Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základy Visual Basicu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základy Visual Basicu."— Transkript prezentace:

1 Základy Visual Basicu

2 Proměnné Proměnná je pojmenované místo v operační paměti počítače
Do proměnné lze ukládat hodnoty a kdykoliv je měnit (přepisovat) Jméno proměnné (identifikátor) musí splňovat především tato pravidla: nesmí začínat číslicí nesmí obsahovat mezery a speciální znaky nesmí to být klíčové slovo

3 Proměnné Option Explicit pouze nadeklarované proměnné
Dim text As string proměnná pro textové řetězce Dim cislo As integer proměnná pro celá čísla Dim polomer As single proměnná pro reálná čísla text = "Ahoj" přiřazení textu cislo = 25 přiřazení celého čísla polomer = 19.27 přiřazení reálného čísla

4 Proměnné text = "Ahoj" & text & cislo
sčítání řetězců a čísel převedených na text cislo = cislo soucet = soucet + cislo zvyšování obsahu proměnných obsah = 3.14*(prumer/2)^2 výpočet hodnoty proměnné

5 Vstupy / výstupy

6 Vstupy / výstupy Start čti text text = InputBox("Zadej text")
vstup textu z klávesnice čti cislo cislo = val(InputBox("Zadej číslo")) vstup čísla z klávesnice piš text, cislo MsgBox("Zadáno:" & text & cislo) výstup textů na obrazovku Konec

7 Větvení

8 Úplné větvení Start If podmínka Then Podmínka příkaz 1 Else příkaz 2
End If Konec

9 Neúplné větvení Start If podmínka Then Podmínka příkaz End If Příkaz
zkrácený zápis If podmínka Then příkaz Konec

10 Start Podmínka1 Podmínka2 Příkaz 1 Příkaz 3 Příkaz 2 Konec
If podmínka1 Then příkaz 1 ElseIf podmínka2 Then příkaz 2 Else příkaz 3 End If Podmínka1 Podmínka2 Příkaz 1 Příkaz 3 Příkaz 2 Konec

11 Přepínač Start Select Case proměnná Proměnná Case h1 P1 Case h2, h3 P2
Case Is > h4 h1 h2,h3 >h4 h5-h6 P3 P1 P2 P3 P4 P0 Case h5 To h6 P3 Case Else P0 End Select Konec

12 Cykly

13 Cyklus se známým počtem průchodů
Start For i=1 To n i=1,n tělo cyklu (sekvence příkazů) Tělo cyklu Next i Konec

14 Cyklus se známým počtem průchodů
Start For i=1 To n Step krok i=1(krok),n tělo cyklu (sekvence příkazů) Tělo cyklu Next i Konec

15 Cyklus s podmínkou na začátku
Start Do While podmínka Podmínka tělo cyklu (sekvence příkazů) Tělo cyklu Loop Konec

16 Cyklus s podmínkou na začátku
Start Do Until podmínka Podmínka tělo cyklu (sekvence příkazů) Tělo cyklu Loop Konec

17 Cyklus s podmínkou na konci
Start Do Tělo cyklu tělo cyklu (sekvence příkazů) Podmínka Loop While podmínka Konec

18 Cyklus s podmínkou na konci
Start Do Tělo cyklu tělo cyklu (sekvence příkazů) Podmínka Loop Until podmínka Konec

19 Použití tlačítek ve výstupním okně
Start Do c = val ( InputBox ("Zadej číslo") ) čti c tl = MsgBox ( c^2 , vbRetryCancel, "Druhá mocnina čísla" & c) piš c2 Loop While tl=vbRetry Opakovat? Konec

20 Typy dat, matematické funkce

21 Základní typy dat Typ bajtů Popis Rozsah od-do Byte 1 přirozené číslo
Boolean 2 logická ANO/NE True / False Integer celé číslo Long 4 velké celé číslo Single desetinné číslo ±1, až ±3,4.1038 Double 8 velké deset. číslo ±4, až ±1, String znaky řetězec znaků znaky ASCII tabulky (kódy 0-255) Date datum 1. ledna 100 až 31. prosince 9999

22 Základní matematické operátory
Popis Příklad pro a=7 b=2 Výsledek c= + součet c = a + b 9 - rozdíl c = a - b 5 * součin c = a*b 14 / podíl c = a / b 3,5 \ celočíselné dělení c = a \ b 3 Mod zbytek po celočíselném dělení c = a Mod b 1 ^ mocnina c = a^b 49

23 Základní matematické funkce
Popis Příklad Sqr Druhá odmocnina Sqr (25) → 5 Int Konverze na celé číslo Int (3.98) → 3 Rnd Náhodné číslo z intervalu <0,1) (nutno inicializovat Randomize) Rnd → Round Zaokrouhlení Round (3.98) → 4 Abs Absolutní hodnota Abs (-45) → 45 Sin, Cos, Tan Goniometrické funkce Cos ( ) → -1 Atn Arkus tangens 4*Atn (1) → Log Přirozený logaritmus lnex Log ( ) → 1 Exp Exponenciální funkce ex Exp (1) →

24 Příklady použití funkcí
Popis Příklad Náhodné číslo z intervalu <1 , max> nahoda = Int((max * Rnd) + 1) z intervalu <min , max> nahoda = Int((max - min + 1) * Rnd + min) Logaritmus o základu 10 log 10(x)= Log (x) / Log (10) Arkus sínus (inverzní funkce) arksin = Atn (x / Sqr (-x*x + 1)) Arkus kosínus arkcos = Atn (-x / Sqr (-x*x + 1)) + 2*Atn (1)

25 Strukturovaná proměnná pole

26 Strukturovaná proměnná pole
Dim cisla (1 To 5) As integer proměnná cisla pro 5 celých čísel jak vypadá proměnná cisla v operační paměti ←index cisla 1 2 3 4 5 15 -85 12 98 cisla (1) = -34 zápis dat do jedné položky pole cisla (2) = 53 -34 53 12 98

27 Strukturovaná proměnná pole
←index cisla 1 2 3 4 5 -34 43 12 98 For i = 1 To 5 cisla (i) = 0 Next i vynulování všech položek pole For i = 1 To 5 cisla (i) = 2^i Next i zápis dat do všech položek pole 2 4 8 16 32

28 Strukturovaná proměnná pole
←index cisla 1 2 3 4 5 8 16 32 vystup = "Čísla:" For i = 1 To 5 vystup = vystup & " " & cisla(i) Next i MsgBox vystup , , "Výstup" příprava pro výpis všech položek

29 Strukturovaná proměnná pole
Dim jmena(3) As string proměnná jmena pro 4 řetězce (index je od nuly!) jak vypadá proměnná jmena v operační paměti ←index jmena 1 2 3 Petr Jan Tomáš Karel jmena (2) = "Ivoš" zápis dat do jedné položky pole Petr Jan Ivoš Karel

30 Strukturovaná proměnná pole
←index jmena 1 2 3 Petr Jan Ivoš Karel příprava pro výpis všech položek vystup = "Jména:" For i = 0 To 3 vystup = vystup & vbNewLine & jmena(i) Next i MsgBox vystup , , "Výstup"

31 Dvojrozměrné pole Dim matice (1 To 5, 1 To 3) As integer
proměnná matice pro 5 řádků a 3 sloupce jak vypadá proměnná matice v operační paměti ← index sloupce matice index řádku → 1 2 3 5 -6 -4 -84 33 12 -98 4 -9 21 57 -1 cisla (1) = 34

32 Dvojrozměrné pole Vynulování všech položek matice
Dim matice(1 To 5, 1 To 3) As Integer For i = 1 To 5 For j = 1 To 3 matice(i, j) = 0 Next j Next i matice

33 Dvojrozměrné pole Výpis všech položek matice
vystup = "Matice:" & vbNewLine For i = 1 To 5 For j = 1 To 3 vystup = vystup & " " & matice(i, j) Next j vystup = vystup & vbNewLine Next i MsgBox vystup, , "Výstup"

34 Podprogramy: Funkce

35 Funkce Funkce provede nějaký výpočet a výsledek (pouze jednu hodnotu) předá prostřednictvím svého jména. typ návratové hodnoty Function pi () As single pi = 4 * Atn (1) End Function MsgBox (Cos (pi) ) obvod = 2 * pi * polomer přiřazení návratové hodnoty Příklady volání funkce

36 Parametry funkce Parametry umožňují předávat do funkce vstupní údaje, ze kterých se počítá návratová hodnota. Function radiany (ByVal uhel As single) As single radiany = uhel * pi / 180 End Function a = c * Cos ( radiany (45) ) MsgBox ( Sin ( radiany (90) ) ) Vstupní parametr uhel Příklady volání funkce

37 Podprogramy: Procedury

38 Procedury Procedura provede nějakou činnost programu při každém zavolání. Sub VynulujPole () Dim i As Integer For i = 1 To pocet pole (i) = 0 End Sub Call VynulujPole() Příklad volání procedury

39 Procedury Procedura může také vracet libovolný počet výsledků předaných prostřednictvím parametrů. Sub MinMaxPole (ByRef min As Integer, ByRef max As Integer) Dim i As Integer min = pole(1) : max = pole(1) For i = 2 To pocet If pole (i) > max Then max = pole (i) If pole (i) < min Then min = pole (i) Next i End Sub Call MinMaxPole( nejmensi, nejvetsi ) Příklad volání procedury

40 Parametry podprogramů
V hlavičce podprogramu se deklarují formální parametry = lokální proměnné v podprogramu Function ObsahKruhu (ByVal r As Single) As Single ObsahKruhu = pi * r ^ 2 End Function ObsahMehoKruhu = ObsahKruhu (polomer) ObsahMezikruzi = ObsahKruhu (34) – ObsahKruhu (12) Při volání podprogramu se předávají skutečné parametry, které se dosadí za formální

41 Vstupní parametry Vstupní parametry slouží pro předávání informací do podprogramu Function ObsahKruhu (ByVal r As Single) As Single ObsahKruhu = pi * r ^ 2 End Function ObsahMehoKruhu = ObsahKruhu (polomer) ObsahMezikruzi = ObsahKruhu (34) – ObsahKruhu (12) Jako skutečné parametry lze předávat proměnné i konstanty

42 Vstupně-výstupní parametry
Vstupně-výstupní parametry slouží pro předávání informací do podprogramu a hlavně zpět Sub Prohod (ByRef a As Single, ByRef b As Single) Dim pom As Single pom = a : a = b : b = pom End Sub Call Prohod (x,y) Jako skutečné parametry lze použít pouze proměnné – pracuje se přímo se skutečnými parametry, které nahradí ty formální


Stáhnout ppt "Základy Visual Basicu."

Podobné prezentace


Reklamy Google