Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Legislativa a MngQ - ČOI, ČMI, PU, CS. Zákon o státní kontrole č. 552/1991 (2005) Zákon o státní kontrole č. 552/1991 (2005) Zákon o správním řízení (správní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Legislativa a MngQ - ČOI, ČMI, PU, CS. Zákon o státní kontrole č. 552/1991 (2005) Zákon o státní kontrole č. 552/1991 (2005) Zákon o správním řízení (správní."— Transkript prezentace:

1 Legislativa a MngQ - ČOI, ČMI, PU, CS

2 Zákon o státní kontrole č. 552/1991 (2005) Zákon o státní kontrole č. 552/1991 (2005) Zákon o správním řízení (správní řád) č. 500/2004 Zákon o správním řízení (správní řád) č. 500/2004

3 Zákon č. 22/1997 o technických požadavcích na výrobky a) způsob stanovování technických požadavků na výrobky, které by mohly ve zvýšené míře ohrozit zdraví nebo bezpečnost osob, majetek nebo životní prostředí, popřípadě jiný veřejný zájem, (dále jen "oprávněný zájem"), b) práva a povinnosti osob, které uvádějí na trh nebo distribuují, popřípadě uvádějí do provozu výrobky, které by mohly ve zvýšené míře ohrozit oprávněný zájem; tímto nejsou dotčena ustanovení zvláštních právních předpisů pro provoz výrobků, 1) c) práva a povinnosti osob pověřených k činnostem podle tohoto zákona, které souvisí s tvorbou a uplatňováním českých technických norem nebo se státním zkušebnictvím, d) způsob zajištění informačních povinností souvisejících s tvorbou technických předpisů a technických norem, vyplývajících z mezinárodních smluv a požadavků práva Evropských společenství.

4 Vymezení technických požadavků na výrobek: 1. technická specifikace obsažená v právním předpisu, technickém dokumentu nebo technické normě, která stanoví požadované charakteristiky výrobku, jakými jsou úroveň jakosti, užitné vlastnosti, bezpečnost a rozměry, včetně požadavků na jeho název, pod kterým je prodáván, úpravu názvosloví, symbolů, zkoušení výrobku a zkušebních metod, požadavky na balení, označování výrobku nebo opatřování štítkem, postupy posuzování shody výrobku s právními předpisy nebo s technickými normami, výrobní metody a procesy mající vliv na charakteristiky výrobků, 2. jiné požadavky nezbytné z důvodů ochrany oprávněného zájmu nebo ochrany spotřebitele, které se týkají životního cyklu výrobku poté, co je uveden na trh, popřípadě do provozu, např. podmínky používání, recyklace, opětovného použití nebo zneškodnění výrobku, pokud takové podmínky mohou významně ovlivnit složení nebo povahu výrobku nebo jeho uvedení na trh, popřípadě do provozu.

5 Vymezení: Technických předpisů, českých a harmonizovaných technických norem a tzv. „určených norem“, státního zkušebnictví, certifikace, autorizace, autorizovaných osob, akreditovaných osob, stanovených výrobků – posuzování shody, způsobů posuzování shody, povinnost označení CE nebo CCZ, povinnost uchovávat doklady o posouzení shody 10 let od uvedení na trh, akreditace, pozice ČOI

6 Zákon č. 102/2001 o obecné bezpečnosti výrobku (2003) DEFINICE VÝROBKU: „jakákoliv movitá věc, která byla vyrobena, vytěžena nebo jinak získána bez ohledu na stupeň jejího zpracování a je určena k nabídce spotřebiteli nebo lze rozumně předvídat, že bude užívána spotřebiteli, včetně věci poskytnuté v rámci služby, a to i v případě, že nebyla určena k nabídce spotřebiteli, pokud je tato věc dodávána v rámci podnikatelské činnosti úplatně nebo bezúplatně, a to jako věc nová nebo použitá či upravená. NE STAROŽITNOSTI A OPRAVENÉ NEBO UPRAVENÉ VÝROBKY PŘED PRODEJEM BEZPEČNOST – POSUZOVÁNÍ: a) v lastnosti výrobku, jeho životnost, složení, způsob balení, poskytnutí návodu na jeho montáž a uvedení do provozu, dostupnost, obsah a srozumitelnost návodu, způsob užívání včetně vymezení prostředí užití, způsob označení, způsob provedení a označení výstrah, návod na údržbu a likvidaci, srozumitelnost a rozsah dalších údajů a informací poskytovaných výrobcem; údaje a informace musí být vždy uvedeny v českém jazyce, b) vliv na další výrobek, za předpokladu jeho užívání s dalším výrobkem, c) způsob předvádění výrobku, d) rizika pro spotřebitele, kteří mohou být ohroženi při užití výrobku, zejména děti a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. PODMÍNKA – EXISTENCE ZVLÁŠTNÍHO PRÁVNÍHO PŘEDPISU ANEBO TECHNICKÉ NORMY

7 Průvodní dokumentace a označení, tj. opatření výrobku informacemi umožňujícími posouzení rizik spojených s jeho užíváním nebo jakýmikoliv informacemi, které mají vztah k bezpečnosti výrobku a údaji potřebnými k identifikaci výrobce a výrobku, popřípadě série výrobku. Upozornění na možné nebezpečí (i u částí výrobku) a uvedení způsobu bezpečného užívání DEFINICE VÝROBCE (každý, kdo uvádí výrobky na trh) Povinnost zajišťovat odběr vzorků a provést zkoušky Povinnost upozornit o možném nebezpečí a stáhnout výrobek z oběhu (vrácení na náklady výrobce a upozornění i orgánu dozoru) Povinnost udržovat a poskytovat písemné informace nezbytné pro dohledání původu výrobku Vymezení orgánů dozoru a jejich práv a povinností Oznamovací povinnost orgánů dozoru MPO RAPEX – systém rychlého varování EU Povinnosti celních orgánů u dovozu výrobků z třetích zemí

8 Obchodní zákoník č. 513/1991 (2005) Obchodní závazkové vztahy Obchodní závazkové vztahy §§ 261 — 408 Obecná ustanovení o právních úkonech — jednání o uzavření smlouvy, zajištění závazku, smluvní pokuty, uznání závazku, zánik závazku, místo plnění, doba plnění, odstoupení od smlouvy, odstupné, porušení smluvních povinností a jeho následky Kupní smlouva —§§ 409 — 475 Povinnosti prodávajícího, množství, jakost, provedení a obal zboží, vady zboží, záruka na jakost, právní vady zboží, nároky z vad zboží Množství, jakost, provedení a obal zboží § 420 Množství, jakost, provedení a obal zboží § 420 (1) Prodávající je povinen dodat zboží v množství, jakosti a provedení, jež určuje smlouva, a musí je zabalit nebo opatřit pro přepravu způsobem stanoveným ve smlouvě. (2) Neurčuje-li smlouva jakost nebo provedení zboží, je prodávající povinen dodat zboží v jakosti a provedení, jež se hodí pro účel stanovený ve smlouvě, nebo není-li tento účel ve smlouvě stanoven, pro účel, k němuž se takové zboží zpravidla užívá. (3) Má-li být zboží dodáno podle vzorku nebo předlohy, je prodávající povinen dodat zboží s vlastnostmi vzorku nebo předlohy, jež předložil kupujícímu. Je-li rozpor mezi určením jakosti nebo provedením zboží podle tohoto vzorku nebo předlohy a určením zboží popsaným ve smlouvě, je rozhodující určení popsané ve smlouvě. Není-li v těchto určeních rozpor, má mít zboží vlastnosti podle obou těchto určení.

9 Vady zboží § 422 - 425 (1) Poruší-li prodávající povinnosti stanovené v § 420, má zboží vady. Za vady zboží se považuje i dodání jiného zboží, než určuje smlouva a vady v dokladech nutných k užívání zboží. (2) Jestliže z přepravního dokladu, dokladu o předání zboží nebo z prohlášení prodávajícího vyplývá, že dodává zboží v menším množství nebo jen část zboží, nevztahují se na chybějící zboží ustanovení o vadách zboží. Byly-li použity podle smlouvy při výrobě zboží věci předané kupujícím, neodpovídá prodávající za vady zboží, které byly způsobeny použitím těchto věcí, jestliže prodávající při vynaložení odborné péče nemohl odhalit nevhodnost těchto věcí pro výrobu zboží nebo na ni kupujícího upozornil, avšak kupující trval na jejich použití. Prodávající neodpovídá za vady zboží, o kterých kupující v době uzavření smlouvy věděl nebo s přihlédnutím k okolnostem, za nichž byla smlouva uzavřena, musel vědět, ledaže se vady týkají vlastností zboží, které zboží mělo mít podle smlouvy. (1) Prodávající odpovídá za vadu, kterou má zboží v okamžiku, kdy přechází nebezpečí škody na zboží na kupujícího, i když se vada stane zjevnou až po této době. Povinnosti prodávajícího vyplývající ze záruky za jakost zboží tím nejsou dotčeny. (2) Prodávající odpovídá rovněž za jakoukoli vadu, jež vznikne po době uvedené v odstavci 1, jestliže je způsobena porušením jeho povinností

10 Záruka za jakost § 429 - 430 Záruka za jakost § 429 - 430 (1) Zárukou za jakost zboží přejímá prodávající písemně závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití ke smluvenému, jinak k obvyklému účelu, nebo že si zachová smluvené, jinak obvyklé vlastnosti. (2) Převzetí závazku ze záruky může vyplynout ze smlouvy nebo z prohlášení prodávajícího, zejména ve formě záručního listu. Účinky převzetí tohoto závazku má i vyznačení délky záruční doby nebo doby trvanlivosti nebo použitelnosti dodaného zboží na jeho obalu. Je-li ve smlouvě nebo v záručním prohlášení prodávajícího uvedena záruční doba odlišná, platí tato doba. Nevyplývá-li z obsahu smlouvy nebo záručního prohlášení něco jiného, začíná záruční doba běžet ode dne dodání zboží. Je-li prodávající povinen odeslat zboží, běží záruční doba ode dne dojití zboží do místa určení. Záruční doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže užívat zboží pro jeho vady, za které odpovídá prodávající. Nároky z vad zboží § 436 (1) Je-li dodáním zboží s vadami porušena smlouva podstatným způsobem (§ 345 odst. 2), může kupující: a) požadovat odstranění vad dodáním náhradního zboží za zboží vadné, dodání chybějícího zboží a požadovat odstranění právních vad, b) požadovat odstranění vad opravou zboží, jestliže vady jsou opravitelné, c) požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo d) odstoupit od smlouvy……..

11 Smlouva o dílo — §§ 536 — 565 Provedení díla, cena za dílo, způsob provádění díla, vady díla …..

12 Občanský zákoník č. 40/1964 Závazkové právo — §§ 488 — 789 ¨ Kupní a směnná smlouva — §§ 588 — 627 Kupní a směnná smlouva — §§ 588 — 627 Obecná ustanovení a vedlejší ustanovení při kupní smlouvě — §§ 588 — 610 Obecná ustanovení a vedlejší ustanovení při kupní smlouvě — §§ 588 — 610 Směnná smlouva — § 611 Směnná smlouva — § 611 Zvláštní ustanovení o prodeji zboží v obchodě — §§ 612— 627 Zvláštní ustanovení o prodeji zboží v obchodě — §§ 612— 627 obecné náležitosti prodeje zboží v obchodě — §§ 612, 613, 614, 617 obecné náležitosti prodeje zboží v obchodě — §§ 612, 613, 614, 617 shoda s kupní smlouvou, nároky při rozporu s kupní smlouvou — § 616 shoda s kupní smlouvou, nároky při rozporu s kupní smlouvou — § 616 prodej za nižší cenu — § 618, § 624 prodej za nižší cenu — § 618, § 624 odpovědnost za vady prodané věci § 619 odpovědnost za vady prodané věci § 619 záruční doba, náležitosti záručního listu — § 620 záruční doba, náležitosti záručního listu — § 620 vady odstranitelné a neodstranitelné — § 622 vady odstranitelné a neodstranitelné — § 622 vada z důvodu neodborné montáže nebo neodborným uvedením do provozu — § 623 vada z důvodu neodborné montáže nebo neodborným uvedením do provozu — § 623 uplatnění práv z odpovědnosti za vady — §§ 625 — 627 uplatnění práv z odpovědnosti za vady — §§ 625 — 627

13 Spotřebitelské smlouvy — definice pojmu spotřebitelské smlouvy, příklady spotřebitelských smluv, požadavky na smluvní ujednání spotřebitelských smluv — §§ 52, 55, 56 Smlouvy uzavírané na dálku — podmínky uzavření a náležitosti — §§ 53 54 Smlouvy uzavírané mimo provozovnu (podomní prodej)— podmínky uzavření a náležitosti — § 57 Zvláštní ustanovení o ochraně spotřebitele při uzavírání smlouvy o užívání budovy nebo její části na časový úsek (timesharing) — §§ 58 — 65 Smlouva o dílo — — §§ 631 — 643 Zvláštní ustanovení o zhotovení věci na zakázku — §§ 644 — 651 Zvláštní ustanovení o smlouvě o opravě a úpravě věci — §§ 652 — 656 Cestovní smlouva — §§ 852a — 852k) (Obecná ustanovení, náležitosti cestovní smlouvy, informační povinnosti cestovní kanceláře před zahájením zájezdu, změny podmínek smlouvy, odstoupení od smlouvy, zánik cestovní smlouvy a vypořádání smluvních stran, odpovědnost za vady poskytnuté služby.)

14 Zákon o ochraně spotřebitele č. 634/1992 (2006) Předmět a rozsah právní úpravy — § 1 Vymezení některých pojmů — spotřebitel, prodávající, výrobce, dovozce, dodavatel, služba, výrobek, textilní výrobek, výrobek nebezpečný svou zaměnitelností s potravinou, obuv, křišťálové sklo, výrobek porušující práva duševního vlastnictví — padělek, napodobenina — § 2 Povinnosti při prodeji výrobků a poskytování služeb poctivost prodeje výrobků a poskytování služeb — správná hmotnost, míra, množství, jakost, správné účtování — § 3 zákaz diskriminace spotřebitele — § 6 zákaz výroby, dovozu, vývozu, nabídky, prodeje a darování výrobků nebezpečných svou zaměnitelností s potravinami — § 7a zákaz klamání spotřebitele — vymezení pojmu klamání spotřebitele, nabídky a prodeje výrobků nebo zboží porušující práva duševního vlastnictví — § 8 povinnosti majitelů práv duševního vlastnictví — podněty ke kontrole, složení jistoty — § 8a informační povinnosti prodávajících o prodávaných výrobcích — návody k použití, označení výrobků — název, údaj o výrobci, dovozci, dodavateli, označení textilních výrobků, označení obuvi — §§ 9 — 11

15 informace o ceně, označování prodávaných výrobků cenou — § 12 informace o uplatnění práv z odpovědnosti za vady — § 13 informace při ukončení činnosti v provozovně — § 14 předvedení výrobků — § 15 vydání dokladu o zakoupení výrobků, obsahové náležitosti — § 16 povinnosti prodávajícího při prodeji v zastavárnách a bazarech — § 16 odst. 4 — povinnost poskytování obalového materiálů a prodeje zboží v hygienicky nezávadných obalech — § 17 povinnosti při výkupu vratných zálohovaných obalů — § 18 označování křišťálového skla — §18a povinnosti při uplatnění a vyřízení reklamace — § 19 Úkoly veřejné správy — vymezení dozorových orgánů a jejich oprávnění, ukládání pokut — §§ 21 — 24 Sdružení spotřebitelů a jiné právnické osoby založené k ochraně spotřebitele — právní postavení, oprávnění vůči orgánům veřejné správy — §§ 25 — 26 Ochrana spotřebitele při neoprávněném podnikání — § 27

16 Živnostenský zákon č. 455/1991 (2007) Provozovna musí být trvale a zvenčí viditelně označena obchodní firmou nebo názvem nebo jménem a příjmením Provozovna musí být trvale a zvenčí viditelně označena obchodní firmou nebo názvem nebo jménem a příjmením podnikatele a jeho identifikačním číslem, bylo-li přiděleno. Stánek, pojízdná prodejna a obdobné zařízení sloužící k prodeji zboží nebo poskytování služeb musí být dále označen údajem o sídle nebo místě podnikání nebo adrese, na které je umístěna organizační složka zahraniční osoby. (8) Provozovna určená pro prodej zboží nebo poskytování služeb spotřebitelům^29c) musí být trvale a zvenčí viditelně označena také a) jménem a příjmením osoby odpovědné za činnost provozovny, b) prodejní nebo provozní dobou určenou pro styk se spotřebiteli, nejedná-li se o stánek nebo obdobné zařízení, c) kategorií a třídou u ubytovacího zařízení29d) poskytujícího přechodné ubytování. (9) Při uzavření provozovny uvedené v odstavci 8 je podnikatel povinen, nebrání-li tomu závažné důvody, alespoň 3 dny předem na vhodném a zvenčí viditelném místě označit počátek a konec uzavření. (10) Podnikatel může prodávat zboží, pokud jeho prodej nevyžaduje koncesi, pomocí automatů obsluhovaných spotřebitelem. Podnikatel je povinen označit automat svou obchodní firmou nebo názvem nebo jménem a příjmením a identifikačním číslem. Umístění automatů oznámí podnikatel předem živnostenskému úřadu, v jehož územním obvodu má být automat umístěn. Na oznámení se vztahuje ustanovení odstavce 4 přiměřeně. Prodej zboží pomocí automatů nesmí umožnit získat určité druhy zboží osobám chráněným zvláštním zákonem. (11) Podnikatel, který provozuje živnost v provozovně podléhající kolaudačnímu rozhodnutí, může při slavnostech, sportovních podnicích nebo při jiných podobných akcích konaných v obci, v níž se provozovna nachází, prodávat i mimo tuto provozovnu potraviny a jiné zboží, které se při těchto příležitostech obvykle nabízí a jejichž prodej je předmětem jeho podnikání. Takový prodej je podnikatel povinen oznámit písemně obci nebo v hlavním městě Praze a v územně členěných statutárních městech městské části nebo městskému obvodu, v nichž se akce koná, tak, aby obec oznámení obdržela nejpozději 3 dny před uskutečněním akce. (1) Obec může v přenesené působnosti29e) vydat tržní řád formou nařízení obce. § 18

17 Zákon č. 321/2001 Sb., o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru Zákon č. 321/2001 Sb., o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru Zákon č. 447/2001 o obalech (2005) – podmínky uvádění obalu na trh (včetně technické dokumentace), označování obalu (materiál, způsob nakládání), opakovaně použitelné, vratné, vratné zálohované obaly… Zákon č. 447/2001 o obalech (2005) – podmínky uvádění obalu na trh (včetně technické dokumentace), označování obalu (materiál, způsob nakládání), opakovaně použitelné, vratné, vratné zálohované obaly… Zákon č. 136/1994 (2005) o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv Zákon č. 136/1994 (2005) o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv


Stáhnout ppt "Legislativa a MngQ - ČOI, ČMI, PU, CS. Zákon o státní kontrole č. 552/1991 (2005) Zákon o státní kontrole č. 552/1991 (2005) Zákon o správním řízení (správní."

Podobné prezentace


Reklamy Google