Podněty a připomínky – interní tým Podněty k úpravě Změny v prioritní ose 3 Zobecnění typů příjemců: Typ příjemce - upřesnění ve výzvě Na základě podnětu Karlovarského kraje doplněno „základní umělecké vzdělávání“ Zobecnění typů příjemců: Typ příjemce - upřesnění ve výzvě Na základě podnětu Karlovarského kraje doplněno „základní umělecké vzdělávání“ Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky Státní program environmentálního vzdělávání, výchovy Národní strategie globálního rozvojového vzdělávání - Školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání, zájmového, základního a středního uměleckého vzdělávání a vyšších odborných škol. - Další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit. - Orgány státní správy a samosprávy, včetně jejich svazků nebo sdružení a jimi zřízené a podřízené organizace.

27 Změny k 29. 4. 2014  Podněty a připomínky – Liberecký, Moravskoslezský kraj Podněty k úpravě Změny v prioritní ose 3 IP 1 SC1 Doplněno: Zlepšení pedagogicko-psychologického poradenství a speciálně pedagogické poradenství Vysvětlení: IP1 SC1 není zaměřen pouze na sociálně vyloučené lokality Zvýšení kvality poradenství – systémový projekt – spolupráce s kraji IP 2 SC 2.5 Doplněno: Dále je třeba zvýšit relevanci RVP a ŠVP odborného vzdělávání potřebám trhu práce IP 1 SC1 Doplněno: Zlepšení pedagogicko-psychologického poradenství a speciálně pedagogické poradenství Vysvětlení: IP1 SC1 není zaměřen pouze na sociálně vyloučené lokality Zvýšení kvality poradenství – systémový projekt – spolupráce s kraji IP 2 SC 2.5 Doplněno: Dále je třeba zvýšit relevanci RVP a ŠVP odborného vzdělávání potřebám trhu práce


Stáhnout ppt "Řídicí výbor OP VVV 5. května 2014. Souhrnná informace o přípravě OP VVV NM Petra Bartáková, MSc. 2."

Podobné prezentace


Reklamy Google