Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PRÁCE S ODBORNÝMI INFORMACEMI Ústřední knihovna PdF MU Mgr. Petra Hromádková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PRÁCE S ODBORNÝMI INFORMACEMI Ústřední knihovna PdF MU Mgr. Petra Hromádková."— Transkript prezentace:

1 PRÁCE S ODBORNÝMI INFORMACEMI Ústřední knihovna PdF MU Mgr. Petra Hromádková

2 O čem  Píšeme odbornou práci  Elektronické knihovní katalogy  České a zahraniční zdroje  Citování

3 Minimum pro psaní odborných textů  Hlavní zásadou při psaní jakéhokoliv textu je dobrá myšlenka podaná co nejsrozumitelnější formou

4 Typy závěrečných prací  Práce sumarizační – shrnuje, uspořádává, zobecňuje  Práce kompilační – opakuje informace převzaté z jiných dokumentů a ty přizpůsobuje novému cíli  Práce původní – z větší části NOVÁ  Teoretická  Teoreticko-emiprická – využití realizovaných výzkumů  Teoreticko-aplikační – obsahuje návrh projektu Z hlediska původnostiZ hlediska charakteru

5 Etapy psaní práce  Výběr tématu  Příprava podkladů  Shromažďování informací  Zpracování informací  Tvorba textu  Konečná úprava práce  Odevzdání práce  Prezentace a obhajoba práce

6 Části práce  Úvod – základní informace o obsahu práce, čím navazuje na jiné, čím se odlišuje, přínos pro obor, cíle, zdůvodnění výběru tématu apod. Teprve potom, když už máte práci napsanou, můžete k ní napsat dobrý úvod.  Hlavní část – členění na teoretickou a praktickou část, současný stav, výzkum, diskuse  Závěr – shrnutí a zhodnocení výsledků, náměty pro další výzkum, zhodnocení hypotéz, význam práce pro teorii a praxi  Koncový oddíl – resumé, seznam zkratek, použitá literatura, přílohy

7 Formální úprava práce  Zarovnání do bloku (nutno povolit dělení slov)  Vhodně zvolit písmo  Členit na kapitoly, podkapitoly, odstavce 1 Kapitola 1.2 Podkapitola 1.2.1 Podřazená podkapitola Pozor, úvod ani závěr nečíslujeme!  Kapitoly začínají na nové stránce

8 Nejčastější nedostatky  Nízká jazyková úroveň  Nevhodná slovní zásoba (hovorové výrazy, neodborný jazyk), překlepy  Dlouhé nepřehledné věty, těžkopádné formulace  Nesprávný slovosled  Nedodržení pravidel českého pravopisu  Nevhodná grafická úprava  Chyby v citacích  Chyby v odkazech  Nečíslování a necitování obrázků, tabulek JazykovéFormální

9 Z čeho čerpat  Němec, J., Šedinová, P.: Doporučení ke zpracování diplomové (bakalářské) práce Dostupné z kurzu RING na www.moodlinka.ped.muni.czwww.moodlinka.ped.muni.cz v sekci Ústřední knihovna  Pokyn děkana k realizaci závěrečných prací (stránky knihovny, sekce Praktické informace)  Publikace ve studovně pod signaturou 000: Rukověť autora diplomky, Metodika tvorby diplomové práce, Zpracování a obhajoba bakalářské a diplomové práce aj.

10 ELEKTRONICKÉ INFORMAČNÍ ZDROJE Katalogy, databáze, vyhledávání, volně dostupné zdroje

11 Elektronické knihovní katalogy  Katalog jedné knihovny vs.  Souborný katalog (katalog MU)  Umožňují: vyhledávání ve fondu knihovny, prohlížení sbírek, prodlužování výpůjček, rezervaci knih, přístup ke čtenářskému kontu

12 Souborný katalog MU  www.aleph.muni.cz www.aleph.muni.cz

13 České souhrnné informační zdroje  Souborný katalog ČR – CaslinCaslin Umožňuje vyhledávání ve všech knihovnách ČR zároveň, u každého záznamu najdu popis knihovny, která daný dokument vlastní  Databáze českých článků a statí - ANLANL  Jednotná informační brána – JIBJIB Umožňuje z jednoho rozhraní vyhledávat v různých českých i zahraničních zdrojích  Adresáře knihoven – Ministerstvo kultury ČR (sekce Literatura a knihovny), Národní knihovna ČR, www.knihovny.cz www.knihovny.cz

14 Licencované elektronické informační zdroje - EIZ  Aktuálnost  Garance kvality  Velký objem informací na jednom místě  Nonstop přístup  Vysoké pořizovací náklady  Většinou anglicky VýhodyNevýhody

15 Zahraniční licencované databáze odborných informací  Databáze plnotextové (ProQuest, JSTOR, Ebsco), bibliografické, abstraktové, citační, faktografické…  Pro MU přístup z http://ezdroje.muni.cz/http://ezdroje.muni.cz/  Přístup ze všech počítačů v univerzitní síti nebo možnost vzdáleného přístupu  Přidané služby: Metalib (http://metalib.muni.cz) umožňuje paralelní vyhledávání ve všech EIZ MU z jednoho rozhraníhttp://metalib.muni.cz Portál elektronických časopisů MU S.F.X. zjišťuje dostupnost plného textu

16 Ebsco – zadání dotazu

17 Ebsco – zobrazení výsledků

18 Ebsco – zobrazení plného textu

19 Strategie vyhledávání Vědět, CO chci hledat (klíčová slova, synonyma…) Ujasnit si SOUVISLOSTI Vybrat vhodný ZDROJ Zformulovat DOTAZ Posoudit RELEVANCI výsledků V případě potřeby dotaz ZPŘESNIT Vybrat NEJVHODNĚJŠÍ dokumenty

20 Pokročilé vyhledávací nástroje  AND – „plus“, zužuje výsledek vyhledávání  OR – „alespoň jeden z“ rozšiřuje dotaz  NOT – „bez“, zužuje výsledek vyhledávání, vyloučí z něj určitou oblast Logické operátory

21 Pokročilé vyhledávací nástroje Funkce krácení: * nebo ? umožní nahradit jeden nebo více znaků na počátku či konci slov Př.: student* - najde studenti, studentům, studentské, studentovo atd. Zástupné znaky, tzv. wildcards: důležité zjistit, jaký zdroj používá jaké znaky ?, * Nahrazuje jeden nebo více znaků uprostřed slova, např. filo?ofie – filozofie, filosofie # Umožní současně vyhledat verze slov, které se od sebe liší o 1 znak navíc, např. arch#ology vyhledá archeology i archaeology

22 Tipy  Přizpůsobujte dotaz vyhledávacímu systému – prostudovat nápovědu, zjistit možnosti  Nebojte se využívat výhody pokročilého vyhledávání  Buďte flexibilní a dotaz postupně vylaďujte  Pokud se vám nedaří formulovat klíčová slova, prolistujte si rejstříky/tezaury

23 A co Google?

24 Volně dostupné zdroje  http://books.google.com/ http://books.google.com/  Spousta odborných publikací v (téměř) celém rozsahu  www.openlibrary.org www.openlibrary.org  Plné texty knih, na které se nevztahují autorská práva  www.doaj.org www.doaj.org  Directory of Open Access journals

25 JAK (NE)CITOVAT

26 Úvodem…  etické aspekty - nekrademe  návaznost na předchozí poznatky  zdroj informací pro čtenáře, recenzenta, oponenta  prokázání orientace v oboru  citujeme vše, co jsme nějakým způsobem převzali  necitujeme obecně známá fakta PROČ vůbec citovat?CO citovat X necitovat?

27 Citování – základní pojmy  Citát = doslovně převzatá část textu nebo výroku  Citace = doslovné uvedení cizího výroku nebo textu v rámci vlastního dokumentu doprovázené obvykle přesnou identifikací pramene, ze kterého daný výrok nebo text pochází  Bibliografická citace = zdroj informací pro čtenáře, recenzenta, oponenta dokumentu, umožňuje identifikaci a zpětné vyhledání dokumentu, příp. zdroj odkazu na další literaturu  Seznam bibliografických citací = seznam použitých pramenů literatury

28 Jak správně citovat  Korektní způsoby převzetí myšlenek:  Doslovná citace textu v uvozovkách s doplněným bibliografickým údajem  Parafráze původního textu bez uvozovek s doplněným bibliografickým údajem  Kombinace citace i parafráze s doplněným bibliografickým údajem  Nutno dodržet přesnost, úplnost, přehlednost a jednotnost údajů

29 Jak správně citovat  Používáme pouze primární prameny – tedy ty, které jsme opravdu měli v ruce  Pokud to není možné a citujeme již citované, přidáme za citaci NON VIDI  Údaje, které nejsou převzaté z primárního pramene, ale zjištěné jinak, uvádíme do hranatých závorek  Citaci vytváříme v jazyce, ve kterém je i citovaný dokument (např. 2nd ed.), výjimkou je rozsah stran  Nelantiková písma transliterovat SAVKO, Inna Eduardovna. Russkij jazyk : ot fonetiki do teksta. 2-e izd., ispravlennoje i dopolnennoje. Minsk : Charvest, 2010. 526 s. ISBN 9789851681149. GRENAROVÁ, Renée. Morfologie ruštiny v přehledech a cvičeních. 2. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2011. 88 s. ISBN 9788021055209.

30 plagiátorství  Plagiátorství = Přisvojení si cizích myšlenek, nekorektní napodobování uměleckého, literárního, vědeckého díla  Úryvek nepřevzatý z textu doslovně, ale jen parafrázovaný, musí být taktéž přiznaný!

31 Citační prohřešky  necitování díla, které autor použil  citování díla, které autor nepoužil  citování vlastních děl bez souvislosti s daným tématem  nepřesné citování znemožňující identifikaci díla

32 Nejčastější metody odkazování Metoda poznámek „...tento postup uvádí Jacsó 2 i někteří další autoři jako např. Tenopir 3...“ Pod čarou: 2 JACSÓ, Peter. Errors of omission. Online& CD-ROM Review, October 1999, vol. 23, no. 5, s. 20–25. 3 TENOPIR, Carol. Electronic access to periodicals. Library Journal, 1993, vol. 118, iss. 4, s. 54–55. Metoda číselných citací jak uvádí Tenopir (1), tato problematika je poměrně obsáhlá. Kolega Jacsó její výzkum dále doplňuje ve své vlastní studii [2],.. 1. TENOPIR, Carol. Electronic access to periodicals. Library Journal, 1993, vol.118, iss. 4, s. 54–55. 2. JACSÓ, Peter. Errors of omission. Online & CD-ROM Review, October 1999, vol. 23, no. 5, s.20–25.

33 Nejčastější metody odkazování Metoda prvního prvku a data... jak uvádí Pagell (1993)... uživatelé už si nemyslí, že možnost získat soupis bibliografických citací je báječná věc a možnost získat souhrn článku již také není zázrak, ale bída. Případně... (Pagell, 1993. s. 97) PAGELL, Ruth. 1993. Reaching for the Bottle, Not The Glass: The End-User Factor of Electronic Full Text. Database, October 1993, vol. 16, no. 5, s. 52–54.  Seznam bibliografických citací není dle aktualizované normy povinný, ale doporučuje se.

34 Citujeme tištěné dokumenty Údaje zjišťujeme z: titulního listu (líc i rub), tiráže, stránkování Citační norma ISO 690 – v r. 2011 aktualizace Obecná struktura: autorské údaje, názvové údaje, vydání, nakladatelské údaje, rok vydání, edice, rozsah (stránkování), ISBN (ISSN)  Podle nové normy není interpunkce předem definovaná

35 Aktualizovaná citační norma ISO 690 (2011)  Hlavní změny:  interpunkce uvedená v normě je pouze doporučená  odlišný zápis autorů  edice povinný údaj  počet stran nepovinný údaj  1. vyd. není nutné uvádět  u elektronických zdrojů zrušeny špičaté závorky  Uvádíme všechny autory:  NOVÁK, M., P. TICHÝ a L. HROMEK

36 Autorské údaje - tvůrce  zapisujeme v invertovaném tvaru, příjmení kapitálkami DOSTOJEVSKIJ, Fjodor Michajlovič  Více tvůrců – píšeme všechny!  První autor v invertovaném tvaru, další klasicky, poslední autor spojen spojkou „a“: ORLOVA, Natália, Marta VÁGNEROVÁ a Miroslava KOŽUŠKOVÁ  Lze připojit i údaje o tzv. vedlejším tvůrci (např. překladatel)  BAARD, H.P. Hrans Hals. Translated from the Dutch by George STUYK.

37 Názvové údaje  Píšeme kurzívou  Název: podnázev. PAŘÍZKOVÁ, Štěpánka. Ruština pro začátečníky a samouky. 3. upr. vyd.. Dolní Ředice : P & P, 2010. 438 s. : il. + 1 MP3. ISBN 9788090307292

38 Vydání  Zapisujeme tak, jak je uvedeno v dokumentu Druhé vydání 3., upr. vyd. V tomto překladu vyd. 1.

39 Nakladatelské údaje  Místo vydání: nakladatel, rok vydání.  Dle nové normy místo vydání a nakladatel nepovinné  Více míst vydání či nakladatelů – uvádíme prvního.

40 Další  Edice – povinný údaj, pokud existuje  Počet stran – nepovinný, pokud citujeme článek z časopisu, rozsah stran by měl být uveden  ISBN – povinné, v ČR až po roce 1990

41 Monografie PŘÍJMENÍ, Jméno autora. Název: podnázev. Vydání. Místo vydání: Název nakladatelství, rok vydání. ISBN. CSIRIKOVÁ, Marie a Eva VYSLOUŽILOVÁ. Ruština v praxi. 2., přeprac. a dopl. vyd. Voznice: Leda, 2010. 271 s. ISBN 8073352264.

42 Příspěvek ve sborníku PŘÍJMENÍ, Jméno autora. Název: podnázev příspěvku. In: Název sborníku: podnázev sborníku. Místo vydání: Nakladatel, rok vydání. Rozsah stran. ISBN. RYBÁŘ, Radovan. Filozofie zdraví jako výchova ke zdravému životu. In Příspěvky k výchově ke zdraví. Brno : MU, 2010. S. 13-28. ISBN 978-80- 210-5367-0.

43 Časopis Článek: PŘÍJMENÍ, Jméno autora. Název článku: podnázev. Název seriálu: podnázev. Rok vydání, ročník, číslo, strany od-do. ISSN. KOLÁČKOVÁ, Jana. Jak mluvit o knihách, které jsme nečetli. Duha: měsíčník pro knihovny. 2010, roč. 8, č. 3, s. 26-32. ISSN 1668-4597.

44 Citujeme elektronické dokumenty  Oproti tištěným zdrojům mají jistá specifika: Druh nosiče Datum aktualizace Datum citování Údaj o dostupnosti

45 Webová stránka Jméno autora stránky (je-li uvedeno). Název stránky (tag "title") [online]. Datum publikování, datum poslední revize [vid. Eventuálně cit. RRRR- MM-DD]. Dostupné z: http://www..... Pedagogická fakulta MU [online]. c2009-2012 [cit. 2012-03-22]. Dostupný z: http://www.ped.muni.cz.

46 Diplomová práce PŘÍJMENÍ, Jméno. Název : podnázev. Místo vydání, rok vydání. Počet listů, počet příloh. Druh práce (titul). Název vysoké školy, název fakulty. MARKOVÁ, Jana. Modelování trhu vysokoškolských vzdělávacích služeb. Praha, 2008. 111 l. Disertační práce (PhD). Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut ekonomických studií.

47 Z čeho čerpat Citační norma ISO 690 (nejnovější vydání z r. 2011) pravidla pro psaní údajů bibliografických citací formální úprava a struktura citací uspořádání soupisu bibliografických citací a metody odkazů Pokyn děkana k realizaci závěrečných prací – Příloha č. 2 Jak předejít plagiátorství Obsahuje názorné příklady jak ano, jak ne Pozn.: citace již neaktuální Generátor citací (www.citace.com) – moduly pro všechny možné typy dokumentůwww.citace.com

48 Závěrem…  Nebojte se do knihovny! http://youtu.be/2hIxRsqhmT8 www.ped.muni.cz/pedf - rešerše, meziknihovní výpůjční služba, - poradíme – vyřešíme www.facebook.com/knihovna.pedf - buď v obraze s Facebookem


Stáhnout ppt "PRÁCE S ODBORNÝMI INFORMACEMI Ústřední knihovna PdF MU Mgr. Petra Hromádková."

Podobné prezentace


Reklamy Google