Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Seminář pro poskytovatele sociálních služeb v Moravskoslezském kraji

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Seminář pro poskytovatele sociálních služeb v Moravskoslezském kraji"— Transkript prezentace:

1 Seminář pro poskytovatele sociálních služeb v Moravskoslezském kraji
Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Seminář pro poskytovatele sociálních služeb v Moravskoslezském kraji Zpracovali: Ing. Vít Macháček Mgr. Karin Běhálková Datum:

2 Úvod (finanční prostředky MPSV, §101a) Harmonogram dotačního řízení
Program Úvod (finanční prostředky MPSV, §101a) Harmonogram dotačního řízení Dotační program Výpočet návrhu dotace Smlouva o poskytnutí dotace Změny v průběhu roku Vyúčtování dotace Dotační řízení 2016+ Nové služby Dotazy a nejčastější chyby Zpracovali: Ing. Macháček, Mgr. Běhálková, Datum:

3 Přehled finančních prostředků k poskytování sociálních služeb v MSK v letech 2008 – 2014 ze státního rozpočtu a IP MSK Finanční prostředky (v tis. Kč) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Státní rozpočet Individuální projekt ---- 193 543 15 400 92 347 Celkem Zpracovali: Ing. Macháček, Mgr. Běhálková, Datum:

4 Financování sociálních služeb od 1. 1. 2015
Zákon o sociálních službách stanoví v § 101a způsob financování sociálních služeb. S účinností od bude kraj rozhodovat o poskytnutí finančních prostředků z dotace, která bude kraji poskytnuta ze státního rozpočtu k financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb. Parlamentu ČR je předložena vládní novela zákona o sociálních službách, která upravuje znění § 101a. Předpoklad nabytí účinnosti Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje dne schválilo „Podmínky Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok a způsob rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu“ Zpracovali: Ing. Macháček, Mgr. Běhálková, Datum:

5 Financování sociálních služeb od 1. 1. 2015
Dotační řízení v Moravskoslezském kraji zahrnuje: podání cca 250 žádostí o dotaci na cca 700 registrovaných sociálních služeb požadavky v objemu přesahující 1,1 mld. Kč přerozdělení finančních prostředků ve výši přesahující 0,8 mld. Kč ročně   Zpracovali: Ing. Macháček, Mgr. Běhálková, Datum:

6 Harmonogram dotačního řízení
vyhlášení dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb (září 2014) sběr žádostí poskytovatelů prostřednictvím internetové aplikace „OKslužby – poskytovatel“; termín stanoví rada kraje dne ; předpoklad otevření aplikace pro podání žádostí od do https://socpos.mpsv.cz/posvvaclient/iokposkytovatel_ku.html hodnocení žádostí dle podmínek vyhlášeného dotačního programu (listopad, prosinec 2014) podání žádosti kraje o dotaci ze státního rozpočtu do příjem dotace ze státního rozpočtu (leden 2015) výpočet návrhu dotace dle vyhlášeného dotačního programu (leden) Zpracovali: Ing. Macháček, Mgr. Běhálková, Datum:

7 Harmonogram dotačního řízení
posouzení návrhu dotace sociálním výborem z hlediska dodržení podmínek vyhlášeného dotačního programu a výpočtu výše dotace (leden, únor 2015) schválení návrhu dotace pro jednotlivé sociální služby v orgánech kraje (únor, březen 2015) uzavírání smluv s poskytovateli sociálních služeb (březen 2015+) výplata splátek dotací - příjem z MPSV na MSK (1. splátka a 2. splátka ) výplata splátek dotací poskytovatelům sociálních služeb – do 30 dnů od účinnosti smlouvy, v případě zpoždění splátky z MPSV do 30 dnů od doručení splátky na MSK Zpracovali: Ing. Macháček, Mgr. Běhálková, Datum:

8 Harmonogram dotačního řízení
evidence změn na základě žádostí poskytovatelů během roku (max. do ) evidence a posuzování žádostí o dofinancování sociálních služeb a nových sociálních služeb v termínech stanovených radou kraje vyúčtování dotací ze strany žadatelů vůči MSK ( ) vyúčtování dotace ze strany kraje vůči MPSV ( ) následná kontrola vyúčtování dotací odborem sociálních věcí v součinnosti s odborem kontroly (rok 2016) Zpracovali: Ing. Macháček, Mgr. Běhálková, Datum:

9 Dotační Program na podporu poskytování sociálních služeb pro r. 2015
určen pro všechny registrované poskytovatele sociálních služeb; podpora sociálních služeb v souladu se SPRSS MSK služby financované v letech 2013 až 2014 z IP MSK musí podat žádost o dotaci dotace poskytnuta na základě uzavřené smlouvy o dotaci v průběhu roku možnost podání žádosti o dofinancování a žádosti o dotaci pro nové sociální služby v termínech stanovených orgány kraje - o dofinancování mohou požádat sociální služby, které podaly žádost o poskytnutí dotace v aplikaci OKslužby – poskytovatel až do výše optimálního návrhu - nové sociální služby – podmínky pro financování dle SPRSS MSK (veřejný zadavatel, finanční spoluúčast, místní dostupnost) Zpracovali: Ing. Macháček, Mgr. Běhálková, Datum:

10 Uznatelné a neuznatelné náklady
uznatelné náklady = všechny náklady související s poskytováním sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb vznik , uhrazeny do neuznatelné náklady: na zdravotní péči poskytovanou podle § 36 zákona o sociálních službách, tato péče je hrazena podle § 17a zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů na pořízení nebo technické zhodnocení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a vstupní cena vyšší než Kč; dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a vstupní cena vyšší než Kč) odpisy majetku a ostatní náklady spadající pod účtovou skupinu číslo 55 – odpisy, rezervy, opravné položky ostatní sociální pojištění a ostatní sociální náklady na zaměstnance, ke kterým nejsou zaměstnavatelé povinni podle zvláštních právních předpisů (příspěvky na penzijní připojištění, životní pojištění, dary k životním jubileím a pracovním výročím, příspěvky na rekreaci apod.) finanční leasing – výjimkou je pouze finanční leasing vozidla (automobilu) využívaného výhradně pro poskytování terénní formy sociální služby, např. pro terénní pečovatelskou službu Zpracovali: Ing. Macháček, Mgr. Běhálková, Datum:

11 Uznatelné a neuznatelné náklady
tvorba kapitálového jmění zahraniční pracovní cesty výzkum a vývoj provedení účetního auditu daně a poplatky - s výjimkou poplatků za odvoz odpadu a bankovních poplatků spojených s vedením účtu, na který jsou finanční prostředky poskytovateli služby zasílány DPH, o jejíž vrácení je možné podle příslušného právního předpisu žádat smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále, odpisy nedobytných pohledávek, úroky, kursové ztráty, dary, manka a škody, jiné ostatní náklady spadající pod účtovou skupinu 54 na pořádání workshopů, teambuildingů, výjezdních zasedání apod. základní náhrada při použití soukromého vozidla zaměstnance žadatele (amortizace) nespecifikované náklady (tj. výdaje, které nelze účetně doložit) Zpracovali: Ing. Macháček, Mgr. Běhálková, Datum:

12 Navýšení rozpočtu max. o 10 % (kontrola přiměřenosti rozpočtu)
Za maximálně přípustný je považován meziroční nárůst nákladů rozpočtu služby do 10 % při stejné kapacitě sociální služby (nedojde k jejímu navýšení). Meziroční navýšení rozpočtu nad 10 % musí být v žádosti řádně zdůvodněno, po individuálním posouzení může dojít k jeho krácení až do výše přípustného meziročního nárůstu. V rozpočtu zohlednit plánované navýšení mezd o 3,5 % oproti r Příklad: V roce 2014 byly celkové náklady služby Kč a Kč je požadovaná dotace na rok Plánovaný rozpočet služby na rok 2015 je bez řádného odůvodnění Kč, což představuje Kč nad přípustný 10 % narůst. Požadavek o dotaci ve výši Kč bude krácen na Kč. Zpracovali: Ing. Macháček, Mgr. Běhálková, Datum:

13 Osobní náklady – max. 30.000 Kč/přepočtený úvazek/měsíčně
Maximální výše dotace na úhradu osobních nákladů za celou sociální službu se vypočítá podle vzorce: počet přepočtených úvazků x Kč (tj Kč měsíčně/přepočtený úvazek). Dotace musí být čerpána na osobní náklady v minimální výši 10 % z přiznané dotace. Příklad: Služba má celkové osobní náklady a personálně je zajištěna 5 přepočtenými úvazky. Tato služba může požadovat dotaci na osobní náklady pouze do výše Kč. Jestliže by taková služba žádala u položky osobních nákladů Kč bude požadavek krácen o Kč na Kč a celkový požadavek na dotaci by byl krácen o Kč. Zpracovali: Ing. Macháček, Mgr. Běhálková, Datum:

14 Režie – max. 12 % celkových nákladů sociální služby
Správní režie (nepřímé administrativní náklady) – v případě, že sociální služba vykazuje správní režii, kterou účtuje vyššímu organizačnímu celku (např. ústředí), může částka čerpaná z dotace na úhradu této režie činit maximálně 12 % celkových nákladů služby. V případě použití správní režie nesmí být dotace čerpána v položkách rozpočtu na osobní náklady managementu vyšších organizačních celků, administrativních pracovníků sociální služby (např. personalista, ekonom, účetní) a na právní a ekonomické služby související s řízením a administrací sociální služby. Správní režie, na kterou je poskytnuta dotace, může být použita pouze k úhradě uznatelných nákladů. Před podpisem smlouvy je nutno doložit směrnici (předpis), která stanovuje podmínky uplatňování správní režie (nepřímých administrativních nákladů) u žadatele. Žadatel musí uplatnit jednotný způsob úhrady správní režie pro všechny sociální služby. V žádosti se píše do ostatních nákladů včetně povinného komentáře a v rozpočtu ke smlouvě požadujeme rozepsat na osobní a jiné (viz část tabulky rozpočtu). Položka 5.12. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné Zpracovali: Ing. Macháček, Mgr. Běhálková, Datum:

15 Režie – max. 12 % celkových nákladů sociální služby
Příklad: Při čerpání dotace na: vedoucího oblasti a vyššího managementu – nemůže být na správní režii čerpána dotace účetní – nemůže být na správní režii čerpána dotace ekonoma – nemůže být na správní režii čerpána dotace administrativního pracovníka - nemůže být na správní režii čerpána dotace vedoucího střediska – může být na správní režii čerpána dotace Zpracovali: Ing. Macháček, Mgr. Běhálková, Datum:

16 Stanovení minimální výše úhrad od uživatelů
vychází se z minimální průměrné výše úhrady ze strany uživatelů, která byla stanovena MPSV při vyhlášení dotačního řízení MPSV pro rok 2014 jedná se o průměrnou výši úhrady za sociální službu, a to za péči, stravu a pobyt s ohledem na příslušný druh služby sociální péče v případě nedodržení stanovené minimální výše úhrad od uživatelů musí být tato skutečnost v žádosti řádně věcně zdůvodněna návrh dotace může být snížen až o výši rozdílu mezi předpokládanými (uvedenými v žádosti o dotaci) a minimálními úhradami od uživatelů Příklad: Služba má aplikací OKslužby – poskytovatel vypočítanou minimální výši úhrad Kč a žádá o dotaci ve výši Kč, služba vybrala Kč a nezdůvodnila rozdíl. Žádost o dotaci bude zkrácená o Kč z Kč na Kč. Zpracovali: Ing. Macháček, Mgr. Běhálková, Datum:

17 Stanovení minimální výše úhrad od uživatelů
Druh služby § zákona č. 108/2006 Sb. Minimální průměrná výše úhrady Osobní asistence 39 90 Kč/hod Pečovatelská služba 40 60 Kč/hod Tísňová péče 41 1.500 Kč/uživatel/měsíc Průvodcovské a předčitatelské služby 42 80 Kč/hod Podpora samostatného bydlení 43 Odlehčovací služby – terénní a ambulantní forma 44 Odlehčovací služby – pobytová forma Kč/měsíc Centra denních služeb 45 Denní stacionář 46 Týdenní stacionáře 47 7.000 Kč/uživatel/měsíc Domovy pro osoby se ZP 48 Kč/uživatel/měsíc Domovy pro seniory 49 Domovy se zvláštním režimem 50 Chráněné bydlení 51 4.000 Kč/uživatel/měsíc Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče 52 Kč/uživatel/měsíc Zpracovali: Ing. Macháček, Mgr. Běhálková, Datum:

18 Minimální výše plateb zdravotních pojišťoven
vychází se z průměrné výše úhrady z veřejného zdravotního pojištění za zdravotní péči poskytovanou v domovech pro seniory, domovech pro osoby se zdravotním postižením, domovech se zvláštním režimem a týdenních stacionářích pro uživatele ve stupni závislosti III nebo IV, která činí Kč měsíčně v případě nedodržení stanovené minimální výše plateb z veřejného zdravotního pojištění musí být tato skutečnost v žádosti řádně věcně zdůvodněna návrh dotace může být snížen až o výši rozdílu mezi předpokládanou (uvedenou v žádosti o dotaci) a minimální výší plateb z veřejného zdravotního pojištění příjmy od zdravotních pojišťoven se nezohledňují, je-li zdravotní péče zajišťována jiným způsobem, např. externím dodavatelem. Příklad: Služba má aplikací Okslužby – poskytovatel vypočítanou minimální výši úhrad Kč a žádá o dotaci ve výši Kč, služba vybrala Kč a nezdůvodnila rozdíl. Žádost o dotaci bude zkrácená o Kč z Kč na Kč. Zpracovali: Ing. Macháček, Mgr. Běhálková, Datum:

19 Nepřípustný pokles financování podílů území
Při posuzování výše příspěvku obce jako zřizovatele a dotace obce není přípustný meziroční pokles těchto finančních prostředků. V případě poklesu příspěvku zřizovatele obce či dotace obce musí být tato skutečnost v žádosti řádně věcně zdůvodněna. Návrh dotace může být snížen až o výši meziročního poklesu příspěvku zřizovatele obce či dotace obce. Výjimka: služby financované v letech 2013 a 2014 z IP MSK Příklad: Výše dotace obce v roce 2014 byla Kč. Služba žádá o dotaci ve výši Kč. V žádosti služba bude mít pro rok 2015 nezdůvodněný předpoklad dotace obce jen na Kč. Požadovaná výše dotace bude snížena o Kč z Kč na Kč. Zpracovali: Ing. Macháček, Mgr. Běhálková, Datum:

20 Výpočet návrhu dotace výpočet optimálního návrhu dotace – požadovaná dotace snížená o neuznatelné a nadhodnocené náklady výpočet průměrných ročních nákladů pro každý druh sociální služby na pracovní úvazek a u pobytových služeb také na lůžko výpočet „přepočtených nákladů“ z průměrného ročního nákladu podle druhu sociální služby a z počtu pracovních úvazků dané sociální služby, popř. z počtu lůžek výpočet poměru dotace k přepočteným nákladům pro každou sociální službu výpočet průměrného poměru dotace k přepočteným nákladům pro každý druh sociální služby vyhodnocení rozdílu mezi poměrem dotace k přepočteným nákladům dané služby a průměrným poměrem dotace k přepočteným nákladům dle každého druhu služby Zpracovali: Ing. Macháček, Mgr. Běhálková, Datum:

21 Výpočet návrhu dotace zařazení sociálních služeb do 5 tříd dle odchylky od průměru dotace k přepočteným nákladům označení sociálních služeb s nejnižším poměrem dotace vůči přepočteným nákladům jako třída 1 a služeb s nejvyšším poměrem dotace k přepočteným nákladům jako třída 5 stanovení koeficientu navýšení/snížení dotace oproti r pro každou třídu s úmyslem snížit odchylky od průměru dotace vůči nákladům pro daný druh sociální služby u sociálních služeb, kterým nebyla v r dotace MPSV poskytnuta, bude vyčíslen „přepočtený náklad“ dle úvazků a lůžek a následně bude dle druhu sociální služby a průměrné výše dotace v daném druhu sociální služby vypočtena výše dotace. Takto vypočtená dotace bude snížena o 10 až 70 % v závislosti na regionální potřebnosti sociální služby a na podílu spolufinancování obcí v daném území. Rozsah snížení dotace stanoví orgán kraje. vypočtený reálný návrh bude srovnán se stanoveným optimálním návrhem dotace a poté bude navržena výsledná dotace, která bude předložena orgánům kraje ke schválení Zpracovali: Ing. Macháček, Mgr. Běhálková, Datum:

22 Smlouva o poskytnutí dotace
Doklady nutné k uzavření smlouvy: potvrzení bezdlužnosti (FÚ, OSSZ) doklady o právní subjektivitě (stanovy, zřizovací listina) doklady o volbě nebo jmenování statutárního zástupce doklad o přidělení IČ smlouva o zřízení běžného účtu nákladové rozpočty jednotlivých sociálních služeb upravené na základě výše přiznané dotace směrnice (předpis), která stanovuje podmínky uplatňování správní režie (nepřímých administrativních nákladů) Originály nebo úředně ověřené kopie ne starší 3 měsíců. Výjimky z dokladování – obce, příspěvkové organizace MSK Zpracovali: Ing. Macháček, Mgr. Běhálková, Datum:

23 Smlouva o poskytnutí dotace
termíny splátek povinnost řídit se smlouvou, podmínkami programu, skutečnostmi v žádosti, právními předpisy služby poskytovat v období – oddělená účetní evidence sociální služby označení originálů účetních dokladů – registračním číslem služby, číslem smlouvy, výší použité dotace v Kč a formulací „Financováno z rozpočtu MSK“ dodržení nákladových rozpočtů – vysvětleno dále povinnost vyúčtování nepřevoditelnost dotace na jiný subjekt nezcizení majetku – 3 roky povinná publicita – na webu a ve výročních zprávách porušení jakéhokoli ustanovení smlouvy = porušení rozpočtové kázně Zpracovali: Ing. Macháček, Mgr. Běhálková, Datum:

24 Rozpočet rozpočet bude přílohou smlouvy
rozpočet má dvě části (dva listy v excelovské tabulce) nákladový rozpočet seznam (poskytovatel uvede všechny podpořené služby, náklad celkem a výše dotace) a nákladový rozpočet služby (poskytovatel připraví pro všechny podpořené služby) rozpočet přepracován pro každou službu podle výše přidělené dotace u některých nákladových položek bude nutno rozpočet ze žádosti zpřesnit do více nákladových položek jednotlivé nákladové druhy (uvedené v nákladovém rozpočtu služby) lze navýšit maximálně o 20 % z částky dotace přiznané na tento nákladový druh za předpokladu, že bude dodržena celková výše poskytnuté dotace bez omezení provádět vzájemné finanční úpravy jednotlivých nákladových položek hrazených z dotace v rámci jednoho druhu uznatelného nákladu výše jednotlivých nákladových položek hrazených z dotace nepřekročí výši jednotlivých položek v nákladovém rozpočtu služby předloženém v žádosti o dotaci Zpracovali: Ing. Macháček, Mgr. Běhálková, Datum:

25 Rozpočet - příklad 1. 2. 3. 4. Druh nákladu Plánované náklady (ze žádosti) v Kč Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč Poskytnutá dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč Náklady celkem 1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů) NE Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ) Položka Pracovní smlouvy   Dohody o pracovní činnosti     Dohody o provedení práce   Jiné osobní náklady  0 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ) Pracovní smlouvy ...... ….. dotace přidělena ve výši Kč hodnoty sloupců č. 2 a č. 3 se opisují z žádostí a musí být stejné, v případě požadavku zpřesnění například rozpis druhu nákladů 1. na 1.1 a 1.2 se položky zpřesní, ale klíčový součet musí zůstat stejný sloupec č. 4 možno upravit dle uvážení jakkoli, ale nesmí se překročit hodnoty sloupce č. 2 u druhu 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY (VČETNĚ ODVODŮ) lze čerpání dotace po uzavření smlouvy navýšit o 20 %, což je Kč bez dodatku ke smlouvě, ale navýšení nesmí nikdy překročit částku Kč (celkový náklad uvedený v žádosti), i kdyby to bylo například v jiném případě v rámci 20% navýšení Zpracovali: Ing. Macháček, Mgr. Běhálková, Datum:

26 hlášení změn na stanovených formulářích do 10 kalendářních dnů
Změny v průběhu roku hlášení změn na stanovených formulářích do 10 kalendářních dnů změny nad definovaný přípustný limit budou projednány v orgánech kraje změny v rozpočtu a přesuny dotací mezi službami (vše podléhající dodatku ke smlouvě) budou možné jen do Zpracovali: Ing. Macháček, Mgr. Běhálková, Datum:

27 Změny v průběhu roku Zpracovali: Ing. Macháček, Mgr. Běhálková, Datum:

28 Změny v průběhu roku Zpracovali: Ing. Macháček, Mgr. Běhálková, Datum:

29 Přílohy Nákladový rozpočet sociální služby
Hlášení změn v poskytování sociální služby Nákladový rozpočet k hlášení změn Závěrečné vyúčtování - Přehled čerpání dotace Závěrečné vyúčtování - Přehled výnosů (zdrojů) sociální služby Závěrečné vyúčtování - Čestné prohlášení Závěrečné vyúčtování - Oznámení o vrácení finančních prostředků na účet poskytovatele dotace Zpracovali: Ing. Macháček, Mgr. Běhálková, Datum:

30 Termín vyúčtování dotace: 5. 2. 2016
Žadatel, jemuž byla přiznána dotace rozhodnutím orgánu kraje (dále jen „příjemce“), je povinen: zpracovat a předložit poskytovateli závěrečné vyúčtování poskytnuté dotace do termínu uvedeného ve smlouvě při vyúčtování dotace se řídit ustanoveními smlouvy o poskytnutí dotace závěrečné vyúčtování zpracovat na formulářích předepsaných pro tento vyhlášený dotační program Termín vyúčtování dotace: Zpracovali: Ing. Macháček, Mgr. Běhálková, Datum:

31 Zpracovali: Ing. Macháček, Mgr. Běhálková, Datum: 29. 9. 2014

32 Zpracovali: Ing. Macháček, Mgr. Běhálková, Datum: 29. 9. 2014

33 Zpracovali: Ing. Macháček, Mgr. Běhálková, Datum: 29. 9. 2014

34 Zpracovali: Ing. Macháček, Mgr. Běhálková, Datum: 29. 9. 2014

35 Dotační program na rok 2016+
financování sociálních služeb bude směřovat k vyrovnávací platbě přiměřený zisk, předpoklad pro příští dotační řízení ve výši 1,45 % z výnosů/příjmů dle jednotlivých sociálních služeb (NE dle poskytovatele) v návaznosti na přiměřený zisk nutno v roce 2015 (2014) narovnat jednotlivé sociální služby tak, aby se navzájem nefinancovaly stanovení maximální výše nájemného předpoklad stanovení dalších limitů v nákladových položkách (například poměr osobních nákladů nepřímých úvazků k celkovým osobním nákladům) předpoklad povinnosti hlásit změny počtu úvazků Zpracovali: Ing. Macháček, Mgr. Běhálková, Datum:

36 Soulad se SPRSS MSK a nové služby
Dle SPRSS MSK budou financovány všechny sociální služby, které splňují registrační podmínky, jsou vedeny v Registru poskytovatelů sociálních služeb MPSV a jejich působnost je dána územím MSK. Jedná se o služby, které jsou financovány z veřejných prostředků prostřednictvím dotace MPSV, prostřednictvím individuálních projektů kraje nebo z jiných zdrojů, přičemž u služeb financovaných z jiných zdrojů byla předem vyjádřena potřebnost ze strany veřejného zadavatele. SPRSS MSK stanoví podmínky pro financování nových služeb deklarace potřebnosti dané služby minimální míra spoluúčasti na financování sociální služby ze strany obce místní dostupnost služby - vznik v primárně nepokrytých oblastech výjimky stanoveny v SPRSS MSK Zpracovali: Ing. Macháček, Mgr. Běhálková, Datum:

37 Soulad se SPRSS MSK a nové služby
U sociálních služeb, kterým nebyla v r dotace MPSV poskytnuta nebo byla poskytnuta pouze pro část roku, bude vyčíslen „přepočtený náklad“ dle úvazků a lůžek a následně bude dle druhu sociální služby a průměrné výše dotace v daném druhu sociální služby vypočtena výše dotace. Takto vypočtená dotace bude snížena o 10 až 70 % v závislosti na regionální potřebnosti sociální služby a na podílu spolufinancování obcí v daném území. Rozsah snížení dotace stanoví orgán kraje. Zpracovali: Ing. Macháček, Mgr. Běhálková, Datum:

38 Dotazy a nejčastější chyby
Konstrukce redukčního koeficientu, odlišnosti od Metodiky MPSV Časový horizont vyplácení splátek Podpora nových služeb? Na jakém základě? Co bude vyžadováno, jaké budou finanční prostředky alokovány na nové služby (případně služby vzniklé po transformaci). Dokdy je potřeba podat žádost o dotaci? údaje v žádosti se liší s doklady o právní subjektivitě chybí důležité komentáře (rozpočet, zdroje, kapacita) nevyplněny kontaktní údaje Zpracovali: Ing. Macháček, Mgr. Běhálková, Datum:

39 Dotazy a nejčastější chyby
Nedostatky vyskytující se při kontrole závěrečných vyúčtování dotací poskytovaných z rozpočtu MSK: není dodržen termín předložení závěrečného vyúčtování nebo vrácení nevyčerpaných finančních prostředků u příspěvkových organizací chybí při vrácení finančních prostředků bankovní výpis zřizovatele nejsou doloženy povinné přílohy nebo jsou údaje v nich nesprávně vyplněny – nutnost používat aktuální formuláře! chybné podřazování realizovaných nákladů pod druhy uznatelných nákladů uvedených v nákladovém rozpočtu smlouvy  ve vyúčtování jsou uvedeny jiné druhy nákladů než ve smlouvě není dodržena výše dotace v druzích (navýšení maximálně + 20 %)   chybí povinné označení prvotních dokladů (mzdové listy, faktury, účtenky) Zpracovali: Ing. Macháček, Mgr. Běhálková, Datum:

40 Děkujeme za pozornost. Zpracovali: Ing. Macháček, Mgr. Běhálková, Datum:


Stáhnout ppt "Seminář pro poskytovatele sociálních služeb v Moravskoslezském kraji"

Podobné prezentace


Reklamy Google