Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Seminář pro poskytovatele sociálních služeb v Moravskoslezském kraji Zavedli jsme systém environmentálního.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Seminář pro poskytovatele sociálních služeb v Moravskoslezském kraji Zavedli jsme systém environmentálního."— Transkript prezentace:

1 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Seminář pro poskytovatele sociálních služeb v Moravskoslezském kraji Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Seminář pro poskytovatele sociálních služeb v Moravskoslezském kraji Zpracovali: Ing. Vít Macháček Mgr. Karin Běhálková Datum: 29. 9. 2014

2 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Seminář pro poskytovatele sociálních služeb v Moravskoslezském kraji Program Zpracovali: Ing. Macháček, Mgr. Běhálková, Datum: 29. 9. 2014 Úvod (finanční prostředky MPSV, §101a) Harmonogram dotačního řízení Dotační program Výpočet návrhu dotace Smlouva o poskytnutí dotace Změny v průběhu roku Vyúčtování dotace Dotační řízení 2016+ Nové služby Dotazy a nejčastější chyby

3 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Seminář pro poskytovatele sociálních služeb v Moravskoslezském kraji Přehled finančních prostředků k poskytování sociálních služeb v MSK v letech 2008 – 2014 ze státního rozpočtu a IP MSK Finanční prostředky (v tis. Kč) 2008200920102011201220132014 Státní rozpočet851 626782 527774 268691 981834 700733 463820 511 Individuální projekt----193 543206 656225 00015 40092 347138 072 Celkem851 626976 070980 924916 981850 100825 810958 853 Zpracovali: Ing. Macháček, Mgr. Běhálková, Datum: 29. 9. 2014

4 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Seminář pro poskytovatele sociálních služeb v Moravskoslezském kraji Zpracovali: Ing. Macháček, Mgr. Běhálková, Datum: 29. 9. 2014 Financování sociálních služeb od 1. 1. 2015 Zákon o sociálních službách stanoví v § 101a způsob financování sociálních služeb. S účinností od 1. 1. 2015 bude kraj rozhodovat o poskytnutí finančních prostředků z dotace, která bude kraji poskytnuta ze státního rozpočtu k financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb. Parlamentu ČR je předložena vládní novela zákona o sociálních službách, která upravuje znění § 101a. Předpoklad nabytí účinnosti 1. 1. 2015. Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje dne 11. 9. 2014 schválilo „Podmínky Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2015 a způsob rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu“

5 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Seminář pro poskytovatele sociálních služeb v Moravskoslezském kraji Financování sociálních služeb od 1. 1. 2015 Dotační řízení v Moravskoslezském kraji zahrnuje: podání cca 250 žádostí o dotaci na cca 700 registrovaných sociálních služeb požadavky v objemu přesahující 1,1 mld. Kč přerozdělení finančních prostředků ve výši přesahující 0,8 mld. Kč ročně Zpracovali: Ing. Macháček, Mgr. Běhálková, Datum: 29. 9. 2014

6 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Seminář pro poskytovatele sociálních služeb v Moravskoslezském kraji Harmonogram dotačního řízení vyhlášení dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb (září 2014) http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/granty_vyhlasene.html sběr žádostí poskytovatelů prostřednictvím internetové aplikace „OKslužby – poskytovatel“; termín stanoví rada kraje dne 7. 10. 2014; předpoklad otevření aplikace pro podání žádostí od 8. 10. 2014 do 2. 11. 2014 https://socpos.mpsv.cz/posvvaclient/iokposkytovatel_ku.html hodnocení žádostí dle podmínek vyhlášeného dotačního programu (listopad, prosinec 2014) podání žádosti kraje o dotaci ze státního rozpočtu do 15. 11. 2014 příjem dotace ze státního rozpočtu (leden 2015) výpočet návrhu dotace dle vyhlášeného dotačního programu (leden) Zpracovali: Ing. Macháček, Mgr. Běhálková, Datum: 29. 9. 2014

7 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Seminář pro poskytovatele sociálních služeb v Moravskoslezském kraji Harmonogram dotačního řízení posouzení návrhu dotace sociálním výborem z hlediska dodržení podmínek vyhlášeného dotačního programu a výpočtu výše dotace (leden, únor 2015) schválení návrhu dotace pro jednotlivé sociální služby v orgánech kraje (únor, březen 2015) uzavírání smluv s poskytovateli sociálních služeb (březen 2015+) výplata splátek dotací - příjem z MPSV na MSK (1. splátka 15. 3. 2015 a 2. splátka 30. 6. 2015) výplata splátek dotací poskytovatelům sociálních služeb – do 30 dnů od účinnosti smlouvy, v případě zpoždění splátky z MPSV do 30 dnů od doručení splátky na MSK Zpracovali: Ing. Macháček, Mgr. Běhálková, Datum: 29. 9. 2014

8 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Seminář pro poskytovatele sociálních služeb v Moravskoslezském kraji Harmonogram dotačního řízení evidence změn na základě žádostí poskytovatelů během roku (max. do 30. 6. 2015) evidence a posuzování žádostí o dofinancování sociálních služeb a nových sociálních služeb v termínech stanovených radou kraje vyúčtování dotací ze strany žadatelů vůči MSK (5. 2. 2016) vyúčtování dotace ze strany kraje vůči MPSV (15. 2. 2016) následná kontrola vyúčtování dotací odborem sociálních věcí v součinnosti s odborem kontroly (rok 2016) Zpracovali: Ing. Macháček, Mgr. Běhálková, Datum: 29. 9. 2014

9 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Seminář pro poskytovatele sociálních služeb v Moravskoslezském kraji Dotační Program na podporu poskytování sociálních služeb pro r. 2015 určen pro všechny registrované poskytovatele sociálních služeb; podpora sociálních služeb v souladu se SPRSS MSK služby financované v letech 2013 až 2014 z IP MSK musí podat žádost o dotaci dotace poskytnuta na základě uzavřené smlouvy o dotaci v průběhu roku možnost podání žádosti o dofinancování a žádosti o dotaci pro nové sociální služby v termínech stanovených orgány kraje - o dofinancování mohou požádat sociální služby, které podaly žádost o poskytnutí dotace v aplikaci OKslužby – poskytovatel až do výše optimálního návrhu - nové sociální služby – podmínky pro financování dle SPRSS MSK (veřejný zadavatel, finanční spoluúčast, místní dostupnost) Zpracovali: Ing. Macháček, Mgr. Běhálková, Datum: 29. 9. 2014

10 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Seminář pro poskytovatele sociálních služeb v Moravskoslezském kraji Uznatelné a neuznatelné náklady uznatelné náklady = všechny náklady související s poskytováním sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb vznik 1. 1. - 31. 12. 2015, uhrazeny do 31. 1. 2016 neuznatelné náklady: 1.na zdravotní péči poskytovanou podle § 36 zákona o sociálních službách, tato péče je hrazena podle § 17a zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů 2.na pořízení nebo technické zhodnocení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a vstupní cena vyšší než 40.000 Kč; dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a vstupní cena vyšší než 60.000 Kč) 3.odpisy majetku a ostatní náklady spadající pod účtovou skupinu číslo 55 – odpisy, rezervy, opravné položky 4.ostatní sociální pojištění a ostatní sociální náklady na zaměstnance, ke kterým nejsou zaměstnavatelé povinni podle zvláštních právních předpisů (příspěvky na penzijní připojištění, životní pojištění, dary k životním jubileím a pracovním výročím, příspěvky na rekreaci apod.) 5.finanční leasing – výjimkou je pouze finanční leasing vozidla (automobilu) využívaného výhradně pro poskytování terénní formy sociální služby, např. pro terénní pečovatelskou službu Zpracovali: Ing. Macháček, Mgr. Běhálková, Datum: 29. 9. 2014

11 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Seminář pro poskytovatele sociálních služeb v Moravskoslezském kraji Uznatelné a neuznatelné náklady 6.tvorba kapitálového jmění 7.zahraniční pracovní cesty 8.výzkum a vývoj 9.provedení účetního auditu 10.daně a poplatky - s výjimkou poplatků za odvoz odpadu a bankovních poplatků spojených s vedením účtu, na který jsou finanční prostředky poskytovateli služby zasílány 11.DPH, o jejíž vrácení je možné podle příslušného právního předpisu žádat 12.smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále, odpisy nedobytných pohledávek, úroky, kursové ztráty, dary, manka a škody, jiné ostatní náklady spadající pod účtovou skupinu 54 13.na pořádání workshopů, teambuildingů, výjezdních zasedání apod. 14.základní náhrada při použití soukromého vozidla zaměstnance žadatele (amortizace) 15.nespecifikované náklady (tj. výdaje, které nelze účetně doložit) Zpracovali: Ing. Macháček, Mgr. Běhálková, Datum: 29. 9. 2014

12 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Seminář pro poskytovatele sociálních služeb v Moravskoslezském kraji Navýšení rozpočtu max. o 10 % (kontrola přiměřenosti rozpočtu) Za maximálně přípustný je považován meziroční nárůst nákladů rozpočtu služby do 10 % při stejné kapacitě sociální služby (nedojde k jejímu navýšení). Meziroční navýšení rozpočtu nad 10 % musí být v žádosti řádně zdůvodněno, po individuálním posouzení může dojít k jeho krácení až do výše přípustného meziročního nárůstu. V rozpočtu zohlednit plánované navýšení mezd o 3,5 % oproti r. 2014. Příklad: V roce 2014 byly celkové náklady služby 10.000.000 Kč a 3.000.000 Kč je požadovaná dotace na rok 2015. Plánovaný rozpočet služby na rok 2015 je bez řádného odůvodnění 12.000.000 Kč, což představuje 1.000.000 Kč nad přípustný 10 % narůst. Požadavek o dotaci ve výši 3.000.000 Kč bude krácen na 2.000.000 Kč. Zpracovali: Ing. Macháček, Mgr. Běhálková, Datum: 29. 9. 2014

13 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Seminář pro poskytovatele sociálních služeb v Moravskoslezském kraji Osobní náklady – max. 30.000 Kč/přepočtený úvazek/měsíčně Maximální výše dotace na úhradu osobních nákladů za celou sociální službu se vypočítá podle vzorce: počet přepočtených úvazků x 360.000 Kč (tj. 30.000 Kč měsíčně/přepočtený úvazek). Dotace musí být čerpána na osobní náklady v minimální výši 10 % z přiznané dotace. Příklad: Služba má celkové osobní náklady 2.000.000 a personálně je zajištěna 5 přepočtenými úvazky. Tato služba může požadovat dotaci na osobní náklady pouze do výše 1.800.000 Kč. Jestliže by taková služba žádala u položky osobních nákladů 2.000.000 Kč bude požadavek krácen o 200.000 Kč na 1.800.000 Kč a celkový požadavek na dotaci by byl krácen o 200.000 Kč. Zpracovali: Ing. Macháček, Mgr. Běhálková, Datum: 29. 9. 2014

14 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Seminář pro poskytovatele sociálních služeb v Moravskoslezském kraji Režie – max. 12 % celkových nákladů sociální služby Správní režie (nepřímé administrativní náklady) – v případě, že sociální služba vykazuje správní režii, kterou účtuje vyššímu organizačnímu celku (např. ústředí), může částka čerpaná z dotace na úhradu této režie činit maximálně 12 % celkových nákladů služby. V případě použití správní režie nesmí být dotace čerpána v položkách rozpočtu na osobní náklady managementu vyšších organizačních celků, administrativních pracovníků sociální služby (např. personalista, ekonom, účetní) a na právní a ekonomické služby související s řízením a administrací sociální služby. Správní režie, na kterou je poskytnuta dotace, může být použita pouze k úhradě uznatelných nákladů. Před podpisem smlouvy je nutno doložit směrnici (předpis), která stanovuje podmínky uplatňování správní režie (nepřímých administrativních nákladů) u žadatele. Žadatel musí uplatnit jednotný způsob úhrady správní režie pro všechny sociální služby. V žádosti se píše do ostatních nákladů včetně povinného komentáře a v rozpočtu ke smlouvě požadujeme rozepsat na osobní a jiné (viz část tabulky rozpočtu). Zpracovali: Ing. Macháček, Mgr. Běhálková, Datum: 29. 9. 2014 Položka 5.12. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) 000 Položka 5.12.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní Položka 5.12.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné

15 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Seminář pro poskytovatele sociálních služeb v Moravskoslezském kraji Režie – max. 12 % celkových nákladů sociální služby Příklad: Při čerpání dotace na: -vedoucího oblasti a vyššího managementu – nemůže být na správní režii čerpána dotace -účetní – nemůže být na správní režii čerpána dotace -ekonoma – nemůže být na správní režii čerpána dotace -administrativního pracovníka - nemůže být na správní režii čerpána dotace -vedoucího střediska – může být na správní režii čerpána dotace Zpracovali: Ing. Macháček, Mgr. Běhálková, Datum: 29. 9. 2014

16 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Seminář pro poskytovatele sociálních služeb v Moravskoslezském kraji Stanovení minimální výše úhrad od uživatelů vychází se z minimální průměrné výše úhrady ze strany uživatelů, která byla stanovena MPSV při vyhlášení dotačního řízení MPSV pro rok 2014 jedná se o průměrnou výši úhrady za sociální službu, a to za péči, stravu a pobyt s ohledem na příslušný druh služby sociální péče v případě nedodržení stanovené minimální výše úhrad od uživatelů musí být tato skutečnost v žádosti řádně věcně zdůvodněna návrh dotace může být snížen až o výši rozdílu mezi předpokládanými (uvedenými v žádosti o dotaci) a minimálními úhradami od uživatelů Příklad: Služba má aplikací OKslužby – poskytovatel vypočítanou minimální výši úhrad 1.000.000 Kč a žádá o dotaci ve výši 500.000 Kč, služba vybrala 800.000 Kč a nezdůvodnila rozdíl. Žádost o dotaci bude zkrácená o 200.000 Kč z 500.000 Kč na 300.000 Kč. Zpracovali: Ing. Macháček, Mgr. Běhálková, Datum: 29. 9. 2014

17 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Seminář pro poskytovatele sociálních služeb v Moravskoslezském kraji Stanovení minimální výše úhrad od uživatelů Druh služby § zákona č. 108/2006 Sb. Minimální průměrná výše úhrady Osobní asistence3990 Kč/hod Pečovatelská služba4060 Kč/hod Tísňová péče411.500 Kč/uživatel/měsíc Průvodcovské a předčitatelské služby4280 Kč/hod Podpora samostatného bydlení4380 Kč/hod Odlehčovací služby – terénní a ambulantní forma 4490 Kč/hod Odlehčovací služby – pobytová forma4410.000 Kč/měsíc Centra denních služeb4580 Kč/hod Denní stacionář4690 Kč/hod Týdenní stacionáře477.000 Kč/uživatel/měsíc Domovy pro osoby se ZP4813.000 Kč/uživatel/měsíc Domovy pro seniory4913.000 Kč/uživatel/měsíc Domovy se zvláštním režimem5013.000 Kč/uživatel/měsíc Chráněné bydlení514.000 Kč/uživatel/měsíc Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče 5210.000 Kč/uživatel/měsíc Zpracovali: Ing. Macháček, Mgr. Běhálková, Datum: 29. 9. 2014

18 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Seminář pro poskytovatele sociálních služeb v Moravskoslezském kraji Minimální výše plateb zdravotních pojišťoven vychází se z průměrné výše úhrady z veřejného zdravotního pojištění za zdravotní péči poskytovanou v domovech pro seniory, domovech pro osoby se zdravotním postižením, domovech se zvláštním režimem a týdenních stacionářích pro uživatele ve stupni závislosti III nebo IV, která činí 3.000 Kč měsíčně v případě nedodržení stanovené minimální výše plateb z veřejného zdravotního pojištění musí být tato skutečnost v žádosti řádně věcně zdůvodněna návrh dotace může být snížen až o výši rozdílu mezi předpokládanou (uvedenou v žádosti o dotaci) a minimální výší plateb z veřejného zdravotního pojištění příjmy od zdravotních pojišťoven se nezohledňují, je-li zdravotní péče zajišťována jiným způsobem, např. externím dodavatelem. Příklad: Služba má aplikací Okslužby – poskytovatel vypočítanou minimální výši úhrad 500.000 Kč a žádá o dotaci ve výši 900.000 Kč, služba vybrala 400.000 Kč a nezdůvodnila rozdíl. Žádost o dotaci bude zkrácená o 100.000 Kč z 900.000 Kč na 800.000 Kč. Zpracovali: Ing. Macháček, Mgr. Běhálková, Datum: 29. 9. 2014

19 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Seminář pro poskytovatele sociálních služeb v Moravskoslezském kraji Nepřípustný pokles financování podílů území Při posuzování výše příspěvku obce jako zřizovatele a dotace obce není přípustný meziroční pokles těchto finančních prostředků. V případě poklesu příspěvku zřizovatele obce či dotace obce musí být tato skutečnost v žádosti řádně věcně zdůvodněna. Návrh dotace může být snížen až o výši meziročního poklesu příspěvku zřizovatele obce či dotace obce. Výjimka: služby financované v letech 2013 a 2014 z IP MSK Příklad: Výše dotace obce v roce 2014 byla 750.000 Kč. Služba žádá o dotaci ve výši 950.000 Kč. V žádosti služba bude mít pro rok 2015 nezdůvodněný předpoklad dotace obce jen na 700.000 Kč. Požadovaná výše dotace bude snížena o 50.000 Kč z 950.000 Kč na 900.000 Kč. Zpracovali: Ing. Macháček, Mgr. Běhálková, Datum: 29. 9. 2014

20 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Seminář pro poskytovatele sociálních služeb v Moravskoslezském kraji Výpočet návrhu dotace výpočet optimálního návrhu dotace – požadovaná dotace snížená o neuznatelné a nadhodnocené náklady výpočet průměrných ročních nákladů pro každý druh sociální služby na pracovní úvazek a u pobytových služeb také na lůžko výpočet „přepočtených nákladů“ z průměrného ročního nákladu podle druhu sociální služby a z počtu pracovních úvazků dané sociální služby, popř. z počtu lůžek výpočet poměru dotace k přepočteným nákladům pro každou sociální službu výpočet průměrného poměru dotace k přepočteným nákladům pro každý druh sociální služby vyhodnocení rozdílu mezi poměrem dotace k přepočteným nákladům dané služby a průměrným poměrem dotace k přepočteným nákladům dle každého druhu služby Zpracovali: Ing. Macháček, Mgr. Běhálková, Datum: 29. 9. 2014

21 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Seminář pro poskytovatele sociálních služeb v Moravskoslezském kraji Výpočet návrhu dotace zařazení sociálních služeb do 5 tříd dle odchylky od průměru dotace k přepočteným nákladům označení sociálních služeb s nejnižším poměrem dotace vůči přepočteným nákladům jako třída 1 a služeb s nejvyšším poměrem dotace k přepočteným nákladům jako třída 5 stanovení koeficientu navýšení/snížení dotace oproti r. 2013 pro každou třídu s úmyslem snížit odchylky od průměru dotace vůči nákladům pro daný druh sociální služby u sociálních služeb, kterým nebyla v r. 2014 dotace MPSV poskytnuta, bude vyčíslen „přepočtený náklad“ dle úvazků a lůžek a následně bude dle druhu sociální služby a průměrné výše dotace v daném druhu sociální služby vypočtena výše dotace. Takto vypočtená dotace bude snížena o 10 až 70 % v závislosti na regionální potřebnosti sociální služby a na podílu spolufinancování obcí v daném území. Rozsah snížení dotace stanoví orgán kraje. vypočtený reálný návrh bude srovnán se stanoveným optimálním návrhem dotace a poté bude navržena výsledná dotace, která bude předložena orgánům kraje ke schválení Zpracovali: Ing. Macháček, Mgr. Běhálková, Datum: 29. 9. 2014

22 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Seminář pro poskytovatele sociálních služeb v Moravskoslezském kraji Smlouva o poskytnutí dotace Doklady nutné k uzavření smlouvy: potvrzení bezdlužnosti (FÚ, OSSZ) doklady o právní subjektivitě (stanovy, zřizovací listina) doklady o volbě nebo jmenování statutárního zástupce doklad o přidělení IČ smlouva o zřízení běžného účtu nákladové rozpočty jednotlivých sociálních služeb upravené na základě výše přiznané dotace směrnice (předpis), která stanovuje podmínky uplatňování správní režie (nepřímých administrativních nákladů) Originály nebo úředně ověřené kopie ne starší 3 měsíců. Výjimky z dokladování – obce, příspěvkové organizace MSK Zpracovali: Ing. Macháček, Mgr. Běhálková, Datum: 29. 9. 2014

23 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Seminář pro poskytovatele sociálních služeb v Moravskoslezském kraji Smlouva o poskytnutí dotace termíny splátek povinnost řídit se smlouvou, podmínkami programu, skutečnostmi v žádosti, právními předpisy služby poskytovat v období 1. 1. 2015 – 31. 12. 2015 oddělená účetní evidence sociální služby označení originálů účetních dokladů – registračním číslem služby, číslem smlouvy, výší použité dotace v Kč a formulací „Financováno z rozpočtu MSK“ dodržení nákladových rozpočtů – vysvětleno dále povinnost vyúčtování nepřevoditelnost dotace na jiný subjekt nezcizení majetku – 3 roky povinná publicita – na webu a ve výročních zprávách porušení jakéhokoli ustanovení smlouvy = porušení rozpočtové kázně Zpracovali: Ing. Macháček, Mgr. Běhálková, Datum: 29. 9. 2014

24 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Seminář pro poskytovatele sociálních služeb v Moravskoslezském kraji Rozpočet rozpočet bude přílohou smlouvy rozpočet má dvě části (dva listy v excelovské tabulce) nákladový rozpočet seznam (poskytovatel uvede všechny podpořené služby, náklad celkem a výše dotace) a nákladový rozpočet služby (poskytovatel připraví pro všechny podpořené služby) rozpočet přepracován pro každou službu podle výše přidělené dotace u některých nákladových položek bude nutno rozpočet ze žádosti zpřesnit do více nákladových položek jednotlivé nákladové druhy (uvedené v nákladovém rozpočtu služby) lze navýšit maximálně o 20 % z částky dotace přiznané na tento nákladový druh za předpokladu, že bude dodržena celková výše poskytnuté dotace bez omezení provádět vzájemné finanční úpravy jednotlivých nákladových položek hrazených z dotace v rámci jednoho druhu uznatelného nákladu výše jednotlivých nákladových položek hrazených z dotace nepřekročí výši jednotlivých položek v nákladovém rozpočtu služby předloženém v žádosti o dotaci Zpracovali: Ing. Macháček, Mgr. Běhálková, Datum: 29. 9. 2014

25 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Seminář pro poskytovatele sociálních služeb v Moravskoslezském kraji Rozpočet - příklad dotace přidělena ve výši 2.500.000 Kč hodnoty sloupců č. 2 a č. 3 se opisují z žádostí a musí být stejné, v případě požadavku zpřesnění například rozpis druhu nákladů 1. na 1.1 a 1.2 se položky zpřesní, ale klíčový součet musí zůstat stejný sloupec č. 4 možno upravit dle uvážení jakkoli, ale nesmí se překročit hodnoty sloupce č. 2 u druhu 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY (VČETNĚ ODVODŮ) lze čerpání dotace po uzavření smlouvy navýšit o 20 %, což je 1.800.000 Kč bez dodatku ke smlouvě, ale navýšení nesmí nikdy překročit částku 2.000.000 Kč (celkový náklad uvedený v žádosti), i kdyby to bylo například v jiném případě v rámci 20% navýšení Zpracovali: Ing. Macháček, Mgr. Běhálková, Datum: 29. 9. 2014 1.2.3.4. Druh nákladu Plánované náklady (ze žádosti) v Kč Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč Poskytnutá dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč Náklady celkem5 500 0004 500 000 2 500 000 1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)2 000 0001 000 000NE 2 100 000 1 500 000 Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ) 1 700 000900 0001 200 000 Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy1 000 000 600 000 Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti400 000 200 000 300 000 Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce200 000 100 000 200 000 Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady 100 000 0 Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)300 000100 000300 000 Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy 300 000 100 000 300 000 Položka......…..

26 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Seminář pro poskytovatele sociálních služeb v Moravskoslezském kraji Změny v průběhu roku hlášení změn na stanovených formulářích do 10 kalendářních dnů změny nad definovaný přípustný limit budou projednány v orgánech kraje změny v rozpočtu a přesuny dotací mezi službami (vše podléhající dodatku ke smlouvě) budou možné jen do 30. 6. 2015 Zpracovali: Ing. Macháček, Mgr. Běhálková, Datum: 29. 9. 2014

27 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Seminář pro poskytovatele sociálních služeb v Moravskoslezském kraji Zpracovali: Ing. Macháček, Mgr. Běhálková, Datum: 29. 9. 2014 Změny v průběhu roku

28 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Seminář pro poskytovatele sociálních služeb v Moravskoslezském kraji Změny v průběhu roku Zpracovali: Ing. Macháček, Mgr. Běhálková, Datum: 29. 9. 2014

29 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Seminář pro poskytovatele sociálních služeb v Moravskoslezském kraji Přílohy Nákladový rozpočet sociální služby Hlášení změn v poskytování sociální služby Nákladový rozpočet k hlášení změn Závěrečné vyúčtování - Přehled čerpání dotace Závěrečné vyúčtování - Přehled výnosů (zdrojů) sociální služby Závěrečné vyúčtování - Čestné prohlášení Závěrečné vyúčtování - Oznámení o vrácení finančních prostředků na účet poskytovatele dotace Zpracovali: Ing. Macháček, Mgr. Běhálková, Datum: 29. 9. 2014

30 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Seminář pro poskytovatele sociálních služeb v Moravskoslezském kraji Vyúčtování dotace Žadatel, jemuž byla přiznána dotace rozhodnutím orgánu kraje (dále jen „příjemce“), je povinen: zpracovat a předložit poskytovateli závěrečné vyúčtování poskytnuté dotace do termínu uvedeného ve smlouvě při vyúčtování dotace se řídit ustanoveními smlouvy o poskytnutí dotace závěrečné vyúčtování zpracovat na formulářích předepsaných pro tento vyhlášený dotační program Termín vyúčtování dotace: 5. 2. 2016 Zpracovali: Ing. Macháček, Mgr. Běhálková, Datum: 29. 9. 2014

31 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Seminář pro poskytovatele sociálních služeb v Moravskoslezském kraji Zpracovali: Ing. Macháček, Mgr. Běhálková, Datum: 29. 9. 2014

32 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Seminář pro poskytovatele sociálních služeb v Moravskoslezském kraji Zpracovali: Ing. Macháček, Mgr. Běhálková, Datum: 29. 9. 2014

33 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Seminář pro poskytovatele sociálních služeb v Moravskoslezském kraji Zpracovali: Ing. Macháček, Mgr. Běhálková, Datum: 29. 9. 2014

34 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Seminář pro poskytovatele sociálních služeb v Moravskoslezském kraji Zpracovali: Ing. Macháček, Mgr. Běhálková, Datum: 29. 9. 2014

35 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Seminář pro poskytovatele sociálních služeb v Moravskoslezském kraji Dotační program na rok 2016+ financování sociálních služeb bude směřovat k vyrovnávací platbě přiměřený zisk, předpoklad pro příští dotační řízení ve výši 1,45 % z výnosů/příjmů dle jednotlivých sociálních služeb (NE dle poskytovatele) v návaznosti na přiměřený zisk nutno v roce 2015 (2014) narovnat jednotlivé sociální služby tak, aby se navzájem nefinancovaly stanovení maximální výše nájemného předpoklad stanovení dalších limitů v nákladových položkách (například poměr osobních nákladů nepřímých úvazků k celkovým osobním nákladům) předpoklad povinnosti hlásit změny počtu úvazků Zpracovali: Ing. Macháček, Mgr. Běhálková, Datum: 29. 9. 2014

36 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Seminář pro poskytovatele sociálních služeb v Moravskoslezském kraji Soulad se SPRSS MSK a nové služby Dle SPRSS MSK budou financovány všechny sociální služby, které splňují registrační podmínky, jsou vedeny v Registru poskytovatelů sociálních služeb MPSV a jejich působnost je dána územím MSK. Jedná se o služby, které jsou financovány z veřejných prostředků prostřednictvím dotace MPSV, prostřednictvím individuálních projektů kraje nebo z jiných zdrojů, přičemž u služeb financovaných z jiných zdrojů byla předem vyjádřena potřebnost ze strany veřejného zadavatele. SPRSS MSK stanoví podmínky pro financování nových služeb deklarace potřebnosti dané služby minimální míra spoluúčasti na financování sociální služby ze strany obce místní dostupnost služby - vznik v primárně nepokrytých oblastech výjimky stanoveny v SPRSS MSK Zpracovali: Ing. Macháček, Mgr. Běhálková, Datum: 29. 9. 2014

37 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Seminář pro poskytovatele sociálních služeb v Moravskoslezském kraji Soulad se SPRSS MSK a nové služby U sociálních služeb, kterým nebyla v r. 2014 dotace MPSV poskytnuta nebo byla poskytnuta pouze pro část roku, bude vyčíslen „přepočtený náklad“ dle úvazků a lůžek a následně bude dle druhu sociální služby a průměrné výše dotace v daném druhu sociální služby vypočtena výše dotace. Takto vypočtená dotace bude snížena o 10 až 70 % v závislosti na regionální potřebnosti sociální služby a na podílu spolufinancování obcí v daném území. Rozsah snížení dotace stanoví orgán kraje. Zpracovali: Ing. Macháček, Mgr. Běhálková, Datum: 29. 9. 2014

38 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Seminář pro poskytovatele sociálních služeb v Moravskoslezském kraji Dotazy a nejčastější chyby 1.Konstrukce redukčního koeficientu, odlišnosti od Metodiky MPSV 2.Časový horizont vyplácení splátek 3.Podpora nových služeb? Na jakém základě? Co bude vyžadováno, jaké budou finanční prostředky alokovány na nové služby (případně služby vzniklé po transformaci). 4.Dokdy je potřeba podat žádost o dotaci? údaje v žádosti se liší s doklady o právní subjektivitě chybí důležité komentáře (rozpočet, zdroje, kapacita) nevyplněny kontaktní údaje Zpracovali: Ing. Macháček, Mgr. Běhálková, Datum: 29. 9. 2014

39 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Seminář pro poskytovatele sociálních služeb v Moravskoslezském kraji Dotazy a nejčastější chyby Nedostatky vyskytující se při kontrole závěrečných vyúčtování dotací poskytovaných z rozpočtu MSK: není dodržen termín předložení závěrečného vyúčtování nebo vrácení nevyčerpaných finančních prostředků u příspěvkových organizací chybí při vrácení finančních prostředků bankovní výpis zřizovatele nejsou doloženy povinné přílohy nebo jsou údaje v nich nesprávně vyplněny – nutnost používat aktuální formuláře! chybné podřazování realizovaných nákladů pod druhy uznatelných nákladů uvedených v nákladovém rozpočtu smlouvy ve vyúčtování jsou uvedeny jiné druhy nákladů než ve smlouvě není dodržena výše dotace v druzích (navýšení maximálně + 20 %) chybí povinné označení prvotních dokladů (mzdové listy, faktury, účtenky) Zpracovali: Ing. Macháček, Mgr. Běhálková, Datum: 29. 9. 2014

40 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Seminář pro poskytovatele sociálních služeb v Moravskoslezském kraji Zpracovali: Ing. Macháček, Mgr. Běhálková, Datum: 29. 9. 2014 Děkujeme za pozornost.


Stáhnout ppt "Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Seminář pro poskytovatele sociálních služeb v Moravskoslezském kraji Zavedli jsme systém environmentálního."

Podobné prezentace


Reklamy Google