Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

& Zpracování dokumentu: Integrovaná strategie rozvoje území MAS Hrubý Jeseník pro roky 2014 - 2020 18. 10. 2012, Bruntál Ing. Vladimír Vavrečka, CSc.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "& Zpracování dokumentu: Integrovaná strategie rozvoje území MAS Hrubý Jeseník pro roky 2014 - 2020 18. 10. 2012, Bruntál Ing. Vladimír Vavrečka, CSc."— Transkript prezentace:

1 & Zpracování dokumentu: Integrovaná strategie rozvoje území MAS Hrubý Jeseník pro roky , Bruntál Ing. Vladimír Vavrečka, CSc.

2 & 2 Program prezentace 1.Představení 2.Cíl zpracování dokumentu – ISRÚ 3.Východiska 4.Obsah a struktura dokumentu –Analytická část –Strategická část –Implementační část 5.Metodika zpracování dokumentu 6.Cenová kalkulace

3 & Zpracovatel Nabídku podává sdružení Enterprise plc, s.r.o. a Vysoká škola podnikání, a.s. Sdružení vůči objednateli bude zastupovat Enterprise plc, s.r.o. Enterprise - specialista v oblasti ekonomického a regionálního rozvoje, pracující na projektech zaměřených na zlepšení místních a regionálních ekonomik. Společnost poskytuje ucelenou škálu manažerských a konzultantských služeb, které zahrnují regionální rozvoj, rozvoj malého a středního podnikání, regeneraci podniků a regionů, správu společností, sektorové strategie, studie proveditelnosti a iniciativy v oblasti trhu práce. Mezi klienty patří například MMR ČR, ARR, a.s. Ostrava, Euroregion NISA, ARR s.r.o. Liberec, ATKM Brno, Město Třinec, Město Jeseník, Euroregion Praděd, Region Poodří, Mikroregion Vrbensko a řada dalších mikroregionů / sdružení obcí, MAS Regionu Poodří atd. PODNIKAVOST – PODPORA PODNIKÁNÍ - ÚSPĚCH - tyto pojmy vyjadřují sdílené hodnoty, které už celé desetiletí uplatňuje soukromá Vysoká škola podnikání, a.s., při výuce svých studentů. V bakalářském stupni vysokoškolského vzdělávání a akreditovaných studijních oborech: Podnikání, Podnikání a management v obchodu, Informatika a internet v podnikání pro prezenční studium, Podnikání - pro kombinovanou formu studia a v magisterském stupni – Podnikání pro prezenční i kombinované studium. 3

4 & Spolupráce Enterprise a VŠP, a.s. Výhody: –Enterprise plc, s.r.o.: Zkušenost a praktická orientace vycházející ze zpracování více než 80 rozvojových projektů a strategických programových dokumentů. Podrobná znalost regionu, vycházející z více než 15-ti letého působení Enterprise v regionu a hluboká znalost problematiky cestovního ruchu, jako jednoho z významných sektorů pro území MAS Hrubý Jeseník a to i díky DMMS, o.p.s., jehož Enterprise je zakladatelem. Mezinárodní zkušenosti, získané od zakladatele (Enterprise plc, UK) a účastí na řadě mezinárodních projektů. –VŠP, a.s.: Široké spektrum odborností, garantovaných zaměřením 8 kateder a jejich specialisty (společenské vědy, cizí jazyky, ekonomie, podnikání a management, marketing a obchod, kvalita a environment, finance a účetnictví, aplikovaná informatika ). –Spolupráce ověřená společnými projekty: Euroregion Praděd, Město Jeseník, Region Poodří. 4

5 & Cíl Cílem je zpracování široké multisektorové strategie, vytvořené na základě komunikace s aktéry v regionu, obsahující kompletní problematiku území s definováním všech relevantních rozvojových směrů. Strategie bude reflektovat potřeby a poptávku komunity (bez ohledu na zdroje financování) a bude jasně definovat a dokládat jednotlivé, v ní obsažené, požadavky. Bude tedy obsahovat zpracování potřeb relevantního regionu, aniž by tyto byly vázány pouze na dotačně podporované oblasti. 5

6 & Východiska Stávající relevantní strategické a metodické dokumenty na národní úrovni: –Národní strategický plán Leader –Místní rozvojová strategie (MRS) území působnosti místní akční skupiny (verze z ) –Metodika přípravy veřejných strategií (pro MF ČR zpracoval Ernst & Young, s.r.o., pracovní verze z –Strategický hodnotící rámec pro strategie místního rozvoje v České republice (květen 2009) Stávající relevantní strategické dokumenty na úrovni MAS: –„N A R O Z C E S T Í“, Integrovaná strategie území na období –Strategický plán LEADER MAS Hrubý Jeseník, VESNIČKAMI POD HORAMI K DOMÁCÍMU ŠTĚSTÍ, Aktualizace 2011 Stávající relevantní dokumenty na úrovni MSK: –Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 – 2020 –Regionální inovační strategie Moravskoslezského kraje

7 & Obsah a struktura dokumentu Obsah a struktura dokumentu budou vycházet zejména z požadavků „Národního strategického plánu Leader 2014+“ a z doporučení NS MAS ČR, o. s. Minimální rozsah dokumentu bude vycházet z požadavků metodiky tvorby MRS, tj.: –vymezení rozlohy a počtu obyvatel, na které se vztahuje strategie; –analýza rozvojových potřeb a potenciálu této oblasti, včetně analýzy silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb; –popis strategie a její cíle, popis integrovaného a inovativního charakteru strategie a hierarchie cílů, včetně měřitelných cílů pro výstupy nebo výsledky. Pro výsledky mohou být cíle vyjádřeny v kvantitativních a kvalitativních hlediscích. Strategie musí být v souladu s příslušnými programy všech fondů SSR, z nichž se předpokládá finanční podpora projektů; –popis procesu zapojení veřejnosti do realizace strategie; –akční plán - ukazuje, jak jsou cíle převedeny na akce; –popis řízení a kontroly opatření strategie, demonstrování schopnosti místní akční skupiny realizovat strategii a popis konkrétních opatření pro hodnocení; –finanční plán strategie, včetně plánovaného (indikativního) rozdělení týkající se relevantních fondů SSR. 7

8 & Obsah a struktura dokumentu, termíny Celý dokument se bude skládat z 3 částí: –analytická část –strategická část –implementační část. Termíny: –zpracování analytické části do –zpracování strategické části do –zpracování implementační části do

9 & Analytická část Cílem analytické části je shrnout podklady pro zpracování strategické a implementační části dokumentu. Analytická část bude obsahovat minimálně tyto části a informace: –vymezení území (rozloha, počet obyvatel, správní území obcí včetně počtu místních částí, shodné charakteristiky, specifika) –vyhodnocení stávajícího potenciálu, definování negativ a pozitiv území –analýza rozvojových potřeb –lidský a finanční potenciál –návaznost na jiné strategické dokumenty (ÚPD obcí, strategické dokumenty obcí, strategické dokumenty DSO, ÚPD VÚC apod.) –závěry jednotlivých analýz –SWOT analýza. Analytická část bude zpracována za zájmové území MAS jako celek a v členění dle jednotlivých členských obcí. Pro zajištění srovnatelnosti a zhodnotitelnosti budou data a informace za MAS HJ v rámci analytické části porovnávána s relevantními daty a informacemi za MSK a ČR. 9

10 & Strategická část Struktura: –Vize a poslání MAS –stanovení cílů (strategických a specifických) –opatření k naplnění cílů –integrační prvky oblastí, které mají v území zajistit sjednocující, spojující, slučující charakter aktivit –inovativní (jiné způsoby nebo metody řešení současných problémů než bylo v regionu doposud obvyklé, tradiční, používané) prvky –disponibilní zdroje území (návaznost na RUD u obcí, předpoklady zdrojů u NNO a podnikatelů) Strategická část bude zpracována v částech vize, poslání (MAS), strategické cíle a opatření dle programových rámců za zájmové území MAS. Strategické cíle budou následně transformovány do úrovně členských obcí, kde budou rozpracována jednotlivá opatření opět ve vazbě na programové rámce. Konečná struktura a forma zpracování bude vycházet z upřesňujících informací, získaných v průběhu zpracovávání analytické části. 10

11 & Implementační část Akční plán (popis způsobu dosahování cílů a priorit prostřednictvím Programových rámců a Individuálních projektů) Popis řízení a kontroly opatření strategie, demonstrování schopnosti MAS realizovat strategii a popis konkrétních opatření pro hodnocení. Finanční plán (resp. rámcový rozpočet na projektové úrovni) Hodnotící a monitorovací rámce, –kvantifikované a měřitelné indikátory výstupu, výsledku, časový harmonogram návazností. 11

12 & Metodika zpracování dokumentu Zpracovávání ISRÚ bude vycházet z principů metody Leader, tj. je přístup „zdola nahoru“. Ve všech fázích zpracovávání ISRÚ bude zpracovatel usilovat o co největší zapojení (participaci) místních aktérů. Cílem je, aby účast veřejnosti jak v analytické části (popis situace), tak ve strategické části zajistila věrný odraz potřeb místních komunit a cílů různých sektorových, profesních či zájmových skupin. Tento přístup jednak pomáhá zpracovateli identifikovat důležité informace, vážící se k zájmovému území a jednak má významnou roli v procesu přijetí strategie místní komunitou, předchází konfliktům a problémům při realizaci strategie, pomáhá vytvářet synergie, zvyšuje sebevědomí místních obyvatel a rozvíjí místní sociální kapitál. 12

13 & Metody a postupy Při zpracovávání analytické části: –sběr sekundárních dat (ČSÚ, MSK, dotčené obce, profesní a zájmové skupiny) –sběr primárních dat (dotazování, skupinové a individuální interview se zástupci dotčených skupin aktérů), –veřejné projednání zpracované analytické části v jednotlivých městech a obcích zájmového území MAS. Při zpracovávání strategické části: –při formulaci strategie (vize, poslání, strategické cíle): kulaté stoly, pracovní skupiny, dotazníkové šetření projektových/rozvojových záměrů, –při stanovování priorit: pracovní skupiny a jejich rámci budou využívány ověřené metody např. metody brainstormingu, preference priorit, akční plánování apod., –veřejné projednání zpracované strategické části v jednotlivých městech a obcích zájmového území MAS. 13

14 & Cenová kalkulace 14 Část dokumentuAktivitajednotka počet jednotek sazba (včetně odvodů) celkem analýzasběr a zpracování sekundárních dat za MAS a dle obcíhodina nákup datcelek14000 sběr a zpracování primárních dat dle obcí (dotazování, interview atd.)hodina závěrečné projednání analytické části v jednotlivých obcíchhodina cestovnékm18006, Celkem93700 strategieformulace vize, poslání, strategických cílů a opatření za MAShodina formulace strategických cílů a opatření dle zúčastněných obcíhodina workshopy pracovních skupin, kulaté stoly atd.hodina závěrečné projednání v jednotlivých obcíchhodina cestovnékm18006, Celkem80500 implementační částzpracování akčního plánu MAShodina popis řízení a kontroly opatření strategiehodina finanční plánhodina hodnotící a monitorovací rámcehodina cestovnékm3006,51950 Celkem21150 ostatní náklady (CD, tisk a vazba dokumentu)počet (ks) CELKEM bez DPH DPH (20%)39970 Celkem včetně DPH 20% DPH (21%)41968,5 Celkem včetně DPH 21%241818,5

15 & 15 Závěrem Enterprise plc, s. r. o. Jeremenkova 485/13, Ostrava K. H. Máchy 5490/4, Ostrava WWW: Vysoká škola podnikání, a. s. Michálkovická 1810/ Ostrava - Slezská Ostrava WWW: WWW:


Stáhnout ppt "& Zpracování dokumentu: Integrovaná strategie rozvoje území MAS Hrubý Jeseník pro roky 2014 - 2020 18. 10. 2012, Bruntál Ing. Vladimír Vavrečka, CSc."

Podobné prezentace


Reklamy Google