Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ENVIBRNO 2006 Překážky uspokojování surovinových potřeb průmyslu vyplývající ze zákona o odpadech Ing. Zdeněk Veverka Univerza-SoP, s.r.o. Střekovská 1345,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ENVIBRNO 2006 Překážky uspokojování surovinových potřeb průmyslu vyplývající ze zákona o odpadech Ing. Zdeněk Veverka Univerza-SoP, s.r.o. Střekovská 1345,"— Transkript prezentace:

1 ENVIBRNO 2006 Překážky uspokojování surovinových potřeb průmyslu vyplývající ze zákona o odpadech Ing. Zdeněk Veverka Univerza-SoP, s.r.o. Střekovská 1345, 182 00 Praha 8

2 ENVIBRNO 2006 Odpad x surovina Výrobky k finálnímu užití spotřebiteli po ukončení životnosti (funkčnosti) - odpady z výrobků - jsou nositeli vlastností surovin, z nichž jsou vyrobeny. Sběrové odpady jsou na území české republiky odděleně sbírány od 40 let minulého století. Jejich výkup (sběr) byl v posledních cca šedesáti letech, stejně jako v současnosti, prováděn vždy za pozitivní cenu.

3 ENVIBRNO 2006 Občan x původce odpadů Spotřebitel (občan) není původcem odpadu a nepotřebné věci prodává do výkupny (sběrny) surovin. Výkupna surovin nepřejímá věci s cílem je odstranit, ale shromažďuje je jako nositele surovin pro další zpracování. Věci, jejichž materiálovou základnou jsou kovy, papír nebo sklo jsou neopominutelnou součástí standardních výrobních postupů měnících použité výrobky na výrobky nové.

4 ENVIBRNO 2006 Jedná se o odpady? V okamžiku shromáždění věcí ve výkupnách surovin nemá provozovatel výkupny důvod uplatňovat na ně definici odpadu. Získává věci na základě kupní smlouvy a nemá v úmyslu se jich zbavit odložením a nemá povinnost se jich zbavit v důsledku účinnosti obecně závazného předpisu.

5 ENVIBRNO 2006 Jak dál? Právním předpisem postavit sběrny na roveň sběrným dvorům? Podřídit vybrané druhy materiálů zvláštním předpisům, které by jejich využívání a uchování v péči lidské společnosti řídily mimo režim zákona o odpadech?

6 ENVIBRNO 2006 Metodický návod MPO k systému uzavírání (zacyklování) materiálového toku surovin, které tvoří materiálovou základnu sběrových odpadů kovů, papíru a skla

7 ENVIBRNO 2006 Účelem metodického návodu je vytvoření povědomí, zajišťující nakládání s odpady kovů, papíru a skla v souladu s platnou právní úpravou, maximální podpora procesu využívání těchto odpadů buď jako suroviny, vyrobené z těchto odpadů (výrobku) nebo upraveného odpadu, v hutích, papírnách, sklárnách, případně i jiných zařízeních, v souladu s cíli stanovenými 6. akčním programem EU pro životní prostředí a v souladu se „Surovinovou politikou státu v oblasti nerostných surovin“ (přijata usnesením vlády České republiky ze dne 13. 12. 1999 č. 1311), dodržení požadavku při úpravě těchto odpadů s cílem získat z nich výrobky, které bude možné v souladu se zvláštními právními předpisy uvádět na trh, aby byly využívány nejlepší dostupné technologie zabezpečující důsledné plnění ustanovení zvláštních předpisů pro ochranu životního prostředí a zdraví lidí.

8 ENVIBRNO 2006 Zařízení ke sběru a výkupu – sběrna Ve sběrně je sběrem a výkupem od původců soustřeďován odpad, který je jako odpad dále předáván osobám oprávněným k jeho využívání nebo odstraňování provozujícím zařízení k nakládání s odpady v souladu s § 14 odst. 1 zákona o odpadech. V případě sběru a výkupu věcí („sběrových odpadů“) od fyzických osob, které nejsou oprávněny k podnikání se stává původcem těchto odpadů oprávněná osoba provozující sběrnu.

9 ENVIBRNO 2006 Vedení evidence odpadů v zařízení ke sběru a výkupu odpadů Provozovatel zařízení ke sběru a výkupu odpadů je povinen zařazovat odpady (viz § 18 odst. 1 písm. a) zákona o odpadech) podle druhu a kategorie. Při této činnosti by měl vycházet z požadavku, že odpady z různých činností charakteristické stejným materiálovým složením např. odpady 20 01 40 Kovy, 16 01 17 Železné kovy, 17 04 05 Železo a ocel, 19 01 02 Železné materiály získané z pevných zbytků po spalování, 19 12 02 Železné kovy, zařadí pod jedno katalogové číslo, aby prakticky nedocházelo ke smíchávání různých druhů odpadů – sesbíraný odpad soustřeďuje a předává k dalšímu nakládání jiné oprávněné osobě v podobě jednoho druhu odpadu např. jako odpad 19 12 02

10 ENVIBRNO 2006 Zařízení k využívání sběrového odpadu – úpravna odpadů Odpad přijímaný do zařízení k využívání odpadů, provozovaného se souhlasem příslušného krajského úřadu v souladu s § 14 odst. 1 zákona o odpadech, je v něm upravován (zpracováván) s cílem využití látkových vlastností přijímaných odpadů a předáván jiné oprávněné osobě jako upravený odpad k dalšímu zpracování – materiálovému využití. Pokud je upravený odpad předáván oprávněné osobě provozující zařízení v souladu s § 14 odst. 2 zákona o odpadech, je její zařízení tím zařízením, v němž dochází k materiálovému využívání odpadu.

11 ENVIBRNO 2006 Vedení evidence odpadů v zařízeních k využívání odpadů (úpraven odpadu), které produkují upravený odpad Odpady mohou být přijímány pod kódy odpadů (druhy odpadů), tak jak je zařadí vlastníci odpadů – původci nebo oprávněné osoby, od nichž jsou odpady přijímány. Vzhledem ke svému účelu se odpady upravují a z těchto zařízení mohou vystupovat pouze odpady ze skupiny 19 Odpady ze zařízení na zpracování (využívání a odstraňování) odpadu a to zpravidla

12 ENVIBRNO 2006 jako odpady u odpadů kovů z podskupiny 19 10 Odpady z drcení odpadu obsahující kovy nebo z podskupiny 19 12 Odpady z úpravy odpadů jinde neuvedené (např. třídění, drcení, lisování, peletizace), 19 12 02 Železné kovy; (obdobně i u jiných kovů), u odpadů papíru z podskupiny 19 12 Odpady z úpravy odpadů jinde neuvedené (např. třídění, drcení, lisování, peletizace), 19 12 01 Papír a lepenka; u odpadů skla z podskupiny 19 12 Odpady z úpravy odpadů jinde neuvedené (např. třídění, drcení, lisování, peletizace), 19 12 05 Sklo;

13 ENVIBRNO 2006 Zařízení k využívání sběrového odpadu – výrobna Přijímaný odpad je v tomto zařízení k využívání odpadů, provozovaného v souladu s § 14 odst. 1 zákona o odpadech, upravován (zpracováván) s cílem využití jeho látkových vlastností k původnímu účelu nebo jiným účelům Zařízení je tím zařízením, kde, v souladu s pojetím definic ze zákona o odpadech, je odpad materiálově využit a dále není s tímto odpadem nakládáno jako s věcí, jíž se chce její vlastník zbavit

14 ENVIBRNO 2006 Vedení evidence odpadů v zařízení k využívání odpadů (výroben), které uvádějí na trh výrobky Evidence odpadů končí v tomto zařízení (odpad je využit, vzniká z něho výrobek).

15 ENVIBRNO 2006 Provoz zařízení k využívání odpadů, které uvádějí na trh výrobky Provozovatel zařízení musí být držitelem živnostenského oprávnění k podnikání v oblasti nakládání s odpady a je doporučeno, aby byl současně držitelem i živnostenského oprávnění k provozování výrobní živnosti.

16 ENVIBRNO 2006 Druhy živností obor č. 20 Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů (v případě zpracování sběrového papíru se jedná o tzv. jinou obdobnou výrobu), která jej opravňuje k výrobě „dalšího zboží z papíru a lepenky“, obor č. 30 Výroba a zpracování skla, která jej opravňuje k výrobě skleněných výrobků pro technické účely (v případě zpracovávání skleněných odpadů se jedná o tzv. jinou výrobu nebo zpracování skla nebo skleněných výrobků), obor č. 35 Výroba a hutní zpracování železa a oceli, která jej v rámci uvedeného oboru opravňuje k výrobě surovin pro vsázku do hutí např. elektrických a martinských pecí.

17 ENVIBRNO 2006 Průvodní dokumentace výrobků Průvodní dokumentací výrobku jsou doklady, jež jsou podle obchodního zákoníku nutné k převzetí a k užívání zboží. Označování výrobku je opatření výrobku informacemi, které mají vztah k bezpečnosti výrobku. Výrobek musí být dále opatřen údaji potřebnými k identifikaci výrobce a výrobku, popřípadě série výrobku.

18 ENVIBRNO 2006 Průvodní dokumentace výrobku, by měla popisovat: a) vlastnosti výrobku a jeho složení (např. i s odkazem na příslušné technické normy a nebo jiné technické nebo technologické předpisy nebo na obchodně předávací dokumentaci), b) životnost výrobku při obvyklém nakládání, doporučený způsob skladování, c) způsob balení, nebo formu dodávání výrobku, d) určení výrobku se zdůrazněním, že se nejedná o výrobek určený pro spotřebitele, ve smyslu zvláštních právních předpisů, e) doporučení pro případ, že výrobek nebude využit pro doporučené užití a stane se odpadem, f) možné vlivy na další výrobky, pokud je rozumný předpoklad, že výrobky budou užívány společně nebo společně skladovány, g) rizika pro pracovníky, kteří by s výrobkem mohly přijít do kontaktu a být výrobkem ohroženi.

19 ENVIBRNO 2006 Závěr Je zřejmé, že současná právní úprava umožňuje faktický i administrativně sledovatelný nárůst materiálového využívání vybraných druhů odpadů. U neregulované skupiny výrobků, které nejsou určeny pro spotřebitele, není důležitá úroveň jejich zpracování ani shoda s technickými normami, ale důležitá je shoda se specifickými požadavky obchodní smlouvy, kde je zboží (výrobek) definováno a popsány jeho vlastnosti.


Stáhnout ppt "ENVIBRNO 2006 Překážky uspokojování surovinových potřeb průmyslu vyplývající ze zákona o odpadech Ing. Zdeněk Veverka Univerza-SoP, s.r.o. Střekovská 1345,"

Podobné prezentace


Reklamy Google