Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Vladimír Vavrečka, CSc.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Vladimír Vavrečka, CSc."— Transkript prezentace:

1 Ing. Vladimír Vavrečka, CSc.
ISRÚ MAS Hrubý Jeseník Zpracování dokumentu: Integrovaná strategie rozvoje území MAS Hrubý Jeseník pro roky , Bruntál Ing. Vladimír Vavrečka, CSc. Enterprise plc, s. r. o. & VŠP, a. s. 1

2 Program prezentace Představení Cíl zpracování dokumentu – ISRÚ
Východiska Obsah a struktura dokumentu Analytická část Strategická část Implementační část Metodika zpracování dokumentu Cenová kalkulace

3 Zpracovatel Nabídku podává sdružení Enterprise plc, s.r.o. a Vysoká škola podnikání, a.s. Sdružení vůči objednateli bude zastupovat Enterprise plc, s.r.o. Enterprise - specialista v oblasti ekonomického a regionálního rozvoje, pracující na projektech zaměřených na zlepšení místních a regionálních ekonomik. Společnost poskytuje ucelenou škálu manažerských a konzultantských služeb, které zahrnují regionální rozvoj, rozvoj malého a středního podnikání, regeneraci podniků a regionů, správu společností, sektorové strategie, studie proveditelnosti a iniciativy v oblasti trhu práce. Mezi klienty patří například MMR ČR, ARR, a.s. Ostrava, Euroregion NISA, ARR s.r.o. Liberec, ATKM Brno, Město Třinec, Město Jeseník, Euroregion Praděd, Region Poodří, Mikroregion Vrbensko a řada dalších mikroregionů / sdružení obcí, MAS Regionu Poodří atd. PODNIKAVOST – PODPORA PODNIKÁNÍ - ÚSPĚCH - tyto pojmy vyjadřují sdílené hodnoty, které už celé desetiletí uplatňuje soukromá Vysoká škola podnikání, a.s., při výuce svých studentů. V bakalářském stupni vysokoškolského vzdělávání a akreditovaných studijních oborech: Podnikání, Podnikání a management v obchodu, Informatika a internet v podnikání pro prezenční studium, Podnikání - pro kombinovanou formu studia a v magisterském stupni – Podnikání pro prezenční i kombinované studium.

4 Spolupráce Enterprise a VŠP, a.s.
Výhody: Enterprise plc, s.r.o.: Zkušenost a praktická orientace vycházející ze zpracování více než 80 rozvojových projektů a strategických programových dokumentů. Podrobná znalost regionu, vycházející z více než 15-ti letého působení Enterprise v regionu a hluboká znalost problematiky cestovního ruchu, jako jednoho z významných sektorů pro území MAS Hrubý Jeseník a to i díky DMMS, o.p.s., jehož Enterprise je zakladatelem. Mezinárodní zkušenosti, získané od zakladatele (Enterprise plc, UK) a účastí na řadě mezinárodních projektů. VŠP, a.s.: Široké spektrum odborností, garantovaných zaměřením 8 kateder a jejich specialisty (společenské vědy, cizí jazyky, ekonomie, podnikání a management, marketing a obchod, kvalita a environment, finance a účetnictví, aplikovaná informatika ). Spolupráce ověřená společnými projekty: Euroregion Praděd, Město Jeseník, Region Poodří.

5 Cíl Cílem je zpracování široké multisektorové strategie, vytvořené na základě komunikace s aktéry v regionu, obsahující kompletní problematiku území s definováním všech relevantních rozvojových směrů. Strategie bude reflektovat potřeby a poptávku komunity (bez ohledu na zdroje financování) a bude jasně definovat a dokládat jednotlivé, v ní obsažené, požadavky. Bude tedy obsahovat zpracování potřeb relevantního regionu, aniž by tyto byly vázány pouze na dotačně podporované oblasti.

6 Východiska Stávající relevantní strategické a metodické dokumenty na národní úrovni: Národní strategický plán Leader 2014+ Místní rozvojová strategie (MRS) území působnosti místní akční skupiny (verze z  ) Metodika přípravy veřejných strategií (pro MF ČR zpracoval Ernst & Young, s.r.o., pracovní verze z Strategický hodnotící rámec pro strategie místního rozvoje v České republice (květen 2009) Stávající relevantní strategické dokumenty na úrovni MAS: „N A R O Z C E S T Í“, Integrovaná strategie území na období Strategický plán LEADER MAS Hrubý Jeseník, VESNIČKAMI POD HORAMI K DOMÁCÍMU ŠTĚSTÍ, Aktualizace 2011 Stávající relevantní dokumenty na úrovni MSK: Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 – 2020 Regionální inovační strategie Moravskoslezského kraje

7 Obsah a struktura dokumentu
Obsah a struktura dokumentu budou vycházet zejména z požadavků „Národního strategického plánu Leader 2014+“ a z doporučení NS MAS ČR, o. s. Minimální rozsah dokumentu bude vycházet z požadavků metodiky tvorby MRS, tj.: vymezení rozlohy a počtu obyvatel, na které se vztahuje strategie; analýza rozvojových potřeb a potenciálu této oblasti, včetně analýzy silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb; popis strategie a její cíle, popis integrovaného a inovativního charakteru strategie a hierarchie cílů, včetně měřitelných cílů pro výstupy nebo výsledky. Pro výsledky mohou být cíle vyjádřeny v kvantitativních a kvalitativních hlediscích. Strategie musí být v souladu s příslušnými programy všech fondů SSR, z nichž se předpokládá finanční podpora projektů; popis procesu zapojení veřejnosti do realizace strategie; akční plán - ukazuje, jak jsou cíle převedeny na akce; popis řízení a kontroly opatření strategie, demonstrování schopnosti místní akční skupiny realizovat strategii a popis konkrétních opatření pro hodnocení; finanční plán strategie, včetně plánovaného (indikativního) rozdělení týkající se relevantních fondů SSR.

8 Obsah a struktura dokumentu, termíny
Celý dokument se bude skládat z 3 částí: analytická část strategická část implementační část. Termíny: zpracování analytické části do zpracování strategické části do zpracování implementační části do

9 Analytická část Cílem analytické části je shrnout podklady pro zpracování strategické a implementační části dokumentu. Analytická část bude obsahovat minimálně tyto části a informace: vymezení území (rozloha, počet obyvatel, správní území obcí včetně počtu místních částí, shodné charakteristiky, specifika) vyhodnocení stávajícího potenciálu, definování negativ a pozitiv území analýza rozvojových potřeb lidský a finanční potenciál návaznost na jiné strategické dokumenty (ÚPD obcí, strategické dokumenty obcí, strategické dokumenty DSO, ÚPD VÚC apod.) závěry jednotlivých analýz SWOT analýza . Analytická část bude zpracována za zájmové území MAS jako celek a v členění dle jednotlivých členských obcí. Pro zajištění srovnatelnosti a zhodnotitelnosti budou data a informace za MAS HJ v rámci analytické části porovnávána s relevantními daty a informacemi za MSK a ČR.

10 Strategická část Struktura:
Vize a poslání MAS stanovení cílů (strategických a specifických) opatření k naplnění cílů integrační prvky oblastí, které mají v území zajistit sjednocující, spojující, slučující charakter aktivit inovativní (jiné způsoby nebo metody řešení současných problémů než bylo v regionu doposud obvyklé, tradiční, používané) prvky disponibilní zdroje území (návaznost na RUD u obcí, předpoklady zdrojů u NNO a podnikatelů) Strategická část bude zpracována v částech vize, poslání (MAS), strategické cíle a opatření dle programových rámců za zájmové území MAS. Strategické cíle budou následně transformovány do úrovně členských obcí, kde budou rozpracována jednotlivá opatření opět ve vazbě na programové rámce. Konečná struktura a forma zpracování bude vycházet z upřesňujících informací, získaných v průběhu zpracovávání analytické části.

11 Implementační část Akční plán (popis způsobu dosahování cílů a priorit prostřednictvím Programových rámců a Individuálních projektů) Popis řízení a kontroly opatření strategie, demonstrování schopnosti MAS realizovat strategii a popis konkrétních opatření pro hodnocení. Finanční plán (resp. rámcový rozpočet na projektové úrovni) Hodnotící a monitorovací rámce, kvantifikované a měřitelné indikátory výstupu, výsledku, časový harmonogram návazností.

12 Metodika zpracování dokumentu
Zpracovávání ISRÚ bude vycházet z principů metody Leader, tj. je přístup „zdola nahoru“. Ve všech fázích zpracovávání ISRÚ bude zpracovatel usilovat o co největší zapojení (participaci) místních aktérů. Cílem je, aby účast veřejnosti jak v analytické části (popis situace), tak ve strategické části zajistila věrný odraz potřeb místních komunit a cílů různých sektorových, profesních či zájmových skupin. Tento přístup jednak pomáhá zpracovateli identifikovat důležité informace, vážící se k zájmovému území a jednak má významnou roli v procesu přijetí strategie místní komunitou, předchází konfliktům a problémům při realizaci strategie, pomáhá vytvářet synergie, zvyšuje sebevědomí místních obyvatel a rozvíjí místní sociální kapitál.

13 Metody a postupy Při zpracovávání analytické části:
sběr sekundárních dat (ČSÚ, MSK, dotčené obce, profesní a zájmové skupiny) sběr primárních dat (dotazování, skupinové a individuální interview se zástupci dotčených skupin aktérů), veřejné projednání zpracované analytické části v jednotlivých městech a obcích zájmového území MAS. Při zpracovávání strategické části: při formulaci strategie (vize, poslání, strategické cíle): kulaté stoly, pracovní skupiny, dotazníkové šetření projektových/rozvojových záměrů, při stanovování priorit: pracovní skupiny a jejich rámci budou využívány ověřené metody např. metody brainstormingu, preference priorit, akční plánování apod., veřejné projednání zpracované strategické části v jednotlivých městech a obcích zájmového území MAS.

14 Cenová kalkulace Část dokumentu Aktivita jednotka počet jednotek
sazba (včetně odvodů) celkem analýza sběr a zpracování sekundárních dat za MAS a dle obcí hodina 65 400 26000 nákup dat celek 1 4000 sběr a zpracování primárních dat dle obcí (dotazování, interview atd.) 78 31200 závěrečné projednání analytické části v jednotlivých obcích 52 20800 cestovné km 1800 6,5 11700 Celkem 93700 strategie formulace vize, poslání, strategických cílů a opatření za MAS 28 11200 formulace strategických cílů a opatření dle zúčastněných obcí workshopy pracovních skupin, kulaté stoly atd. 40 16000 závěrečné projednání v jednotlivých obcích 80500 implementační část zpracování akčního plánu MAS 20 8000 popis řízení a kontroly opatření strategie 8 3200 finanční plán 10 hodnotící a monitorovací rámce 300 1950 21150 ostatní náklady (CD, tisk a vazba dokumentu) počet (ks) 15 4500 CELKEM bez DPH 199850 DPH (20%) 39970 Celkem včetně DPH 20% 239820 DPH (21%) 41968,5 Celkem včetně DPH 21% 241818,5

15 Závěrem Enterprise plc, s. r. o. Vysoká škola podnikání, a. s.
Jeremenkova 485/13, Ostrava K. H. Máchy 5490/4, Ostrava WWW: Vysoká škola podnikání, a. s. Michálkovická 1810/181 Ostrava - Slezská Ostrava WWW:


Stáhnout ppt "Ing. Vladimír Vavrečka, CSc."

Podobné prezentace


Reklamy Google