Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Informační systémy a technologie

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Informační systémy a technologie"— Transkript prezentace:

1 Informační systémy a technologie
Ivana Rábová Ústav informatiky Tel:

2 Další doporučená literatura
Rábová I.: IS/IT (úvodní kurz), nyní e-learningová podpora v UIS Rábová I.: Diagramy UML a Rational Rose Buchalcevová, Stanovská, Šimůnek: Základy softwarového inženýrství – základní témata Chlapek, Řepa, Stanovská: Techniky a nástroje vývoje IS Pour a kol.: Informační systémy a elektronické podnikání Voříšek: Strategické řízení informačního systému a systémová integrace Rábová: Podnikové informační systémy a technologie jejich vývoje

3 Základní pojmy Informace jsou data, kterým jejich uživatel přisuzuje určitý význam a které uspokojují konkrétní objektivní informační potřebu svého příjemce. Informace tedy vznikají z dat až v okamžiku jejich užití. (Informace představuje vypovídací schopnost dat, vzniká zpracováním dat a je cílem tohoto zpracování.) Definice systému „Systém je komplex prvků nacházejících se ve vzájemné interakci”, Bertalanfy. Systém je účelově definovaná množina prvků a vazeb mezi nimi, které společně určují jeho vlastnosti.

4 Základní pojmy Pohledy na informaci
Syntaktický pohled (vnitřní struktura informace, souvislost mezi znaky, které ji utváří) Sémantický pohled (obsahový význam informace bez ohledu na vztah k jejímu příjemci) Pragmatický pohled (význam informace pro příjemce, její praktické využití) Informační pyramida (od dat o reálném světě přes informace a znalosti po podnikové vize)

5 Základní pojmy Informační systém (IS) je komplex informací, lidí, použitých informačních technologií, organizace práce, řízení chodu systému (zabezpečuje propojení na prostředí) a metod sloužících ke sběru, přenosu, uchování a dalšímu zpracování dat za účelem tvorby a prezentace informací. IS Je nějakým způsobem organizován a začleněn do organizační struktury podniku, má určité ekonomické charakteristiky a musí být určitým způsobem řízen jak v době jeho budování tak v době jeho fungování. Aplikační software (ASW) je systém, jehož cílem je počítačová podpora částí informačních systémů (ERP).

6 Základní pojmy Jiný přístup
Obsah IS můžeme vyměřit těmito hlavními charakteristikami: Funkcemi, funkcionalitou IS (hierarchicky uspořádaný souhrn všech operací s daty). Procesy, které podporuje. IS by měl v co největší míře podporovat optimalizaci podnikových procesů (procesní řízení firmy). Daty, datovými zdroji, které jsou předmětem zpracování v rámci funkcí a procesů IS. Jiný přístup Každý IS se skládá ze tří částí: Lidé (osoby, které vyvíjí aktivity spojené s IS a jeho zabezpečením), data (předmět zpracování v IS) a technologie (soubor nástrojů, metod a znalostí, které slouží k činnostem, které IS plní, tj. sběr, přenos, prezentace a uchování dat, SŘBD, OS, Aplikační server)

7 Základní pojmy Informační technologie (IT) chápeme jako souhrn technických a programových prostředků včetně jejich metodického a znalostního zázemí, sloužících ke zpracování a poskytování informací. IS/IT (IS/ICT) V běžném životě oba pojmy splývají IS reprezentuje potřebu informací, zatímco IT(ICT) uspokojení této potřeby. ICT Informační a komunikační technologie

8 Základní pojmy Tvorba IS je vývoj programového vybavení včetně hardwarového pozadí, bezpečnostních mechanismů či pracovních postupů a doporučení. Tvorba IS je podpořena metodikou. Cílem metodiky je formalizovat postupy, definovat odpovědnosti a pravidla komunikace. Základem každého IS je správně navržená struktura dat. Informační strategie je dokument průběžně teoreticky ověřovaný a modifikovaný, jehož úkolem je stálá integrace IS/ICT s globální strategií podniku.

9 Základní pojmy Systémová integrace je komplexní služba s cílem vytvořit a provozovat IS v podniku metodou integrace různých produktů a služeb. Systémový integrátor je subjekt schopný poskytovat tuto službu související s analýzou, implementací a údržbou IS. Outsourcing je svěření tvorby a především údržby a provozu IS specializované firmě. Outsourcing je zajišťování činností spojených s informatikou dodavatelsky, tedy formou externích služeb (Outsourcing rozvoje IS, provozu IS a totální outsourcing). Trendem je outsourcing i jiných procesů než podporujících provoz IS.

10 Hospodářské prostředí a IS/IT (nová ekonomika)
Nová ekonomika je založená na znalostech a myšlenkách, kde klíčem k tvorbě nových pracovních příležitostí a ke zvyšování životní úrovně jsou inovátorské nápady a technologie integrovaná ve službách a výrobcích. Je to ekonomika, kde riziko, nejistota a neustálá změna jsou spíše pravidlem, než výjimkou. Novou ekonomiku reprezentují především tato odvětví: informační technologie, internet, telekomunikace, biotechnologie. Důraz je kladen na síťový charakter IT. Viz tab 1

11 Hospodářské prostředí a IS/IT (nová ekonomika)

12 Vliv informatiky na řízení podniku
Spektrum produktů a služeb v nabídce se rozšiřuje. Informatika nabízí nové prostředí pro rozvoj vazeb podniku s jeho okolím. Technologie e-business podporuje překročení tradičních hranic trhu a teritorií a posiluje pozice zákazníka. Dodavatelé zvažují trvalou péči o zákazníka na základě jeho potřeb ale i potřeb jeho zákazníka (provázanost obchodních vztahů), potřeba vytvořit komunikační kanály se zákazníkem a pokusit se převzít jeho běžné provozní starosti (kontrola zásob na skladu, správa dodávaných zařízení, atd.). Zákazník dostává na jednom místě maximum služeb a produktů, které požaduje (tzv. integrace služeb). IS jsou postaveny na lidech na jejich schopnostech a znalostech (knowledge management).

13 Trendy IS Trendy globálního ekonomicko - společenského významu (Velký vliv na rozvoj IT má samozřejmě rozvoj komunikací, vývoj technologií pro přenos hlasu a dat po telefonních linkách, významnou kapitolou je vznik a rozvoj Internetu, který s sebou přinesl vznik takzvané „Nové ekonomiky“. Přestože postupně spousta internetových firem zkrachovala, podíl a vliv Internetu a těchto firem na rozvoj a chápání e-commerce a IT je obrovský.) Vytváření mezipodnikových komunikačních sítí. Možnosti sdílení logistických, finančních a dalších služeb. Silná konkurence, porovnatelnost cen, porovnatelnost nabídky produktů a služeb. Nové prodejní kanály (mobilní služby, internet, ebusiness). Nové možnosti marketingu. eLearning a vyšší dostupnost informačních zdrojů, možnost rekvalifikace zaměstnanců. Lepší možnosti outsourcingu informačních služeb (ASP). Trendy se vztahem k ekonomice, řízení a organizaci podniku (viz dále) Trendy v ASW (aplikační software), (viz dále)

14 Trendy IS Trendy v oblasti ICT (viz dále)
Trendy v oblasti metod a nástrojů vývoje IS/ICT (objekty, CASE systémy, standardy, probíhá odklon od klasického vodopádového vývoje IS/IT (etapy: specifikace požadavků, analýza, návrh, implementace a zavedení) a přechází se k inkrementálnímu vývoji IS), vznikají tzv. agilní metodiky vývoje IS. Trendy v organizaci a řízení IS/ICT (systémová integrace a outsourcing, vznik útvarů informatiky, manažerů informatiky a dalších nových funkcí) Pozn. : Současné 4 klíčové oblasti IT průmyslu (HW, SW, IT služby, telekomunikační vybavení)

15 Ad 2. Trendy mající vztah k ekonomice, řízení a organizaci podniku
Sílící podpora obchodní činnosti (ebusiness, ebanking) Vliv na změny v organizačních strukturách (procesní řízení) Vznik virtuálních týmů Vznik datových skladů Rozvoj znalostních systémů Význam systémů podnikové inteligence - přesun priorit ke strategickému řízení Outsourcing Nákup služeb (místo nákupu licencí se management rozhodne nakoupit služby což bude znamenat mimo jiné technologické změny a větší nároky na provoz aplikací po internetu)

16 Ad 3. Trendy v ASW Aplikační software (aplikační programové vybavení) - systém, jehož cílem je počítačová podpora částí informačních systémů. Individuální ASW- specifické aplikační systémy pro individuálního zákazníka (organizaci) dle jeho požadavků. Technologicky orientovaný ASW - OIS Trendem OIS je workgroup computing (groupware) a podpora workflow. Věcně orientovaný ASW – TASW (typový ASW) TASW – vlastnosti: modulový princip architektury, vysoká parametrizace, komplexnost a vysoká vnitřní složitost, vnitřní integrace s OIS, integrace datové základny.

17 ERP ERP (Enterprise Resource Planning) je IS, který umožňuje účelně a efektivně řídit všechny klíčové podnikové zdroje. Patří mezi TASW. Vlastnosti: Vlastnosti TASW (viz předchozí snímek) plus Schopnost automatizovat a integrovat klíčové podnikové procesy. Sdílet společná data a zpracovávat je v rámci celé organizace. Vytvářet a zpřístupňovat informace v reálném čase. Zpracovávat historické údaje. Trendem v ERP je spojení s CRM, SCM a BI, podpora e podnikání

18 Ekonomické systémy na českém trhu
Třídění dle : cenové hladiny výkonu (rychlost) funkčního horizontu aplikace velikosti dodavatelské firmy a dostupnosti servisu know-how konzultantů centralizované- decentralizované řešení zkušenosti ze specifických oblastí hospodářství reference flexibilita robustnost rychlost případných úprav spolehlivost perspektivnosti řešení (technologie)

19 Ekonomické systémy na českém trhu
Velcí hráči SAP R3 BAAN IV Oracle Financials JDE Edwards Střední třída Microsoft Business Solution Navision a MBS Axapta, MBS CRM SCALA EXACT (eSynergie) JBA (UK ) K2 (tuzemsko) Helios (Red, Orange, Green) Nižší třída JKR Pohoda Cígler SW Money Abra Gold Business 602 ESO Vision 32 Karat Merlin (FEIS) a další

20 Ad 3. Trendy v ASW Řešení IS v podniku lze realizovat třemi základními způsoby resp. jejich kombinacemi: Vývojem specializovaného „jednoúčelového„ SW. Nákupem a instalací TASW. Komplexními projekty založenými na výběru velkých aplikačních SW, customizací a dořešením těch modulů, které chybí nebo neodpovídají potřebám zákazníka.

21 Ad 4. Trendy v oblasti ICT Otevřené systémy, které jsou standardizovány mezinárodními organizacemi a konsorcii (např. W3C, IEEE, ISO, OMG, …), členy takových skupin jsou často velcí a významní hráči na IT trhu (IBM, Microsoft, SUN, Oracle..), je možné odebírat a přidávat další funkce. Třívrstvá architektura ASW (prezentační, aplikační a datová vrstva). Distribuované zpracování založené na klient -server architektuře. Grafické a multimediální uživatelské rozhraní. Od ISP k ASP (Internet System Providing, Aplication Service Providing), kdy uživatel řeší potřeby automatizace svých činností prostřednictvím pronájmu aplikací jako služby od ASP operátora za poplatek.

22 Proč dochází k nespokojenosti ze strany uživatelů
Náklady na zavádění jsou vysoké a většinou překročí plánovanou částku. Realizace IS je pomalá a termíny nebývají dodrženy. Přínosy IS bývají v rozporu s očekáváními (nebylo dosaženo plánovaných cílů). Provoz IS je nákladný, těžko se přizpůsobuje rychlým změnám ve společnosti.

23 Kritické faktory úspěchu a rizika při zavádění IS/IT
Chybně postavená globální strategie podniku, nerespektování vlastnických a organizačních změn v podniku Podcenění významu konkurenceschopnosti podniku Budování IS/IT bez jednotné koncepce, nedůsledné řízení projektu a podcenění role IS/IT managementem Zanedbá se stav lidí a rozsah změn před zavedením nového IS/IT Chybně se odhadne časová a finanční náročnost případně provozní nároky Nevhodně se zvolí syst. integrátor případně sepíše smlouva

24 Výhody nasazení metod návrhu
Zvyšuje se kvalita produktu a zjednodušuje se plánování a řízení. Usnadňuje se komunikace mezi analytiky, návrháři a programátory a zadavateli IS. Snižují se náklady a odstraňuje se závislost na jednotlivých osobách. Dokumentace je tvořena systematicky a jednotně.

25 Stupně standardizace metod vývoje IS
Podniková úroveň Národní úroveň Mezinárodní úroveň Standardy de iure (SSADM, UML) Standardy de facto (metody podporované CASE systémy).

26 Efektivnost zavádění IS
Efektivnost je účinnost prostředků vložených do nějaké činnosti hodnocená z hlediska užitečného výsledku této činnosti. Zatímco výdaje do IS jsou viditelné, přínosy jsou neviditelné, nelze tedy prokázat konzistentní vztah mezi výdaji na IS a ukazateli úspěšnosti podniku. Pro určování efektivnosti se používají základní (náklady a výnosy) a doplňkové ukazatele a rovnice pro dobu návratnosti.

27 Náklady a přínosy Náklady Jednorázové Pravidelné roční
Náklady na vývoj IS (dočasné vybavení pracovišť, konzultace, cestovné ..) Náklady na investice (HW, SW, realizace sítě …) Náklady na vlastní implementaci IS (konverze dat, školení pracovníků …). Pravidelné roční Stálé (odpisy, mzdy, energie, údržba SW, HW..) Variabilní (cestovné, penále, doprava, kurzy…).

28 Druhové členění nákladů
Náklady na HW Počítače Periferní zařízení Komunikační technika Náklady na SW Operační systémy Databázové systémy Síťový SW Aplikační SW Náklady na pracovníky Projektanti a vývojoví pracovníci Systémová správa (DB a sítě) Technici a provozní personál Pracovníci přípravy dat Náklady na služby Servis HW, vývoj a údržba aplikace, komunikační služby, externí zpracování některých agend, outsourcing IS Náklady na režii Energie, platy pro správu IS/IT, náklady na materiál

29 Náklady a přínosy Přínosy Kvantifikovatelné Nekvantifikovatelné
Jednorázové (prodej projektu IS) Roční (zvýšení výroby, zvýšení odbytu, snížení nákladů, úspora pracovníků, nižší skladové zásoby..). Nekvantifikovatelné Zjednodušení a urychlení přístupu k informacím Kvalitnější evidence Přesnější zpracování informací Zlepšení jména firmy, efektivnější práce, kvalitnější vztah se zákazníkem…

30 Náklady a přínosy Doba návratnosti TN = (Nj – Pj)/(Pr-Nr) kde
Nj - jednorázové náklady na realizaci IS Pj – jednorázový přínos IS Pr – pravidelný roční přínos IS Nr – pravidelný roční náklad na provoz IS.


Stáhnout ppt "Informační systémy a technologie"

Podobné prezentace


Reklamy Google