Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Systémy pro podporu rozhodování Hlubší pohled 2 1.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Systémy pro podporu rozhodování Hlubší pohled 2 1."— Transkript prezentace:

1 Systémy pro podporu rozhodování Hlubší pohled 2 1

2 Připomenutí obsahu minulé přednášky 2 Motiva č ní p ř íklad Konfigurace DSS Co to je DSS? – definice Charakterizace a možnosti DSS Komponenty DSS Subsystém datového managementu Subsystém modelového managementu

3 3.8 Subsystém znalostního managementu 3  Mnoho strukturovaných a č áste č n ě strukturovaných problém ů je natolik obtížných, že je vhodné k b ě žným vlastnostem DSS p ř idat pro jejich ř ešení i expertní znalosti  Pokro č ilejší DSS bývají vybaveny subsystémem znalostního managementu  Poskytuje doporu č ení a nabízí vysv ě tlení neodborník ů m

4 Jiné počítačové systémy Manager (uživatel) Data: externí a interní Datový management Modelový management Znalostní management Uživatelské rozhraní DSS

5 Jiné počítačové systémy Manager (uživatel) Data: externí a interní Datový management Modelový management Uživatelské rozhraní DSS ES 2 ES 1 ES 3 ES 4

6 Možná role subsystému znalostního managementu (Silverman, 1995) 6  Možnosti propojení expertního systému s matematickým modelováním:  znalostní nástroj podporující ty kroky procesu rozhodování, které nelze podpo ř it matematikou  inteligentní systém pro modelovou podporu rozhodování, který uživateli pomáhá budovat, používat a udržovat knihovny model ů  expertní systém pro analýzu rozhodovacích problém ů, který p ř enáší teoreticky p ř esné metody práce s neur č itostí do báze znalostí

7 Srovnání DSS a ES DSSES CílPodpora lidského rozhodovatele Kopírovat a nahradit lidského poradce Kdo radí/rozhoduje?Člověk s pomocí systémuSystém Hlavní orientaceRozhodováníPřenos znalostí a poradenství Směr dotazováníČlověk » strojStroj » člověk Podpora koho?Jednotlivci, skupiny, organizacePředevším jednotlivci, skupiny ZpracováníNumerickéSymbolické Problémové okruhyKomplexní, integrované, širokéÚzké, pevně vymezené Typy problémůAd hoc, neopakující seOpakované Obsah databázeVěcné znalostiProcesní a věcné znalosti Kdo vyvíjí?UživatelZnalostní inženýr, expert Způsob vývojeProtopypování Možnost dedukceNeOmezeně ano Možnost vysvětlováníOmezeně anoAno

8 Příklad (Inteligentní DSS u Eckerd Drug – nyní Rite Aid) 8  Lé č iva jsou p ř edm ě tem krádeží (cca 8%)  Použití inteligentního DSS u velkého obchodního ř et ě zce s lé č ivy  Údaje o prodejích a p ř eprav ě zboží z celé obchodní sít ě firmy  Automatická inteligentní analýza signalizující nesrovnalosti p ř i p ř eprav ě i ztráty ze sklad ů  Detailní sledování jednotlivých kategorií lé č iv  Za první rok č innosti systém zjistil 147 p ř ípad ů potenciálních krádeží...

9 Složení znalostní komponenty 9  Subsystém znalostního managementu se skládá z jednoho nebo více inteligentních systém ů.  Softwarová podpora znalostního managementu zabezpe č uje nezbytnou integraci a provád ě ní t ě chto inteligentních systém ů.

10 Inteligentní DSS 10  DSS obsahující znalostní komponentu, se nazývají  inteligentní DSS  DSS/ES  expert support systems  znalostní DSS

11 3.9 Subsystém uživatelského rozhraní 11 Uživatelské rozhraní zahrnuje všechny aspekty komunikace č lov ě ka a MSS. Zahrnuje krom ě SW a HW také faktory jako „snadnost používání“, „p ř ístupnost“ a interakce č lov ě ka s po č íta č em. Mnozí považují uživatelské rozhraní za nejd ů ležit ě jší č ást MSS, protože se od n ě j odvozují mnohé pozitivní rysy MSS (síla, snadnost použití, flexibilita,…)

12 Více o uživatelském rozhraní 12 Zejména po č íta č oví neodborníci č asto ztotož ň ují uživatelské rozhraní s vlastním systémem (ono je pro n ě ten systém) Nepohodlná a nevhodná uživatelská rozhraní pat ř í k hlavním d ů vod ů m, pro č využití t ě chto systém ů zaostávalo za jejich vývojem

13

14 Systém řízení uživatelského rozhraní 14 Poskytuje grafické uživatelské rozhraní Umož ň uje uživateli používat r ů zná vstupní za ř ízení Poskytuje data pomocí celé palety r ů zných formát ů a výstupných za ř ízení Podporuje uživatele r ů znými formami pomoci (on-line help, diagnostika problém ů, návrhy na ř ešení, apod.) Provádí interakci s databází a bází model ů

15 Systém řízení uživatelského rozhraní - 2 15 Organizuje uchovávání vstupních a výstupních dat Poskytuje barevnou, t ř írozm ě rnou grafiku a vykreslování dat v podob ě graf ů č i diagram ů R ů zné své funkce m ů že zobrazit najednou použitím r ů zných oken Podporuje komunikaci mezi uživateli navzájem nebo mezi uživatelem a konstruktéry MSS

16 Systém řízení uživatelského rozhraní - 3 16 M ů že poskytovat školení uživatele na p ř íkladech (guided tour) Zajiš ť uje flexibilitu a adaptivitu MSS tak, aby se systém lehce p ř izp ů soboval r ů zným problém ů m a technologiím Je schopno komunikovat použitím r ů zných styl ů dialogu s uživatelem Zachytává, ukládá a analyzuje dialogy s uživatelem, aby bylo možné úrove ň dialog ů zlepšit; uživatel také m ů že do historie dialog ů

17

18 Proces dialogu s uživatelem 18 Schematicky je uveden na obrázku Uživatel komunikuje s po č íta č em pomocí ak č ního jazyka, který zpracovává S Ř UR (systém ř ízení uživatelského rozhraní) V pokro č ilejších systémech možnost použití p ř irozeného jazyka, nebo rozsáhlé možnosti voleb z menu S Ř UR umož ň uje uživateli interakci s datovým a modelovým subsystémem

19 3.10 Uživatel jako takový 19 MSS podporují uživatele, který je obvykle manager, nebo obecn ě ji tv ů rce rozhodnutí Panuje velká rozdílnost mezi r ů znými typy uživatel ů, což komplikuje úlohu konstruktér ů MSS Rozdíly jsou zejména v pozici, ve které uživatel p ů sobí v jeho kognitivních preferencích a schopnostech ve zp ů sobech, jak dochází k rozhodnutím (styly rozhodování)

20 Třídy uživatelů MSS 20 Dv ě velké t ř ídy uživatel ů MSS: manaže ř i specialisté č i odborníci (finan č ní analytik, plánova č výroby, marketingový odborník) Po č et specialist ů p ř evyšuje po č et manager ů asi v pom ě ru 3:2 Specialisté mnohem více využívají po č íta čů, spíše inklinují k používání složit ě jších systém ů Specialisté mnohdy pomáhají manager ů m p ř i jejich rozhodování

21 Zprostředkovatelé 21 Pomáhají manager ů m t ě žit z výhod DSS aniž by tito museli pracovat s po č íta č em: Asistent – má specializované znalosti o manažerských problémech, a jisté zkušenosti s technologiemi podpory rozhodování Expertní uživatel nástroj ů – je velmi zkušený v použití nástroj ů na ř ešení problém ů Podnikový (systémový) analytik – má obecné znalosti z aplika č ní oblasti, je vzd ě lán v organizaci podnik ů, má zkušenosti z konstrukce DSS Moderátor skupinového DSS – ř ídí a koordinuje použití software pro skupinové rozhodování

22 Další poznámky 22 Uživatelé se liší i v uvedených kategoriích Manaže ř i: úrove ň ř ízení v organizaci funk č ní p ů sobnost a oblast vzd ě lanostní úrove ň a zam ěř ení Specialisté: vzd ě lání oblast p ů sobení vztah k managementu

23 3.11 Hardware pro DSS 23 DSS se vyvíjejí paraleln ě s vývojem po č íta č ového hardware a softwarových technologií Základní volby hardware = obvykle standardní HW sálový po č íta č organizace minipo č íta č pracovní stanice osobní po č íta č architektura klient/server

24 Příklad DSS – systém HEAVEN 24 Management dopravy na základ ě reálných dat (úrove ň hluku, zne č išt ě ní, aktuální dopravní situace) Lepší dostupnost environmentálních informací Podpora rozhodování m ě stských zastupitelstev Lepší spolupráce zdravotnických, dopravních a environmentálních organizací http://heaven.rec.org/Reports.html

25 25

26 Zpracování dat a modelování v DSS systému HEAVEN 26

27 Kontextový diagram DSS systému HEAVEN 27

28 Konec 28


Stáhnout ppt "Systémy pro podporu rozhodování Hlubší pohled 2 1."

Podobné prezentace


Reklamy Google