Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Programování v Pascalu Přednáška 7

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Programování v Pascalu Přednáška 7"— Transkript prezentace:

1 Programování v Pascalu Přednáška 7
RNDr. Hana Havelková

2 Řetězce Deklarace Deklarovaná a skutečná délka řetězce
Přístup k jednotlivým znakům Porovnávání řetězců Spojování řetězců Typové konstanty Funkce a procedury pro práci s řetězci Řetězce jako parametry procedur a funkcí

3 Deklarace Reprezentace proměnné typu string
[ délka ] délka znaků Reprezentace proměnné typu string jednorozměrné pole znaků indexované od 1 do N aktuální (skutečná) délka uloženého řetězce je zaznamenána v bytu s indexem 0 (formálně je obsah toho bytu typu char)

4 Příklady type TJmeno = string [20]; TNadpis = string [60];
TDen = string [2]; TPredmet = string [3]; var jmeno, prijmeni : TJmeno; predmet : TPredmet; veta : string; zahlavi, zapati : TNadpis ;

5 Přístup k jednotlivým znakům
pomocí indexu var S : string[10] ; přiřadíme S := 'Dobrý den'; potom S[1] = 'D' , S[2] = 'o', …, S[9] = 'n' skutečná délka S je 9 S[0] obsahuje znak s kódem 9

6 Náhrada všech y, i podtržítkem
uses Crt; var veta : string; i : byte; begin ClrScr; WriteLn ('Zadej větu :'); ReadLn (veta); for i := 1 to Length(veta) do if veta[i] in ['i','í', 'I','y','ý','Y'] then veta [i] := '_'; WriteLn ('Procvic si psani i – y '); WriteLn (veta); ReadLn; end.

7 Uspořádání řetězců lexikografické dle kódování znaků ‘4’ < ‘Z’ < ‘f’ < ‘fa’ < ‘fb’ < ‘g’ < ‘č’ < ‘á’ je možné používat relační operátory =, <, >, <=, >=, <> 'Novák' < 'Novák ' < 'Nováková'

8 Typové konstanty const NADPIS : string = 'Programování I' ;
AUTOR : string [20] = 'Jan Soukup'; VERZE : string [3] = '1.0';

9 Kontrola platného identifikátoru
const PlatneZnaky : set of char = ['_', 'A'..'Z', 'a'..'z']; Cislice : set of char = ['0'..'9']; var id : string; i, delka : byte; Chyba : boolean; begin Chyba := false; Write('Zadej identifikator: ') ; ReadLn(id); delka := Length(id); if (delka = 0) or not (id[1] in PlatneZnaky) then Chyba := true else for i := 2 to delka do if not ((id[i] in Cislice) or (id[i] in PlatneZnaky)) then begin Chyba := true; break; end; if Chyba then WriteLn('Chyba!') else WriteLn('OK'); ReadLn; end.

10 Počet cifer čísla zadaného jako řetězec s kontrolou platnosti čísla
var cislo : string; n : longint; kod, cifry : integer; begin Write('Zadej cislo: '); ReadLn(cislo); cifry := Length(cislo); if (cislo[1]='-') or (cislo[1]='+') then begin Dec(cifry); cislo := Copy (cislo,2,cifry); {vypustime z retezce znamenko} end; Val (cislo, n, kod) ; {prevedeni na cislo} if kod > 0 then WriteLn ('Neplatne cislo') else WriteLn('Pocet cifer je ', cifry); ReadLn end.

11 Zjištění pohlaví dle křestního jména
const vyjimka1 : string = 'Rut'; vyjimka2 : string = 'Ester'; vyjimka3 : string = 'Miriam'; var jmeno : string; delka : byte; vysledek : string[4]; posledni_znak : char; begin Write('Zadej krestni jmeno: '); ReadLn(jmeno); if (jmeno = vyjimka1) or (jmeno = vyjimka2) or (jmeno = vyjimka3) then vysledek := 'zena' else begin delka := Length(jmeno); posledni_znak := jmeno[delka]; if (posledni_znak = 'a') or (posledni_znak = 'e') then vysledek := 'zena' else vysledek := 'muz'; end; WriteLn('Pohlavi: ', vysledek); ReadLn; end.

12 Načtení dlouhého čísla
type Cislo = array [1..100] of byte; var C : Cislo; {C[1]…cifra v řádu jednotek} PC : byte; {počet cifer} S : string [100]; i : integer; begin ReadLn(S); PC := 0; for i := Length(S) downto 1 do begin inc (PC); C[PC] := ord(S[i]) - ord('0') ; end; …. end.

13 Standardní rutiny pro práci s řetězci
Length(S) aktuální délka řetězce Concat(S1, S2, …, Sn) spojení řetězců za sebe (stejné jako pomocí operátoru +) Copy(S, Index, Pocet) kopírování části řetězce S dané délky počínaje od daného indexu Delete(S, Index, Pocet) zrušení části řetězce S dané délky počínaje od daného indexu Insert(Co, Kam, Index) do řetězce Kam vloží Co na pozici daného indexu Pos(Co, Kde) pozice prvního výskytu podřetězce Co v řetězci Kde (0 pokud není obsažen)

14 Řetězec jako parametr procedur a funkcí
vstupní parametr (volání hodnotou) je-li formální parametr typu string bez udaného počtu znaků, může být skutečným parametrem string bez udaného počtu znaků i string[pocet_znaku] je-li formální parametr pojmenovaného typu string [pocet_znaku], může být skutečným parametrem string bez udaného počtu znaků i string[jiny_pocet_znaku] výstupní parametr (volání odkazem) používáme pokud chceme načíst řetězce v podprogramu chceme změnit hodnoty řetězce chceme výsledek výpočtů podprogramu uložit do řetězce u formálního parametru musíme použít var formální a skutečný parametr by měly být shodné typy nebo skutečný parametr může být typ string a formální pojmenovaný podtyp typu string

15 Funkce monogram function Monogram (jm: string):string; var
predchozi, aktualni : char; mono : string; i : byte; begin mono := ''; {prázdný řetězec} predchozi := ' '; {mezera} for i:=1 to Length(jm) do begin aktualni := jm[i]; if (predchozi = ' ') and (aktualni <> ' ') then mono := mono + UpCase(aktualni); predchozi := aktualni; end; Monogram := mono;

16 Funkce Palindrom (1) function Palindrom(text : string) : boolean; var
i, delka : byte; odpoved : boolean; {pomocna vnitrni funkce} function SmazMezery (text : string): string; vysledek : string; i : byte; znak : char; begin vysledek := ''; for i := 1 to Length(text) do begin znak := text[i]; if znak <> ' ' then vysledek := vysledek + znak; end; SmazMezery := vysledek;

17 Funkce Palindrom (2) begin odpoved := true; text := SmazMezery(text);
delka := Length(text); for i:=1 to delka div 2 do if text[i] <> text[delka-i+1] then begin odpoved := false; break; end; Palindrom := odpoved;

18 Procedura Jmeno {upravi jmeno tak, ze první pismeno je velke, ostatní mala} procedure Jmeno(var jm : string); var i : byte; znak : char; begin jm[1] := UpCase(jm[1]); for i := 2 to Length(jm) do begin znak := jm[i]; if znak in ['A'..'Z'] then jm[i] := chr(ord(znak) + ord('a') - ord('A')); end;


Stáhnout ppt "Programování v Pascalu Přednáška 7"

Podobné prezentace


Reklamy Google