Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Řídicí výbor OP VVV 5. května 2014

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Řídicí výbor OP VVV 5. května 2014"— Transkript prezentace:

1 Řídicí výbor OP VVV 5. května 2014

2 Souhrnná informace o přípravě OP VVV NM Petra Bartáková, MSc.

3 Obsah Aktuální informace – vývoj od posledního Řídicího výboru Hlavní rizikové oblasti Financování programu SEA/ex-ante hodnocení Harmonogram přípravy OP VVV

4 Aktuální informace – vývoj od posledního Řídicího výboru

5 Vývoj od posledního Řídicího výboru
Aktuální informace Vývoj od posledního Řídicího výboru Vyřešení situace ohledně IROP vs. OP VVV ( ) Předložení návrhu memoranda mezi MŠMT a MMR do MPŘ Vyřešena otázka Agentury pro sociální začleňování – příprava memoranda k podpisu Připraveno memorandum s MPSV Upřesňování informací k pohledu EK na podporu Prahy Řešení otázky spolufinancování s MF Návrhy MMR k integrovaným přístupům 6. Zapracování připomínek pracovních skupin, EK, MMR do OP VVV 7. Neformální dialogy s EK ( – k OP, – k DoP)

6 Hlavní rizikové oblasti

7 Hlavní rizika z věcného pohledu
Vyjednávání s Evropskou komisí Hlavní rizika z věcného pohledu Oddělení investic z Evropského sociálního fondu (ESF) a Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF) v oblasti regionálního školství (IROP) Investice z ERDF do vysokých škol (prioritní osa 2) Systémové projekty (zejména prioritní osa 3) Financování projektů v Praze (ve všech prioritních osách) Ex-ante kondicionality, zejména: RIS3 strategie – riziko nedostatečného projednání na národní úrovni (princip partnerství) Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 Strategický rámec pro VŠ

8 Další rizikové oblasti
Rizika přípravy a počátku realizace programu Další rizikové oblasti Možné zpoždění dopracování a předložení OP VVV vládě z důvodu dosud nevyřešených oblastí Nejasnosti ohledně zapojení zprostředkujícího subjektu do implementace (TA ČR) Otázka veřejné podpory Otázka spolufinancování Otázka budoucích velkých projektů (v OP VVV pouze 2. fáze ELI) Plnění předběžných podmínek

9 Financování programu

10 Celková alokace OP Prioritní osa Fond Spolufinancování Celkem 85 %
15 % 1. Posilování kapacit pro kvalitní výzkum ERDF 2. Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj ESF 3. Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání 4. Technická pomoc

11 SEA/ex-ante hodnocení

12 SEA / ex-ante hodnocení
7/2013 – smlouva podepsána se společnost RADDIT consulting s.r.o. podána žádost o stanovisko k vlivu na EVL a PO dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. – vliv není vyloučen 12/2013 – MŽP vydalo závěr zjišťovacího řízení (musí být zpracováno vyhodnocení vlivů této koncepce na ŽP a veřejné zdraví) Předpoklad předložení zpracovaného vyhodnocení vlivů na MŽP je během června 2014 ex-ante hodnocení 5/2013 – smlouva podepsána se sdružením firem Naviga 4, s.r.o. a HOPE-E.S., v.o.s. 11/2013 – akceptováno znění Průběžné zprávy, doporučení v OP reflektována aktuálně připomínkována Závěrečná zpráva, většina z akceptovaných doporučení Závěrečné zprávy zapracována již do OP Závěrečná zpráva ve formě manažerského shrnutí (dohoda s NOK) bude předložena společně s OP VVV vládě a následně EK po negociacích s EK bude Závěrečná zpráva aktualizována

13 Harmonogram přípravy OP VVV

14 Harmonogram přípravy OP VVV
Konec dubna 2014 – nová verze OP VVV 5. května 2014 – Řídicí výbor OP VVV Květen až červenec – neformální dialog s EK Do 6/2014 – předložení vládě návrh OP VVV vč. SEA (UV č. 809/2013) Do – formální zaslání OP VVV EK Zahájení formálního dialogu s EK Dohoda o partnerství Duben 2014 – Dohoda o partnerství schválena vládou, zaslána na EK Červen 2014 – pravděpodobné obdržení připomínek EK

15 Děkuji za pozornost

16 Informace o přípravě prioritní osy 1 a prioritní osy 2 prof. Ing
Informace o přípravě prioritní osy 1 a prioritní osy 2 prof. Ing. Jaromír Veber, CSc.

17 Změny provedené na základě připomínek
Aktuální změny operačního programu Změny provedené na základě připomínek Upřesnění textu v případě nejasností Rozšíření orientace v PO 2 nejen na trh práce, ale obecně na společnost Odstraněny principy původního návrhu novely VŠ zákona (profilace) Další změny Celoživotní vzdělávání – otázka veřejné podpory: příprava podmínek pro realizaci CŽV bez samostatné podpory infrastruktury Sjednoceny kategorie potenciálních příjemců napříč prioritními osami Doplněny aktivity z průřezového tématu popularizace (viz dále)

18 Upravené znění specifických cílů
Struktura PO 1 a PO 2 Upravené znění specifických cílů Prioritní osa 1: SC1: Posílit excelenci ve výzkumu SC2: Zvýšit přínosy výzkumu pro společnost Prioritní osa 2: SC1 (ESF): Zvýšení kvality vzdělávání na vysokých školách a jeho relevance pro potřeby trhu práce a společnosti SC2 (ESF): Zvýšení účasti studentů se specifickými potřebami a ze socio-ekonomicky znevýhodněných skupin na vysokoškolském vzdělávání, snížení studijní neúspěšnosti SC3 (ESF): Zkvalitnit podmínky pro celoživotní vzdělávání na vysokých školách SC4 (ESF): Nastavení a rozvoj systému hodnocení a zabezpečení kvality a strategického řízení vysokých škol SC5 (ESF): Zlepšit podmínky pro výuku spojenou s výzkumem a pro rozvoj lidských zdrojů v oblasti výzkumu a vývoje SC1 (ERDF): Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury na vysokých školách za účelem zajištění vysoké kvality výuky, zlepšení přístupu znevýhodněných skupin a zvýšení otevřenosti vysokých škol.

19 Průřezové aktivity Přílohy OP VVV
Popularizace (příloha připravena, po připomínkách PS VaV a VŠ) Rovnost mužů a žen (příloha v přípravě) Podnikavost (příloha v přípravě – spolupráce s pracovní skupinou založenou pro PO 3)

20 Informace o přípravě prioritní osy 3 PhDr. Jindřich Fryč Mgr
Informace o přípravě prioritní osy 3 PhDr. Jindřich Fryč Mgr. Pavla Růžková

21 Změny k 20. 2. 2014 Podněty k úpravě
Zejména od Evropské komise a ex-ante evaluátora Změny v prioritní ose 3 Tematický cíl 9 – Investiční priorita 1 – SC 1 „Rozvoj inkluzívního vzdělávání“ přejmenován na „Vzdělávání k sociální integraci dětí a žáků se SVP“ a obsah aktivit zaměřen na individuální podporu dětí a žáků se SVP, včetně zvýšení kvality poradenství Upřesněno „podpora talentovaných dětí“ na „podpora potenciálu každého dítěte/žáka“ s důrazem na oblast „STEM“ (IP 2 / SC2) Všechny specifické cíle: technická úprava – zacílení na popis výsledku Upřesnění monitorovacích indikátorů

22 Implementační strategie skrze místní a krajské akční plány
Podnět: průběžná evaluace OP VK, gestoři, jednání k územní dimenzi, IROP Informace Místní akční plány: Implementace cílů OP VVV do praxe. Řízený proces - sběr dat v území: analýzy a akční plány škol – ZŠ. MŠ. Témata: Kvalita. Otevřenost. Dostupnost. Krajské akční plány: řízený výběr a plánování intervencí v souladu se spec. cíli OP VVV. Témata: Spolupráce škol a zaměstnavatelů (ZŠ, SŠ, VOŠ) Zkvalitnění kariérového poradenství (informační centra mládeže, ZŠ, SŠ a koordinace s úřady práce a zaměstnavateli) Podpora polytechnického vzdělávání (MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ, neformální vzdělávání zaměstnavatelé) Podpora podnikavosti (MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ, neformální a zájmové vzdělávání, zaměstnavatelé, VŠ) Rozvoj sítí celoživotního učení (SŠ, zaměstnavatelé) Zvýšení zájmu o STEM (science, technology, engeneering, math) (MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ, neformální a zájmové vzdělávání, zaměstnavatelé, VŠ, VaV)

23 Změny k 29. 4. 2014 Podněty k úpravě
Podněty a připomínky Ing. Petr Pavlíka, Ph.D. Změny v prioritní ose 3 Akceptováno: Doplněn Strategický dokument Střednědobý strategický plán v oblasti genderové rovnosti v resortu MŠMT. Příloha OP. Didaktické dovednosti učitelů Upřesněny intervence v SC5: Rozšíření „polytechnické výchovy“ v MŠ pro rozvoj kreativity, osobního vyjadřování, logiky, a manuální zručnosti a zvýšení kvality vzdělávání v technických a přírodovědných předmětech na ZŠ, SŠ a VOŠ Klíčové kompetence budou rozvíjeny napříč předměty Zvýšení kvality a efektivnosti systému pedagogicko-psychologického poradenství s důrazem na dobudování vazeb mezi školskými poradenskými zařízeními (PPP, SPC, SVP) a školními poradenskými pracovišti (ŠPP)

24 Změny k 29. 4. 2014 Podněty k úpravě
Podněty a připomínky Ing. Petr Pavlíka, Ph.D. Změny v prioritní ose 3 Akceptováno částečně – systémová transformace DVPP: Akceptováno do SC 2.4: kvalitativní systémová transformace DVPP - provedenou ve spolupráci s učitelskými vysokoškolskými fakultami, školskou praxí (sítě fakultních učitelů), organizacemi ve vzdělávání i se zahraničními institucemi.

25 Změny k 29. 4. 2014 Podněty k úpravě
Podněty a připomínky Partnerství NNO 2014+ Změny v prioritní ose 3 Akceptováno Doplněny strategické dokumenty Doplněny občanské kompetence Rozvoj klíčových kompetencí nejen ve škole (prioritou je stále partnerství se školou) Doplněno uplatnění na trhu práce … i ve společnosti Rozsah a zacílení podpory NNO v jednání Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky Státní program environmentálního vzdělávání, výchovy Národní strategie globálního rozvojového vzdělávání

26 Změny k 29. 4. 2014 Podněty k úpravě
Podněty a připomínky – interní tým Změny v prioritní ose 3 Zobecnění typů příjemců: Typ příjemce - upřesnění ve výzvě Na základě podnětu Karlovarského kraje doplněno „základní umělecké vzdělávání“ - Školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání, zájmového, základního a středního uměleckého vzdělávání a vyšších odborných škol. - Další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit. - Orgány státní správy a samosprávy, včetně jejich svazků nebo sdružení a jimi zřízené a podřízené organizace. Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky Státní program environmentálního vzdělávání, výchovy Národní strategie globálního rozvojového vzdělávání

27 Změny k Podněty k úpravě Podněty a připomínky – Liberecký, Moravskoslezský kraj Změny v prioritní ose 3 IP 1 SC1 Doplněno: Zlepšení pedagogicko-psychologického poradenství a speciálně pedagogické poradenství Vysvětlení: IP1 SC1 není zaměřen pouze na sociálně vyloučené lokality Zvýšení kvality poradenství – systémový projekt – spolupráce s kraji IP 2 SC 2.5 Doplněno: Dále je třeba zvýšit relevanci RVP a ŠVP odborného vzdělávání potřebám trhu práce


Stáhnout ppt "Řídicí výbor OP VVV 5. května 2014"

Podobné prezentace


Reklamy Google