Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ENERGETIKA – Je průmyslové odvětví, které se zabývá všemi možnými zdroji energie. Elektárny [online].[cit. 2009-12-05]. Dostupný z WWW:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ENERGETIKA – Je průmyslové odvětví, které se zabývá všemi možnými zdroji energie. Elektárny [online].[cit. 2009-12-05]. Dostupný z WWW:"— Transkript prezentace:

1 ENERGETIKA – Je průmyslové odvětví, které se zabývá všemi možnými zdroji energie. Elektárny [online].[cit. 2009-12-05]. Dostupný z WWW:

2 ČR

3 Přehled zdrojů energie v ČR Elektrárny v ČR [online]. [cit. 2009-10-08]. Dostupné z WWW:

4 2. Obnovitelné zdroje energie 1. Neobnovitelné zdroje energie 2. Obnovitelné zdroje energie Zdroje energie Science Week [online].[cit. 2009-10-02]. Dostupné z WWW: Mediafax, Temelín [online].[cit.2009-12-05]. Dostupný z WWW:

5 Neobnovitelné zdroje energie Zdroje, které se vyčerpají do několika desítek let. Patří sem tzv. fosilní paliva: – uhlí – ropa – zemní plyn a dále jaderná energie Tepelná elektrárna [online]. [cit. 2009-12-07]. Dostupné z WWW:

6 Neobnovitelné zdroje energie Znečišťují životní prostředí, ovzduší, podílí se na skleníkovém efektu, znečišťují vodstvo. I přesto jsou důležitá pro průmysl. Tepelná elektárna [online].[cit. 2009-11-28]. Dostupný z WWW:

7 Fosilní paliva Fosilní palivo je nerostná surovina, která vznikla v dávných dobách přeměnou odumřelých rostlin a těl za nepřístupu vzduchu. Řadí se sem především ropa, zemní plyn a uhlí. Používání fosilních paliv v masové míře souvisí s počátkem průmyslové revoluce, kdy do té doby nejrozšířenější palivo, dřevo nestačilo požadavkům na výhřevnost ani dostupnost v dostatečném množství. V současnosti je snaha od užívání fosilních paliv ustupovat, a nahrazovat je jadernou energií nebo obnovitelnými zdroji.

8 Uhlí Černé uhlí [online]. [cit.2009-11-28]. Dostupný z WWW: Hořlavá hornina obsahující převážně uhlík, v malém množsví H, O, S, N Kvalita závisí na obsahu uhlíku Hořlavá hornina obsahující převážně uhlík, v malém množsví H, O, S, N. Kvalita závisí na obsahu uhlíku.

9 Uhlí Černé uhlí obsahujeHnědé uhlí obsahuje 75% až 92% uhlíku60% až 75% uhlíku Hnědé uhlí [online]. [cit.2009-12-05]. Dostupné z WWW: Černé uhlí [online]. [cit.2009-10-15]. Dostupný z WWW:

10 Uhlí Vznik uhlí [online]. [cit.2009-11-25].Dostupný z WWW: Vzniklo složitými procesy během několika stovek let. Černé uhlí z plavuní, přesliček, kapradin. Hnědé uhlí z jehličnatých a listnatých stromů. Patří mezi fosilní paliva.

11 Uhlí – těžba v ČR Výhody: Značné množství, až na 200 let. Těžba uhlí [online]. [cit.2009-10-12]. Dostupné zWWW:

12 Uhlí Uhelný důl [online]. [cit.2009-10-06].Dostupné z WWW: Nevýhody: Přeprava, nebezpečná těžba, ničení krajiny, vznik kyselých dešťů (SO 2 ) a skleníkového efektu (CO 2 ). Transport uhlí [online]. [cit.2009-10-06].Dostupné z WWW:

13 Ropa [online].[cit.2009-11-08]. Dostupné z WWW: Vznikla složitými procesy z bahna, zbytků živočichů a řas za nepřístupu vzduchu pod tlakem nadvrstev spolu se zemním plynem.

14 Ropa Ropa [online]. [cit.2009-11-28].Dostupné z WWW: Je to hnědá až černá hořlavá kapalina s typickým zápachem, ve vodě nerozpustná, plave na hladině (čím starší tím lehčí). Je složena z uhlovodíků – směs sloučenin C a H. Surová nafta = zemní olej = černé zlato

15 Složení ropy Uhlík: 84–87 % Vodík: 11–14 % Kyslík: až 1 % Síra: až 4 % Dusík: až 1 %

16 Ropa Ropný vrt [online].[cit.2009-11-28]. Dostupný z WWW: Ropa se těží ropnými vrty, ze kterých je na povrch vytlačována samočinně nebo pumpami. Ropná plošina [online].[cit.2009-12-05]. Dostupný z WWW:

17 Ropa Získává se z ní: – benzín – nafta – petrolej (palivo letadel) – plynný olej (Dieslové motory) – mazut (k topení na lodích) – některé léky, hnojiva, pesticidy Benzín [online].[cit.2009-11-28]. Dostupné z WWW:

18 ROPA – jedn. frakce Nejlehčí plynné uhlovodíky jsou methan, ethan, propan, butan. Poslední dva jsou hlavní součásti automobilového paliva LPG. Petroleter tvoří uhlovodíky s délkou řetězce C 5–7. Používají se jako rozpouštědla, např. při chemickém čištění oděvů. Další frakce jsou benzin (C 6–12 ), petrolej (C 10–15 ), ze kterého se vyrábí letecké palivo pro trysková letadla a plynový olej (C 10–20 ) ze kterého se získává nafta a lehký topný olej. Zbytek (tzv. mazut) se podrobuje vakuové destilaci za sníženého tlaku, čímž se oddělují těžké topné oleje od asfaltu. Uhlovodíky s dlouhými řetězci (C 35 a víc) mohou být hydrokrakováním rozštěpeny, čímž vzniknou mazací oleje.

19 Ropa Ropná rafinérie [online]. [cit. 2009-12-07]. Dostupné z WWW: Výhody: stále dostupný zdroj, mnohostranné využití.

20 VÝZNAM ROPY 95% veškerých potravin je pěstováno za přispění ropy 95% dopravy zprostředkovávají ropné deriváty 95% veškerého vyráběného zboží potřebuje pro svou výrobu ropu na výrobu jednoho typického počítače se spotřebuje ropa o množství desetinásobku jeho hmotnosti

21 Ropa Nevýhody: ropné havárie, znečištění ovzduší a vod Ropná havárie [online].[cit.2009-10-12]. Dostupné z WWW: Ropná havárie[online].[cit.2009-11-12]. Dostupné z WWW:

22 Ropné havárie Ropná havárie [online].[cit. 2009-12-05]. Dostupné z WWW: Ropný tanker [online].[cit. 2009-12-05]. Dostupné z WWW:

23 Zemní plyn V ryzí podobě je to hořlavá látka bez zápachu a barvy Obsahuje 70% až 90% methanu (uhlovodík CH 4 ) Zemní plyn [online].[cit.2009-11-28].Dostupné z WWW:

24 Zemní plyn Transport LNG. [online]. [cit. 2009-12-03]. Dostupné z WWW: Vznikl současně s ropou Těží se z ložisek na pevnině i pod mořským dnem

25 Zemní plyn Přepravuje se buď plynovody nebo zkapalněný v tankerech Využití: topení, svícení, pohonné palivo pro automobily Plynovod [online].[cit.200911-28]. Dostupné z WWW:

26 Zemní plyn – motorové palivo Výhody: Levné, splňuje emisní limity Nevýhody: Vyšší náklady na vozidla (přestavba, zakoupení nového), prostorná tlaková nádrž

27 Zemní plyn Můžeme jej tankovat ve formě: a) stlačeného plynu CNG b) zkapalněného plynu LNG Čerpací stanice CNG [online].[cit.200910-05]. Dostupé z WWW:

28 Zemní plyn – těžba v ČR Tězba zemního plynu [online].[cit.2009-10-12]. Dostupné zWWW:

29 Zemní plyn Výhody: Snadná doprava na velké vzdálenosti, velice ekologický (po shoření nevzniká popel ani oxidy síry a má nižší obsah škodlivých látek než ostatní fosilní paliva) Plynovod [online].[cit.2009-10-05]. Dostupné z WWW:

30 Zemní plyn Nevýhody: havárie plynovodů, nebezpečí požárů a výbuchů. Odorizace je přidávání zapáchajících směsí (etyl-merkaptan) k zemnímu plynu, který je bez zápachu.

31 Tepelná elektrárna Tepelná elektrárna [online].[cit.2009-10-06].Dostupné z WWW: Spalováním fosilních paliv přeměňuje tepelnou energii na kinetickou energii a z ní generátory vytvářejí energii elektrickou Tepelné elektrárny dodávají 62 % (2009) elektrické energie v ČR

32 Jaderná energie Model atomu [online].[cit.2009-10-06]. Dostupné z WWW: Je založena na získávání energie z jádra atomu Jaderné reakce jsou doprovázeny radioaktivitou

33 Jaderné elektrárny Jaderná elektárna [online].[cit.2009-11-28].Dostupné WWW: Palivem je radioaktivní uran nebo plutonium Výhody: neznečišťují ovzduší, za normálních podmínek bezpečné. Nevýhody: vzniká radioaktivní odpad. Podílí se na celkové výrobě elektřiny v ČR 32 %.

34 Jaderné elektrárnyJaderné elektrárny jsou v zásadě elektrárny tepelné, teplo potřebné pro přeměnu vody na páru však v nich nezískáváme spalováním paliva, ale jaderným štěpením. Počínaje turbínou pohánějící generátor je jaderná elektrárna vlastně stejná jako klasická elektrárna uhelná. Jediný rozdíl - ovšem zásadní - je ve zdroji tepla.jaderným štěpením Schéma jaderné elektrárny 1. Reaktor, 2. Parogenerátor, 3. Čerpadlo, 4. Turbína, 5. Generátor, 6. Kondenzátor, 7. Přívod a odvod chladící vody Základní princip všech elektráren je vlastně stejný: elektřina vzniká v generátoru, jehož rotor se velmi rychle otáčí. Ve vodních elektrárnách otáčí rotorem turbína poháněná energii vodního proudu, u větrných elektráren je to vítr. Turbíny tepelných elektráren žene pára. Energií nabitou páru získáváme z parního kotle, pod kterým můžeme topit uhlím, naftou či plynem. Jaderná energie

35 Jaderná elektrárna – v podstatě tepelná elektrárna, která má místo parního kotle jaderný reaktor, v němž probíhá štěpení některých těžkých prvků za současného uvolňování velkého množství tepla Štěpná reakce: Mohou vznikat nová jádra o přibližně stejném protonovém čísle a uvolní se několik neutronů.Unikající neutrony narazí do dalšího atomu uranu a způsobí jeho štěpení – dochází k velmi rychlé řetězové reakci Moderátor – látka pro zpomalení neutronů, grafit, těžká voda Kontrola optim. počtu neutronů (průběh štěpné reakce) se provádí kontrolními tyčemi – z boru, kadmia (pohlcují neutrony). Tlaková nádoba s palivem (jaderné pruty) je omývána chladivem (může být i moderátorem), které předává teplo z reakce ve výměníku a vrací se zpět Paliva - uran, plutonium http://www.nri.cz/web/ujv/jak-funguje-jaderny-reaktor

36


Stáhnout ppt "ENERGETIKA – Je průmyslové odvětví, které se zabývá všemi možnými zdroji energie. Elektárny [online].[cit. 2009-12-05]. Dostupný z WWW:"

Podobné prezentace


Reklamy Google